Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит»
НазваниеКонспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит»
страница2/15
Дата10.11.2012
Размер2.37 Mb.
ТипКонспект
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

ВИСНОВКИ

Податок на додану вартість (ПДВ) ─ це непрямий податок, який входить у вигляді надбавки до ціни товару, і є частиною новоствореної вартості, що утворюється на всіх стадіях виробництва, надання по­слуг або після митного оформлення, і сплачується до Державного бюджету.

Суми податку на додану вартість, що підлягають сплаті до бюджету чи відшкоду­ванню з бюджету, визначаються як різниця між загальною сумою податкових зобов'язань, що виникли у зв'язку з будь-яким прода­жем товарів (робіт, послуг) протягом звітного періоду, і сумою по­даткового кредиту звітного періоду.

Оплата податку здійснюється не пізніше двадцятого числа міся­ця, що настає за звітним періодом.

Податковий період може дорівнювати одному календарному міся­цю чи кварталу.

Платники ПДВ, що мають право на експортне відшкодування, ─ місячні платники ПДВ, що звітують за повною формою декларації з ПДВ, і ті, що здійснюють протягом звітного періоду в загальному обсязі операцій експортні операції, що оподатковуються за 0% ставкою.

Платники ПДВ, що мають право на бюджетне відшкоду-вання протягом місяця, ─ місячні і квартальні платники ПДВ, що звітують за повною формою декларації з ПДВ, та ті, що здійснюють у загальному обсязі операцій, операції, що оподатковуються за 0% ставкою на митній території України.

Платники ПДВ, що мають право на бюджетне відшкодування в загальному порядку ─ місячні і квартальні платники ПДВ, що звітують за повною формою декларації з ПДВ, та ті, що здійснюють у загальному обсязі операцій, операції, що оподатковуються за 0% ставкою.

Запитання для самоконтролю

1. Суб’єкти ─ платники податку на додану вартість.

2. Об’єкт оподаткування ПДВ.

3. Ставки податку на додану вартість.

4. Пільги з ПДВ.

5. Механізм розрахунку сум податку на додану вартість, що підлягають сплаті до бюджету чи відшкоду­ванню з бюджету.

6. Строк (термін) сплати ПДВ до бюджету.

7. Податкова накладна, хто її заповнює.

8. На що використовуються в першу чергу суми податку на додану вартість які зараховуються до Державного бюджету?

9. Визначення суми податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету чи відшкоду­ванню з бюджету.

10. Правильність за­повнення податкової накладної.

11. Встановлення достовірності податко­вого кредиту з ПДВ.

12. Встановлення повноти податкових зобов’язань з ПДВ.

13. Платники ПДВ, що мають право на експортне відшкодування.

14. Платники ПДВ, що мають право на бюджетне відшкодування.

15. Механізм здійснення бюджетного відшкодування в загальному порядку.

Тестові завдання до теми 9 (64 тести)


ТЕСТ 1. Які податки є непрямими?

а) ті, які встановлюються безпосередньо щодо платників і їх роз­мір залежить від масштабів об’єкта оподаткування;

б) ті, які передбачають встановлення спочатку ставок, а потім розміру податку для кожного платника;

в) ті, які встановлюються в цінах товарів, послуг і їх розмір для окремого платника не залежить від його доходу.

ТЕСТ 2. Назвіть основне призначення непрямих податків:

а) регулювання рівня цін на продукцію (роботи, послуги);

б) регулювання обсягів і структури імпорту товарів;

в) регулювання обсягів і структури експорту товарів;

г) формування доходів державного бюджету;

д) формування доходів місцевих бюджетів;

е) регулювання обсягів виробництва і реалізації продукції.


ТЕСТ 3. У чому виявляється основний негативний вплив непрямих податків на фінансово-господарську діяльність підприємств?

а) зростають ціни на товари;

б) зростає собівартість продукції;

в) зменшується прибуток від реалізації продукції;

г) можлива мобілізація оборотних коштів для сплати непря­мих податків;

д) зменшується сума чистого прибутку підприємства.

ТЕСТ 4. Назвіть непрямі податки, що включаються в ціну імпортованих товарів: '

а) податок на додану вартість;

б) ввізне мито;

в) акцизний збір;

г) оплата митних послуг;

д) податок з продажу;

е) податок з обороту.

ТЕСТ 5. ПДВ є непрямим податком, який включається в ціну товару, що являє собою:

а) частину приросту вартості, створюваної на всіх стадіях вироб­ництва;

б) частину приросту вартості, створюваної на всіх стадіях надан­ня послуг;

в) частину приросту вартості, створюваної на всіх стадіях ви­робництва, надання послуг або після митного оформлення.


ТЕСТ 6. Вирахування розмірів доданої вартості може здійснюватися такими методами:

а) сальдовим, пільговим;

б) додавання зарплати і прибутку, а також залишковим;

в) додавання зарплати і пільговим.


ТЕСТ 7. Додана вартість містить:

а) собівартість, податкові й амортизаційні відрахування;

б) прибуток, податкові відрахування і відрахування на соціаль­не страхування;

в) прибуток, зарплату, відрахування на соціальне страху-вання і частину амортизаційних відрахувань.


ТЕСТ 8. Назвіть об'єкт оподаткування, що використову­ється для обчислення ПДВ:

а) собівартість виробленої продукції;

б) вартість продукції, відвантаженої покупцям;

в) відпускна ціна відвантаженої продукції, включаючи акциз­ний збір;

г) відпускна ціна відвантаженої продукції, включаючи акцизний збір і ПДВ;

д) прибуток від реалізації продукції.

TECT 9. Що є базою оподаткування ПДВ операцій з продажу товарів?

а) собівартість товарів, які реалізуються (відвантажуються) покупцю;

б) вартість відвантажених товарів;

в) договірна вартість, визначена за вільними або держав-ними цінами з урахуванням акцизного збору з підакцизних товарів, інших податків і зборів, що входять у ціну цих товарів;

г) валові доходи платника.

ТЕСТ 10. Які ставки податку на додану вартість діють на сучасному етапі?

а) 20% і 22%.

б) 15 і 30%.

в) 20 і 0%.

г) 20 %.


ТЕСТ 11. Нульова ставка податку на додану вартість за­стосовується у відношенні:

а) до імпортованих товарів, товарів, призначених для диплома­тичних і консультаційних представництв, робіт, пов’язаних із ліквідацією Чорнобильської катастрофи;

б) до експортованих товарів, товарів, призначених для диплома­тичних і консультаційних представництв, робіт, пов’язаних із ліквідацією Чорнобильської катастрофи;

в) до товарів, робіт і послуг, виконаних вітчизняним суб'єктом підприємницької діяльності.

ТЕСТ 12. Назвіть можливі джерела відшкодування вхідного ПДВ на підприємстві:

а) ПДВ, отриманий від реалізації продукції;

б) кошти державного бюджету;

в) виручка від реалізації продукції;

г) амортизаційні відрахування;

д) кошти резервного фонду.

ТЕСТ 13. Хто є платником податку на додану вар­тість?

а) особа, яка займається виробничою діяльністю, надає послуги, виконує роботи;

б) особа, якщо обсяг оподатковуваних операцій з продажу това­рів, робіт та послуг протягом останніх 12 місяців переви-щував 1200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

в) суб'єкти підприємницької діяльності, які займаються певною підприємницькою діяльністю;

г) особа, якщо обсяг оподатковуваних операцій з продажу това­рів, робіт та послуг за останні 12 місяців перевищив 3600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

ТЕСТ 14. Назвіть операції з продажу товарів, що звільнені від ПДВ:

а) продаж продуктів дитячого харчування;

б) продаж продуктів дитячого харчування вітчизняного вироб­ництва спеціалізованими магазинами;

в) продаж путівок для санаторно-курортного лікування громадян;

г) продаж путівок для лікування дітей;

д) продаж лікарських засобів, завезених на територію України;

е) продаж імпортованих лікарських препаратів.

ТЕСТ 15. Бюджетне відшкодування ─ це...

а) сума податкових зобов'язань, що виникла у зв'язку з прода­жем товарів протягом звітного періоду;

б) сума, на яку платник податку має право зменшити податкове зобов'язання;

в) сума, що підлягає поверненню платнику податку у зв'язку із зайво сплаченою сумою податку.


ТЕСТ 16. Податкова накладна ─ це...

а) звітний податковий документ, що підтверджує виникнення
податкового обов'язку і права на податковий кредит;

б) розрахунковий документ, засвідчений уповноваженою особою;

в) звітний податковий документ, що заповнюється в момент ви­никнення податкового зобов'язання.

ТЕСТ 17. В якому випадку платник податку на додану вар­тість може не виписувати податкову накладну?

а) виписується податкова накладна при кожному продажу товарів;

б) вирішує сам платник ПДВ;

в) якщо обсяг разового продажу товарів не перевищує 20 гривень;

г) якщо обсяг разового продажу товарів не перевищує 25 гривень.

ТЕСТ 18. Податковий кредит ─ це ...

а) суми ПДВ, сплачениі постачальникам у податковому періоді, за одержану сировину, матеріали та послуги;

б) суми ПДВ, сплачениі (нараховані) платником податку у звітному періоді у зв'язку із придбанням товарів (робіт, послуг), вартість яких відносять до складу валових витрат виробництва та обігу;

в) суми ПДВ, сплачені постачальникам у звітному періоді у
зв'язку із придбанням товарів (робіт та послуг) і повністю відшкодовуються платнику податку із державного бюджету.

ТЕСТ 19. Чи є об'єктом оподаткування ПДВ операції з ви­пуску, розміщення та продажу за кошти цінних паперів, які ви­пущені Нацбанком України, Мінфіном України, суб'єктами під­приємницької діяльності?

а) так;

б) ні;

в) є в окремих випадках;

г) немає правильної відповіді.

ТЕСТ 20. Податкове зобов'язання відповідно до Закону України «Про податок на додану вартість» ─ це:

а) сума податку, яка підлягає сплаті в бюджет;

б) сума податку, яку платник зобов'язаний сплатити в бюджет як доплату внаслідок проведеного перерахунку;

в) загальна сума податку, яка отримана (нарахована) платником податку в податковому періоді;

г) немає правильної відповіді.

ТЕСТ 21. Податковий період ─ це ...

а) період, протягом якого платник здійснював підприєм-ницьку діяльність;

б) період, за який платник податку зобов'язаний проводити роз­рахунки податку та сплачувати його до бюджету;

в) період, протягом якого платник ПДВ відвантажував покупцям продукцію, виконував роботи та надавав послуги;

г) немає правильної відповіді.


ТЕСТ 22. Що є базою оподаткування ПДВ при ввезенні в Украї­ну імпортних товарів ?

а) митна вартість товарів;

б) договірна (контрактна) вартість імпортних товарів;

в) митна вартість з урахуванням сплачених сум мита, митних

зборів, а з підакцизних товарів ─ і суми акцизного збору;

г) немає правильної відповіді.

ТЕСТ 23. Чи є об'єктом оподаткування ПДВ оплата вартос­ті державних платних послуг?

а) в окремих випадках;

б) так, оскільки надаються послуги;

в) ні, не є об'єктом оподаткування;

г) немає правильної відповіді.


ТЕСТ 24. Як розраховується сума ПДВ з виручки від реаліза­ції продукції?

а) потрібно суму виручки помножити на ставку 20 % і поділити на 100%;

б) потрібно суму виручки помножити на ставку ПДВ ─ 20 %;

в) необхідно суму виручки помножити на ставку 20 % і поділити на 120 %;

г) немає правильної відповіді.

ТЕСТ 25. Чи обкладаються податком на додану вартість обороти з продажу товарів на експорт за іноземну валюту?

а) ні, не підлягають оподаткуванню;

б) в окремих випадках оподатковуються;

в) так, оподатковуються за нульовою ставкою;

г) немає правильної відповіді.


ТЕСТ 26. Платник ПДВ відвантажив покупцю товари 20 лютого поточного року (згідно з договором, підписаним 10 лю­того), а грошові кошти надійшли на розрахунковий рахунок 15 березня. Яка дата виникнення податкового зобов'язання?

а) дата надходження грошових коштів на поточний рахунок платника ПДВ, тобто 15 березня;

б) дата відвантаження товарів покупцю, тобто 20 лютого;

в) дата оформлення договору на поставку товарів;

г) немає правильної відповіді.


ТЕСТ 27. Податковий період платника податку на додану вартість залежить від:

а) середньомісячної суми податку на додану вартість;

б) суми валових доходів платника податку на додану вартість;

в) обсягу оподатковуваних операцій з продажу товарів, робіт та послуг;

г) обсягу одержуваних середньомісячних валових доходів.

ТЕСТ 28. Як часто платники податку на додану вартість звітують податковим органам?

а) щомісячно платники зобов'язані подавати податковим орга­нам податкові декларації;

б) вирішує сам платник ПДВ;

в) усі платники щоквартально зобов’язані звітувати податковим органам;

г) це залежить від податкового періоду.


ТЕСТ 29. Якщо в платника податку на додану вартість податковий період місяць, то в який термін необхідно подавати податковому органу податкову декларацію?

а) не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним;

б) не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним;

в) не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним;

г) немає правильної відповіді.

ТЕСТ 30. У платника ПДВ обсяг оподатковуваних операцій за рік становить 6400 неоподатковуваних мінімумів доходів грома­дян. Який податковий період буде у цього платника ПДВ?

а) податковий період буде квартал;

б) податковий період ─ місяць;

в) вирішує сам платник, про що письмово повідомляє податковий орган;

г) немає правильної відповіді.

ТЕСТ 31. У платника податку на додану вартість обсяг опо­датковуваних операцій за рік становив 9200 неоподатковуваних мі­німумів доходів громадян. Який податковий період буде у цього платника ПДВ?

а) квартал;

б) податковий період буде вирішувати сам платник ПДВ;

в) податковий період буде дорівнювати місяцю;

г) немає правильної відповіді.


ТЕСТ 32. Якщо у платника податку на додану вартість по­датковий період місяць, то в який термін проводиться сплата в бюджет нарахованих сум ПДВ?

а) до 20 числа місяця, наступного за звітним;

б) не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним;

в) не пізніше 20 числа поточного місяця;

г) немає правильної відповіді.


ТЕСТ 33. Якщо у платника ПДВ податковий період квартал, то в який термін він зобов'язаний сплачувати в бюджет нараховані суми ПДВ?

а) щоквартально не пізніше 20 числа місяця, наступного за звіт­ним кварталом;

б) не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом;

в) до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом;

г) немає правильної відповіді.

ТЕСТ 34. Платник несвоєчасно сплатив до бюджету ПДВ. Які дії податкової інспекції?

а) необхідно нарахувати штраф 200 % від суми, що несвоєчасно сплачена;

б) необхідно нарахувати штраф 200 % та пеню 0,3 % за кожний день прострочення;

в) потрібно нарахувати пеню в розмірі 120 % облікової ставки НБУ;

г) немає правильної відповіді.

ТЕСТ 35. Яку відповідальність несуть платники ПДВ за не­своєчасну здачу податковій інспекції податкової декларації?

а) нараховується пеня згідно з чинним податковим законодавством;

б) сплачують штраф у розмірі 10 % від суми ПДВ, що нарахована відповідно до податкової декларації;

в) сплачують штраф у подвійному розмірі від суми ПДВ, що на­рахована згідно з податковою декларацією;

г) немає правильної відповіді.

ТЕСТ 36. Як оформляються наслідки камеральної перевірки декларації платника?

а) довідкою;

б) актом;

в) робиться відмітка перевіряючим у податковій декларації
платника;

г) немає правильної відповіді.

ТЕСТ 37. Документальною перевіркою збільшено базу опо­даткування ПДВ. Які дії перевіряючого ?

а) необхідно донарахувати суму податку на додану вартість;

б) вилучити до бюджету всю суму заниженої бази оподатку-вання;

в) донарахувати суму ПДВ та нарахувати пеню;

г) накласти штраф у подвійному розмірі від заниженої бази оподаткування.

ТЕСТ 38. Які накладаються фінансові санкції, якщо встановлено перевіркою неправильне обчислення ПДВ за перший квартал поточного року?

а) фінансова санкція в розмірі 10 % від суми донарахованого ПДВ;

б) фінансова санкція в розмірі 200 % від суми донарахо-ваного ПДВ;

в) санкція в розмірі 5 % від суми донарахованого ПДВ, але не менше 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

г) немає правильної відповіді.


ТЕСТ 39. На які моменти під час проведення перевірки ПДВ звертають увагу посадові особи податкової служби?

а) чи зареєстрований суб’єкт платником ПДВ;

б) книга обліку придбань і книга обліку продажу;

в) правильність встановлення дати виникнення податко-вих зобов'язань з продажу товарів;

г) декларація з ПДВ, додатки до декларації;

д) правомірність використання пільг з ПДВ;

е) правильні відповіді а, в, г;

є) всі відповіді правильні.


ТЕСТ 40. Податок на додану вартість ─ це податок:

а) загальнодержавний;

б) місцевий;

в) прямий;

г) непрямий;

д) правильні відповіді б), г);

е) правильні відповіді а), г).


ТЕСТ 41. Додана вартість ─ це:

а) частина національного доходу, виробленого на даному підприємстві;

б) різниця між вартістю реалізованої продукції, витрата­ми на її виробництво і реалізацію;

в) різниця між загальною сумою продажів і загальною сумою закупівлі від усіх інших об'єктів господарської діяльності;

г) сума заробітної плати, процентів і прибутку.

ТЕСТ 42. Перевагами ПДВ є:

а) можливість ухилення від сплати в умовах недосконалого бухгалтерського обліку;

б) змога відносно точно визначити реальну вартість кожного товару;

в) можливість бути вільним від дискримінації платників залежно від їхньої ролі і місця в господарському процесі;

г) масовість регресивного характеру.


ТЕСТ 43. Платник до бюджету податку на додану вартість ─ це особа:

а) кінцевий споживач товарів (робіт, послуг);

б) обсяг оподатковуваних операцій з продажу товарів (робіт, послуг) якої протягом будь-якого періоду з останніх два­надцяти календарних місяців перевищував 300 000 грн;

в) яка є платником єдиного податку за ставкою10%;

г) всі відповіді правильні;

д) правильної відповіді немає.


ТЕСТ 44. Об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників з:

а) поставки товарів (послуг) на митній території України;

б) передачі майна в оперативну оренду;

в) емісії, розміщення у будь-які форми управління і прода-жу за кошти цінних паперів, що випущені в обіг суб’єктами підприємницької діяльності;

г) правильної відповіді немає.


ТЕСТ 45. Не є об'єктом оподаткування ПДВ операції з:

а) передачі основних засобів у статутний фонд юридичної
особи в обмін на емітовані корпоративні права;

б) надання послуг з утримання дітей у дошкільних закладах;

в) передплати періодичних видань вітчизняного вироб­ництва;

г) вивизення товарів за межі митної території України;

д) правильної відповіді немає.


ТЕСТ 46. Об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників із:

а) обігу валютних цінностей, банківських металів, банк­нот та монет НБУ за винятком тих, що використовуються для нумізматичних цілей;

б) оплати вартості державних платних послуг, які нада­ються фізичним або юридичним органам виконавчої влади і місцевого самоврядування;

в) вивезення (пересилання) товарів за межі митної тери­торії України та надання послуг для їх споживання за межами митної території України;

г) правильної відповіді немає.


ТЕСТ 47. За ставкою 0% оподатковуються ПДВ операції з:

а) ввезення товарів (робіт, послуг) на митну територію України;

б) безкоштовної передачі приладів, обладнання, ма­теріалів науковим установам та науковим організаціям, ВНЗ;

в) поставки товарів (робіт, послуг) підприємствами роздріб-ної торгівлі, які розміщені на території України у зонах митного контролю;

г) поставки позашкільним навчальним закладом вихованцям, учням і слухачам платних послуг у сфері позашкільної освіти;

д) правильної відповіді немає.


ТЕСТ 48. За ставкою 20% оподатковуються ПДВ операції з:

а) поставки переробним підприємствам молока та м'яса жи­вою вагою сільськогосподарськими товаровиробниками;

б) передачі майна у фінансовий лізинг;

в) передачі майна у схов (відповідальне зберігання), а також у лізинг (оренду);

г) надання послуг з інкасації, розрахунково-касового об­слуговування;

д) правильної відповіді немає.


ТЕСТ 49. Звітними періодами з ПДВ є:

а) календарний місяць, календарний квартал, календарний рік незалежно від обсягів оподатковуваних операцій платника;

б) календарний квартал, півріччя, три квартали, рік;

в) календарний місяць або календарний квартал залежно від обсягу оподатковуваних операцій платника;

г) правильної відповіді немає.


ТЕСТ 50. В Україні існують такі ставки податку на додану вартість:

а) 1/6 %, 20%;

б) 0%, 25%;

в) 10%, 0%, 20%;

г) 25%, 16,7%, 0%;

д) правильної відповіді немає.


ТЕСТ 51. За нульовою ставкою ПДВ оподатковуються операції:

а) імпорту товарів;

б) експорту товарів;

в) продажу книг вітчизняного виробництва;

г) реалізації зайвих основних фондів;

д) правильної відповіді немає.


ТЕСТ 52. Від оподаткування ПДВ звільнені операції з:

а) експорту товарів;

б) безкоштовної передачі товарів міській лікарні;

в) безкоштовної передачі продуктів харчування дитячому
садку, фінансування якого здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету;

г) сплати орендних (лізингових) платежів за умовами до­го-вору фінансової оренди;

д) правильні відповіді б) і в);

е) правильної відповіді немає.


ТЕСТ 53. Від оподаткування ПДВ звільнені операції з:

а) продажу товарів спеціального призначення для інвалі­дів за переліком, встановленим КМУ;

б) оплати вартості державних платних послуг, які нада­ються фізичним або юридичним особам органами виконавчої влади і місцевого самоврядування;

в) виплат дивідендів, роялті у грошовій формі або у ви­гляді цінних паперів, які здійснюються емітентом;

г) надання транспортних послуг перевезення пасажирів та вантажів за межами митного кордону України;

д) правильної відповіді немає.


ТЕСТ 54. Сплата податку на додану вартість проводиться не пізніше:

а) 25 числа місяця, що настає за звітним періодом;

б) 20 числа місяця, що настає за звітним періодом;

в) 40 днів по завершенні звітного періоду;

г) 30 днів по завершенні звітного періоду;

д) правильної відповіді немає.


ТЕСТ 55. Податкове зобов'язання ─ загальна сума податку, отриманого платником ПДВ:

а) від продажу товарів у звітному податковому періоді;

б) від закупівлі товарів у звітному податковому періоді;

в) у формі бюджетного відшкодування, що зараховане на
окремий рахунок у банку, яку необхідно в повному об­сязі перерахувати органам місцевого самоврядування;

г) правильної відповіді немає.


ТЕСТ 56. Датою виникнення податкових зобов'язань під час здійснення операцій із продажу товарів (робіт, послуг) є:

а) дата перерахування коштів платником податку на бан­ківський рахунок постачальника;

б) дата відвантаження товарів або дата оформлення доку­мента, що засвідчує факт виконання робіт (послуг)
платником ПДВ;

в) дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше: або дата зара-хування коштів від покупця, або дата відвантаження товарів;

г) всі відповіді правильні;

д) правильної відповіді немає.

ТЕСТ 57. Датою виникнення податкових зобов'язань під час здійснення операцій із ввезення (імпортування) товарів є:

а) дата перерахування коштів постачальнику в оплату товарів, які підлягають ввезенню на митну територію Ук­раїни;

б) дата оформлення ввізної митної декларації із зазначен­ням у ній суми податку, що підлягає сплаті;

в) дата реалізації товарів, що імпортовані, на митній території України;

г) податкові зобов'язання не виникають;

д) правильної відповіді немає.


ТЕСТ 58. Податковий кредит з ПДВ ─ це сума:

а) податкової заборгованості платника перед бюджетом;

б) сума податку, одержана (нарахована) платником по­датку в звітному (податковому) періоді;

в) заборгованості покупцям за отримані активи;

г) на яку платник податку має право зменшити податкові
зобов'язання звітного періоду;

д) правильної відповіді немає.


ТЕСТ 59. Документом, що підтверджує право платника податку на податковий кредит із ПДВ є:

а) реєстр виданих податкових накладних;

б) видаткова накладна;

в) податкова накладна;

г) декларація з ПДВ;

д) правильної відповіді немає.


ТЕСТ 61. Датою виникнення прав платника ПДВ на податковий кредит вважається:

а) дата зарахування коштів від покупця на рахунок плат­ника в оплату товарів;

б) дата відвантаження товарів покупцю;

в) дата отримання податкової накладної, що засвідчує
факт придбання платником податку товарів;

г) всі відповіді правильні;

д) правильної відповіді немає.


ТЕСТ 60. Не дозволяється зарахування до податкового кредиту витрат:

а) що не підтверджені податковими накладними чи митними деклараціями;

б) пов’язаних з придбанням товарів, вартість яких не на­лежить до складу валових витрат виробництва (обігу) і не підлягають амортизації;

в) у разі коли товари, виготовлені або придбані, частково
використовуються в оподатковуваних операціях, а частково ні;

г) правильні відповіді а) і в);

д) правильної відповіді немає.


ТЕСТ 62. Датою виникнення прав платника ПДВ на податковий кредит у разі придбання сировини для виробництва товарів спеціального призначення для інвалідів вважається:

а) дата отримання податкової накладної;

б) дата перерахування коштів на оплату такої сировини;

в) дата оприбуткування такої сировини;

г) податковий кредит не виникає;

д) правильної відповіді немає.


ТЕСТ 63. Якщо обсяг оподатковуваних операцій з продажу товарів за попередній календарний рік перевищує 300 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, податковий період дорівнює:

а) 20 днів;

б) календарному місяцю;

в) календарному кварталу;

г) календарному року;

д) правильної відповіді немає.


ТЕСТ 64. Звітним документом із ПДВ є:

а) акт приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей;

б) видаткова накладна;

в) податкова накладна;

г) податкова декларація з ПДВ;

д) правильної відповіді немає.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Похожие:

Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconКонспект лекцій для студентів спеціальностей 030508 І 030508 «Фінанси І кредит»
Менеджмент персоналу фінансових служб: Конспект лекцій для студентів спеціальностей 030508 І 030508 «Фінанси І кредит» денної та...
Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconКонспект лекцій для студентів IV курсу гуманітарного факультету спеціальності 030301 «Журналістика»
Конспект лекцій з дисципліни «Основи журналістикознавчих досліджень» для студентів IV курсу гуманітарного факультету спеціальності...
Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconКонспект лекцій
Руденко П. О. Техніка І технологія промислового виробництва. Конспект лекцій для студентів спеціальності “Менеджмент організіцій”....
Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconКонспект лекцій для студентів спеціальності 020303 “Переклад”
Спецрозділи перекладу : конспект лекцій / укладач С. В. Баранова. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – 86 с
Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconКонспект лекцій для студентів спеціальності ксм денної та заочної форми навчання
Операційні системи. Конспект лекцій для студентів спеціальності ксм денної та заочної форми навчання. / проф. Бурчак І. Н., Здолбіцький...
Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconКонспект лекцій з дисципліни „Радіоекологія” для студентів спеціальності 040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та
Конспект лекцій з дисципліни „Радіоекологія” / укладач Р. А. Васькін. – Суми: Сумський державний університет, 2010. – 115 с
Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconНавчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво»
«Фінанси І кредит», 030508 «Фінанси І кредит» (зі скороченим терміном підготовки)
Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconКонспект лекцій з дисципліни „ Управління інноваційним розвитком” для студентів факультету економіки та менеджменту спеціальності 050100 „Маркетинг”
Конспект лекцій з дисципліни „Управління інноваційним розвитком” / Укладачі: С. М. Ілляшенко, О. А. Біловодська. – Суми: Вид-во СумДУ,...
Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconКонспект лекцій з дисципліни «Економіка та управління знаннями»
Конспект лекцій з дисципліни «Економіка та управління знаннями» для студентів спеціальності 000014 «Управління інноваційною діяльністю»...
Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconР. М. Літнарович Геодезичні прилади
Конспект лекцій для студентів-заочників післядипломної освіти за спеціальністю “Землевпорядкування та кадастр”. Частина І чдіеіУ,...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница