Študijný odbor: fyzika (blokové štúdium)
Скачать 294.15 Kb.
НазваниеŠtudijný odbor: fyzika (blokové štúdium)
страница1/4
Дата02.11.2012
Размер294.15 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3   4
MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM

Študijný odbor: FYZIKA (blokové štúdium)

Študijný blok: Fyzika plazmy

Gestor: prof. RNDr. Ján Skalný, CSc.

M-FYFP-041 Aplikácie fyziky plazmy

prof. RNDr. Ján Skalný, CSc.

Forma a rozsah výučby: prednáška - P2

Priebežné hodnotenie: 0 %

Záverečné hodnotenie: 100 %

3 kredity; povinne voliteľný v 5/Z

Cieľ predmetu: Vybudovať komplexné poznatky o aplikáciách fyziky plazmy.

Stručná osnova predmetu:

Zdroje plazmy. Prehľad vlastností dôležitých typov výboja (tlecí, oblúkový, korónový, vysokofrekvančný, bariérový). Klasifikácia plazmových technológií. Plazmochemické reakcie, homogénne a heterogénne. Úprava povrchov tuhých polymérnych látok (leptanie a príprava tenkých vrstiev). Plazmová úprava vlastností povrchov kovových materiálov. Plazmová technológia pre životné prostredie (elektrostatické odlučovače, plazmová dekompozícia exhalátov, NOx a SOx technológie využívajúce plazmu, generácia a využitie ozónu, eliminácia elektrostatického náboja, ionizácia vzduchu pre medicínske účely). Plazmová polymerizácia.

Literatúra:

M. A. Lieberman, A.J. Lichtenberg : Principles of Plasma Discharges and Material Processing, John Wiley and Sons, Inc. New York, 1994

J. R. Roth: Industrial Plasma Engineering, 1 part IOP, Bristol, 1995

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

M-FYEL-018 Automatizácia inžinierskych prác (2)

RNDr. Peter Fabo, PhD.

Forma a rozsah výučby: prednáška - P2

Priebežné hodnotenie: 100 %

Záverečné hodnotenie: 0 %

3 kredity; výberový v 4/L

Cieľ predmetu: Oboznámiť poslucháčov s aktuálnym stavom programového vybavenia z oblasti spracovanie, analýza a prezentáciu dát, analýzy a návrhu elektronických obvodov, numerických a symbolických výpočtov, návrhových CAD systémov. Poslucháč získa predstavu o možnostiach prezentovaných systémov a je schopný použiť ich pri samostatnej práci.

Stručná osnova predmetu:

Systémy pre numerické a symbolické výpočty, riešenie typických problémov z oblasti fyziky a elektroniky. Dynamické simulácie systémov. Použitie metódy konečných prvkov vo fyzike. Možnosti a obmedzenia výpočtových a simulačných programov.

Literatúra:

Gander W.: Solving Problems in Scientific Computing using Maple and Matlab, Springer, 1997

Hanselman D.: Mastering Matlab, Prentice-Hall, 1996

Winston W. L.: Operations Research, Duxbury Press, 1997

Lingfield G.: Numerical Methods Using MATLAB, ELLIS Horwood, 1995

Schmid E. W.: Theoretical Physics on the Personal Computer, Springer-Verlag,1988

Ong C.: Dynamic Simulation of Electric Machinery, Prentice-Hall, 1998

Firemná dokumentácia k prezentovaným programom a programovým systémom.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

M-FYFP-012 Diagnostika plazmy

prof. RNDr. Pavel Veis, CSc.

Forma a rozsah výučby: prednáška - P2

Priebežné hodnotenie: 0 %

Záverečné hodnotenie: 100 %

3 kredity; povinne voliteľný v 4/Z

Podmieňujúce predmety: M-FYFP-006

Cieľ predmetu: Význam diagnostických metód na určovanie parametrov plazmy.

Stručná osnova predmetu:

Základné úlohy diag. plazmy. Tvorba stenovej vrstvy. Jednoduchá el. sonda, jej charakteristika a určovanie teploty a koncentrácie elektrónov z VACH sondy. Dvojitá sonda, sondy na plávajúcom potenciáli. Magnetické sondy.

Optická diag. plazmy – určovanie teploty z pološírky spektrál. čiar, Starkov efekt. Korpuskulárna diag. plazmy. Vysokofrekvenčná diag. plazmy.

Literatúra:

1. R.H. Huddlestone, S.L. Leonard: Plasma diagnostic techniques

2. Ju. P. Rajzer: Fizika gazovovo rozrjada

3. F.F. Chen: Úvod do fyziky plazmatu

4. Locht-Holtgreven: Metody issledovania plazmy

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

M-FYFP-031 Diplomová práca (1)

Forma a rozsah výučby: diplomová práca - D2

Priebežné hodnotenie: 100 %

Záverečné hodnotenie: 0 %

2 kredity; povinne voliteľný v 4/L

Cieľ predmetu: Priebežne hodnotiť stav riešenia diplomových prác jednotlivých študentov v kolektíve. Motivovať záujem o témy riešené v iných kolektívoch a budovať v študentoch základné princípy individuálnej, ale aj kolektívnej vedeckej práce.

Stručná osnova predmetu:

Druhy vedeckých prác a ich rozbor. Krátky príspevok do časopisu. Článok. Prehľadový článok. Príspevok na konferenciu. Diplomová práca a jej štruktúra. Analýza jednotlivých častí starších diplomových prác a článkov študentmi. Rozbory problematiky riešenej jednotlivými študentmi. Diskusie o realizácii experimentov, experimentálne zariadenia. Diskusia prvotných výsledkov. Referáty študentov pred obhajobou diplomovej práce.

Literatúra:

Aktuálna časopisecká literatúra.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

M-FYFP-044 Diplomová práca (2)

Forma a rozsah výučby: diplomová práca - D10

Priebežné hodnotenie: 100 %

Záverečné hodnotenie: 0 %

7 kreditov; povinne voliteľný v 5/Z

Cieľ predmetu: Priebežne hodnotiť stav riešenia diplomových prác jednotlivých študentov v kolektíve. Motivovať záujem o témy riešené v iných kolektívoch a budovať v študentoch základné princípy individuálnej, ale aj kolektívnej vedeckej práce.

Stručná osnova predmetu:

Druhy vedeckých prác a ich rozbor. Krátky príspevok do časopisu. Článok. Prehľadový článok. Príspevok na konferenciu. Diplomová práca a jej štruktúra. Analýza jednotlivých častí starších diplomových prác a článkov študentmi. Rozbory problematiky riešenej jednotlivými študentmi. Diskusie o realizácii experimentov, experimentálne zariadenia. Diskusia prvotných výsledkov. Referáty študentov pred obhajobou diplomovej práce.

Literatúra:

Aktuálna časopisecká literatúra.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

M-FYFP-045 Diplomová práca (3)

Forma a rozsah výučby: diplomová práca - D24

Priebežné hodnotenie: 100 %

Záverečné hodnotenie: 0 %

28 kreditov; povinne voliteľný v 5/L

Cieľ predmetu: Priebežne hodnotiť stav riešenia diplomových prác jednotlivých študentov v kolektíve. Motivovať záujem o témy riešené v iných kolektívoch a budovať v študentoch základné princípy individuálnej, ale aj kolektívnej vedeckej práce.

Stručná osnova predmetu:

Druhy vedeckých prác a ich rozbor. Krátky príspevok do časopisu. Článok. Prehľadový článok. Príspevok na konferenciu. Diplomová práca a jej štruktúra. Analýza jednotlivých častí starších diplomových prác a článkov študentmi. Rozbory problematiky riešenej jednotlivými študentmi. Diskusie o realizácii experimentov, experimentálne zariadenia. Diskusia prvotných výsledkov. Referáty študentov pred obhajobou diplomovej práce.

Literatúra:

Aktuálna časopisecká literatúra.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

M-FYFP-043 Diplomový seminár (1)

prof. RNDr. Ján Skalný, CSc.

Forma a rozsah výučby: cvičenie - C2

Priebežné hodnotenie: 100 %

Záverečné hodnotenie: 0 %

2 kredity; povinne voliteľný v 5/Z

Cieľ predmetu: Priebežne hodnotiť stav riešenia diplomových prác jednotlivých študentov v kolektíve. Motivovať záujem o témy riešené v iných kolektívoch a budovať v študentoch základné princípy individuálnej, ale aj kolektívnej vedeckej práce.

Stručná osnova predmetu:

Druhy vedeckých prác a ich rozbor. Krátky príspevok do časopisu. Článok. Prehľadový článok. Príspevok na konferenciu. Diplomová práca a jej štruktúra. Analýza jednotlivých častí starších diplomových prác a článkov študentmi. Rozbory problematiky riešenej jednotlivými študentmi. Diskusie o realizácii experimentov, experimentálne zariadenia. Diskusia prvotných výsledkov. Referáty študentov pred obhajobou diplomovej práce.

Literatúra:

Aktuálna časopisecká literatúra.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

M-FYFP-046 Diplomový seminár (2)

prof. RNDr. Ján Skalný, CSc.

Forma a rozsah výučby: cvičenie - C2

Priebežné hodnotenie: 100 %

Záverečné hodnotenie: 0 %

2 kredity; povinne voliteľný v 5/L

Cieľ predmetu: Priebežne hodnotiť stav riešenia diplomových prác jednotlivých študentov v kolektíve. Motivovať záujem o témy riešené v iných kolektívoch a budovať v študentoch základné princípy individuálnej, ale aj kolektívnej vedeckej práce.

Stručná osnova predmetu:

Druhy vedeckých prác a ich rozbor. Krátky príspevok do časopisu. Článok. Prehľadový článok. Príspevok na konferenciu. Diplomová práca a jej štruktúra. Analýza jednotlivých častí starších diplomových prác a článkov študentmi. Rozbory problematiky riešenej jednotlivými študentmi. Diskusie o realizácii experimentov, experimentálne zariadenia. Diskusia prvotných výsledkov. Referáty študentov pred obhajobou diplomovej práce.

Literatúra:

Aktuálna časopisecká literatúra.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

M-FYTL-072 Dislokácie v polovodičoch

doc. RNDr. Edmund Dobročka, CSc. (KEF)

Forma a rozsah výučby: prednáška - P2

Priebežné hodnotenie: 10 %

Záverečné hodnotenie: 90 %

2 kredity; výberový v 4/Z (suspendovaný)

Cieľ predmetu: Oboznámiť poslucháčov so základmi teórie dislokácií v tuhých látkach, ako aj s experimentálnymi metódami štúdia týchto porúch s dôrazom na dislokácie v polovodičoch.

Stručná osnova predmetu:

Základné poznatky o štruktúrnych defektoch čiarového typu – dislokáciách. Ich popis v priblížení elastického kontinua. Interakcia dislokácií. Vplyv typu mriežky na dislokácie. Experimentálne metódy štúdia dislokácií. Vznik a význam dislokácií v rôznych technologických procesoch prípravy polovodičových štruktúr. Vplyv dislokácií na parametre polovodičov a polovodičových mikroelektronických prvkov.

Literatúra:

F. Kroupa: Dislokace v pevných látkách, SNTL, Praha, 1966.

J. P. Hirth, J. Lothe: Theory of dislocations, McGraw-Hill, New York, 1968, 1982.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

M-FYFP-028 Elektrické merania v plazme

RNDr. Imrich Morva, PhD.

Forma a rozsah výučby: prednáška - P2

Priebežné hodnotenie: 0 %

Záverečné hodnotenie: 100 %

3 kredity; povinne voliteľný v 4/L

Cieľ predmetu: Vybudovať systém vedomostí z elektrických meraní s veľkým dôrazom na merania s automatizovanými meracími systémami.

Stručná osnova predmetu:

Členy na získavanie informácie: snímače parametrického a generátorového typu, meranie prúdu a meranie napätí, prevod analogových veličín na číslicové, automatizovaný merací systém: HW a SW zabezpečenie automatizovaných meraní. Meranie digitálnym osciloskopom, šírka pásma, typy digitálnych osciloskopov, rastrovací osciloskop, transient digitizer. Digitálne spracovanie signálov, číslicová filtrácia, spektrálny analyzátor.

Literatúra:

Horowitz P. -Hill W. = The Art of Electronics, 2ed.. 1989, Cambridge, Univ Press

Limann O., Pelka H. Elektronika bez balastu, Alfa, Bratislava 1990

Manfred Seifart - Polovodičové obvody na spracovanie spojitých signálov Alfa, Bratislava 1987

J. Balate a kol. Technické prostredky automatizovaného rízení, SNTL, Praha, 1980

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

M-FYEL-002 Elektronika veľmi vysokých frekvencií

doc. RNDr. Andrej Tirpák, CSc.

Forma a rozsah výučby: prednáška, cvičenie - P4,C1

Priebežné hodnotenie: 20 %

Záverečné hodnotenie: 80 %

6 kreditov; povinne voliteľný v 4/Z

Podmieňujúce predmety: M-FYSZ-049 a M-FYSZ-043

Cieľ predmetu: Poskytnúť študentom poznatky o fyzikálnych a technických princípoch činnosti elektronických zariadení na veľmi vysokých frekvenciách až do oblasti mikrovĺn (prenosové vedenia, rezonančné systémy, filtre a generátory).

Stručná osnova predmetu:

Pojem vlnovod, základy všeobecnej teórie vedenia elektromagnetických vĺn vlnovodmi, E- a H-vlny, vlny TEM vo vlnovodoch, prenášaný výkon vlnovodom, útlm vo vlnovodoch. Pravouhlý vlnovod, módy, mód H01. Cylindrický vlnovod, mód H11. Koaxiálny vlnovod. Páskový vlnovod. Dutinové rezonátory, kvalita, pravouhlé a cylindrické rezonátory, nevlnovodové rezonátory. Generátory VVF, reflexný klystrón, mnohodutinový magnetrón, polovodičové generátory VVF.

Literatúra:

1. Tirpák, A.: Elektronika veľmi vysokých frekvencií, skriptá KRF MFF UK 1995

2. Tirpák, A., Sůra, P.: Praktikum z vysokofrekvenčnej elektroniky, skriptá KRF MFF UK 1996

3. Tysl, V., Růžička, V.: Teoretické základy mikrovlnné techniky, SNTL Praha 1989

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

M-FYFP-009 Elektrónová optika a hmotnostná spektroskopia

doc. Dr. Štefan Matejčík, DrSc.

Forma a rozsah výučby: prednáška - P2

Priebežné hodnotenie: 0 %

Záverečné hodnotenie: 100 %

3 kredity; výberový v 3/L

Cieľ predmetu: Rozšírenie poznatkov o formovaní elektrónových a iónových lúčov a možnosti ich praktického využitia.

Stručná osnova predmetu:

Opticko - mech. analógia, zákl. rovnice elektr. optiky pre rotač. - symetrické polia, elektrostat. šošovky, magnet. šošovky, aplikácie systémov elektr. iónovej optiky v praxi.

Hmotnostné spektrum, iónové zdroje pre hmotnost. spektrometre, hlavné triedy hmot. spektrometrov.

Literatúra:

1. B. Urgošík: Elektrónová a iontová optika

2. V.M. Keľman, S. Ja. Javor: Elektronnaja optika

3. J.D. Lawson: Fizika pučkov zarjaženych častic

4. A.A. Sysojev, M.S. Čupachin: Vvedenje v mass-spektrometriu

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

M-FYFP-013 Elementárne procesy v plazme

doc. Dr. Štefan Matejčík, DrSc.

  1   2   3   4

Похожие:

Študijný odbor: fyzika (blokové štúdium) iconŠtudijný odbor: fyzika (blokové štúdium)

Študijný odbor: fyzika (blokové štúdium) iconŠtudijný odbor: fyzika (blokové štúdium)

Študijný odbor: fyzika (blokové štúdium) iconŠtudijný odbor: matematika (blokové štúdium)

Študijný odbor: fyzika (blokové štúdium) iconŠtudijný odbor: matematika (blokové štúdium)

Študijný odbor: fyzika (blokové štúdium) iconŠtudijný odbor: fyzika (neblokové štúdium)

Študijný odbor: fyzika (blokové štúdium) iconŠtudijný odbor: 1 Fyzika a 1 Všeobecné lekárstvo

Študijný odbor: fyzika (blokové štúdium) iconŠtudijný program: Fyzika životného prostredia

Študijný odbor: fyzika (blokové štúdium) iconŠtudijný odbor: 9 Aplikovaná matematika

Študijný odbor: fyzika (blokové štúdium) iconŠtudijný odbor: 8 Umelá inteligencia

Študijný odbor: fyzika (blokové štúdium) iconŠtudijný odbor: 9 Aplikovaná matematika

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница