3 Studiju programmas apraksts 4 Studiju programmas mērķis un uzdevumi
Название3 Studiju programmas apraksts 4 Studiju programmas mērķis un uzdevumi
страница1/45
Дата02.11.2012
Размер2.28 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   45


Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Pārtikas tehnoloģijas fakultāte


Akadēmiskā maģistra studiju programma

Pārtikas zinātne”

pašnovērtējuma ziņojums


Programma akreditēta līdz 31.12.2010.

Akreditācijas komisijas lēmums Nr. 026-698/26.05.2004.

Latvijas Republikas izglītības klasifikācijas kods 45541


Jelgava

2010


Saturs


Ievads

3

 1. Studiju programmas apraksts

4

 1. Studiju programmas mērķis un uzdevumi

6

 1. Studiju programmas organizācija

6

  1. Izmaiņas studiju programmā un studiju plānā 2004./2005. studiju gadā

6

  1. Izmaiņas studiju programmā un studiju plānā 2005./2006. studiju gadā

7

  1. Izmaiņas studiju programmā un studiju plānā 2006./2007. studiju gadā

7

  1. Izmaiņas studiju programmā un studiju plānā 2007./2008. studiju gadā

7

  1. Izmaiņas studiju programmā un studiju plānā 2008./2009. studiju gadā

7

  1. Izmaiņas studiju programmā un studiju plānā 2009./2010. studiju gadā

7

 1. Vērtēšanas sistēma

8

 1. Studiju programmas praktiskā realizācija

8

  1. Pasniegšanas metodes

8

  1. Programmas realizācijas resursu analīze

9

 1. Studiju programmas perspektīvais novērtējums

11

  1. Programmas atbilstība valsts akadēmiskajam izglītības standartam

12

 1. Studējošie

12

  1. Maģistrantu skaits programmā

12

  1. Pirmajā kursā imatrikulēto maģistrantu skaits

13

  1. Absolventu skaits

14

  1. Studējošo aptauja un to analīze

14

  1. Absolventu aptaujas un to analīze

17

  1. Studējošo iesaistīšana pētnieciskajā darbā

17

 1. Akadēmiskā personāla sastāva un kvalitātes vērtējums

20

  1. Akadēmiskā personāla skaits un tā kvalitāte, kas piedalās studiju programmas realizācijā

20

  1. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas raksturojums

22

 1. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums

23

 1. Ārējie sakari

24

  1. Sadarbība ar darba devējiem

24

  1. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām, kuras īsteno līdzīgas augstākās izglītības programmas

24

  1. Ārvalstu vieslektoru un ārvalstīs studējošo skaits programmā

25

 1. Dokuments, kas apliecina, ka pieteicējs nodrošinās attiecīgās augstākās izglītības programmas studējošajiem, iespēju turpināt izglītības ieguvi citā LLU programmā

26

 1. Pārtikas tehnoloģijas fakultātes attīstības plāns

26Pielikumi

28

 1. pielikums. Akadēmiskās maģistra studiju programmas „Pārtikas zinātne” studiju kursu anotācijas
 1. pielikums. Akadēmiskā personāla galveno publikāciju saraksts pēdējo 6 gadu laikā

 2. pielikums. Akadēmiskā personāla zinātnisko pētījumu tēmas pēdējo 6 gadu laikā

 3. pielikums. Akadēmiskā personāla lietišķās biogrāfijas

 4. pielikums. Studiju programmas ikgadējie pašvērtējuma ziņojumi – 2004./2005., 2005./2006., 2006./2007., 2007./2008., 2008./2009. studiju gadam


Ievads


Latvijas Lauksaimniecības Universitātes (LLU) Pārtikas tehnoloģijas fakultātes (PTF) akadēmiskā maģistra studiju programma „Pārtikas zinātne” nodrošina studējošajiem akadēmiskās izglītības iegūšanu pārtikas zinātnē. Šī studiju programma ir akreditēta un licencēta, par ko liecina izsniegtie akreditācijas un licencēšanas dokumenti.

Latvijai kļūstot par pilntiesīgu ES dalībvalsti ir pavērušas iespējas „Pārtikas zinātnes” studiju programmas maģistrantu izglītošanā, piesaistot Eiropas Sociālā fonda, arī Eiropas reģionālā attīstības fonda finansu līdzekļus. Ar to palīdzību varam pilnveidot apmācības procesu fakultātē, gan stiprinot mācību, gan zinātnisko pētījumu bāzi. Latvijas sabiedrība nav iedomājama bez zinošiem pārtikas nozares speciālistiem un zinātniekiem, kas iegulda savu artavu jauno produktu izstrādē, tehnoloģisko procesu modernizācijā, pārtikas produktu kvalitātes kontrolē un tās nodrošināšanā.

LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāte ir vienīgā augstākās izglītības iestāde Latvijā, kas sagatavo pārtikas nozarei nepieciešamo zinātnisko potenciālu.

Apkopojot iepriekš minēto, lai sekmētu apmācības procesu fakultātē, tās misija ir nodrošināt kvalificētu speciālistu sagatavošanu pārtikas nozarei visos studiju līmeņos: pamatstudijās, maģistrantūrā un doktorantūrā.

PTF vīzija: starptautiski atzīts augstākās izglītības un zinātniskās pētniecības centrs pārtikas zinātnē.

Akadēmiskā maģistra studiju programma „Pārtikas zinātne” ir akreditēta līdz 2010.gada 31.decembrim (skatīt studiju programmas akreditācijas lapu).

Akadēmiskā maģistra studiju programma „Pārtikas zinātne” ir saņēmusi licenci (skatīt studiju programmas licenci).

Studiju programmas likvidācijas gadījumā, maģistrantiem būs iespējas turpināt studijas Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultātes īstenotajā akadēmiskajā starpaugstskolu maģistra studiju programmā „Uzturzinātne”. Pašnovērtējuma ziņojuma 11.nodaļā skatīt noslēgto vienošanos par studiju turpināšanu studiju programmas likvidācijas gadījumā.

Pašnovērtējuma ziņojumam pievienoti arī ikgadējie pašnovērtējuma ziņojumi (skatīt 5.pielikumu), kuriem, atbilstoši LR MK noteikumu Nr. 821/03.10.2006. 39. punktā minētajām prasībām, ir jābūt studiju programmas pašnovērtējuma ziņojuma neatņemamai sastāvdaļai.


1. Studiju programmas apraksts


Studiju programma „Pārtikas zinātne” ir apstiprināta 1999. gada 10.martā ar LLU Senātā lēmumu Nr.265.

2004.gadā studiju programma ir akreditēta uz sešiem gadiem. 2007.gada 10.novembrī ir saņemts apstiprinājums no Augstākās Izglītības Padomes (Nr.83) par realizētās studiju programmas atbilstību Augstākās Izglītības Padomes 2001.gada 10.maija lēmumam Nr.12 „Kritēriji AIP atzinuma sniegšanai par akadēmiskajām studiju programmām, kurās ir mazāk nekā 250 pilna laika studējošo”.

Studiju programma tiek īstenota pilna un nepilna laika studijās. Pilna laika studiju ilgums ir 2 gadi, nepilna – 3 gadi. Studiju programmas apjoms ir 80 KP. Studiju programmas direktore ir profesore Līga Skudra (apstiprināta ar LLU Senāta lēmumu)*. Studijas tiek realizētas Latvijas Lauksaimniecības universitātē Pārtikas tehnoloģijas fakultātē, Lielajā ielā 2, Jelgavā, LV 3001.

*-LLU Senāts katru gadu apstiprina studiju programmu direktorus attiecīgajam studiju gadam. Šajā akreditācijas ziņojumā ir norādīts tikai viens LLU Senāta lēmums (1999.gada 10.marta Senāta lēmums Nr.265), ar kuru apstiprināja studiju programmu un tās vadītāju. Kopš šā lēmuma, studiju programmas vadība nav mainīta.

Pēc studiju programmas akreditācijas 2004. gadā, tajā ir veiktas izmaiņas, kas saistītas ar nozares teorētiskajiem un speciālajiem studiju kursiem. Izmaiņas studiju plānā 2004./2005., 2005./2006., 2006./2007., 2007./2008., 2008./2009. un 2009./2010. studiju gados ir apkopotas pašnovērtējuma ziņojuma 3.nodaļas attiecīgās apakšnodaļās.

Precizētais un pilnveidotais PTF akadēmiskās maģistra studiju programmas „Pārtikas zinātne” studiju plāns ir sniegts 1. un 2.tabulā.


1.tabula

Studiju programmas „Pārtikas zinātne” plāns pilna laika studijām

2010./2011.studiju gadam

Nr.

Kodi

Studiju priekšmets

Pārbaude

Apjoms

1.kurss

2.kurss

audit.

k.d.

1.sem.

2.sem.

1.sem.

2.sem.

1

Fizi5001

Metroloģija

I

1.0
1.0


2

Medi6002

Uzturzinātnes attīstības tendences

I

2.0
2.0


3

Kimi6001

Pārtikas produktu analīžu fizikāli-ķīmiskās metodes

I

3.0
3.0


4

PārZ5010

Pārtikas produktu struktūrmehāniskās īpašības

Ia

2.0
2.0


5

PārZ6003

Pārtikas produktu nekaitīgums

E

3.0
3.0


6

PārZ6016

Bioķīmisko procesu regulācija

E

2.0
2.0


7

VadZ6006

Pārtikas produktu sistēmas inovatīvā attīstība

I

2.0
2.0


8

PārZ4034

Dabas vielas pārtikas produktu sistēmās I

I

1.51.59

PārZ6002

Pārtikas funkcionālās īpašības

E

3.03.010

PārZ6001

Pārtikas piedevu pielietojums

I

2.02.011

PārZ6005

Pārtikas produktu sensorās novērtēšanas metodes

I

2.02.012

PārZ5003

Toksikoloģija

I

2.02.013

PārZ6004

Ģenētiski modificētā pārtika

E

3.03.014

PārZ6018

Mikroorganismu identifikācija

E

2.02.0


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   45

Похожие:

3 Studiju programmas apraksts 4 Studiju programmas mērķis un uzdevumi icon4. Studiju programmas apraksts

3 Studiju programmas apraksts 4 Studiju programmas mērķis un uzdevumi iconProgrammas akreditācijas materiālu sagatavošanu atbild studiju programmas direktors Doc. Aleksejs avots

3 Studiju programmas apraksts 4 Studiju programmas mērķis un uzdevumi iconProgrammas akreditācijas materiālu sagatavošanu atbild studiju programmas direktors Dr sc ing., asoc prof. Andris martinovs

3 Studiju programmas apraksts 4 Studiju programmas mērķis un uzdevumi iconRīga, 2008 izm studiju programmu akreditācijas komisijai pieteikums studiju programmas

3 Studiju programmas apraksts 4 Studiju programmas mērķis un uzdevumi iconI studiju programmas pašnovērtējums 4

3 Studiju programmas apraksts 4 Studiju programmas mērķis un uzdevumi icon8. Studiju programmas studējošie. 1

3 Studiju programmas apraksts 4 Studiju programmas mērķis un uzdevumi icon1. studiju programmas vispāRĪgs raksturojums 4

3 Studiju programmas apraksts 4 Studiju programmas mērķis un uzdevumi iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

3 Studiju programmas apraksts 4 Studiju programmas mērķis un uzdevumi iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

3 Studiju programmas apraksts 4 Studiju programmas mērķis un uzdevumi iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница