Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит»
НазваниеКонспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит»
страница6/15
Дата10.11.2012
Размер2.37 Mb.
ТипКонспект
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Продовження табл. 11.1

1

2

3У разі одночасного заповнення додатків К1/1 Та К1/2 у цей рядок переноситься сума рядка 04.10 таблиці 3 додатка К1/1 та рядка 04.10 таблиці 2 додатка К1/2 за відповідний звітний період. При визначенні значень граф рядків 04.10 цих таблиць, які переносяться у рядок 04.10 декларації, обирається найменша: або сума ліміту витрат на поліпшення, що включається до валових витрат, або сума фактичних поліпшень, розрахованих наростаючим підсумком з початку року

- 85% витрат від варто­сті товарів (робіт, послуг), придбаних у офшорних нерезидентів


04.11 Р4


У разі укладення договорів, які передбачають здійснення оплати товарів (робіт, послуг) на користь нерезидентів, що мають офшорний статус, чи під час здійснення розрахунків через таких нерезидентів або через їх банківські рахунки, незалежно від того, чи здійснюється така оплата (в грошовій або іншій формі) безпосередньо або через інших резидентів або нерезидентів, витрати платників податку на оплату вартості таких товарів (робіт, послуг) включаються до складу їх валових витрат у сумі, що становить 85 відсотків вартості цих товарів (робіт, послуг)

- інші витрати, крім визначених у 04.1- 4.11

04.12


Статті 5, 8, 9, 22 Закону України «Про опо­даткування прибутку підприємств»

Коригування валових витрат, у тому числі:

05(±05.1±05.2+05.3)


Продовження табл. 11.1

1

2

3

- зміна суми компен­сації вартості товарів (робіт, послуг)


05.1У разі, коли після продажу товарів (робіт, послуг) здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи перерахунок у випадках повернення проданих товарів чи права власності на такі товари (результати робіт, послуг) продавцю, платник податку продавець та платник податку покупець здій­снюють відповідний перерахунок валових витрат (балансової вартості основних фондів) у звітному періоді, в якому сталася така зміна суми компенсації

- самостійно виявлені помилки за резуль­татами минулих податкових періодів

05.2

Суми витрат, не враховані у минулих податкових періодах у зв'язку з допущенням помилок та виявлених у звітному податковому періоді у розрахунку податкового зобов’язання

- врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості

05. 3 К4

Згідно зі статтею 12 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»

Скориговані валові витрати

06

(0.4±05)

Сума амортизаційних відрахувань

07 К1

У разі заповнення цього рядка складається таблиця 2 додатка К1/1 та/або таблиця 1 додатка К1/2. У разі одночасного заповнення додатків К1/1 та КІ/2 у цей рядок переноситься сума рядка 07 таблиці 2 додатка КІ/1 та рядка 07 таблиці 1 додатка К1/2Продовження табл. 11.1

1

2

3

Об'єкт оподаткуван­ня додатний (+) від’ємний (─)

08(03 ─ (±06) ─ 07)

Балансові збитки, не компенсовані прибут­ками до 01.01. наступного року (наприклад,

2010 р.)


09

Якщо платник податків задекларував від’ємне значення об’єкта оподаткування (балансові збитки) (наприклад, за результатами 2009 року), такі збитки враховуються окремо, не входять до валових витрат і зменшують об’єкт оподаткування наступних податкових періодів протягом 12 календарних кварталів з моменту їх виникнення. Якщо такого від’ємного значення за три роки не погашено, залишок збитків надалі для цілей оподаткування не зменшує об’єкта і не може бути віднесений до валових витрат.

Прибуток, звільнений від оподаткування

10 К5


Звільняється від оподаткування прибу-ток підприємств та організацій громадських орга­нізацій інвалідів, майно яких є їх власністю, отриманий від продажу товарів (робіт, пос­луг), крім підакцизних товарів та прибутку, одержаного від грального бізнесу, де протягом попереднього звітного (податкового) періоду кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менше 50 відсотків загальної чисельності працюючих за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менше 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці, що відносяться до складу валових витрат виробництва (обігу)


Продовження табл. 11.1

1

2

3Звільняється від оподаткування прибуток підприємств, отриманий від продажу на території України спеціальних продуктів дитячого харчування власного виробництва, спрямований на збільшення обсягів виробництва та зменшення роздрібних цін таких продуктів

Прибуток,

що підлягає

оподаткуванню, у тому числі:

11(08-09-10)

- за базовою ставкою

11.1

Прибуток платників податку, включа-ючи підприємства, що базуються на власності окремої фізичної особи, оподатковується за ставкою 25 відсотків до об’єкта оподаткування.

- за пільговою ставкою

11.2

Оподатковується у розмірі 50 відсотків від діючої ставки прибуток платників податків від проведення науково-дослідних і реставраційних робіт у сфері охорони культурної спадщини

Нарахована сума

податку, у тому числі:

12


(12.1+ 12.2).

- за базовою ставкою

12.1

рядок 11.1 х 25%, якщо показник рядка 11.1

додатний

- за пільговою ставкою

12.2

рядок 11.2 х ставку, якщо показник рядка 11.2 додатний

Зменшення

нарахованої суми

податку


13 К6

Платник податку─емітент корпоративних прав, державне некорпоративне, казенне чи комунальне підприємство зменшує суму нарахованого податку на прибуток звітного періоду на суму авансового внеску, попе-


Продовження табл. 11.1

1

2

3


редньо сплаченого протягом такого звітного періоду у зв’язку із нарахуванням дивідендів.

У разі, коли зa наслідками звітного періоду сума податкових зобов'язань платника податку має від'ємне значення, сума авансового внеску, попередньо сплаченого протягом такого звітного періоду у зв'язку із нарахуванням дивідендів, додається у збільшення такого від'ємного значення.

У разі, коли сума такого авансового внеску перевищує суму податкових зобов'язань під­приємства емітента корпоративних прав за податком на прибуток такого звітного періоду, різниця переноситься у зменшення податкових зобов'язань наступ-ного податкового періоду, а при отриманні від'ємного значення податкового зобов'язання такого наступного періоду у зменшення податкових зобов'язань майбутніх податкових періодів

Податкове зобов'язан­ня звітного періоду

14

(12─11) Заповнюєтеся у разі додатного зна­чення

Сума нарахованого податку за попередній податковий період поточного року

15

Значення рядка 14 Декларації попереднього звітного періодуПродовження табл. 11.1

1

2

3

Сума надміру сплаче­ного податку минулих податкових періодів (переплати)

16

Не заповнюється при заповненні рядка 18 Декларації

Сума податку до сплати

17

(додатнене значення 14 ─ 15 ─ 16).

Сума надміру спла­ченого податку ми­нулих податкових періодів (переплати), яка підлягає повер­ненню на поточний рахунок платника податку в банку-резиденті

18

Сума податкових платежів, що надміру надійшла до бюджету в результаті неправильного нараху­вання або порушення платником податку вста­новленого порядку сплати податку, підлягає поверненню з відповідного бюджету протягом десяти робочих днів з моменту отримання по­датковим органом відповідної заяви платника податку або зарахуванню на зменшення плате­жів до цього бюджету майбутніх періодів, за вибором платника податку, в разі, якщо не минув строк позовної давності, встановлений законодавством

Суми податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків), у тому числі:

19
-з доходів фізичних осіб, нарахованих у вигляді процентів

19.1 К7

Згідно із Законом України «Про податок з доходів фізичних осіб» № 889Продовження табл.11.1

1

2

3

- з нерезидентів (крім 19.3)


19.2


Сума податку за ставкою 15% від доходів, що отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України, від провадження господарської діяльності. Страховики (інші резиденти), які здійснюють виплати у межах договорів страхування або перестрахування ризиків (у тому числі страхування життя) на користь нере-зидентів, зобов'язані оподатковувати суми такого страхування або перестрахування за ставкою 15%

- з фрахту

19.3

6% від базової ставки фрахту

Авансові внески, на­раховані на суму дивідендів та прирівня­них до них платежів

20

Емітент корпоративних прав, який приймає рішення про виплату дивідендів своїм акціо­нерам (власникам), нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок з податку на при­буток у розмірі ставки, нарахованої на суму дивідендів, призначених для виплати, без зменшення суми такої виплати на суму такого податку

Дивіденди та прирів­няні до них платежі,

що сплачуються до бюджету державними некорпоратив-ними, казенними або кому­нальними підприєм­ствами

21

Заповнюється лише державними, казен-ними або комунальними підприємствами
Продовження табл. 11.1

1

2

3

Суми штрафу, самос­тійно нарахованого у зв'язку з виправлен­ням помилок

22


10% від суми недоплати


Пеня, нарахована у зв'язку з урегулю­ванням сумнівної (безнадійної) забор­гованості

23 К4

Відповідно до пп. 12.1.2 п. 12.1 ст. 12 Закону України «Про оподаткування прибутку підпри­ємств»

При попередній перевірці декларації контролю підлягають: ─ своєчасність подання податкових декларацій з податку на прибуток; ─ дотримання вимог щодо порядку заповнення залежно від того, в якій формі подається декларація ─ у повній або спро­щеній;

─ наявність необхідних додатків і узгодженість звітних даних;

─ правильність арифметичних підрахунків та визначення сум оподатковуваного прибутку або збитку за звітний період.

При визначенні фінансових результатів від здійснення товаро­обмінних операцій, пов'язаних із зовнішньоекономічною діяльніс­тю, посадовою особою податкової служби враховується додатна чи від’ємна різниця результатів перерахування дебіторської і кре­диторської заборгованості в іноземній валюті.

Під час проведення перевірки виявляється правомірність відо­браження прибутку чи збитку від продажу цінних паперів. Інспектор перевіряє повноту відображення операцій у бухгалтерському облі­ку, уточнює повноту відбитої інформації в обліку. Далі перевіряють­ся правомірність і повнота перерахунку дебіторської заборгованос­ті, причому контролюється перерахунок за кожною дебіторською заборгованістю, а також контролюються повнота і правильність ві­дображення сум перерахунку на рахунках бухобліку.

Перевіряючий аналізує пооб’єктне перевищення виторгу від продажу основних фондів, а також відображення цих сум у бухгалтерському обліку.

У ході перевірки здійснюється контроль за правильністю про­ведення індексації (балансової вартості груп основних фондів і не­матеріальних активів) і її відображення в бухгалтерському обліку. Далі увага звертається на кожен випадок безоплатного одержання товарів. При цьому важливо встановити причину передачі, а також повне і своєчасне відображення в бухгалтерському обліку.

Під час перевірки встановлюється правильність оформлення вартості робіт і послуг, наданих без компенсації їхньої вартості. Пе­ревіряється вартість матеріальних цінностей, переданих платником податку утримувачу відповідно до договорів зберігання і викорис­таних ним у власному виробництві чи господарському обороті і ви­робництві. Крім цього, під час перевірки увага звертається на правильність формування бухгалтерських записів сум від перерахунку доходу із завершених довгострокових договорів у разі завищення суми податкових зобов'язань. Окремо перевіряється облік балансової вартості матеріалів, сировини.

Далі в ході перевірки аналізуються операції, з яких проведені суми отриманих штрафів і неустойок.

Платник податків несе відповідальність, якщо:

─ на момент перевірки податковим органом не має бухгалтер­ських звітів і балансів, декларацій і розрахунків, пов'язаних з
нарахуванням і сплатою податку за відповідні періоди;

─ не подали чи несвоєчасно подали до податкового ор­гану податкову декларацію про прибутки, розрахунок податку
на прибуток, платіжне доручення на перерахування податку
в бюджет;

─ за результатами перевірки платника податку виявлений ви­падок арифметичних помилок чи описок, що призвели до заниження суми податку, але не більш як на 5% суми загальних
зобов’язань за період, що перевіряється;

─ виявлені випадки заниження суми податку, приховання доходів чи об'єктів оподатковування.

ВИСНОВКИ

Податок на прибуток підприємств є прямим податком.

Відповідно до законодавства платниками податку на прибуток є суб’єкти господарської діяльності, бюджетні, громадські й інші підприємства, установи й організації, що здійснюють діяльність, спрямовану на одержання прибутку як на території України, так і за її межами.

Об'єктом оподатковування є прибуток підприємств, що визна­чається шляхом зменшення суми скоригованого валового доходу звітного періоду на суму валових витрат і суму амортизаційних від­рахувань.

Валовий дохід становить загальну суму доходу підприємства від усіх видів діяльності, отриману протягом звітного періоду, в грошовій, матеріальній формах.

Валові витрати виробництва ─ сума будь-яких витрат платни­ка податку в грошовій, матеріальній або нематеріаль-ній формі, що здійснюється як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), що одержуються платником податку для їхнього подальшого викорис­тання у власній господарській діяльності.

Амортизаційні відрахування ─ це поступове відне­сення витрат на придбання, виготовлення чи поліпшення основних засобів, на зменшення скорегованого прибутку платника податку в межах норм амортизаційних відрахувань.

Види декларації про прибуток підприємств.

1. Звітна стандартна форма поточної звітності для звичайних підприємств (без філій з консолідованою сплатою).

2. Звітна консолідована форма поточної звітності для під­приємств, що сплачують податок на прибуток консолідовано зі свої­ми філіями. 3. Звітна нова ─ використовується після письмової пропозиції
податкового органу, якщо раніше подану декларацію він не визнає.


Запитання для самоконтролю

1. Хто є платниками податку на прибуток ?

2. Що є об’єктом оподаткування прибутоку підприємств?

3. Що таке валовий дохід, який використовується для розрахунку податку на прибуток?

4. Що таке скоригований валовий дохід, який використовується для розрахунку податку на прибуток?

5. Що таке валові витрати, які використовується для розрахунку податку на прибуток?

6. Що таке амортизаційні відрахування, які використову-ються для розрахунку податку на прибуток?

7. Види декларацій про прибуток підприємств.

8. Порядок формування показників декларації з податку на прибуток.

9. Що підлягає контролю при попередній перевірці декларації з податку на прибуток?

10. Що підлягає контролю при перевірці податку на прибуток?

11. Порушення, за які несе відповідальність платник податку.


Тестові завдання до теми 11 (45 тестів)

ТЕСТ 1. Які податки є прямими?

а) ті, які передбачають встановлення спочатку ставок, а потім розміру податку для кожного платника;

б) ті, які спочатку встановлюються в загальній сумі відпо-відно до потреб держави в доходах, а потім цю суму розподі-ляють між те­риторіальними одиницями та платниками;

в) ті, які встановлюються безпосередньо щодо платників і їх роз­мір залежить від масштабів об’єкта оподаткування.

ТЕСТ 2. Платниками податку на прибуток є:

а) підприємства й організації ─ юридичні особи;

б) державне казначейство;

в) НБУ, нерезиденти, що здійснюють підприємницьку діяль-ність;

г ) відособлені підрозділи, що становлять окремий баланс.


ТЕСТ 3. Об'єктом оподатковування прибутку підприємств є:

а) прибуток;

б) собівартість;

в) валовий дохід;

г) чистий прибуток.

ТЕСТ 4. Від податку на прибуток звільняються:

а) виграші в державні речові лотереї;

б) доходи неприбуткових організацій;

в) прибуток підприємств, заснованих всеукраїнськими громадськими організаціями інвалідів;

г) прибуток державних підприємств.


ТЕСТ 5. Суми податку на прибуток зараховуються:

а) до державного бюджету;

б) пропорційно: до місцевого і державного бюджетів;

в) до бюджетів територіальних громад за місцезнаходженням платника податків;

г) до спеціальних фондів.

ТЕСТ 6. Валові доходи платника податку на прибуток ─ це ...

а) загальна сума доходу платника податку, одержана від реаліза­ції продукції основного виробництва;

б) виручка від реалізації продукції, робіт, послуг та доходи від позареалізаційних операцій;

в) загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого протягом звітного періоду;

г) немає правильної відповіді.

ТЕСТ 7. Чи входять до складу валових доходів плат­ника податку доходи від бартерних операцій?

а) ні;

б) в окремих випадках;

в) так;

г) немає правильної відповіді.

ТЕСТ 8. Чи слід відносити до складу валових доходів плат­ника суми безповоротної фінансової допомоги, а також вартість товарів, одержаних без оплати їх вартості?

а) ні;

б) в окремих випадках;
в) так;

г) немає правильної відповіді.

ТЕСТ 9. Підприємство одержало інвестицію в сумі 200.0 тис. грн, а також міжнародну технічну допомогу в сумі 1200 тис. грн. Чи входять вказані суми до складу доходів плат­ника з метою оподаткування?

а) ні;

б) в окремих випадках;
в) так ;

г) немає правильної відповіді.


ТЕСТ 10. Що таке скоригований валовий дохід?

а) це валовий дохід, зменшений на суму нарахованого податку на додану вартість та акцизного збору;

б) це валовий дохід, зменшений на суму валових витрат за звітний період;

в) це валовий дохід, зменшений на суми, які підлягають виключенню з валового доходу з метою оподаткування;

г) це валовий дохід, зменшений на суму витрат, пов’язаних із випуском та реалізацією продукції.

ТЕСТ 11. Що таке валові витрати виробництва та обігу?

а) це витрати, пов'язані з випуском та реалізацією продукції;

б) це витрати, пов'язані з випуском, реалізацією продукції та
позавиробничі витрати;

в) це сума будь-яких витрат платника, здійснюваних як компен­сація вартості товарів, які придбані платником для їх використання у господарчій діяльності;

г) немає правильної відповіді.

ТЕСТ 12. Чи входять до складу валових витрат плат­ника податку на прибуток суми коштів, добровільно перерахованих неприбутковим організаціям?

а) ні;

б) так, але не більше 10 % оподатковуваного прибутку;

в) так, але не більше 4 % оподатковуваного прибутку;

г) так, але не більше 5 % оподатковуваного прибутку.

ТЕСТ 13. Платник податку на прибуток не зареєстрований як платник податку на додану вартість. Куди необхідно відносити суми ПДВ, сплачені постачальникам за сировину, мате­ріали, вартість яких входить до складу валових витрат плат­ника?

а) на зменшення податкового зобов'язання з податку на прибу­ток;

б) на розрахунки з бюджетом, тобто такі суми ПДВ підлягають відшкодуванню з державного бюджету;

в) до складу валових витрат платника звітного періоду;

г) немає правильної відповіді.


ТЕСТ 14. Як визначається прибуток, який підлягає оподат­куванню?

а) з валового доходу потрібно відняти ПДВ, акцизний збір і валові витрати платника за звітний період;

б) це різниця між валовими доходами і валовими витратами платника за звітний період;

в) це різниця між скоригованим валовим доходом і валовими витратами та амортизаційними відрахуваннями;

г) немає правильної відповіді.

ТЕСТ 15. Чи входять до складу валових витрат під­приємства при обчисленні оподатковуваного прибутку суми виплаченої матеріальної допомоги?

а) ні, не входять;

б) можуть входити в окремих випадках;

в) так, входять;

г) немає правильної відповіді,

ТЕСТ 16. Назвіть надходження коштів, які не входять до складу валового доходу платника податку на прибуток.

а) дохід пвд реалізації придбаних цінних паперів;

б) дохід від надання фінансових послуг;

в) сума невикористаної частини коштів, що повертаються зі страхового резерву;

г) дохід від лізингових (орендних) операцій;

д) кошти, що надійшли у вигляді міжнародної технічної допомоги.

ТЕСТ 17. Назвіть витрати, що не входять до складу валових витрат платників податку на прибуток для обчислен­ня оподатковуваного прибутку:

а) кошти, добровільно переказані до державного бюджету;

б) сума безнадійної дебіторської заборгованості, стосовно якої минув термін позовної давності;

в) сума штрафів, сплачених за порушення господарських дого­ворів;

г) витрати на утримання приміщень житлового фонду підприємства;

д) відрахування до Державного пенсійного фонду;

є) сплата податку на рекламу.

ТЕСТ 18. Назвіть джерело сплати податку на прибуток:

а) собівартість продукції;

б) сума отриманого прибутку;

в) чистий прибуток;

г) виручка від реалізації продукції;

д) податковий кредит;

е) кошти резервного фонду підприємства.

ТЕСТ 19. Назвіть витрати платника податку, які зменшу­ють суму обчисленого податку на прибуток, що буде переказа­ний до бюджету.

а) сплачений податок на землю, ─ витрата, яка використовується для сіль­ськогосподарського виробництва;

б) витрати на придбання торгових патентів;

в) сплачений податок на дивіденди;

г) сплачений комунальний податок;

д) сплачені штрафи;

е) сплачені проценти за кредит.

ТЕСТ 20. Назвіть показники, яких достатньо для обчислен­ня суми податку па прибуток:

а) прибуток підприємства;

б) чистий прибуток;

в) сума валових витрат;

г) сума нарахованих амортизаційних відрахувань;

д) скоригований валовий дохід;

е) визначена ставка податку на прибуток.

ТЕСТ 21. Підприємство в поточному році одержало прибу­ток від реалізації інноваційного продукту (державна реєстра­ція продукції як інноваційна проведена в липні 2010 року). За якою ставкою треба нарахувати податок?

а) не оподатковується такий прибуток протягом трьох років піс­ля державної реєстрації продукції як інноваційної;

б) необхідно нарахувати податок за ставкою 25 %;

в) необхідно нарахувати податок за ставкою 15 %;

г) немає правильної відповіді.

ТЕСТ 22. Який термін подачі податкової звітності у подат­кові органи платниками податку на прибуток?

а) щоквартально до 20 числа місяця, наступного за звітним квар­талом;

б) щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом;

в) щоквартально не пізніше 25 числа місяця, наступного за звіт­ним кварталом;

г) немає правильної відповіді.


ТЕСТ 23. Документальною перевіркою податкової деклара­ції збільшено прибуток, який підлягає оподатку-ванню. Які дії перевіряючого ?

а) необхідно донарахувати податок на прибуток за ставкою 25 % і пеню в розмірі 0,3 % на суму донарахованого податку за несвоєчас­ну сплату в бюджет;

б) необхідно донарахувати податок на прибуток за ставкою 25 % і пеню в розмірі 120 % облікової ставки НБУ на суму донарахованого податку за несвоєчасну сплату в бюджет;

в) необхідно вилучити до бюджету всю суму прибутку, яку плат­ник не включив до суми оподатковуваного прибутку;

г) немає правильної відповіді.

ТЕСТ 24. Чи в усіх випадках накладається фінансова санк­ція на платника при встановленні неправильного обчислення податку на прибуток?

а) так, у всіх випадках, оскільки встановлено порушення чинно­го податкового законодавства;

б) в окремих випадках фінансова санкція може не накладатися;

в) це вирішує сам перевіряючий, який виявив порушення об­числення податку на прибуток;

г) немає правильної відповіді.

ТЕСТ 25. В яких напрямах ведеться податкова перевірка по­датку на прибуток?

а) правильність оформлення декларації про податок на прибуток;

б) своєчасність нарахування авансів;

в) правильність індексації;

г) облік вартості матеріалів, комплектуючих;

д) правомірність використання пільг;

е) правильність визначення валового доходу та валових витрат;

є) правильні відповіді б, г, е;

ж) правильні відповіді а ─ е.


ТЕСТ 26. Платниками податку на прибуток підприємств є:

а) фізичні особи, які здійснюють підприємницьку діяльність з метою отримання доходу як на території Ук­раїни, так і за її межами;

б) суб'єкти господарської діяльності, бюджетні, громадські та інші підприємства, установи та організації, які
здійснюють діяльність, спрямовану на отримання прибутку як на території України, так і за її межами;

в) особа, обсяг оподатковуваних операцій з продажу товарів якої за останні 12 календарних місяців перевищує 300 000 грн;

г) фізичні чи юридичні особи, які є платниками єдиного податку;

д) правильної відповіді немає.

ТЕСТ 27. Об'єктом обкладання податком на прибуток є:

а) сума балансового прибутку платника податку;

б) сума скоригованого балансового прибутку з урахуванням приросту-убутку товарно-матеріальних цінностей;

в) прибуток, який визначається шляхом зменшення суми
скоригованого валового доходу звітного періоду на суму валових витрат та амортизаційних відрахувань;

г) прибуток, який визначається шляхом розрахунку
різниці між валовим доходом та валовими витратами
звітного періоду;

д) правильної відповіді немає.


ТЕСТ 28. До складу валового доходу включають:

а) загальні доходи від продажу товарів (робіт, послуг), а
також доходи від продажу цінних паперів (крім операцій з їх первинного випуску та операцій з їх кінцевого погашення);

б) суму отриманої міжнародної технічної допомоги;

в) суми податку на додану вартість, нарахованого на вартість продажу товарів;

г) суми коштів у частині надмірно сплачених податків,
зборів (обов'язкових платежів), що повертаються платнику податку з бюджетів;

д) правильної відповіді немає.


ТЕСТ 29. До складу валового доходу включають:

а) кошти або майно, що надходять у вигляді міжнародної
технічної допомоги, яка надається іншими державами відповід-но до міжнародних угод;

б) суму убутку балансової вартості товарів (запасів);

в) доходи, не враховані в обчисленні валового доходу
періодів, що передують звітному та виявлені у звітному періоді;

г) кошти або майно, що надаються у вигляді безповорот­ної допомоги громадським організаціям інвалідів та підприємствам і організаціям;

д) правильної відповіді немає.


ТЕСТ 30. До складу валового доходу не включають:

а) доходи, не враховані в обчисленні валового доходу
періодів, що передують звітному, та виявлені у звітному періоді;

б) доходи від спільної діяльності та у вигляді дивідендів,
отриманих від нерезидентів, процентів, роялті, володіння борговими вимогами, а також доходів від здійснення операцій лізингу;

в) суми безповоротної фінансової допомоги, отриманої платником податку в звітному періоді;

г) суми штрафів, неустойки чи пені, фактично одержаних
за рішенням сторін договору або за рішенням суду;

д) правильної відповіді немає.


ТЕСТ 31. До складу валового доходу не включають:

а) доходи від здійснення банківських, страхових та інших
операцій з надання фінансових послуг;

б) суми одержаного платником податку емісійного доходу;

в) доходи від торгівлі валютними цінностями, цінними
паперами;

г) суму приросту балансової вартості товарів і запасів на
складах, в незавершеному виробництві та у залишках
готової продукції;

д) правильної відповіді немає.


ТЕСТ 32. До складу валових витрат включають:

а) суму амортизаційних відрахувань, нарахованих платником податку протягом звітного періоду;

б) суми будь-яких витрат, сплачених протягом звітного
періоду у зв'язку з підготовкою, організацією, веденням виробництва, продажем продукції (робіт, послуг) і охороною праці;

в) придбання та будівництво основних фондів;

г) витрати на сплату штрафів, неустойки чи пені за рішенням сторін договору або за рішенням відповідних державних органів, суду;

д) правильної відповіді немає.


ТЕСТ 33. До складу валових витрат включають:

а) витрати на сплату вартості торгових патентів;

б) витрати на виплату дивідендів;

в) витрати, не підтверджені відповідними розрахунковими, платіжними та іншими документами;

г) витрати на організацію прийомів, презентацій з рекламними цілями в сумі, що не перевищує двох
відсотків від оподаткованого прибутку платника податку за попередній звітний (податковий) рік;

д) правильної відповіді немає.


ТЕСТ 34. До складу валових витрат не включають:

а) витрати, пов'язані з професійною підготовкою директора підприємства в українському закладі освіти за профілем підприємства у межах 2% фонду оплати праці минулого року;

б) суму нарахованого податку з власників транспортних
засобів;

в) суму убутку балансової вартості товарів (запасів);

г) витрати на відрядження фізичних осіб, що перебувають
у трудових відносинах з платником податку;

д) правильної відповіді немає.


ТЕСТ 35. Витрати на ремонт, реконструкцію, модернізацію та інші поліпшення основних фондів входять до складу валових витрат у розмірі:

а) у повному обсязі;

б) не більше 10% оподатковуваного прибутку попереднього звітного року;

в) не більше 2% фонду оплати праці звітного періоду
(кварталу);

г) не більше 10% балансової вартості 1 та 2 ─ 4 груп основних фондів на початок звітного періоду;

д) правильної відповіді немає.


ТЕСТ 36. Добровільні перерахування для цільового використання з метою охорони культурної спадщини установам науки, освіти входять до складу валових витрат:

а) у сумі, що перевищує 1% оподатковуваного прибутку
минулого податкового періоду;

б) у сумі, що перевищує 2% оподатковуваного прибутку
минулого податкового періоду;

в) у сумі, що не перевищує 10% оподатковуваного прибутку минулого податкового періоду;

г) у сумі, що перевищує 10% оподатковуваного прибутку
минулого податкового періоду;

д) правильні відповіді: б, в;

е) правильної відповіді немає.


ТЕСТ 37. Перерахування попередньої оплати за товари, вартість яких входять до складу валових витрат, на суму 30 тис. грн відображаються в податковому обліку за умови наявності податкової накладної таким чином:

а) валові витрати-30 тис. грн, податковий кредит-5 тис. грн;

б) валові витрати-25 тис. грн, податковий кредит -5 тис. грн;

в) валові витрати-30 тис. грн, податковий кредит -6 тис. грн;

г) валові витрати-25 тис. грн., податковий кредит-6 тис. грн;

д) правильної відповіді немає.


ТЕСТ 38. Отримання попередньої оплати за товари, що реалізуються платником податку на суму 30 тис. грн, відображається в податковому обліку таким чином:

а) валовий дохід - 30 тис. грн, податкове зобов'язання - 5 тис. грн;

б) валовий дохід - 25 тис. грн, податкове зобов'язання - 5 тис. грн;

в) валовий дохід - 30 тис. грн, податкове зобов'язання - 6 тис. грн;

г) валовий дохід - 25 тис. грн, податкове зобов'язання - б тис. грн;

д) правильної відповіді немає.


ТЕСТ 39. Оприбуткування верстата токарного, загаль-ною вар­тістю 240 000 грн, згідно з договором купівлі-прода-жу, відбивається в податковому обліку таким чином:

а) валові витрати ─ 200000 грн, податковий кредит ─ 40 000 грн;

б) валові витрати ─ 200000 грн, податковий кредит не виникає;

в) валові витрати не виникають, податковий кредит ─ 40000 грн;

г) валові витрати ─ 240000 грн, податкові зобов'язання ─ 40000 грн;

д) правильної відповіді немає.


ТЕСТ 40. Балансова вартість запасів і товарів на початок звітного періоду становить 9000 грн, на кінець звітного періоду 11 000 грн у податковому обліку відображається:

а) валовий дохід зменшується на 2000 грн;

б) валовий дохід збільшується на 2000 грн;

в) валові витрати зменшуються на 2000 грн;

г) валові витрати збільшуються на 2000 грн;

д) правильної відповіді немає.


ТЕСТ 41. Придбання торгового патенту на суму 300 грн у по­датковому обліку відображається таким чином:

а) у валові витрати входить 300 грн;

б) оподатковуваний прибуток зменшується на 300 грн;

в) податок на прибуток зменшується на 300 грн;

г) у валові витрати входить 150 грн;

д) правильної відповіді немає.


ТЕСТ 42. Амортизації підлягають витрати з:

а) придбання товарів і запасів для забезпечення господарської діяльності підприємства;

б) придбання основних фондів та нематеріальних активів виробничого призначення;

в) нарахування заробітної плати робітникам підприємства;

г) придбання основних фондів та нематеріальних активів
невиробничого призначення;

д) правильної відповіді немає.


ТЕСТ 43. Амортизація в оподаткуванні прибутку підприємств ─ це:

а) поступове віднесення витрат з придбання або виготов-лення основних фондів на зменшення скоригованого
прибутку платника податку;

б) поступове віднесення витрат з придбання або виготовлен-ня основних фондів на собівартість продукції;

в) поступове збільшення доходу платника податку на су­му зносу основних засобів і нематеріальних активів;

г) правильні відповіді: а, в;

д) правильної відповіді немає.


ТЕСТ 44. Податковими періодами з податку на прибуток підприємств є:

а) календарні місяць, квартал;

б) календарні квартал, рік;

в) календарні квартал, півріччя, три квартали, рік;

г) календарний місяць або календарний квартал залежно від обсягів оподатковуваних операцій платника податку;

д) правильної відповіді немає.


ТЕСТ 45. Податок на прибуток підприємств за другий квартал звітного року підлягає перерахуванню:

а) до 30 червня;

б) до 30 липня;

в) до 9 серпня;

г) до 19 серпня;

д) правильної відповіді немає.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Похожие:

Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconКонспект лекцій для студентів спеціальностей 030508 І 030508 «Фінанси І кредит»
Менеджмент персоналу фінансових служб: Конспект лекцій для студентів спеціальностей 030508 І 030508 «Фінанси І кредит» денної та...
Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconКонспект лекцій для студентів IV курсу гуманітарного факультету спеціальності 030301 «Журналістика»
Конспект лекцій з дисципліни «Основи журналістикознавчих досліджень» для студентів IV курсу гуманітарного факультету спеціальності...
Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconКонспект лекцій
Руденко П. О. Техніка І технологія промислового виробництва. Конспект лекцій для студентів спеціальності “Менеджмент організіцій”....
Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconКонспект лекцій для студентів спеціальності 020303 “Переклад”
Спецрозділи перекладу : конспект лекцій / укладач С. В. Баранова. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – 86 с
Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconКонспект лекцій для студентів спеціальності ксм денної та заочної форми навчання
Операційні системи. Конспект лекцій для студентів спеціальності ксм денної та заочної форми навчання. / проф. Бурчак І. Н., Здолбіцький...
Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconКонспект лекцій з дисципліни „Радіоекологія” для студентів спеціальності 040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та
Конспект лекцій з дисципліни „Радіоекологія” / укладач Р. А. Васькін. – Суми: Сумський державний університет, 2010. – 115 с
Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconНавчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво»
«Фінанси І кредит», 030508 «Фінанси І кредит» (зі скороченим терміном підготовки)
Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconКонспект лекцій з дисципліни „ Управління інноваційним розвитком” для студентів факультету економіки та менеджменту спеціальності 050100 „Маркетинг”
Конспект лекцій з дисципліни „Управління інноваційним розвитком” / Укладачі: С. М. Ілляшенко, О. А. Біловодська. – Суми: Вид-во СумДУ,...
Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconКонспект лекцій з дисципліни «Економіка та управління знаннями»
Конспект лекцій з дисципліни «Економіка та управління знаннями» для студентів спеціальності 000014 «Управління інноваційною діяльністю»...
Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconР. М. Літнарович Геодезичні прилади
Конспект лекцій для студентів-заочників післядипломної освіти за спеціальністю “Землевпорядкування та кадастр”. Частина І чдіеіУ,...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница