Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит»
НазваниеКонспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит»
страница5/15
Дата10.11.2012
Размер2.37 Mb.
ТипКонспект
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Продовження табл.11.1

1

2

3ням відповідних державних органів, суду; сум державного мита, попередньо сплаче-ного позивачем, що повертається на його користь за рішенням суду; сум акцизного збору, сплачених покупцями підакцизних товарів на користь платника такого акциз-ного збору, уповноваженого законом вносити його до бюджету, та рентних платежів

Коригування валових доходів, у тому числі:

02(02.102.2+02.3)

- зміна суми компен­сації вартості товарів (робіт, послуг)


02.1

У разі, коли після продажу товарів (робіт, послуг) здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи перерахунок у випадках повернення проданих товарів чи права власності на такі товари (результати робіт, послуг) продавцю, платник податку продавець та платник податку покупець здій­снюють відповідний перерахунок валових до­ходів у звітному періоді, в якому сталася така зміна суми компенсації

- самостійно виявлені помилки за резуль­татами минулих по­даткових періодів

02.2

Доходи, не враховані в обчисленні валового доходу періодів, що передують звітному, та виявлені у звітному періоді

- врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості

02.3К4

Відповідно до статті 12 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств».


Продовження табл. 11.1

1

2

3

Скоригований валовий дохід

03

(01±02)

Валові витрати, у тому числі:

04
- втрати на придбання товарів (робіт, послуг), крім визначених у 04.11

04.1

Сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), які придба-ваються (виготовляються) таким платни-ком податку для їх подальшого викорис-тання у власній господарській діяльності

- убуток балансової вартості запасів

04.2 К1

У разі, коли балансова вартість запасів на кінець звітного періоду є меншою за їх балансову вартість на початок того самого звітного періоду, різниця включається до складу валових витрат платника податку у такому звітному періоді. У разі заповнення цього рядка складається таблиця 1 додатка К1/1. Показник із знаком «+» рядка А графи 6 зазначеної таблиці переноситься у рядок 04.2 декларації без знака

- витрати на оплату праці

04.3

До складу валових витрат платника подат-ку відносять витрати на оплату праці фізич-них осіб, що перебувають у трудових відносинах з таким платником податку (далі - працівники), які включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших видів заохочень і виплат, виходячи з тарифних ставок, у вигляді премій, заохочень, відшкодувань вартості товарів (робіт, послуг), витрати на виплату авторських винагород та виплат за вико-нання робіт (послуг), згідно з договорами цивільно-правового характеру (ЦПД),


Продовження табл. 11.1

1

2

3


будь-які інші виплати в грошовій або натуральній формі, встановлені за домов-леністю сторін (крім сум матеріальної допомоги, які звільняються від оподатку-вання згідно норм закону, що регулює питання оподаткування доходів фізичних осіб). Виплата дивідендів на користь фізичних осіб (у тому числі нерезидентів) за акціями, які мають статус привілейова-них або інший статус, що передбачає виплату фіксованого розміру дивідендів чи суми, яка є більшою за суму виплат, розраховану на будь-яку іншу акцію (корпоративне право), емітовану таким платником податку, прирівнюється з метою оподаткування до виплати заробіт-ної плати з відповідним оподаткуванням та вклю­ченням суми виплат до складу валових витрат платника податку.

- сума страхо-вого збору (внесків) до фонду держав-ного загально-обов'язкового

страхування

04.4


До складу валових витрат платника подат-ку відносяться суми збору на обов'язкове дер­жавне пенсійне страхування та внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страху­вання, нараховані на виплати, зазна-чені в рядку 04.3, у розмірах і порядку, встановлених законом.

- сума внесків на довгострокове страхування життя, недержав-не пенсійне забезпечення

04.5 Р1


Якщо відповідно до договору довго-строкового страхування життя платник податку сплачує за власний рахунок добровільні страхові платежі на користь найманих працівників, які перебувають з ним у трудових відносинах та у яких це місце є основним місцем роботи, то такий

Продовження табл. 11.1

1

2

3платник податку може віднести до складу валових витрат кожного календарного кварталу суму фактично сплачених страхо-вих платежів, що не перевищує 15 відсотків від заробітної плати, отриманої таким працівником від такого платника податку протягом такого календарного кварталу, але не більше ніж 6 000 гривень у розрахунку на одного застрахованого працівника протягом звітного податкового року. При цьому якщо платник податку одночасно сплачує внески на додаткове пенсійне за­безпечення (страхування) працівника, такий платник податку може віднести до валових витрат кожного календарного кварталу суму внес-ків, фактично сплачених на довгострокове страхування життя працівника та на його додаткове пенсійне забезпечення (страху-вання), які сукупно не перевищують 15 відсотків від заробітної плати, отриманої таким працівником від такого платника податку протягом такого календарного кварталу

- сума податків, зборів, крім визначених у 04.4

04.6 Р2

Суми внесених (нарахованих) податків, зборів (обов'язкових платежів), встанов-лених Законом України «Про систему оподаткування»

- витрати, пов'язані із

виконанням довгострокових договорів

04.7 К2

Витрати виконавця у звітному періоді визначаються на рівні фактично оплачених (нарахованих) витрат, пов'язаних із виконанням довгострокового договору (контракту) у такому звітному періоді.


Продовження табл. 11.1

1

2

3

- добровільне перерахування коштів, передача товарів (робіт,

послуг)

04.8

Р3

Суми коштів або вартість товарів (робіт, послуг), добровільно перераховані (пере-дані) протягом звітного року до Державного бюджету України або бюджетів місцевого самоврядування, до неприбуткових організа-цій у розмірі, що становить не менше 2-х та не більше 5-ти відсотків оподатковуваного прибутку попереднього звітного року.

Сума коштів, перерахованих підприєм- ствами всеукраїнських об’єднань осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на яких працює за основним місцем роботи не менше 75 відсотків таких осіб, цим об’єднанням для проведення їх благодійної діяльності, але не більше 10 відсотків оподаткованого прибутку поперед-нього звітного періоду.

Суми витрат, пов’язаних з безоплатним наданням працівникам вугільної промисло-вості, непрацюючим пенсіонерам, які мають стаж роботи на підприємствах галузі не менше 10 років на підземних роботах або не менше 20 років на поверхні, інвалідам з числа осіб, що під час роботи на цих підприємствах отримали каліцтво або професійні захворювання, а також сім’ям працівників вугільної промисловості, що загинули на виробництві, які отримують пенсію в разі втрати годувальника, вугілля на побутові потреби за нормами, що встановлюються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Суми коштів або вартість майна, добровіль-но перераховані (передані) для цільового


Продовження табл. 11.1

1

2

3використання з метою охорони культурної спадщини установам науки, освіти, куль-тури, заповідникам, музеям-заповідникам, а також неприбутковим установам та організаціям у розмірі, що становить не менше двох та не більше п'яти відсотків оподатковуваного прибутку попереднього звітного періоду (для гро­мадських організацій інвалідів не більше десяти відсотків оподатковуваного прибутку попереднього звітного періоду). Суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані (передані) організаціям роботодавців та їх об’єднанням, створеним відповідно до закону з цього питання, у вигляді вступних, членських та цільових внесків, але не більше 0,2 відсотка фонду оплати праці платника податку у розрахунку за звітний рік

- від'ємне значення об'єкта оподатку­вання попереднього податкового року


04.9


Якщо об’єкт оподаткувати платника подат­ку з числа резидентів за результатами по­даткового року має від’ємне значення об’єкта оподаткування (з урахуванням суми амортизаційних відрахувань), сума такого від’ємного значення підлягає віднесено до складу валових витрат першого календар-ного кварталу наступного податкового року. Розра­хунок об’єкта оподаткування за наслідками півріччя, трьох кварталів та року здійснюється з урахуванням від’ємного значення об’єкта оподаткування поперед-

нього року у складі валових витрат таких


Продовження табл. 11.1

1

2

3


податкових періодів наростаючим підсумком до повного погашення такого від’ємного значення.

- витрати на поліпшен­ня основних фондів та нафтогазових

свердловин


04.10К1

Суми перевищення балансової вартості основних фондів та нематеріальних активів над вартістю їх продажу відносять до валових витрат звітного періоду. Платники податку мають право протягом звітного періоду віднести до валових витрат будь-які витрати, пов’язані з поліпшенням основних фондів, що підлягають амортизації, у сумі, що не перевищує 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп основних фондів станом на початок такого звітного періоду. Витрати, що перевищують зазначену суму, збільшують балансову вартість груп 2, 3 і 4 чи окремих об’єктів основних фондів групи 1 пропорційно сукупній балансовій вартості таких груп і таких окремих об’єктів основних фондів групи 1 на початок розрахункового кварталу.

Виведення з експлуатації основних фондів будь-якої групи здійснюється на підставі наказу керівника платника податку або у разі їх примусового відчуження чи конфіскації згідно із законом. Проведення будь-яких робіт, пов'язаних з поліп-шенням основних фондів, без наявності вказаних вище документів не є свідченням про виведення таких основних фондів з експлуатації.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Похожие:

Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconКонспект лекцій для студентів спеціальностей 030508 І 030508 «Фінанси І кредит»
Менеджмент персоналу фінансових служб: Конспект лекцій для студентів спеціальностей 030508 І 030508 «Фінанси І кредит» денної та...
Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconКонспект лекцій для студентів IV курсу гуманітарного факультету спеціальності 030301 «Журналістика»
Конспект лекцій з дисципліни «Основи журналістикознавчих досліджень» для студентів IV курсу гуманітарного факультету спеціальності...
Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconКонспект лекцій
Руденко П. О. Техніка І технологія промислового виробництва. Конспект лекцій для студентів спеціальності “Менеджмент організіцій”....
Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconКонспект лекцій для студентів спеціальності 020303 “Переклад”
Спецрозділи перекладу : конспект лекцій / укладач С. В. Баранова. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – 86 с
Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconКонспект лекцій для студентів спеціальності ксм денної та заочної форми навчання
Операційні системи. Конспект лекцій для студентів спеціальності ксм денної та заочної форми навчання. / проф. Бурчак І. Н., Здолбіцький...
Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconКонспект лекцій з дисципліни „Радіоекологія” для студентів спеціальності 040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та
Конспект лекцій з дисципліни „Радіоекологія” / укладач Р. А. Васькін. – Суми: Сумський державний університет, 2010. – 115 с
Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconНавчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво»
«Фінанси І кредит», 030508 «Фінанси І кредит» (зі скороченим терміном підготовки)
Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconКонспект лекцій з дисципліни „ Управління інноваційним розвитком” для студентів факультету економіки та менеджменту спеціальності 050100 „Маркетинг”
Конспект лекцій з дисципліни „Управління інноваційним розвитком” / Укладачі: С. М. Ілляшенко, О. А. Біловодська. – Суми: Вид-во СумДУ,...
Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconКонспект лекцій з дисципліни «Економіка та управління знаннями»
Конспект лекцій з дисципліни «Економіка та управління знаннями» для студентів спеціальності 000014 «Управління інноваційною діяльністю»...
Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconР. М. Літнарович Геодезичні прилади
Конспект лекцій для студентів-заочників післядипломної освіти за спеціальністю “Землевпорядкування та кадастр”. Частина І чдіеіУ,...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница