Нф-15 «Економіка праці та соціально-трудові відносини» Статус кредитного модуля (дисципліни) обов'язковий
Скачать 123.18 Kb.
НазваниеНф-15 «Економіка праці та соціально-трудові відносини» Статус кредитного модуля (дисципліни) обов'язковий
Дата03.11.2012
Размер123.18 Kb.
ТипДокументы
Опис кредитного модуля (дисципліни)

НФ-15 «Економіка праці та соціально-трудові відносини»

Статус кредитного модуля (дисципліни) обов'язковий


Лектор Савченко Сергій Миколайович, ст. викладач

Факультет менеджменту та маркетингу

Кафедра міжнародної економіки


І. Загальні відомості

Основними цілями дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини» є озброєння менеджерів, маркетологів, економістів сучасними знаннями в області нормування праці, організація її оплати, планування та аналізу трудових показників, обґрунтованими методами управління працею.

Дисципліна «Економіка праці та соціально-трудові відносини» належить до дисциплін природничо-наукової та загальноекономічної підготовки. Дана дисципліна базується на знаннях набутих під час вивчення дисциплін «Політична економія», «Статистика», «Економіка підприємства». У свою чергу, знання, які отримали студенти під час вивчення цієї дисципліни, дають змогу глибше освоїти такі важливі дисципліни, як «Основи менеджменту», «Організація виробництва», «Трудове законодавство», «Управління проектами», «Логістика» та ін.

За переліком дисциплін програми підготовки бакалаврів з економіки підприємства дисципліна «Економіка праці та соціально-трудові відносини» має код НФ-15 і викладається в обсязі 5 кредитів ECTS.


II. Розподіл навчального часу

Семестр

Код кредиттного модулю

Всього (Кт/год)

Розподіл за видами занять

(всього год/год у тижні)

СРС

МКР

Індивід. завдання

Семестрова атестація

Лекції

Практичні/ семінарські

Лабораторні/ комп. практкм

6

НФ-15

5/180

36

36

-

108

1

-

іспит

III. Мета і завдання дисципліни (кредитного модуля)


Мета дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини» - формування теоретичних і практичних знань щодо функціонування, розвитку та регулювання соціально – трудових відносин у суспільстві.

Основні завдання дисципліни:

- висвітлення теоретико – методологічних та соціально – економічних аспектів

сучасних проблем економіки праці й соціально – трудових відносин;

- сформувати у студентів стійкі знання основ економіки праці;

- допомогти студентам набути практичних вмінь і навичок щодо управління

працею та регулюванню відносин у соціально - трудовій сфері.


IV. Зміст дисципліни (кредитного модуля)


ТЕМА 1. ОБ’ЄКТ, ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ.

Ринок праці як підсистема ринкової економіки. Складові елементи механізму функціонування сучасного ринку праці. Функції сучасного ринку праці. Типи та види ринків праці. Сегментація ринку праці за різними ознаками. Двоїстість ринку праці. Інфраструктура ринку праці. Особливості й етапи формування ринку праці в Україні.

ТЕМА 2. ТРУДОВІ РЕСУРСИ І ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ СУСПІЛЬСТВА.

Населення як суб'єкт економічних та інших суспільних процесів і явищ. Відтворення населення, його природний, соціальний і механічний рух. Демографічна та соціальна мобільність населення. Структура і розміщення населення України. Поняття працездатності, працездатного населення, трудових ресурсів, економічно активного населення.

ТЕМА 3. СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ ЯК СИСТЕМА.

Соціально-економічна характеристика трудових ресурсів. Роль і місце трудових ресурсів в економіці України. Соціально-економічний поділ трудових ресурсів. Стан і структура трудових ресурсів. Методи прогнозування, планування, розрахунку потреби в трудових ресурсах. Джерела поповнення трудових ресурсів. Схема балансу трудових ресурсів, її зміст, зведені та специфічні показники.

ТЕМА 4. СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО.

ТЕМА 5. РИНОК ПРАЦІ ТА ЙОГО РЕГУЛЮВАННЯ.

ТЕМА 6. СОЦІАЛЬНО – ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ ЗАЙНЯТОСТІ.

ТЕМА 7. ОРГАНІЗАЦІЯ І НОРМУВАННЯ ПРАЦІ.

Сутність і зміст процесу нормування праці. Робочий час, його склад і структура. Призначення та класифікація нормативів із праці, види нормативних матеріалів із праці. Методи створення трудових нормативів. Характеристика і класифікація норм праці. Методи нормування і способи вдосконалення норм.

ТЕМА 8. ВИВЧЕННЯ ВИТРАТ РОБОЧОГО ЧАСУ.

Методи вивчення ефективності використання робочого часу. Фотографія робочого часу, її види, зміст і особливості проведення. Хронометраж, його призначення і види. Фотохронометраж, його призначення і сфера застосування.

ТЕМА 9. ПРОДУКТИВНІСТЬ І ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРАЦІ.

Поняття продуктивності та її взаємозв'язок з продуктивністю праці. Значення та роль продуктивності в умовах ринкових відносин. Характер зміни продуктивності на сучасному етапі. Продуктивність і ефективність виробництва. Методи вимірювання продуктивності праці (виробітку), що використовуються в організаціях. Сутність годинного, денного та річного виробітку та їх взаємозв'язок. Поняття трудомісткості продукції (послуг). Взаємозв'язок виробітку з трудомісткістю.

ТЕМА 10. ФАКТОРИ І РЕЗЕРВИ ПРОДУКТИВНОСТІ.

Визначення факторів підвищення продуктивності. Модель факторів продуктивності. Зовнішні та внутрішні фактори. Класифікація факторів зростання продуктивності праці: матеріально-технічні, організаційно-економічні та соціально-психологічні, їх характеристика. Природні та суспільні умови, їх вплив на силу дії факторів підвищення продуктивності праці. Вплив науково-технічного прогресу на основні моменти процесу праці. Визначення резервів підвищення продуктивності праці. Економічне обгрунтування заходів щодо використання резервів зростання продуктивності працію

ТЕМА 11. ПОЛІТИКА ДОХОДІВ І ОПЛАТА ПРАЦІ.

Соціально-економічна сутність заробітної плати та її функції у ринковій економіці. Номінальна і реальна заробітна плата їх взаємозв'язок і фактори, які зумовлюють їх зміни. Реальні доходи. Взаємозв'язок рівня заробітної плати з рівнем цін. продуктивністю, структурою виробництва, доходами і прибутками. Принципи та елементи організації заробітної плати. Вплив інфляційних процесів на динаміку заробітної плати.

ТЕМА 12. РЕГУЛЮВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ.

Макроекономічні механізми регулювання заробітної плати. Законодавчі та нормативні документ, на основі яких здійснюється державне регулювання заробітної плати. Визначення мінімального споживчого бюджету. Установлення розміру мінімальної заробітної плати, інших державних норм і гарантій. Індексація доходів. Компенсаційні виплати. Сутність договірного регулювання заробітної плати. Система угод на всіх рівнях управління: державному, галузевому, територіальному, підприємства. Система диференційованого встановлення мінімальної заробітної плати, мінімальних тарифних ставок, компенсаційних доплат, що враховують специфіку умов праці окремих професійних груп працівників. Взаємозв'язок оподаткування з мотивацією праці.

ТЕМА 13. ФОРМИ І СИСТЕМИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ.

Сутність форм і систем заробітної плати, їх місце і роль в організації оплати праці. Умови застосування форм заробітної плати. Форми заробітної плати — відрядна і почасова, їх зв'язок із способами вимірювання затрат праці. Системи відрядної і почасової форм заробітної плати. Визначення показників, умов і розмірів преміювання. Розрахунок заробітку працівників за цими системами. Колективна оплата праці та умови її застосування. Методи визначення відрядних розцінок та розподіл заробітку між членами бригади. Розрахунок і використання КТУ при розподілі бригадних заробітків. Показники й умови преміювання. Розвиток контрактної форми регулювання трудових відносин. Контрактна система найму й оплати праці. Сутність контрактної системи оплати праці. Диференціація постійної та змінної частин заробітку залежно від специфіки виконуваних робіт. Відповідальність сторін за невиконання обов'язків за контрактом

ТЕМА 10. ТАРИФНА СИСТЕМА ОПЛАТИ ПРАЦІ.

Зміст та призначення тарифної системи оплати праці працівників. Роль тарифної системи в плануванні та регулюванні заробітної плати. Основні елементи тарифної системи оплати праці: довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників, тарифні сітки, тарифні ставки, посадові оклади. Побудова схем посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців Основні принципи встановлення посадових окладів. Застосування коефіцієнтів співвідношення місячних посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців та мінімальної — заробітної плати. Сутність та необхідність доплат і надбавок.

ТЕМА 11. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ.

Поняття організації праці. Основні напрямки організації праці. Сутність і значення процесів суспільного поділу і кооперування праці, їх взаємозв'язок і взаємозалежність. Поділ і кооперування праці на підприємстві, їх форми. Організація й обслуговування робочих місць. Поняття робочого місця, робочої зони. Класифікація робочих місць. Особливості організації робочих місць робітників у різних типах виробництва. Спеціалізація й оснащення робочих місць. Планування робочих місць. Особливості організації робочих місць керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців. Основні функції обслуговування робочих місць, форми і системи такого обслуговування. Колективні форми організації праці. Поняття трудового колективу. Основні типи трудових колективів. Умови праці. Фактори, що визначають умови праці на виробництві та їх значення для здоров'я і працездатності людей. Удосконалення умов праці. Державна система охорони праці в Україні.

ТЕМА 12. ПЛАНУВАННЯ ПРАЦІ.

Аналіз трудомісткості. Планування трудомісткості за окремими її видами і в цілому. План організаційно-технічних заходів — основа розрахунку планової трудомісткості. Кадри підприємства і необхідність установлення оптимальним співвідношень між окремими категоріями працівників. Методи розрахунку чисельності робітників (на основі трудомісткості виробничої програми, за робочими місцями, нормами обслуговування, нормативами чисельності) Планування чисельності керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців (за типовими нормативами, нормами підпорядкованості, навантаження). Визначення додаткової потреби працівників.

ТЕМА 13. АНАЛІЗ, ЗВІТНІСТЬ, АУДИТ У СФЕРІ ПРАЦІ.

ТЕМА 14. МОНІТОРИНГ СОЦІАЛЬНО – ТРУДОВОЇ СФЕРИ ЯК ІНСТРУМЕНТ.

РОЗДІЛ 15. МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ.


V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення

При вивченні даної дисципліни використовуються різноманітні форми організації навчання: тренінги, вирішуються задачі, проводяться ділові ігри, запрошуються провідні фахівці підприємств, досліджуються тенденції розвитку сучасних українських підприємств, застосовуються кейс-методи при розгляді практики діяльності вітчизняних підприємств.


Основна література:

 1. Закон України "Про зайнятість населення" // Законодавство України про працю станом на 25 травня 1999 р. - К.- Істина 1999

 2. Закон України «Про колективні договори і угоди» //Законодавство України про працю станом на 25 травня 1999 р. - К.- Істина 1999

 3. Закон України «Про оплату праці» // Законодавство України про працю станом на 25 травня 1999 р. - К.- Істина 1999

 4. Закон України "Про загальнообов'язкове державне страхування на випадок безробіття. - К.. 2000.

 5. Закон України «Про охорону праці». - К 2000.

 6. .Кодекси України: В 4 т. - К.: АТЗТ, Право. - 1997. -Т.4

 7. Конвенція МОП № 131 "Про встановлення мінімальної заробітної плати з особливим урахуванням країн, що розвиваються" від З червня 1970р.

 8. Конвенція МОП № 142 «Про професійну орієнтацію та професійну підготовку в галузі розвитку людських ресурсів" від 23 червня 1975р.

 9. Конвенція МОП № 168 "Про сприяння зайнятості і захист від безробіття» від 21 червня 1988 р

 10. Конвенція МОП № 150 "Про регулювання питань праці: роль, функції й організація" від 7 червня 1978 р

 11. Конвенція МОП № 160 "Про статистику праці" від 25 червня 1985

 12. Абрамов В.М., Данюк В.М., Гриненко А.М., Колот А.М., Чернов В.І. Нормування праці. - К.,1995.

 13. Адамчук В.В., Ромашов О.В., Сорокина М.Е. Экономика и социология труда: Учебник. - М.: ЮНИТИ, 1999.

 14. Акимова Н. В. Производительность труда в промьішленности:Проблеми измерения й стимулирования. - К.: Наук, думка, 1991.

 15. Бандур С. І., Романенко О. М. Приватизація і потреба в робочій силі. - К., 1995.

 16. Богиня Д. П., Грішнова О. А. Основи економіки праці. - К.:«Знання-Прес», 2000.

 17. Васильченко В. С. Ринок праці та зайнятість. - К., 1996.

 18. Васильченко В. С.. Василенко П. М. Ринок праці: теоретичні основи і державна практика. - К., 2000.

 19. 3авіновська Г. Т. Економіка праці. - К.: КНЕУ. 2000.

 20. Калина А. В. Организация й оплата труда в условиях рьшка - К.: МАУП, 1995.

 21. Казановский А. В., Колот А. М Соціальне партнерство на ринку праці. - Краматорськ: Нац. центр продуктивності. 1995.

 22. Колот А. М. Оплата праці на підприємстві: організація та удосконалення. - К: Фірма «Праця». 1997.

 23. Колот А. М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу. - К.:КНЕУ, 1998.

 24. Петюх В. М. Ринок праці. - К.: КНЕУ, 1999.

 25. Петюх В. М. Ринок праці та зайнятість. - К.,1997

 26. Погосян Г.Р., Жуков Л.И., Горшков В.В. Практикум по зкономике, организации, нормированию труда. - М.:3кономика, 1991.

 27. Рофе А.И.Збышко Б.Г., Ишин В.В. Рынок труда, занятость населення, зкономика ресурсов для труда: Учебн. пособие/ Под ред. А.И.Рофе.-М.:МИК, 1997

Додаткова література:

1. Абрамов В.М., Данюк В.М., Колот А.М. Мотивація і стимулювання праці в умовах переходу до ринку. - Одеса, 1999.

2. Волгин Н.А., Плаксин В. Й. Доходи й занятость: мотивационньш аспект. - М.: Луч, 1994.

3. Гангслі Теренс. Соціальна політика та соціальне забезпечення за ринкової економіки.- К.: Основа. 1995.

4. Десслер Гарри. Управление персоналом. - М. 1997.

5. Дятлов В. А., Кибанов А. Я., Пихало В. Т. Управление персоналом: Учебник. - М., 1998.

6. Лукьянченко Н. Д. Управление трудом в промьішленньїх предприятиях. - Донецк, 1996.

7. Марцинкевич В. Й., Соболева Й. В. Зкономика человека.Учебн. пособие. - М.: АспектПресс. 2000.

8. Основи ринкової економіки / За ред. В. М. Петюха - К,:Урожай,1995.

9. Петюх В. Н. Рьшочная зкономика: настольная книга делового человека. - К.: Урожай, 1995.

10. Скуратівський В. та ін. Соціальна політика: Навч. посібник. - К.: УАДУ, 1997.

11. Слезингер Г. 3. Труд в условиях рьшочной зкономики. - М.,1996.

12. Зкономика труда й социально-трудовьіе отношения / Под ред. Г. Г. Мельникова, Р. П. Колосовой. - М.: Изд-во Моск. ун-та; Изд-воЧеРо, 1996.

13. Зрзнберг Р. Д., Смит Р. С. Современная зкономика труда. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 2001.

Основна література на кафедрі

1. Опорний конспект лекцій.

2. Методичні вказівки до вивчення курсу.


VI. Мова

Українська, російська, англійська.


VII. Характеристика індивідуальних завдань


Індивідуальні завданння передбачають виконані студентами при підготовці до семінарських та практичних занять доповіді.

VIII. Методика оцінювання


Бально-рейтингова система оцінювання якості навчально – пізнавальної діяльності студентів розроблена у відповідності з загально університетськими методичними рекомендаціями щодо розробки та застосування рейтингових систем оцінювання успішності студентів з навчальних дисциплін «Положення про рейтингову систему оцінювання успішності студентів». Сутність РСО з дисципліни, права та обов’язки студентів, тобто всі правила застосування РСО, доводяться до студентів на першому занятті з дисципліни.

Рейтинг студента складається з балів, що отримуються за виконання завдань на практичних заняттях, балів по МКР та балів за іспит.


Розрахунок шкали (R) рейтингу:

Розмір шкали рейтингу R=100 балів.

Розмір стартової шкали Rс=60 балів.

Розмір екзаменаційної шкали Rе=40 балів.


Необхідною умовою допуску до екзамену: стартовий рейтинг rC не менше 50% від RC, тобто 30 балів


Для отримання студентом відповідних оцінок (ECTS та традиційних) його рейтингова оцінка RD переводиться згідно з таблицею:


RD=rC+rE

Оцінка ECTS та визначення

Оцінка традиційна

95…100

А

Відмінно

85…94

В

Добре

75…84

С

65…74

D

Задовільно

60…64

E

RD<60

FX

незадовільно

rC<30

F

не допущений


IX. Організація

Навчання за дисципліною проходить у групах згідно з розкладом занять визначених деканатом. Семестрова атестація проводиться на основі відомостей підготовлених деканатом.
Похожие:

Нф-15 «Економіка праці та соціально-трудові відносини» Статус кредитного модуля (дисципліни) обов\1. Персонал організації як об'єкт управління
Базові курси: Економічна теорія, Економіка підприємства, Охорона праці, Економіка праці І соціально-трудові відносини, Управління...
Нф-15 «Економіка праці та соціально-трудові відносини» Статус кредитного модуля (дисципліни) обов\1. Методологія менеджменту персоналу
Базові курси: Макроекономіка, Мікроекономіка, Статистика, Економіка праці І соціально-трудові відносини, Управління трудовим потенціалом,...
Нф-15 «Економіка праці та соціально-трудові відносини» Статус кредитного модуля (дисципліни) обов\2. Режими праці І відпочинку Поняття режиму праці І відпочинку. Види режимів праці І відпочинку
Базові курси: Охорона праці, Фізіологія та психологія праці, Нормування праці, економіка праці І соціально-трудові відносини
Нф-15 «Економіка праці та соціально-трудові відносини» Статус кредитного модуля (дисципліни) обов\«Охорона праці у галузі» (код та назва кредитного модуля, дисципліни) с татус кредитного модуля нормативна
Вивченню дисципліни передують дисципліни циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки, природничо-наукового циклу, «Безпека...
Нф-15 «Економіка праці та соціально-трудові відносини» Статус кредитного модуля (дисципліни) обов\1. Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління організації
Базові курси: Макроекономіка, Мікроекономіка, Статистика, Економіка праці І соціально-трудові відносини, Управління трудовим потенціалом,...
Нф-15 «Економіка праці та соціально-трудові відносини» Статус кредитного модуля (дисципліни) обов\1. Основи управління оплатою праці
Базові курси: Економіка праці та соціально-трудові відносини; Економічна теорія; Макроекономіка; Мікроекономіка
Нф-15 «Економіка праці та соціально-трудові відносини» Статус кредитного модуля (дисципліни) обов\2. Теорія граничної продуктивності (Закон спадаючої віддачі. Середня І гранична продуктивність. Граничні витрати І гранична продуктивність)
Базові курси: Економіка праці І соціально-трудові відносини; Економіка праці в організації
Нф-15 «Економіка праці та соціально-трудові відносини» Статус кредитного модуля (дисципліни) обов\1. Сутність І принципи державної політики зайнятості в Україні
Економічна теорія; Макроекономіка; Трудове право; Економіка праці; Соціально-трудові відносини; Соціальна політика; Ринок праці
Нф-15 «Економіка праці та соціально-трудові відносини» Статус кредитного модуля (дисципліни) обов\1. Соціальна політика як функція державного управління (Сутність соціальної політики, її роль І значення. Об’єкті й суб’єкти соціальної політики. Принципи побудови І реалізації соціальної політики)
Базові курси: Охорона праці, Макроекономіка, Економіка праці І соціально-трудові відносини, Управління трудовим потенціалом, Ринок...
Нф-15 «Економіка праці та соціально-трудові відносини» Статус кредитного модуля (дисципліни) обов\1. Предмет, методи І завдання дисципліни «Управління трудовим потенціалом» (Об'єкт, предмет І методи управління трудовим потенціалом. Завдання І структура дисципліни)
Базові курси: Політекономія, Правознавство, Управління персоналом, Мікроекономіка, Макроекономіка, Економіка праці І соціально-трудові...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница