Інформаційні ресурси І технології в освіті та наукових дослідженнях бакова І. В., к е. н., доцент Пронін О.І., к е. н., доцент
Скачать 401.48 Kb.
НазваниеІнформаційні ресурси І технології в освіті та наукових дослідженнях бакова І. В., к е. н., доцент Пронін О.І., к е. н., доцент
страница1/4
Дата09.11.2012
Размер401.48 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3   4
ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

ТА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
Бакова І.В., к.е.н., доцент

Пронін О.І., к.е.н., доцент


Одеський державний економічний університет


ПИТАННЯ ЗМІНИ СТИЛЮ НАВЧАННЯ ФАХІВЦІВ- ЕКОНОМІСТІВ В УМОВАХ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ «1С-ПІДПРИЄМСТВО»


Актуальною проблемою сьогодення стає ефективне використання сучасних інноваційних інформаційно-комунікативних технологій (ІКТ) в освітянському процесі, впровадження яких в освітянській сфері базується на припущенні, що навчання – це процес, направлений на формування відповідної поведінки фахівця, його навичок та вмінь, а не лише отримання знань. Сучасні умови потребують переходу до нової стратегії суспільства – до інтелектуалізації економіки на основі широкомасштабного використання знань та інформації як стратегічного ресурсу розвитку суспільства [1].

Питання вдосконалення підготовки фахівців-економістів, формування компетенцій, які б дозволяли їм ефективно працювати в умовах інформаційного суспільства, економіки знань та кризи перехідного періоду в Україні показують необхідність уточнення трактування окремих положень и понять щодо взаємозв’язків поміж ними та розробки низки методичних питань щодо вирішення проблем зміни стилю навчання в процесі комп’ютерної підготовки студентів. Практика останніх років показала, що в учбових планах по багатьох дисциплінах кількість лекцій зменшується, проте зростають обсяги практичних та лабораторних робіт, комп’ютерних практикумів та індивідуальних завдань, в межах яких студент повинен самостійно працювати над вирішенням конкретних завдань, які пов’язані з його майбутньою професійною діяльністю, із використанням того чи іншого програмного засобу. Робота викладача в цих умовах полягає не тільки в тому, щоб планувати, контролювати та оцінювати самостійну роботу студента. Оскільки ефективність та результативність останньої суттєво залежить не тільки від рівня та якості методичного забезпечення певних видів навчальної діяльності студента, але й від обраної викладачем технології спілкування із студентами.

Підвищення вимог до оперативності прийняття рішень в умовах ринкового конкурентного середовища призвело до потреби в актуальної облікової інформації, яка б надходила в певний момент часу в зручній для сприйняття формі. Потреба в інформаційному обміні як в середині підприємств, так і з зовнішнім середовищем вирішується шляхом використання інформаційних систем. Для таких цілей в Україні, як і в багатьох країнах СНД, широко використовуються програмні продукти фірми «1С», на базі яких створені сотні прикладних рішень, і які фактично стали головним стандартом управлінської діяльності різних об’єктів. Аргументами щодо застосування системи «1С-Підприємство» можуть бути такі [3]: система може продемонструвати сучасні підходи та технологію; має добру інформаційну та методичну підтримку; забезпечує комплексний підхід до рішення різних задач, продукти „1С-Підприємство” є „живими” системами, які розвиваються; діє якісна підтримка навчання „1С” та широка партнерська мережа. Навчання й практика студентів-економістів у середовищі системи „1С” із використанням сучасного інструментарію ІКТ можна розглядати як ефективну інноваційну технологію, що дозволяє якісно оперувати інформаційним потоками й приймати рішення на підприємствах і установах різних профілів та форм власності. Її використання поряд з традиційними формами підготовки фахівців (лекції, семінари, тощо) дозволяє інтенсифікувати передачу інформації, сприяють формуванню в студентів навичок самостійно приймати рішення, працювати в колективі. Проте впровадження такої технології в учбовий процес наштовхується на певні перешкоди, одним з яких є неготовність викладача зректися від своєї традиційної ролі «наставника». Як показую західний досвід, при використанні ІКТ того, хто організує й проводить заняття називають «тренер», «модератор» [4]. Це передбачає перехід до партнерського стилю навчання, основні розбіжності якого з поширеним в українських ВНЗ традиційним авторитарним стилем наведені в таблиці 1.

Таблиця 1 – Характеристики різних стилів навчання

Характеристика

Авторитарний стиль навчання

Партнерський стиль навчанняКерована поведінка

Вирішує все один

Немає дискусії по рішеннях, що пропонуються

Не інформує про все необхідне

Детальний контроль

Дає необхідні директиви

Радиться зі студентами


Інформує в міру необхідності

Широкий самоконтроль студентів


Санкціонована поведінка

Покарання


Якщо подяка,то направлена на певну особистість

Допомога замість покарання

Конструктивна критика,

Подяка за справи

Цінносно – орієнтована поведінка

Відношення до студента як до свого підлеглого


Немає інтересу до його проблем; немає розуміння

Сприймає студента як рівного партнера


Проявляє розуміння його проблем

Очікувана поведінка

Лектор має недовіру;

Має песимістичне відношенню до студентів

Повністю довіряє;

Має оптимістичний настрій


Використовуючи партнерський стиль навчання, викладач не втручається в робочий процес, не подавляє своїм авторитетом. Він може або приймати участь в обговоренні як рівноправний член групи, або, якщо виникає складна ситуація, він може запропонувати декілька можливих шляхів пошуку рішення (й ні в якому разі не підказує саме рішення).

Література:

  1. Постанова Кабінету Міністрів № 1153 «Про розвиток інформаційних і телекомунікаційних технологій в освіті та науці на період 2006 – 2015 років» від 07.12.2005

 1. Традиційні і нові технології у навчальному процесі. Режим доступу: www//management.com.ua /

 2. І.В.Бакова, О.М. Гострик, О.І.Пронін. Використання системи «1С-підприємство» для підготовки сучасних фахівців економістів у ВНЗ // Матер. НПК «ИТ в образовании» (использование программных продуктов 1С в инновационной деятельности образовательных учреждений)» -Москва-Киев., -18 февраля 2010

 3. Тренінгові технології як засіб формування знаннєвих та практичних компетенцій: досвід факультетів та кафедр: у 2т. – т.1-К.:КНЕУ, 2009- 416с.


Глухова Н.А.


Севастопольский национальный технический университет


ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ


Современное высшее образование нельзя рассматривать в отрыве от глобальных процессов экономического, социального и культурного развития. Уже никто не сомневается в том, что большая часть изменений, происходящих в экономике, тесно связана с широким внедрением новых информационных технологий. По мере формирования нового информационного общества очевидно, что существенного экономического преимущества смогут добиться лишь те вузы, студенты и преподаватели которых достигнут наивысшего уровня компетентности преобразования информации в знания и навыки с последующим их применением в своей профессиональной деятельности и повседневной жизни.

Одним из основных положений Болонского процесса является увеличение роли преподавателя, который средствами современных информационных, компьютерных и педагогических технологий в объединении с традиционными формами и методами организации учебного процесса, создает образовательную и учебную среду.

Среди явных преимуществ, которые дают информационные и коммуникационные технологии системе высшего образования, следует упомянуть новые возможности в расширении зон доступности образовательных услуг, снижении их стоимости и повышении качества, в том числе за счет индивидуализации обучения, упрощения получения информации и применения всевозможных моделирующих технических средств.

Если проанализировать опыт высших учебных заведений, которые на сегодняшний день зарекомендовали себя как вузы, активно использующие информационные и коммуникационные технологии, можно выделить четыре основных этапа, через которые эти вузы прошли.

Первый этап — накопление материальных ресурсов: приобретение передового серверного оборудования, инсталляция мощных телекоммуникационных систем и сетей, внедрение программно-аппаратных комплексов.

Второй этап — создание кадровых ресурсов: административно-управленческого персонала, инженерных кадров, пользователей накопленной технической базы из числа профессорско-преподавательского состава вуза, а также формирование структуры подразделений, занимающихся процессами информатизации в вузе.

Третий этап — профессиональная подготовка преподавателей вузов по использованию информационных и коммуникационных технологий в своей профессиональной деятельности и в процессе обучения студентов.

Четвертый этап — разработка и внедрение нормативной и правовой базы использования информационных и коммуникационных технологий, особенно в области дистанционного обучения.

Развитие системы дистанционного обучения позволит повысить качество подготовки специалистов за счет:

во-первых, ориентации на использование автоматизированных обучающих и тестирующих систем, специализированных учебно-методических пособий с обязательными тестовыми вопросами, заданиями для самоконтроля;

во-вторых, оперативного обновления методического обеспечения учебного процесса, так как содержание учебно-методических материалов на электронных носителях легче поддерживать в актуальном состоянии.

Мировая практика свидетельствует, что применение информационных технологий в образовании, в частности, создания электронных средств представления учебного материала, использование тестовых программ для контроля знаний студентов, имеет ряд преимуществ перед традиционными формами представления учебного материала и контроля знаний. Для повышения эффективности применения новых информационных технологий в учебном процессе необходимо повышать качество электронных учебных пособий и программного обеспечения, для чего необходимо развивать сотрудничество вузов по этой проблематике. По мере накопления образовательных информационных ресурсов инновационные технологии займут достойное место в образовательном процессе вуза.

На основе вышеприведенного, можно считать, что создание образовательной и учебной среды средствами информационных технологий в сочетании с традиционными формами и методами учебного процесса в сфере специального образования студентов высших учебных заведений является перспективным направлением.


Мельников А.Ю., к.т.н., доцент

Антонова Е.В.


Донбасская государственная машиностроительная академия


Программная система для работы с отраслевыми образовательными стандартами


К отраслевым стандартам высшего образования относятся образовательно-квалификационная характеристика (ОКХ) и образовательно-профессиональная программа подготовки (ОПП), разрабатываемая научно-методической комиссией (НМК) при министерстве образования и науки, молодежи и спорта Украины (МОНМСУ). Стандарты разрабатываются для каждой специальности (направления) каждого образовательно-квалификационного уровня (бакалавр, специалист, магистр) каждой отрасли (галузі) знаний.

Кроме ОКХ и ОПП, стандарт содержит такие атрибуты, как:

 • название образовательно-квалификационного уровня (бакалавр, специалист или магистр);

 • код и название отрасли знаний (например: 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»);

 • код и название направления подготовки (например: 6.050101 «Комп’ютерні науки»);

 • название образовательного уровня (базова вища освіта, повна вища освіта);

 • код и название квалификации (например: 3121 «Фахівець з інформаційних технологій»);

 • название обобщенного объекта деятельности (например: Інформаційні системи та технології).

Образовательно-квалификационная характеристика описывает:

 • компетенции специалиста;

 • умения, которыми специалист обладает;

 • типовые задачи, которые специалист способен решать.

Образовательно-профессиональная программа описывает:

 • перечень учебных дисциплин с разделением на блоки содержательных модулей и темы в каждом блоке;

 • привязку каждой темы к умениям, которыми должен обладать специалист.

Анализ доступных источников информации показал, что в настоящее время нет компьютерной системы, позволяющей решать задачи, связанные с автоматизацией обработки данных образовательных стандартов. Была поставлена задача разработки такой системы, позволяющей вносить, хранить и обрабатывать информацию этих стандартов. За основу принят отраслевой стандарт высшего образования по направлению подготовки 6.050101 – «Компьютерные науки» [1].

Были сформулированы следующие требования к функциональности системы:

 • возможность работы пользователей трех уровней: администратор системы (admin) изменяет основные данные, главный пользователь (main user) формирует и корректирует ОКХ и ОПП, обычный пользователь (user) получает информацию в нужном виде (любой из них имеет доступ ко всей информации, закрывается только возможность ее изменения); при отказе вводить имя и пароль система автоматически загружается в третьем варианте;

 • возможность работы с несколькими стандартами: каждому соответствует своя папка, в этой папке хранятся базы данных и файлы с дополнительной информацией;

 • возможность ввода данных из word-таблицы через clipboard (копировать – вставить);

 • возможность вывода данных в Word или Excel;

 • возможность для пользователя ввести название дисциплины и получить не только ее содержание (блоки и темы), но и умения, которые она должна обеспечивать;

 • возможность вывода таблиц в таком виде, какой требуется ОКХ и ОПП.

Проектирование системы выполнялось на языке UML [2]. Структура системы в виде диаграммы классов показана на рис. 1.Рисунок 1 – Диаграмма классов

Литература:

 1. Галузевий стандарт вищої освіти України з напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки»: Збірник нормативних документів вищої освіти. – К.: Видавнича група BHV, 2011. – 85 с.

 2. Мельников А.Ю. Объектно-ориентированный анализ и проектирование информационных систем: Учебное пособие. – Краматорск: ДГМА, 2006. – 184 с.Мельников А.Ю., к.т.н., доцент

Варваров Э.Э.


Донбасская государственная машиностроительная академия


Разработка интерактивного модуля для создания тестов


Одним из наиболее актуальных направлений развития компьютерных технологий в образовании является разработка специализированных систем проверки знаний. Их активное использование помогает поддерживать нужный образовательный уровень, предоставляет преподавателю возможность уделять больше внимания индивидуальной работе со студентами [1].

В настоящее время разработано довольно много программ для компьютерного тестирования знаний студентов. Эти системы представляют собой или отдельный программный комплекс, требующий установки на компьютер конечного пользователя [2], или интернет-сайт, позволяющий проводить процесс тестирования и анализа его результатов при помощи обычных интернет-броузеров [3]. Тестовые задания при этом создаются либо непосредственно в среде программного комплекса, либо с помощью обычных текстовых редакторов (в последнем случае система должна содержать отдельный модуль перевода данных).

Таким образом, была поставлена задача разработки такой программной системы, которая осуществляла бы ввод данных для создания тестов в удобном для пользователя виде, после чего сохраняла созданные тесты в заданном формате. Эта разработка могла бы стать незаменимым модулем для любой из существующих систем тестирования.

Проектирование системы выполнялось на языке UML [4], на рисунке 1 представлена диаграмма вариантов использования проектируемой системы. Логическая модель системы в виде диаграммы классов представлена на рис. 2.Рисунок 1 – Диаграмма вариантов использования системыРисунок 2 – Диаграмма классов

Физически система может состоять из 3-х компонентов: динамическая web-страница (файл Test.html), которая выполняет требования, возложенные на систему, а также является оболочкой для создания тестов; библиотека сценариев JavaScript (файл Test1.js), в которых содержатся подпрограммы, выполняемые в динамической веб-странице; файл выходных данных, содержащий созданный тест (см. рис. 3).Рисунок 3 – Диаграмма компонентов


Для реализации поставленных требований был выбран язык гипертекстовой разметки HTML и объектно-ориентированный язык создания сценариев JavaScript. Данные средства были выбраны по причинам простоты, доступности и удобства разработки. Разработанное приложение является динамической web-страницей, разработанной с использование HTML и JavaScript.

Литература:

 1. Рогинский В.М. Азбука педагогического труда (пособие для начинающего преподавателя технического вуза). – М.: Высш. шк., 1990. – 112 с.

 2. Мельников А.Ю. Тестирование знаний студентов при помощи программного комплекса «Matest-2.0» // Образовательные технологии: Научно-технический журнал – Воронеж: издательство «Научная книга», 2006. – №1. – С.188-192.

 3. Мельников А.Ю., Кушнир Ю.В. Информационная система для организации работы студентов заочной формы обучения с использованием интернет-технологий // Восточно-Европейский журнал передовых технологий – Харьков, 2010. – №3/4 (45). – С. 25-29.

 4. Мельников А.Ю. Объектно-ориентированный анализ и проектирование информационных систем: Учебное пособие. – Краматорск: ДГМА,2006.–184 с.

  1   2   3   4

Похожие:

Інформаційні ресурси І технології в освіті та наукових дослідженнях бакова І. В., к е. н., доцент Пронін О.І., к е. н., доцент iconКультурология учебно
Петрова И. А., доцент Скворцов Ю. Е., доцент Пащенкова Е. И., доцент Кибасова Г. П., доцент Медведева Л. М., доцент Каден А. Г.,...
Інформаційні ресурси І технології в освіті та наукових дослідженнях бакова І. В., к е. н., доцент Пронін О.І., к е. н., доцент iconФедеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Составители: д и н., проф. Самородов Д. П., к и н., доцент Семенова Н. Л., к и н., доцент Аллагулова Е. М., к и н., доцент Басырова...
Інформаційні ресурси І технології в освіті та наукових дослідженнях бакова І. В., к е. н., доцент Пронін О.І., к е. н., доцент iconДисциплина "Управление персоналом"
Профессор взфэи маслова В. М., профессор взфэи сорокина М. Е, доцент Кохова И. В., доцент Мостова В. Д., доцент Петроченко Н. П.,...
Інформаційні ресурси І технології в освіті та наукових дослідженнях бакова І. В., к е. н., доцент Пронін О.І., к е. н., доцент iconМетодическое пособие по Отечественной истории
Составители: Дзамихов К. Ф. д и н., профессор, Апажева Е. Х. д и н., профессор, Асанов В. Н. к и н., доцент, Ашхотов Р. М. к и н.,...
Інформаційні ресурси І технології в освіті та наукових дослідженнях бакова І. В., к е. н., доцент Пронін О.І., к е. н., доцент iconРеферат 2012 До циклу наукових праць «Модернізація управління економічним розвитком територіальних спільнот базового рівня»
Монастирський григорій Леонардович – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри державного І муніципального управління Тернопільського...
Інформаційні ресурси І технології в освіті та наукових дослідженнях бакова І. В., к е. н., доцент Пронін О.І., к е. н., доцент iconРеферат циклу наукових праць
Днк тощо та здатні поглинати та випромінювати світло. Флуоресцентні мітчики І зонди широко використовуються в сучасних біологічних...
Інформаційні ресурси І технології в освіті та наукових дослідженнях бакова І. В., к е. н., доцент Пронін О.І., к е. н., доцент iconПрограмма научно-исследовательского семинара «Современные проблемы государственного и муниципального управления»
СПб ф гу-вшэ (д э н., профессор Ходачек А. М., д э н., профессор Виленчик В. И., д э н., профессор Малеева Т. В., д э н., профессор...
Інформаційні ресурси І технології в освіті та наукових дослідженнях бакова І. В., к е. н., доцент Пронін О.І., к е. н., доцент iconДипломом 1 степени
Присутствовали: доц. Морозов И. В. – председатель; профессор Безуглова О. С., профессор Минкина Т. М., доцент Гончарова Л. Ю., доцент...
Інформаційні ресурси І технології в освіті та наукових дослідженнях бакова І. В., к е. н., доцент Пронін О.І., к е. н., доцент iconКафедра Экономической теории
Малова Татьяна Алексеевна, профессор Протас Владимир Федорович, доцент Волкова Татьяна Николаевна, доцент Смирнова Ирина Александровна...
Інформаційні ресурси І технології в освіті та наукових дослідженнях бакова І. В., к е. н., доцент Пронін О.І., к е. н., доцент iconІнформаційні технології
Т, інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ict)— cукупність методів, виробничих процесів...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница