Študijný odbor: fyzika (blokové štúdium)
Скачать 281.98 Kb.
НазваниеŠtudijný odbor: fyzika (blokové štúdium)
страница1/4
Дата02.11.2012
Размер281.98 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3   4
MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM

Študijný odbor: FYZIKA (blokové štúdium)

Študijný blok: Elektronika

Gestor: doc. RNDr. František Kundracik, PhD.

M-FYEL-012 Analógové elektronické obvody

doc. RNDr. Pavel Sůra, CSc.

Forma a rozsah výučby: prednáška - P3

Priebežné hodnotenie: 50 %

Záverečné hodnotenie: 50 %

4 kredity; povinne voliteľný v 4/L

Podmieňujúce predmety: M-FYEL-001 a M-FYSZ-043

Cieľ predmetu: Rozšíriť vedomosti študenta z elektroniky o najdôležitejšie elektronické obvody na spracovanie analógových signálov.

Stručná osnova predmetu:

Zosilňovače (rozdelenie, spätná väzba, Millerov jav, druhy zosilňovačov a ich vlastnosti, korekcia frekv. charakteristiky, skreslenie); Oscilátory (rozdelenie, druhy zosilňovačov, oscilátory LC a RC, dynatrónové oscilátory, multivibrátory, generátory píly a trojuholníka); Frekvenčná transformácia (modulácia amplitúdová, fázová a kmitočtová, demodulácia, fázový záves); Aktívne filtre (druhy, vlastnosti a praktická realizácia aktívnych filtrov); Funkčné meniče (logaritm. a expon. zosilňovač, analógové sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie, konvertor negatívnej impedancie, gyrátor, komparátory; Zdroje (usmerňovače, filtrácia usmerneného napätia, stabilizácia napätia a prúdu, násobiče napätia).

Literatúra:

Seifart M.: Polovodičové prvky a obvody na spracovanie spojitých signálov. Alfa 1988

Zima V., Braun J., Žilka Z.: Lineární obvody s aktivními prvky. SNTL Praha 1976

Stránský J. a kol: Polovodičová technika, SNTL, Alfa 1982

Dostál J.: Operační zesilovače. SNTL Praha 1981

Limann O., Pelka H.: Elektronika bez balastu. Alfa 1990

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

M-FYEL-003 Analýza elektrických sietí

RNDr. Peter Kohaut

Forma a rozsah výučby: prednáška, cvičenie - P1,C2

Priebežné hodnotenie: 100 %

Záverečné hodnotenie: 0 %

3 kredity; povinne voliteľný v 4/Z

Cieľ predmetu: Naučiť základné metódy analýzy lineárnych elektrických obvodov.

Stručná osnova predmetu:

Elektrické obvody, ich ideálne, idealizované a reálne prvky. Matematický a fyzikálny model elektrického obvodu a ich vlastnosti. Operátorový počet, symbolicko-komplexné zobraze­nie, Fourierova Laplaceova ich spätná transformácia. Metóda slučkových prúdov, uzlových napätí, metódy na čiastočné riešenie obvodov. Neautonómne mnohobody. Maticové metódy riešenia, zovšeobecnená metóda uzlových napätí, obvody s viac ako dvomi vstupmi a výstupmi, obvody s induktívnymi väzbami. Metóda orientovaných grafov, vyhľadávanie ciest prenosu a slučiek grafov. Stabilita elektrických obvodov a jej skúmanie.

Literatúra:

Kohaut P., Sůra P. Elektronika I, Analýza lineárnych elektrických obvodov

Mayer D.: Úvod do teorie elektrických obvodů

Čajka J., Kvasil J.: Teorie lineárních obvodů

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

M-FYEL-009 Automatizácia inžinierskych prác (1)

RNDr. Peter Fabo, PhD.

Forma a rozsah výučby: prednáška - P2

Priebežné hodnotenie: 100 %

Záverečné hodnotenie: 0 %

3 kredity; výberový v 4/Z (suspendovaný)

M-FYEL-018 Automatizácia inžinierskych prác (2)

RNDr. Peter Fabo, PhD.

Forma a rozsah výučby: prednáška - P2

Priebežné hodnotenie: 100 %

Záverečné hodnotenie: 0 %

3 kredity; výberový v 4/L

Cieľ predmetu: Oboznámiť poslucháčov s aktuálnym stavom programového vybavenia z oblasti spracovanie, analýza a prezentáciu dát, analýzy a návrhu elektronických obvodov, numerických a symbolických výpočtov, návrhových CAD systémov. Poslucháč získa predstavu o možnostiach prezentovaných systémov a je schopný použiť ich pri samostatnej práci.

Stručná osnova predmetu:

Systémy pre numerické a symbolické výpočty, riešenie typických problémov z oblasti fyziky a elektroniky. Dynamické simulácie systémov. Použitie metódy konečných prvkov vo fyzike. Možnosti a obmedzenia výpočtových a simulačných programov.

Literatúra:

Gander W.: Solving Problems in Scientific Computing using Maple and Matlab, Springer, 1997

Hanselman D.: Mastering Matlab, Prentice-Hall, 1996

Winston W. L.: Operations Research, Duxbury Press, 1997

Lingfield G.: Numerical Methods Using MATLAB, ELLIS Horwood, 1995

Schmid E. W.: Theoretical Physics on the Personal Computer, Springer-Verlag,1988

Ong C.: Dynamic Simulation of Electric Machinery, Prentice-Hall, 1998

Firemná dokumentácia k prezentovaným programom a programovým systémom.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

M-FYEL-014 Číslicové elektronické obvody

doc. RNDr. Ľudovít Fischer, CSc.

Forma a rozsah výučby: prednáška - P2

Priebežné hodnotenie: 20 %

Záverečné hodnotenie: 80 %

3 kredity; povinne voliteľný v 4/L

Cieľ predmetu: Priblížiť základné princípy, technické prostriedky, popisný formalizmus a aplikácie číslicovej techniky ako prieniku viacerých disciplín.

Stručná osnova predmetu:

Formálna logika, Booleova algebra a elektronika ako východiskové vedné odbory číslicovej techniky. Základné obvody číslicovej techniky, ich realizácia a použitie. Formalizmus teoretickej analýzy a návrhu číslicových obvodov. Typické štruktúry číslicových obvodov, ich vlastnosti a použitie. Základy automatizácie procesov, programovateľné číslicové obvody, mikroprocesory. Technika programovania mikroprocesora, jeho vlastnosti a použitie.

Literatúra:

Frištacký, Kolesár, Kolenička, Hlavatý: Logické systémy, Alfa 1986

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

M-FYEL-017 Diplomová práca (1)

Forma a rozsah výučby: diplomová práca - D2

Priebežné hodnotenie: 100 %

Záverečné hodnotenie: 0 %

4 kredity; povinný v 4/L

Cieľ predmetu: Zabezpečiť teoretickú prípravu a praktické spracovanie diplomovej témy.

Stručná osnova predmetu:

Podľa zadania vedúceho diplomovej práce.

Literatúra:

Podľa zadania vedúceho diplomovej práce.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

M-FYEL-025 Diplomová práca (2)

Forma a rozsah výučby: diplomová práca - D5

Priebežné hodnotenie: 100 %

Záverečné hodnotenie: 0 %

8 kreditov; povinný v 5/Z

Cieľ predmetu: Zabezpečiť teoretickú prípravu jej priebeh a praktické spracovanie diplomovej témy.

Stručná osnova predmetu:

Podľa zadania vedúceho diplomovej práce.

Literatúra:

Podľa zadania vedúceho diplomovej práce.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

M-FYEL-031 Diplomová práca (3)

Forma a rozsah výučby: diplomová práca - D24

Priebežné hodnotenie: 100 %

Záverečné hodnotenie: 0 %

28 kreditov; povinný v 5/L

Cieľ predmetu: Zabezpečiť teoretickú prípravu jej priebeh a praktické spracovanie diplomovej témy, príprava práce na obhajobu.

Stručná osnova predmetu:

Podľa zadania vedúceho diplomovej práce.

Literatúra:

Podľa zadania vedúceho diplomovej práce.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

M-FYTL-072 Dislokácie v polovodičoch

doc. RNDr. Edmund Dobročka, CSc. (KEF)

Forma a rozsah výučby: prednáška - P2

Priebežné hodnotenie: 10 %

Záverečné hodnotenie: 90 %

2 kredity; výberový v 4/Z

Cieľ predmetu: Oboznámiť poslucháčov so základmi teórie dislokácií v tuhých látkach, ako aj s experimentálnymi metódami štúdia týchto porúch s dôrazom na dislokácie v polovodičoch.

Stručná osnova predmetu:

Základné poznatky o štruktúrnych defektoch čiarového typu – dislokáciách. Ich popis v priblížení elastického kontinua. Interakcia dislokácií. Vplyv typu mriežky na dislokácie. Experimentálne metódy štúdia dislokácií. Vznik a význam dislokácií v rôznych technologických procesoch prípravy polovodičových štruktúr. Vplyv dislokácií na parametre polovodičov a polovodičových mikroelektronických prvkov.

Literatúra:

F. Kroupa: Dislokace v pevných látkách, SNTL, Praha, 1966.

J. P. Hirth, J. Lothe: Theory of dislocations, McGraw-Hill, New York, 1968, 1982.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

M-FYEL-004 Elektrické merania a meracia technika

RNDr. Peter Kohaut

Forma a rozsah výučby: prednáška - P2

Priebežné hodnotenie: 50 %

Záverečné hodnotenie: 50 %

3 kredity; povinne voliteľný v 4/Z

Cieľ predmetu: Poskytnúť prehľad o súčasnom stave merania a meracej techniky na meranie elek­trických veličín a neelektrických veličín elektrickými metódami.

Stručná osnova predmetu:

Meranie aktívnych a pasívnych elektrických veličín analógovými a číslicovými metódami. Meracie metódy na meranie elektrického napätia, prúdu, výkonu, kmitočtu, fáze, skreslenia, odporu, kapacity, indukčností, impedancie. Meranie magneticke indukcie, magnetizačných charakteristík, permeability, strát. Viacprístrojové, mostíkové, rezonančné, absorbčné metódy. Meranie a snímanie frekvenčných a prechodových charakteristík obvodov a sústav. Meranie šumových vlastností obvodov a sústav. Elektrické merania neelektrických veličín.

Literatúra:

Matyáš: Elektrické měřící přístroje

Dufek: Základní metody elektrických měření

Fajt: Elektrická měření

Forejt: Elektrická měření neelektrických veličin

Zehnula: Snímače neelektrických veličin

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

M-FYEL-002 Elektronika veľmi vysokých frekvencií

doc. RNDr. Andrej Tirpák, CSc.

Forma a rozsah výučby: prednáška, cvičenie - P4,C1

Priebežné hodnotenie: 20 %

Záverečné hodnotenie: 80 %

6 kreditov; povinne voliteľný v 4/Z

Podmieňujúce predmety: M-FYSZ-049 a M-FYSZ-043

Cieľ predmetu: Poskytnúť študentom poznatky o fyzikálnych a technických princípoch činnosti elektronických zariadení na veľmi vysokých frekvenciách až do oblasti mikrovĺn (prenosové vedenia, rezonančné systémy, filtre a generátory).

Stručná osnova predmetu:

Pojem vlnovod, základy všeobecnej teórie vedenia elektromagnetických vĺn vlnovodmi, E- a H-vlny, vlny TEM vo vlnovodoch, prenášaný výkon vlnovodom, útlm vo vlnovodoch. Pravouhlý vlnovod, módy, mód H01. Cylindrický vlnovod, mód H11. Koaxiálny vlnovod. Páskový vlnovod. Dutinové rezonátory, kvalita, pravouhlé a cylindrické rezonátory, nevlnovodové rezonátory. Generátory VVF, reflexný klystrón, mnohodutinový magnetrón, polovodičové generátory VVF.

Literatúra:

1. Tirpák, A.: Elektronika veľmi vysokých frekvencií, skriptá KRF MFF UK 1995

2. Tirpák, A., Sůra, P.: Praktikum z vysokofrekvenčnej elektroniky, skriptá KRF MFF UK 1996

3. Tysl, V., Růžička, V.: Teoretické základy mikrovlnné techniky, SNTL Praha 1989

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

M-FYFP-009 Elektrónová optika a hmotnostná spektroskopia

doc. Dr. Štefan Matejčík, DrSc.

Forma a rozsah výučby: prednáška - P2

Priebežné hodnotenie: 0 %

Záverečné hodnotenie: 100 %

3 kredity; výberový v 3/L

Cieľ predmetu: Rozšírenie poznatkov o formovaní elektrónových a iónových lúčov a možnosti ich praktického využitia.

Stručná osnova predmetu:

Opticko - mech. analógia, zákl. rovnice elektr. optiky pre rotač. - symetrické polia, elektrostat. šošovky, magnet. šošovky, aplikácie systémov elektr. iónovej optiky v praxi.

Hmotnostné spektrum, iónové zdroje pre hmotnost. spektrometre, hlavné triedy hmot. spektrometrov.

Literatúra:

1. B. Urgošík: Elektrónová a iontová optika

2. V.M. Keľman, S. Ja. Javor: Elektronnaja optika

3. J.D. Lawson: Fizika pučkov zarjaženych častic

4. A.A. Sysojev, M.S. Čupachin: Vvedenje v mass-spektrometriu

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

M-FYFP-022 Experimentálne metódy v optickej a IČ spektroskopii

prof. RNDr. Pavel Veis, CSc.

Forma a rozsah výučby: prednáška - P2

Priebežné hodnotenie: 30 %

Záverečné hodnotenie: 70 %

3 kredity; výberový v 4/Z

Cieľ predmetu: Naučiť študentov základy experimentu v optickej a IČ spektroskopii.

Stručná osnova predmetu:

Optické zdroje (spojitého žiarenia, čiarové referenčné, čiarové laditeľné), monochromátory (hranolové, mriežkové, interferenčné), detektory (fotonásobič, CCD kamera, režim počítania fotónov). Kalibrácia vlnových dĺžok, určovanie spektrálnej citlivosti a prístrojovej funkcie optického systému. Absorpčná a emisná optická a IČ spektrometria. Emisná spektrometria - určovanie koncentrácie atómov resp. molekúl titračnou, aktinometrickou metódou, určovanie dôb života excitovaných stavov, koeficientov zrážkovej deexcitácie, rotačnej a vibračnej teploty molekúl a teploty elektrónov v plazme. Absorpčná optická spektrometria – určovanie koncentrácie atómov a molekúl v plazme. Absorpčná IČ spektrometria

Literatúra:

Dostupná literatúra a pomocné materiály pripravené v elektronickej podobe.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

M-FYFP-016 Fyzika klastrov (Physics of Clusters)

prof. Dr. Tilman D. Märk

Forma a rozsah výučby: prednáška - P2

Priebežné hodnotenie: 0 %

Záverečné hodnotenie: 100 %

3 kredity; výberový v 4/L

Stručná osnova predmetu:

Charakteristika a štruktúra klastrov. Experimentálne metódy tvorby klastrov. Ionizácia, excitácia a rozpad klastrov. Interakcia iónov s klastrami. Vlastnosti uhlíkových klastrov C60 a C70.

Metódy štúdia vlastností klastrov. Niektoré aplikácie klastrov a perspektívy ich ďalšieho výskumu.

(Prednáška bude v anglickom jazyku.)

  1   2   3   4

Похожие:

Študijný odbor: fyzika (blokové štúdium) iconŠtudijný odbor: fyzika (blokové štúdium)

Študijný odbor: fyzika (blokové štúdium) iconŠtudijný odbor: fyzika (blokové štúdium)

Študijný odbor: fyzika (blokové štúdium) iconŠtudijný odbor: matematika (blokové štúdium)

Študijný odbor: fyzika (blokové štúdium) iconŠtudijný odbor: matematika (blokové štúdium)

Študijný odbor: fyzika (blokové štúdium) iconŠtudijný odbor: fyzika (neblokové štúdium)

Študijný odbor: fyzika (blokové štúdium) iconŠtudijný odbor: 1 Fyzika a 1 Všeobecné lekárstvo

Študijný odbor: fyzika (blokové štúdium) iconŠtudijný program: Fyzika životného prostredia

Študijný odbor: fyzika (blokové štúdium) iconŠtudijný odbor: 9 Aplikovaná matematika

Študijný odbor: fyzika (blokové štúdium) iconŠtudijný odbor: 8 Umelá inteligencia

Študijný odbor: fyzika (blokové štúdium) iconŠtudijný odbor: 9 Aplikovaná matematika

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница