Сумського державного університету 22 24 квітня 2008 року частина ІІІ суми Вид-во Сумду 2008
НазваниеСумського державного університету 22 24 квітня 2008 року частина ІІІ суми Вид-во Сумду 2008
страница1/17
Дата05.11.2012
Размер2.32 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


Міністерство освіти і науки України

Інститут інноваційних технологій і

змісту освіти МОН України

Сумський державний університет


Сучасний український

університет: теорія і практика

впровадження інноваційних

технологій


Збірник матеріалів

VII Міжнародної науково-методичної

конференції


(до 60 – річчя Сумського державного університету)


22 – 24 квітня 2008 року


ЧАСТИНА ІІІ


Суми

Вид-во СумДУ

2008


УДК 37.8.4.001.76 (063)

С 23


Рецензенти: д-р техн.наук, професор Е.А.Лавров

(Сумський державний педагогічний університет)

д-р техн.наук, професор В.О.Залога

(Сумський державний університет)


С 23 Сучасний український університет: теорія і практика

впровадження інноваційних технологій: VII Міжнародна

науково-методична конференція. –Суми: Вид-во СумДУ, 2008.

-Ч. 3. -158 с.


ISBN 978-966-657-175-8

978-966-657-178-9


У збірнику представлені матеріали (тези і доповіді) VII Міжнародної науково-методичної конференції «Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій», присвяченої 60-річчю університету.

У доповідях і тезах розглядаються питання з організації дистанційного навчання у вищій школі, управління його якістю; з активізації процесів сприйняття і запам’ятовування теоретичного матеріалу. Представлені рекомендації створення електронних посібників; інформаційне та програмне забезпечення системи керування дистанційним навчанням.

Матеріали з інтеграції вищої школи і промисловості як підстави для забезпечення конкурентоспроможності випускників на ринку праці; проблеми вибору навчальних матеріалів і особливості використання модульних технологій при організації навчання іноземних громадян.

Учасники конференції обговорюють психолого-педагогічні проблеми вищої школи на сучасному етапі.

Редакційна колегія: канд.техн.наук, доцент Любчак В.О.,

канд.техн.наук, професор Сігова В.І.,

д-р техн.наук, професор Залога В.О.,

канд.пед.наук, доцент Єременко І.В.

канд.філос.наук, доцент Світайло Н.Д.,

канд.пед.наук Купенко О.В.,

За загальною редакцією канд.техн.наук, доцента Карпуші В.Д.


ISBN 978-966-657-175-8

978-966-657-178-9

(Частина ІІІ) © Вид-во СумДУ, 2008

Н.І.Муліна, канд. пед. наук, доцент,

nataliemulina@ukr.net

Сумський державний університет, м. Суми


ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ: НА ШЛЯХУ

ДО ВДОСКОНАЛЕННЯ


Дистанційне навчання (ДН) в Україні набуває все більшого поширення. В умовах реформування системи освіти ДН – це та сучасна й перспективна форма набуття знань та кваліфікацій, що дозволяє використовувати новітні технологічні розробки на користь суспільства, кожного громадянина. Сперечання про повноцінність та рівноправність ДН, здається, залишилися позаду. Сьогодні стоїть питання щодо якості освітніх послуг взагалі та вдосконалення дистанційної форми навчання зокрема. Такий розвиток подій співпадає з європейськими та світовими тенденціями в освітній галузі.

Думки громадськості, науковців, фахівців-освітян збігаються у тому, що головну увагу сьогодні слід приділити управлінню якістю в освіті (quality management in education). Університетами України, в тому числі СумДУ, накопичений певний досвід упровадження дистанційних курсів, організації навчального процесу в новій формі. Дослідження та результати цієї роботи слід узагальнити, проаналізувати, виявити слабкі місця та накреслити шляхи щодо підвищення якості.

Доведено, що проблеми освіти та її реформування носять системний характер, а отже, намагання поліпшити загальну ситуацію за рахунок якогось одного компонента не дають очікуваних результатів.

На перешкоді постають різні чинники, серед яких особливо виділяється відсутність стандартів. Наявність та дотримання стандартів, обов’язкових для всіх, є запорукою підвищення якості в будь-якій галузі, і освіта не є виключенням.

Для здійснення вимірювання якості слід визначити параметри. В основу оцінки вищої освіти пропонують закласти такі аспекти: складання навчального плану, зміст та організація; викладання, навчання та оцінка; просування та досягнення студента; система підтримки студента; ресурси навчання; гарантія та підвищення якості. Як бачимо, оцінка проводиться на різних рівнях: навчального закладу, його управлінських підрозділів, викладання, студентському, технологічному тощо.

Зусилля по підвищенню якості системи ДН на сучасному етапі доцільно спрямувати на навчальні матеріали, систему підтримки студента, систему матеріально-технічного забезпечення, науково-дослідну роботу. Якість навчальних матеріалів – дистанційних курсів – визначається на змістовному рівні, як з точки зору їх відповідності навчальній меті, так і тим, наскільки вони сприяли активному вивченню дисципліни студентом. Система підтримки в дистанційному середовищі є одним з провідних елементів, який забезпечує ефективне просування студента, зворотний зв’язок у навчанні. Матеріально-технічна база, впровадження новітніх технологій, сучасних інформаційних систем дозволяють забезпечити оперативність у спілкуванні. Завдяки науково-дослідницькій діяльності навчального закладу зміст курсів має відповідати актуальності наукових досліджень та досягнень. Крім того, сам процес ДН потребує глибокого вивчення, аналізу і розробки стандартів.

Все реформування, зміни, вдосконалення в системі освіти повинні бути спрямовані на те, щоб навчальні заклади всіх рівнів були більш продуктивними, ефективними, кваліфікованими та гуманістичними.


О.М.Алексєєв, канд.техн.наук, доцент

alexeyev_an@bk.ru

Сумський державний університет, м. Суми


ДО ПИТАННЯ ПРО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

ДИСТАНЦІЙНОЇ ІНЖЕНЕРНОЇ ОСВІТИ


Дистанційне навчання через свої технологічні особливості сприяє підвищенню об'єктивності методів і інструментів реалізації учбового процесу, в тому числі і в частині забезпечення його якості. Комп’ютеризація дистанційного навчання, обумовлена широким застосуванням засобів комп'ютерної техніки для надання освітніх послуг, допомагає не тільки застосовувати нові технології в навчанні, але й автоматизувати багато функцій управління його якістю.

Розглядаючи проблему оцінки якості освіти ширше, відзначимо, що це поняття багатовимірне, та існує багато аспектів в його визначенні і декілька рівнів вимірювання. Очевидно, що вираженість кожного з чинників навчальної системи і його вплив на якість утворення має специфіку в кожному вузі. В той же час є і загальні закономірності, які характерні для сучасного рівня розвитку дистанційної освіти на Україні, наприклад, недосконалість контролюючих систем недоліки навчально-методичного забезпечення, відсутність сучасних засобів доставки та ін.

Отже, визначаючи стратегію робіт по забезпеченню якості, в першу чергу необхідно звернути увагу на ці чинники якості інструментальних засобів освітньої системи і, при необхідності, провівши уточнюючі вимірювання, планувати заходи щодо усунення найбільш вузьких місць.


Ю.О. Зубань, канд.техн.наук,

zamdekan@zaoch.sumdu.edu.ua

Сумський державний університет, м. Суми


ДИСТАНЦІЙНА ФОРМА НАВЧАННЯ.

ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ШЛЯХИ

ВДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ


Дистанційна форма навчання стала невід’ємною складовою сучасного освітнього процесу у багатьох ВНЗ, зокрема в СумДУ. Переваги такої форми навчання добре відомі. Але існують також і складнощі впровадження дистанційної форми навчання, і труднощі у самому навчальному процесі за цією формою.

1 Відсутність сформованого чіткого розуміння у абітурієнта сутності навчання за дистанційною формою. Є наслідком недостатньої поінформованості суспільства з цього приводу. Основним напрямком вирішення питання є якісна і зрозуміла реклама інформаційного типу. Такий вид реклами може бути застосований цілою групою навчальних закладів не стільки для заохочення до вступу в конкретний ВНЗ, а більше для формування у суспільстві уявлення про модель нової форми навчання. На сьогоднішній день найбільш ефективним механізмом поширення такої інформації є тільки самі студенти, що навчаються за дистанційною формою.

2 Високотехнологічність форми навчання вимагає значних зусиль для створення і підтримки навчального процесу. Створення якісних інтерактивних навчальних матеріалів потребує значного часу та високої кваліфікації як викладача – автора курсу, так технічних працівників: методистів, програмістів.

3 Складність сприйняття навчального матеріалу студентами у значній мірі залежить від якості розроблених дисциплін та застосованих методик викладання. Дуже важко сприймається студентами інформація, яка представляє собою текстовий електронний документ з лекційним матеріалом без інтерактивних елементів. Більше наближеною до реального спілкування формою подачі матеріалу для студентів є відео-лекції. Вважаю, що комбінація відео, або аудіо та інтерактивних текстових підручників може стати найбільш ефективною формою навчальних матеріалів.

4 Ідентифікація особи студента є одним з принципових питань у оцінюванні знань, формуванні рейтингу. Без використання сучасних технологічних рішень на основі відео-спостереження та комплексу контрольних заходів з залученням методистів неможливо встановити особу, що виконувала завдання, а значить і оцінку можливо виставити тільки після безпосереднього спілкування зі студентом.

Як висновок, слід зауважити, що з швидким розвитком інформаційних технологій так само швидко змінюється і дистанційна форма навчання, що ґрунтується на їх застосуванні. З доступністю Internet зростає і доступність та поширеність дистанційної форми навчання. Ті задачі, що декілька років тому мали тільки теоретичне рішення, сьогодні вже вирішено практично. Одним з найперспективніших напрямів розвитку дистанційної форми навчання вважаю подальше збільшення інтерактивності навчальних матеріалів.


А.Ю.Вакула, доцент

Alisa_v@ukr.net

В.О.Стороженко, доцент

Одеський державний економічний університет, м. Одеса


ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО

НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ


Наприкінці ХХ століття розвинені країни світу поставили собі за мету прискорити перехід від постіндустріального до нового етапу розвитку людства – інформаційного суспільства, основними ресурсами якого є знання та інформація.

Вже тепер інформаційні та комунікаційні технології (ІКТ) становлять вагому частку світового виробництва, що веде до глобального перерозподілу як ринку праці, так і ринку освітніх послуг. Крім того, розбудова єдиного Європейського освітнього простору в рамках Болонського процесу істотно підвищує роль ІКТ в освіті, що зумовлено сучасною світовою тенденцією до створення глобальних відкритих освітніх та наукових систем, які дозволяють розвивати систему нагромадження і поширення наукових знань, а з другого — надавати доступ до різноманітних інформаційних ресурсів широким верствам населення.

Одне з головних завдань освіти в умовах розвитку інформаційного суспільства — навчити учнів і студентів використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології.

Однім з передових напрямків використання інформаційних технологій в освіті є впровадження дистанційного навчання (ДН) у навчальний процес. Цим напрямком у нашому університеті лабораторія дистанційного навчання займається з 2002 року. Наш досвід показує, що виникає багато проблем як в технічному і програмному забезпеченні, так і в зміненні психології учасників процесу дистанційного навчання. За цей час змінилося і відношення викладачів до використання інформаційних технологій в навчальному процесі.

Впровадження технологій дистанційного навчання у навчальний процес змінює характер діяльності викладачів, збільшує обсяг роботи на етапі розробки електронних навчально-методичних комплексів, потребує від них особливих навичок, майстерності. Крім того, як підтверджує досвід, дистанційні технології навчання не можуть в повній мірі реалізувати свої переваги без використання методів активного проблемного навчання, розвитку інформаційних технологій.

За порадою фахівців центру Української системи дистанційного навчання ми віддали перевагу платформі Moodle - вона розповсюджується безкоштовно та має відкриту архітектуру.

За період з 2002 по 2007 рік система дистанційного навчання ОДЕУ зарекомендувала себе як універсальна система для самостійної роботи студентів всіх форм навчання, а також як єдина система тестового контролю. Починаючи з 2006 року за допомогою цієї системи проводиться екзаменаційне тестування для студентів заочного, комерційного факультетів, ФПК і СФПК.

Для студентів користування системою дистанційного навчання – це ефективний розподіл часу для вивчення матеріалів, доступ як до теоретичної так і до практичної частини курсу, перевірки своїх знань у режимі самотестування, доступ до довідкової інформації з будь-якого комп'ютера, що має вихід в Інтернет.


Н.М. Гаркуша, канд. екон. наук., проф.

О.В. Прокопова, канд. екон. наук, доцент О.Ю. Малько, асистент

Харківський державний університет харчування та торгівлі, м. Харків


Дистанційні технології навчання як фактор

підвищення самостійної роботи студентів


Державна політика України у сфері реформування вищої освіти передбачає всебічний розвиток та впровадження в освіту дистанційних технологій навчання, які, з одного боку, сприятимуть постійному оновленню змісту освіти, повороту до індивідуальних методів навчання на засадах варіативності, наданню громадянам вільного доступу до освіти, вирівнюванню якості викладання в освітніх центрах та на периферії, а з іншого – підтвердять ефективність самостійної та індивідуальної роботи студентів.

Така спрямованість реформування вищої освіти відповідає ідеям та документам Болонського процесу і створює необхідні передумови до входження системи вищої освіти України в єдиний Європейський освітній простір. Однією з цих передумов є реалізація Європейської кредитно-модульної системи (ЕСТS), яка передбачає зокрема раціональний розподіл матеріалу навчальних дисциплін на окремі змістовні замкнені модулі, тестовий моніторинг якості засвоєння теоретичного та практичного матеріалу кожного модуля, посилення ролі самостійної роботи студентів, використання активних методів та сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій навчання.

Першим кроком у самостійній домашній роботі студентів є глосарне навчання за допомогою спеціальних модульних підручників, які отримують студенти до кожного модуля.

Наступний крок – це складання логічних схем бази знань у вигляді ланцюжка понять, між якими існують причинно-наслідкові зв'язки, або хронологічні послідовно-сті, якщо поняття, категорії та факти пов'язані хроноло-гічно. Логічні схеми, складені студентами, повинні задовольняти вимогам, серед яких слід виділити простоту подання; смислове значення та узгодження елементів і зв’язків; наочність схеми (графіки та таблиці).

Для самостійного складання логічної схеми бази знань студент одержує методичні розробки, де на прикладах вказано, що необхідно під час вивчення спеціальних дисциплін:

– після вивчення текстового матеріалу модульного підручника виписати на окремі аркуші заголовки розділів;

– занотувати з кожного підрозділу основні поняття та категорії, виявити взаємозв'язки між ними;

– знайти загальні поняття, що об'єднують зміст усіх розділів підручника;

– скласти логічну схему з обраних понять та категорій з урахуванням взаємозв'язків між ними.

Посилення у навчальному процесі ролі самостійної роботи студентів у поєднанні з відповідним методичним забезпеченням та сучасними засобами навчання надає змогу студентам не лише набути професійних знань та навичок, а й навчитись поповнювати їх протягом подальшої професійної діяльності, що підвищує конкурентоспроможність фахівця на ринку праці.


Л.А. Шкутина, д-р пед.ннаук, проф., академик АПН РК,

А.Н. Сакаева,

sakaeva@list.ru

О.В. Фенина

olga_fenina2003@mail.ru

Карагандинский государственный университет

им. Е.А. Букетова, г. Караганда, Казахстан
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Похожие:

Сумського державного університету 22 24 квітня 2008 року частина ІІІ суми Вид-во Сумду 2008 iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2008 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
Друковані праці співробітників Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека....
Сумського державного університету 22 24 квітня 2008 року частина ІІІ суми Вид-во Сумду 2008 iconКонспект лекцій з дисципліни "Інформаційні системи та технології у фінансових установах" для студ спец. 050100 "Фінанси" заочної форми навчання / О.
Д76 Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік: Бібліографічний покажчик. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека....
Сумського державного університету 22 24 квітня 2008 року частина ІІІ суми Вид-во Сумду 2008 iconМіжнародної науково-практичної конференції (Суми, 18-20 травня 2011 року) Том 1 Суми Сумський державний університет 2011
Ф. Балацький – професор кафедри управління Сумського державного університету, доктор економічних наук, професор
Сумського державного університету 22 24 квітня 2008 року частина ІІІ суми Вид-во Сумду 2008 iconСуми Видавництво СумДУ
Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Практика перекладу з англійської мови» / Укладач Н. А. Приходько....
Сумського державного університету 22 24 квітня 2008 року частина ІІІ суми Вид-во Сумду 2008 iconВ бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 квітня 2012 року Том Педагогічні науки Бердянськ 2012
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 квітня 2012 року. –...
Сумського державного університету 22 24 квітня 2008 року частина ІІІ суми Вид-во Сумду 2008 iconМіністерство освіти І науки України
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу «Біологія» /Укладач С. М. Шевченко. Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 26 с
Сумського державного університету 22 24 квітня 2008 року частина ІІІ суми Вид-во Сумду 2008 iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Рідкісні книги (1835-1950) з фондів бібліотек Сумського обласного краєзнавчого музею та Сумського обласного художнього музею ім....
Сумського державного університету 22 24 квітня 2008 року частина ІІІ суми Вид-во Сумду 2008 iconМ іністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 15 травня 2008 року. –...
Сумського державного університету 22 24 квітня 2008 року частина ІІІ суми Вид-во Сумду 2008 iconМ іністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 15 травня 2008 року. –...
Сумського державного університету 22 24 квітня 2008 року частина ІІІ суми Вид-во Сумду 2008 iconНаукових праць частина 1 Умань 2008
Мартинюк М. Т. – доктор педагогічних наук, професор, ректор Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница