Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит»
НазваниеКонспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит»
страница15/15
Дата10.11.2012
Размер2.37 Mb.
ТипКонспект
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ


 1. Конституція України.

 2. Про державну податкову службу в Україні. ─ Закон України від 04.12.1990 р.№ 509-12 зі змінами та доповненнями від 25.03.05 № 2505-ІV.

 3. Про державну підтримку малого підприємництва. ─ Закон України від 19.10.2000 р. № 2063-ІІІ зі змінами та доповненнями.

 4. Про державний реєстр фізичних осіб ─ платників податків та інших обов'язкових платежів. ─ Закон України від 22.12.1994 р. №320/94-ВР зі змінами та доповненнями від 20.02.03 № 551-ІV.

 5. Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг. ─ Закон України від 06.07.1995р. № 265/95-ВР.

 6. Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування. ─ Закон Ук­раїни від 26.06.1997 р. № 400/97-ВР зі змінами та доповненнями від 01.01.06 № 2613-ІV.

 7. Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства. ─ Закон України від 09.04.1999 р. № 587-ХІV.

 8. Про зовнішньоекономічну діяльність. ─ Закон України від 16.04.1991р. № 959-ХІІ зі змінами та доповненнями від 22.12.05 № 3268-ІV.

 9. Про митний тариф України. ─ Закон України від 05.04.2001 р. № 2371-ІІІ зі змінами та доповненнями від 07.07.05 № 2775-ІV.

 10. Про оподаткування прибутку підприємств. ─ Закон України від 22.05.1997 р. № 283-ВР зі змінами та доповненнями від 12.01.06 № 3333-ІV.

 11. Про плату за землю. ─ Закон України від 19.09.1996 р. № 378/96-ВР.

 12. Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів.─Закон України від 18.02.1997 р. № 75/97-ВР зі змінами та доповненнями від 25.03.05 № 2505-ІV.

 13. Про податок на додану вартість. ─ Закон України від 30.04.1997 р. № 168/97-ВР.
 1. Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюдже­тами і державними цільовими фондами, ─ Закон України від 20.12.2000 р. № 2181-ІІІ зі змінами та доповненнями від 20.12.05 № 3235-ІV.

 2. Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціального страхування. ─ Закон України від 11.01.2001 р. № 2213-ІІІ зі змінами та доповненнями від 20.12.05 № 3235-ІV.

 3. Про систему оподаткування. ─ Закон України від 18.02.1997 р. № 77/97-ВР зі змінами та доповненнями від 23.12.04 № 2287-ІV.

 4. Про акцизний збір. ─ Декрет Кабінету Міністрів України від 26.12.1992 р. № 18-92.

 5. Про місцеві податки та збори. ─ Декрет Кабінету Міністрів України від 25.05.1993 р. № 56-93 зі змінами та доповненнями від 06.09.05 р. № 2806-ІV.

 6. Про прибутковий податок з громадян. ─ Декрет Кабінету Міністрів України 26.12.1992 р. № 13-92.

 7. Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності. ─ Указ Президента України від 23.07.1999 р. № 817.

 8. Про деякі зміни в оподаткуванні. ─ Указ Президента України від 07.08.1998 р. № 857/98.

 9. Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва. ─ Указ Президента України від 28.06.1999 р. № 746/99.

 10. Указ Президента України «Про створення Державної подат­кової адміністрації України і місцевих державних податкових адмі­ністрацій» від 22 серпня 1996 року №760/96 зі змінами та доповненнями від 20.04.2000 р. № 605/2000.

 11. Указ Президента України «Про заходи щодо зменшення податкової заборгованості та фінансового оздоровлення суб'єктів підприємницької діяльності» від 21.12.98 р. № 1367/98.

 12. Указ Президента України «Про оподаткування операцій на ринку цінних паперів України» від 04.06.99 р. № 616/99 зі змінами та доповненнями від 03.06.2005 р. № 2642-ІV.

 13. Порядок встановлення нормативів збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, та його справляння. ─ Постанова Кабінету Міністрів України від 29.01.1999 р. № 115.

 14. Про затвердження нормативів плати за спеціальне використання вод­них ресурсів та плати за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту. ─ Постанова Кабінету Міністрів України від 18.05.1999р. № 836.

 15. Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за забруд­нення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору. ─ Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.1999 р. № 303.

 16. Про Порядок координації Проведення планових виїзних перевірок фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності контролюючими органами. ─ Постанова КМУ від 29.03. 1999 р. № 112.

 17. Інструкція про порядок ведення органами державної податкової служби оперативного обліку податків і зборів до бюджетів та до державних цільових фондів.─ Наказ ДПАУ від 12.05.1994 р. № 37 (в ре­дакції наказу від 02.04.1999 р. № 174) зі змінами та доповненнями.

 18. Інструкція про порядок обліку платників податків. ─ Наказ ДПА Ук­раїни від 19.02.1998 р. № 80 (в редакції наказу від 17.11.98 р. № 552) зі змінами та доповненнями від 08.08.2005 р. № 317.

 19. Інструкція про порядок застосування та стягнення сум штрафних (фінансових) санкцій органами Державної податкової служби України. ─ Наказ ДПА України від 17.03.2001 р. № 110.

 20. Методичні рекомендації визначення сум податкових зобов'язань за непрямими методами. ─ Наказ ДПА України від 05.07.2002 р. № 312 зі змінами та доповненнями від 30.10.02 р. № 734/6/11-1316.

 21. Інструкція про порядок ведення органами державної подат­кової служби оперативного обліку податків і зборів до бюджетів та державних цільових фондів. ─ Наказ ДПА України від 12.05.94 зі змі­нами та доповненнями від 18.07.2005. № 276.

 22. Інструкція про порядок застосування та стягнення сум фі­нансових санкцій органами Державної податкової служби України. ─ Наказ ДПА України від 17.03.2001 р. № 110 зі змінами та доповнення­ми від 10.08.2005 р. № 326.

 23. Порядок оформлення результатів документальних пере-вірок щодо дотримання податкового та валютного законодав-ства суб’єктами підприємницької діяльності ─ юридичними особами, їх філіями, відділеннями та іншими відокремленими підрозділами. ─ Наказ ДПА України від 16.09.2002 р, № 429 зі змінами та доповненнями від 10.08.2005 р. № 327.

 24. Про затвердження нової редакції зразків форм актів перевірок та Методичні рекомендації щодо їх оформлення. ─ Наказ ДПА України від 27.04.2006 р. № 225.

 25. Про затвердження форми декларації з податку на прибуток підпри­ємства та порядку її складання. ─ Наказ ДПА України від 29.03.2003 р. № 143.

 26. Порядок заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість. ─ Наказ ДПА України від 30.05.1997 р. № 166.

 27. Автоматизація роботи в органах державної податкової служби / за заг. ред. В.М. Росоловського та С.П. Ріппи. ─ Ірпінь: Академія ДПС Ук­раїни. 2002. ─ 401 с.

 28. Антология экономической классики / сост. И. Столяров. ─ М.: ЭКОНОВ КЛЮЧ, 1993. ─ 475 с. ─ (Петти В. Трактат о налогах и сборах; Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов; Рикардо Д. Начала политической зкономии и налогового обложения).

 29. Завгородний В.П. Налоги и налоговый контроль в Украине. ─ Киев: «А.С.К.», 2000. ─ 639 с.

 30. Іванов Ю.В. Альтернативні системи оподаткування: моно­графія. ─ Харків: ХДЕУ, Торнадо, 2003. ─ 517 с.

 31. Інформаційні системи і технології в економіці: посібник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. В.С. Пономаренка ─ К,: Видавничий центр «Академія», 2002.─ 544 с.

 32. Ісаншина Г.Ю. Податковий менеджмент: навчальний посібник. ─ К.: ЦУЛ, 2003. ─ 258 с.

 33. Крисоватий А.І. Оподаткування і ринок: умови та можливос­ті поєднання. ─ Тернопіль: Видавництво Карп’юка, 2000. ─ 246 с.

 34. Куценко Т.Ф. Бюджетно-податкова політика. ─ К.: Кондор, 2002. ─ 256 с.
 1. Маглаперідзе А.С., Храпкіна В.В. Податковий менеджмент: навчальний посібник. ─ К.,─ 2008.─ 328с.

 2. Международные соглашения об устранении двойного налогообложения, ратифицированные Верховной Радой Украины. ─ Интернет: http://www.liga.kiev.ua/

 3. Мельник Д.Ю. Налоговый менеджмент. ─ М.: Финансы и статистика, 2000. ─ 352 с.

 4. Рева Т.М. Податковий менеджмент: навчальний посібник. ─ К., ЦНЛ, 2005.─ 301с.

 5. Самуельсон П., Нордгауз В. Мікроекономіка /пер. з англ. ─ К.: Осно­ви. 1999 ─ 676 с.

 6. Сіренко В.Ф. Податкова застава. ─ К.: Кондор, 2004. ─ 84 с.

 7. Скворцов Н.Н. Налоговый менеджмент: стратегия и тактика: в 10 кн. Кн.1. От стагнации к стабилизации: практ. рук. / под ред. В.П. Давыдовой. ─ К.: Вища школа, 2002. ─ 222 с.

 8. Теорія і практика обліку платників податків в органах ДПС України: навчальний посібник / Р.Е. Островерха та ін. ─ Ірпінь: АДПСУ, 2002. - 292 с.

 9. Тимченко О.М. Податковий менеджмент: навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. ─ К.: КНЕУ. ─ 2001. ─ 150с.

 10. Толстопятенко Г. П. Европейское налоговое право. Сравнительно-правовое исследование. ─ М.: Изд-во НОРМА, 2001. ─ 336 с.

 11. Чернявський О.П., Хомутенко В.П., Демченко В.В. Організація і методика податкових перевірок. ─ К.: Центр навчальної літератури, 2004. ─ 288 с.

 12. www.sta.gov.ua

 13. www.rada.kiev.uaІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА, ЩО Є У ФОНДАХ БІБЛІОТЕКІ СУМДУ

1. Податковий менеджмент: підручник / Ю.Б. Іванов, А.І. Крисоватий, А.Я. Кізима, В.В. Карпова. ─ К.: Знання, 2008. ─ 525 с.

2. Ісаншина Г.Ю. Податковий менеджмент: навчальний посіб­ник. ─ К.: ЦУЛ, 2003. ─ 258 с.

3. Кізима А.Я. Податковий менеджмент: навчально-методич-ний посіб­ник. ─ Тернопіль: СМП «АСТОН», 2002. ─ 166 с.

4. Паранчук С.В., Романов Є.М.,Червінська О.С. Податковий менеджмент: навчальний посіб­ник. ─ Львів: Львівська політехніка, 2005. ─ 276 с.

5. Рева Т.М. Податковий менеджмент: навчальний посібник. ─ К., ЦНЛ, 2003.─ 282 с.

6. Скворцов М.Н. Податковий менеджмент, Кн.2. Податковий менеджмент в умовах становлення і розвитку ринкової економіки / за ред. В.П. Давидової. ─ К.: Кондор, 2007. ─ 414 с.

7. Ярема Б.П., Маринець В.П. Податковий менеджмент: навчальний посіб­ник. ─ Львів: Магнолія, 2006. ─ 224 с.

8. Ярема Б.П., Маринець В.П. Податковий менеджмент: навчальний посіб­ник. ─ Львів: Магнолія, 2007. ─ 224 с.

Також у бібліотеці СумДУ є комплект методичних матеріалів як у друкованій, так і в електронній формаі, що становлять повний обсяг матеріалів навчальної дисципліни:

─ навчальні програми дисципліни «Податковий менеджмент»;

─ конспект лекцій з дисципліни «Податковий менеджмент» (у двох частинах) ;

─ методичні вказівки до проведення та виконання практичних занять;

─ методичні вказівки до виконання самостійної роботи;

─ методичні вказівки до підготовки та виконання контрольної роботи;

─ методичні рекомендації щодо оформлення матеріалів документальних перевірок;

─ методичні матеріали до перевірки знань (підготовка до іспитів, тести і завдання для самостійного розв’язання та ін.);

Навчальне видання


ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

У двох частинах

Частина 2

для студентів спеціальності

8.030504 «Фінанси і кредит»

рівня підготовки «Магістр»


Відповідальний за випуск

канд. екон. наук, проф. В. М. Боронос


Редактор Н.А. Гавриленко


Комп’ютерне верстання О. В. Галахової


Підп. до друку 21.04. 2010, поз.

Формат 60х84/16.

Ум.друк.арк. 24,41. Обл.- вид.арк. 22,53.

Тираж 50 пр. Собівартість вид. грн к.

Зам. №


Видавець і виготовлювач Сумський державний університет,

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007.

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3062 від 17.12.2007.

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Похожие:

Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconКонспект лекцій для студентів спеціальностей 030508 І 030508 «Фінанси І кредит»
Менеджмент персоналу фінансових служб: Конспект лекцій для студентів спеціальностей 030508 І 030508 «Фінанси І кредит» денної та...
Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconКонспект лекцій для студентів IV курсу гуманітарного факультету спеціальності 030301 «Журналістика»
Конспект лекцій з дисципліни «Основи журналістикознавчих досліджень» для студентів IV курсу гуманітарного факультету спеціальності...
Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconКонспект лекцій
Руденко П. О. Техніка І технологія промислового виробництва. Конспект лекцій для студентів спеціальності “Менеджмент організіцій”....
Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconКонспект лекцій для студентів спеціальності 020303 “Переклад”
Спецрозділи перекладу : конспект лекцій / укладач С. В. Баранова. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – 86 с
Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconКонспект лекцій для студентів спеціальності ксм денної та заочної форми навчання
Операційні системи. Конспект лекцій для студентів спеціальності ксм денної та заочної форми навчання. / проф. Бурчак І. Н., Здолбіцький...
Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconКонспект лекцій з дисципліни „Радіоекологія” для студентів спеціальності 040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та
Конспект лекцій з дисципліни „Радіоекологія” / укладач Р. А. Васькін. – Суми: Сумський державний університет, 2010. – 115 с
Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconНавчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво»
«Фінанси І кредит», 030508 «Фінанси І кредит» (зі скороченим терміном підготовки)
Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconКонспект лекцій з дисципліни „ Управління інноваційним розвитком” для студентів факультету економіки та менеджменту спеціальності 050100 „Маркетинг”
Конспект лекцій з дисципліни „Управління інноваційним розвитком” / Укладачі: С. М. Ілляшенко, О. А. Біловодська. – Суми: Вид-во СумДУ,...
Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconКонспект лекцій з дисципліни «Економіка та управління знаннями»
Конспект лекцій з дисципліни «Економіка та управління знаннями» для студентів спеціальності 000014 «Управління інноваційною діяльністю»...
Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconР. М. Літнарович Геодезичні прилади
Конспект лекцій для студентів-заочників післядипломної освіти за спеціальністю “Землевпорядкування та кадастр”. Частина І чдіеіУ,...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница