Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит»
НазваниеКонспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит»
страница4/15
Дата10.11.2012
Размер2.37 Mb.
ТипКонспект
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Тема 11. КОНТРОЛЬ НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТИ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК


План викладення теми:

Ключові терміни.

Питання 11.1. Теоретичні засади стягування податку на прибуток.

Питання 11.2. Перевірка правильності обчислення й повноти сплати податку на прибуток.

Висновки.

Запитання для самоконтролю.

Тестові завдання до теми 11.


КЛЮЧОВІ ТЕРМІНИ

Платники податку на прибуток підприємств. Об’єкт оподатковування прибутку підприємств. Скоригований валовий дохід. Валовий дохід. Валові витрати. Амортизаційні відрахування. Правила ведення податкового обліку. Декларація про прибуток підприємства. Звітна. Звітна консолідована. Звітна нова.


11.1. Теоретичні засади стягування податку на прибутокРегулювання стягування податку на прибуток здійснюється на підставі Закону України «Про оподаткування прибутку підпри­ємств» від 22.05.97 р. № 283 / 97 - ВР з подальшими змінами і доповненнями.

Податок на прибуток є класичним варіантом прямого податку. Відповідно до законодавства платниками податку на прибуток є:

─ суб’єкти господарської діяльності, бюджетні, громадські й інші підприємства, установи й організації, що здійснюють діяльність, спрямовану на одержання прибутку як на території України, так і за її межами;

─ з числа нерезидентів ─ фізичні чи юридичні особи, створе­ні в будь-якій організаційно-правовій формі, що отримують доходи з джерелом їх походження в Україні, за винятком установ і організацій, що мають дипломатичний статус чи імунітет відповідно до міжнародних договорів України;

─ дипломатичні представництва, консульські установи й інші офіційні представництва іноземних держав, міжнародні орга­нізації і їх представництва;

─ філії, відділення й інші відособлені підрозділи платників по­датку, що не мають статусу юридичної особи, розташовані на іншій території, ніж платник податку;

─ бюджетні організації.

Об'єктом оподатковування є прибуток підприємств, який визна­чається шляхом зменшення суми скоригованого валового доходу звітного періоду на суму валових витрат і суму амортизаційних від­рахувань.

Валовий дохід являє собою загальну суму доходу підприємства від усіх видів діяльності, отриману протягом звітного періоду, в грошовій, матеріальній формах.

До складу валових доходів віднесені:

─ загальні доходи від продажу товарів (робіт, послуг), у тому числі допоміжних і обслуговуючих виробництв, що не мають стату­су юридичної особи, а також доходи від продажу цінних паперів; ─ доходи від здійснення банківських, страхових та інших опера­цій з надання фінансових послуг, торгівлі валютними цінностями, цінними паперами, борговими зобов'язаннями і вимогами; ─ доходи від спільної діяльності й у вигляді дивідендів, отрима­них від нерезидентів, процентів, роялті, володіння борговими вимо­гами, а також доходи від здійснення операцій лізингу (оренди); ─ доходи, не враховані при обчисленні валового доходу попере­дніх періодів і виявлені у звітному періоді;

─ доходи з інших джерел і від позареалізаційних операцій.

Валові витрати виробництва ─ сума будь-яких витрат платни­ка податку в грошовій, матеріальній або нематеріальній формі, що здійснюється як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), що одержуються платником податку для їхнього подальшого викорис­тання у власній господарській діяльності.

До складу валових витрат входять:

─ суми будь-яких витрат, сплачені протягом звітного періоду в зв'язку з підготовкою, організацією, веденням виробництва, про­дажем продукції й охороною праці;

─ суми грошових коштів або вартість майна, добровільно пе­рераховані в Державний бюджет України, до неприбуткових органі­зацій;

─ суми коштів, перераховані підприємствам всеукраїнських об'єднань осіб, що постраждали внаслідок Чорнобильської ката­строфи, на яких працює за основним місцем роботи не менш як 75% таких осіб;

─ суми коштів, внесених у страхові резерви;

─ суми внесених (нарахованих) податків, зборів;

─ суми витрат, не включені до складу валових витрат минулих звітних податкових періодів у зв'язку з втратою, знищенням або псуванням документів;

─ суми витрат, не враховані в минулих податкових періодах у зв'язку з допущеними помилками і виявлені у звітному податково­му періоді в розрахунку податкового обов'язку;

─ суми безнадійної заборгованості;

─ суми витрат, пов'язаних з поліпшенням основних фондів;

─ суми зборів на обов'язкове державне пенсійне забезпечення;

─ будь-які витрати, пов'язані з виплатою або нарахуванням процентів з боргових зобов'язань протягом звітного періоду.

Амортизаційні відрахування ─ це поступове відне­сення витрат на придбання, виготовлення чи поліпшення основних засобів, на зменшення скорегованого прибутку платника податку в межах норм амортизаційних відрахувань.

Амортизації підлягають витрати:

а) на придбання основних фондів і нематеріальних активів для власного виробничого використання;

б) на самостійне виготовлення основних фондів для власних виробничих нестатків;

в) на проведення усіх видів ремонту, реконструкції, модерні­зації й інших видів поліпшення основних фондів;

г) на поліпшення якості земель, не пов'язаних з будівництвом.

Платники податку самостійно визначають суми податку, що під­лягають сплаті. Податок сплачується в бюджет не пізніше 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом. Не пізніше 25 числа мі­сяця, що настає за звітним кварталом, подають у податкові органи декларацію про прибуток за звітний квартал, розрахований наростаючим підсумком з початку звітного фінансового року.

Платники податку не пізніше 15.02 року, що настає за звітним, надають податковому органу річний бухгалтерський звіт, що може бути підтверджений висновками аудиту.

Бюджетні організації сплачують податок па прибуток, отрима­ний від підприємницької діяльності, щокварталу наростаючим під­сумком з початку податкового року.

У сучасних умовах оподатковування доходів юридичних осіб здійснюється за ставкою 25%.


11. 2. Перевірка правильності обчислення й повноти сплати податку на прибуток

Одним з основних питань податкового контролю є перевірка правильності обчислення і повноти сплати податку на прибуток. При перевірці інспектор у першу чергу визначає, хто є плат­ником податку на прибуток відповідно до законодавства України. Особлива увага приділяється резидентству платників, правильнос­ті їх реєстрації в податкових органах.

Під час проведення перевірки перевіряється декларація про прибуток підприємства, ─ правильність її оформлення. Форми і по­рядок складання декларацій з податку на прибуток підприємства встановлені наказом ДПА України від 29.03.2003 р. .№ 143 зі зміна­ми та доповненнями від 12.10.2005 р. № 448.

Дані, наведені в декларації, повинні підтверджуватися первин­ними документами, даними бухгалтерського обліку і відповідати податковому обліку і звітності. Достовірність даних підтверджується підписами керівників підприємства і головного бухгалтера, а за відсутності на підприємстві бухгалтерської служби ─ фахівця, що веде облік, і завіряється печаткою. Необхідно враховувати, що по­даткова декларація надається платником незалежно від того, ви­никло у звітному періоді в платника податкове зобов'язання чи ні, тобто незалежно від стану фінансово-господарської діяльності платника податків.

Оригінал декларації з відповідними додатками подається плат­ником до податкового органу за місцезнаходженням платника (до­даток К). Декларація та додатки до неї не підлягають обов’язковому скріпленню між собою (прошнуровуванню).

Декларація заповнюється друкованим способом, чорнильними або кульковими ручками у синьому або чорному кольорі. Заповне­ння олівцем не дозволяється.

Декларація складається із головної та двох основних частин і оди­надцяти додатків, з яких сім (К1 ─ К7) подаються щоквартально, у тому числі за рік, а чотири (Р1 ─ 4) подаються виключно за рік. Додаток К1 складається з двох частин ─ К1/1 та К1/2. Частина К1/2 заповнюєть­ся платниками податку, які нараховують амортизаційні відрахування на суму витрат, пов'язаних із видобутком корисних копалин.

У разі, якщо окремі рядки декларації не заповнюються через відсутність відповідних операцій, платники податку не подають по­датковому органу передбачені відповідним рядком декларації додатки.

У головній частині декларації потрібно зробити позначку про вид декларації:

1. Звітна стандартна форма поточної звітності для звичайних підприємств (без філій з консолідованою сплатою).

2. Звітна консолідована форма поточної звітності для під­приємств, що сплачують податок на прибуток консолідовано зі свої­ми філіями.

3. Звітна нова ─ використовується після письмової пропозиції
податкового органу, якщо раніше подану декларацію він не визнає.

Податковий орган може запропонувати подати нову деклара­цію лише у таких випадках:

─ не заповнені обов'язкові реквізити (заголовна частина декла­рації);

─ декларація не підписана посадовими особами (директором, го­ловним бухгалтером або особами, які виконують їх функції);

─ декларація не завірена печаткою.

Порядок формування показників декларації з податку на при­буток наведений у табл. 11.1.


Таблиця 11.1 - Порядок формування показників декларації з податку на прибуток

Показник

Код

рядка

Примітки

1

2

3

Валовий дохід від усіх видів діяльності, у тому числі:

01
- доходи від продажу товарів (робіт, послуг)

01.1

Загальні доходи від продажу товарів (ро­біт, послуг), у тому числі допоміжних та об­слуговуючих виробництв, що не мають ста­тусу юридичної особи, основних засобів і нематеріальних активів

- приріст балансової вартості запасів

01.2 К1

У разі, коли балансова вартість запасів на кінець звітного періоду перевищує їх балансову вартість на початок того самого звітного періоду, різниця включається до складу валових доходів платника податку у такому звітному періоді. У разі запов-нення цього рядка складається таблиця 1 додатка КІ/І. Показник із знаком «-» рядка А графи 6 зазначеної таблиці пере­носиться у рядок 01.2 декларації без знака


Продовження табл. 11.1

1

2

3

- доходи від виконання довгострокових дого­ворів

01.3К2

Дохід виконавців у звітному періоді виз­начається як добуток загально-договірної ціни довгострокового договору (контракту) на оцін­ний коефіцієнт виконання довгострокового контракту

- прибуток від опера­цій з цінними папе­рами, фондовими та товарними дери­вативами

01.4КЗ

Якщо протягом звітного періоду доходи від продажу кожного з окремих видів цінних па­перів, а також деривативів, отримані (нара­ховані) платником податку, перевищують витрати, понесені (нараховані) платником податку внаслідок придбання цінних паперів або деривативів такого самого виду протягом такого звітного періоду (з урахуванням від’ємного фінансового результату від операцій з цінними паперами чи деривативами такого самого виду минулих періодів), прибуток включається до складу валових доходів такого платника податку за результатами такого звітного періоду

- прибуток від операцій з землею

01.5К1

Платник податку включає до складу валових доходів додатну різницю між сумою доходу, отриманого внаслідок продажу землі як окре­мого об’єкта власності, та сумою витрат, пов’яза-них із купівлею такого окремого об’єк­та власності, збільшених на відповідний коефіцієнт індексації. При продажу землі, отриманої у власність у процесі приватизації, платник податку включає до складу валових доходів додатну різницю між сумою доходу, отриманого внаслідок

Продовження табл. 11.1

1

2

3такого продажу, та сумою оцінної вартості такої землі, визначеної згідно зі встановленою методикою вартісної оцінки земель з урахуванням коефіцієнтів її функціонального використання на момент такого продажу

- інші доходи, крім визначених у 01.1─01.5

01.6

Доходи від здійснення банківських, страхових та інших операцій з надання фінансових послуг, торгівлі валютними цінностями, борговими зобов'язаннями та вимогами.

Доходи від спільної діяльності та у вигляді ди­відендів, отриманих від нерезидентів, процентів, роялті, володіння борговими вимогами, а також доходів від здійснення операцій лізингу (оренди).

Доходи з інших джерел, у тому числі, але не виключно, у вигляді: сум безповоротної фінансової допомоги, отриманої платни-ком податку у звітному періоді, вартості товарів (робіт, послуг), безоплатно наданих платнику податку у звітному періоді; сум поворотної фінансової допомоги, отриманої платником податку у звітному періоді, що залишається неповерненою на кінець такого звітного періоду від осіб, що не є платниками цього податку (у тому числі нерезидентів), або осіб, які згідно із законодавством мають пільги з цього податку; сум коштів страхового резерву, використаних не за призначенням; сум штрафів та/або неустойки чи пені, фактично одержаних за рішенням сторін договору або за рішен-
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Похожие:

Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconКонспект лекцій для студентів спеціальностей 030508 І 030508 «Фінанси І кредит»
Менеджмент персоналу фінансових служб: Конспект лекцій для студентів спеціальностей 030508 І 030508 «Фінанси І кредит» денної та...
Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconКонспект лекцій для студентів IV курсу гуманітарного факультету спеціальності 030301 «Журналістика»
Конспект лекцій з дисципліни «Основи журналістикознавчих досліджень» для студентів IV курсу гуманітарного факультету спеціальності...
Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconКонспект лекцій
Руденко П. О. Техніка І технологія промислового виробництва. Конспект лекцій для студентів спеціальності “Менеджмент організіцій”....
Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconКонспект лекцій для студентів спеціальності 020303 “Переклад”
Спецрозділи перекладу : конспект лекцій / укладач С. В. Баранова. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – 86 с
Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconКонспект лекцій для студентів спеціальності ксм денної та заочної форми навчання
Операційні системи. Конспект лекцій для студентів спеціальності ксм денної та заочної форми навчання. / проф. Бурчак І. Н., Здолбіцький...
Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconКонспект лекцій з дисципліни „Радіоекологія” для студентів спеціальності 040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та
Конспект лекцій з дисципліни „Радіоекологія” / укладач Р. А. Васькін. – Суми: Сумський державний університет, 2010. – 115 с
Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconНавчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво»
«Фінанси І кредит», 030508 «Фінанси І кредит» (зі скороченим терміном підготовки)
Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconКонспект лекцій з дисципліни „ Управління інноваційним розвитком” для студентів факультету економіки та менеджменту спеціальності 050100 „Маркетинг”
Конспект лекцій з дисципліни „Управління інноваційним розвитком” / Укладачі: С. М. Ілляшенко, О. А. Біловодська. – Суми: Вид-во СумДУ,...
Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconКонспект лекцій з дисципліни «Економіка та управління знаннями»
Конспект лекцій з дисципліни «Економіка та управління знаннями» для студентів спеціальності 000014 «Управління інноваційною діяльністю»...
Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconР. М. Літнарович Геодезичні прилади
Конспект лекцій для студентів-заочників післядипломної освіти за спеціальністю “Землевпорядкування та кадастр”. Частина І чдіеіУ,...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница