Міністерство освіти І науки України
Скачать 91.38 Kb.
НазваниеМіністерство освіти І науки України
Дата02.11.2012
Размер91.38 Kb.
ТипДокументы

Міністерство освіти і науки України


Запорізький національний університет

Фізичний факультет

Кафедра фізики та методики її викладання


Затверджую:

Декан фізичного факультету

------------------------О.Ю.Осипов


Програма


педагогічної практики

для студентів магістратури фізичного факультету ЗНУ

спеціальність: 8.070101 – "Фізика"Ухвалено

на засіданні науково-методичної ради фізичного факультету.


Протокол № 2 від 27.09.06 р.


Голова науково-методичної ради фізичного факультету


О.І.Іваницький
Затверджено

на засіданні кафедри фізики і методики її викладання.


Протокол №2 від 25.09.06 р.


Зав. кафедри

О.І.Іваницький

1.ВСТУППедагогічна практика – це вид практичної діяльності студентів, спрямований на вирішення різноманітних педагогічних завдань. Специфікою цієї діяльності є те, що у ній у більшій мірі (у порівнянні з навчально-пізнавальною діяльністю) реалізується ідентифікація з професійною діяльністю викладача.

Практика проводиться в умовах, адекватних умовам самостійної педагогічної діяльності. В той же час, педагогічна практика – це форма професійного навчання у вищій школі.

Організація педагогічної практики базується на таких засадах:

 1. Головним завданням педагогічної практики є методична підготовка майбутнього викладача фізики до самостійної педагогічної діяльності, розвиток індивідуальних творчих здібностей майбутніх викладачів фізики. Для вирішення цього завдання передбачається значна диференціація та індивідуалізація змісту і організації практики (варіативність завдань, добровільний вибір об'єкта роботи і видів діяльності; широке поєднання колективних, групових і індивідуальних форм роботи). Використовується індивідуальне закріплення магістрів за досвідченими викладачами.

 2. В організації педагогічної практики передбачається посилення самостійності і активності студентів, врахування їх особистої думки.

 3. До керівництва педагогічною практикою магістрів залучаються висококваліфіковані викладачі-методисти.

Особливість діяльності студента-практиканта у якості викладача фізики – порівняно з діяльністю більшості молодих спеціалістів полягає у тому, що суспільство ставить перед ними ті ж самі за складністю цілі і завдання, що і перед досвідченим викладачем. Тому університет повинен забезпечити формування у кожного магістра системи основних знань та умінь, без яких практично не можна розпочати роботу у вищій школі. У розв'язку цієї важливої проблеми основне місце якраз і посідає педагогічна практика.

2.ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ


Педагогічна практика – це навчальні заняття, що проходять в реальних умовах майбутньої діяльності магістра в якості викладача фізики. .

Основні цілі і завдання педагогічної практики можна звести до таких:

 1. Поглибити і закріпити теоретичні знання, отримані студентами на заняттях в університеті, і навчити застосовувати ці знання на практиці у навчально-виховній роботі зі студентами, тобто уміти реалізовувати навчальну функцію при вивченні фізики.

 2. Сформувати у студентів ті уміння викладачафізики, які пов'язані з його діяльністю на занятті: виклад студентам програмного матеріалу, організація пізнавальної діяльності студентів при вивченні нового матеріалу, раціональне використання на занятті навчального часу, проведення перевірки і оцінки знань, умінь і навичок студентів, підготовка, розробка і проведення різних типів занять, лабораторних робіт, розв'язування задач і таке інше.

 3. Навчити студентів постановці і практичній реалізації на занятті ідей розвиваючого навчання.

 4. Навчити студентів, спираючись на знання психології, педагогіки і фізіології студентів, проводити навчально-виховну роботу з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей студентів, тобто уміти реалізовувати на практиці розвиваючу функцію навчання.

 5. Підготувати студентів до проведення різних видів занять із застосуванням різноманітних методів, що активізують пізнавальну діяльність студентів і спрямовані на розвиток їх творчих здібностей.

 6. Ознайомити магістрів з формами організації діяльності студентів на заняттях з фізики і навчити надавати допомогу викладачу в організації цієї роботи.

 7. Навчити студентів виконувати функції викладача, працювати зі студентською групою, а також проводити індивідуальну роботу зі студентами.

 8. Стимулювати прагнення до вивчення спеціальних і педагогічних дисциплін і вдосконалення своїх педагогічних здібностей з метою підготовки до творчого вирішення завдань виховання і освіти.

 9. Навчити магістрів аналізувати педагогічний досвід як навчальної, так і виховної роботи і залучити їх до науково-дослідної діяльності з методики навчання фізики у вищій школі (при виконанні методичних завдань, розв'язуванні методичних задач, написанні курсових і дипломних робіт).

Структура педагогічної практики представлена в таблиці 1.

Структура педагогічної практики фізичного факультету ЗНУ Таблиця 1Види діяльності

Семестри

Кількість навчальних тижнівМагістерська педагогічна практика

X

5
 1. Магістерська педагогічна практика передбачає оволодіння теоретичними знаннями про зміст, способи організації педагогічної діяльності у вищій школі, вивчення і аналіз реальної діяльності викладача фізики та куратора групи. У ході магістерської практики студенти проводять заняття з фізики та пов’язаних з нею дисциплін, знайомляться з основною документацією викладача фізики (навчальна програма, робоча програма, індивідуальний план роботи, навчально-методичне забезпечення курсів та ін.). На початку і в кінці практики проводяться установча та підсумкова конференції.

ЗВІТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

По закінченню магістерської педагогічної практики кожний магістр фізики оформлює і здає відповідальному за педпрактику такі звітні матеріали: а) загальний звіт за період практики; б) звіт про виконання методичних завдань; Самостійно розроблені конспекти лекції, практичного та лабораторного заняття по заданій темі курсу загальної фізики (Форми звітів наведені нижче).

ЗАГАЛЬНИЙ ЗВІТ


З педагогічної практики

магістрів фізичного факультету


У даній частині звіту бажано відобразити такі дані:

 • організація педагогічного процесу, її форми, тривалість занять, кількість годин з фізики по кожному семестру; перелік підручників для кожного розділу фізики у бібліотеці університету , в т.ч. задачників;

 • реальна діяльність викладача; провести не менше 10 занять з фізики і дати їх узагальнену характеристику;

 • організація навчальної роботи, методичної роботи, робота методичного семінару, зміст цієї роботи, тематика засідань;

 • основна документація викладача фізики: навчальна програма, робоча програма, конспекти лекцій; дидактичні матеріали - де вони беруться; ; виготовити самостійно один комплект дидактичних матеріалів за завданням викладача;

 • робота куратора студентської групи: її зміст, форми планування, зміст, назва бесіди, яку Ви провели зі студентами;

- інші види робіт, які Вам вдалося чи довелося виконати;

- що дала Вам ця практика; Ваші висновки і побажання.

ЗВІТ


Про виконання методичних завдань

магістрами - практикантами фізичного факультету


У даній частині звіту необхідно виконати і детально описати методичні завдання:

 1. користуючись педагогічною літературою, перелічіть і коротко охарактеризуйте (письмово) види занять з курсу загальної фізики. Виділіть можливі структури занять.

 2. На занятті з фізики, яке Ви відвідуєте, складіть протокол спостережень за такою формою:

ВикладачГрупаТема заняття:Проміжок часу, що минув від початку заняття

Діяльність Викладача з поміткою В

Діяльність студентів з поміткою С

Зауваження по ходу заняття

Напишіть Ваш коментар і висновки з заняття. На цій основі складіть власний конспект заняття на ту ж тему. Мотивуйте внесені при цьому зміни у порівнянні з заняттям, що ви спостерігали.

 1. На занятті, яке Ви спостерігали (див. п.2), визначте: яка структура заняття; які застосовуються методи і прийоми; наскільки методи відповідали змісту; який логічний хід заняття (індуктивний, дедуктивний чи їх поєднання); у чому виявилася активність студентів за тих прийомів, що застосовувалися.

 2. Визначте, якого характеру завдання для самостійної роботи студентів застосовують викладачі загальної фізики. Які методичні рекомендації щодо виконання самостійного завдання пропонує викладач? Що б Ви запропонували змінити в постановці завдань для самостійної роботи студентів ? Як здійснюється перевірка завдань для самостійної роботи?

 3. Розробіть конспект лекції по заданій темі курсу фізики . У конспекті обов’язково повинні бути: курс, тема , навчальна, розвиваюча і виховна цілі; план лекції (вказати орієнтовний час, що відводиться на виконання кожного пункту плану; хід з детальним описом діяльності викладача і студентів; задачі, які розглядаються на занятті, супроводжуються розв’язком).

Звіт підписується Вами, викладачем фізики і завідувачем кафедри.


ТЕМАТИКА КОНСПЕКТІВ занять З ФІЗИКИ

 1. Нерівномірний рух. Швидкість при такому русі. Криволінійний рух. Переміщення, швидкість і прискорення рівномірного руху тіла по колу. Період і частота обертання тіла.

 2. Закони Ньютона. Гравітаційні сили. Закон всесвітнього тяжіння.

 3. Рух штучних супутників. Розрахунок космічних швидкостей.

 4. Момент сили. Момент інерції. Момент імпульсу. Основне рівняння динаміки обертального руху.

 5. Закон збереження повної механічної енергії.

 6. Основні положення МКТ та їх дослідне обгрунтування.

 7. Маса та розміри молекул. Кількість речовини. Стала Авогадро. Сили взаємодії між молекулами.

 8. Основне рівняння МКТ. Рівняння стану ідеального газу.

 9. Закон Кулона. Електростатичне поле. Напруженість. Теорема Остроградського-Гаусса.

 10. Магнітне поле. Взаємодія струмів.

 11. Електричний струм у металах.

 12. Явище електромагнітної індукції. Правило Ленца.

Документація, облік і оцінка педагогічної практики


На завершальному етапі педагогічної практики кожний магістр оформляє і здає методисту кафедри ФМВ в перші три дні занять в університеті після закінчення практики такі звітні матеріали:

Загальний звіт про проведену навчально-виховну роботу; конспекти занять з фізики, аналіз заняття, проведеного одним із магістрів-практикантів.

Оцінювання

За результатами магістерської педагогічної практики і своєчасного подання на кафедру всієї необхідної і акуратно оформленої документації для студентів проводиться диференційований залік. В залік включається оцінка за проведені заняття і виконання всіх видів методичних завдань . У разі невиконання одного із завдань практика не зараховується.

Основна література

 1. .Архангельский С.И. Лекции по теории обучения в высшей школе. – М.: Высш. шк., 1974.

 2. Бушок Г.Ф., Венгер Е.Ф. Методика преподавания общей физики в высшей школе. – К., 2000.

 3. Бабанский Ю.К. Взаимосвязь закономерностей принципов обучения и способов его оптимизации // Сов. Педагогика. – 1982. - № 11. – С.30-32.

 4. Закон України про вищу освіту // Відомості Верховної Ради. – 2002. – №20. – с.134

 5. Іваницький О.І. Сучасні технології навчання фізики в середній школі. Монографія. – Запоріжжя: Прем’єр, 2001. – 266 с.

 6. Концептуальні засади демократизації та реформування освіти в Україні. Педагогічні концепції / А.Алексюк, О.Вишневський, П.Кононенко, В.Майборода, А.Погрібний, М.Стельмахович, Т.Усатенко. – К.: Школяр, 1997. – 148 с.

 7. Чернилевский Д.В., Филатов О.К. Технология обучения в высшей школе. Учебное издание/ Под ред. Д.В.Чернилевского. – М.: «Экспедитор», 1996. – 288 сДодаткова література

 1. Сибирская М.П. Педагогические технологии: теоретические основы и проектирование. – СПб., Питер, 1998. – 156 с.

 2. Энциклопедия профессионального образования: В 3-х т. / Под ред. С.Я.Батышева. – М., АПО. 1998. – 568 с. Т. 1 – А-Л – 1998.

 3. Энциклопедия профессионального образования: В 3-х т. / Под ред. С.Я.Батышева. – М., АПО. 1999. – 440 с. Т.2 – М–П– 1999.

 4. Энциклопедия профессионального образования: В 3-х т. / Под ред. С.Я.Батышева. – М., АПО. 1999. – 488 с. Т.3 – Р–Я – 1999.Похожие:

Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Міністерства освіти І науки України №1/11-6611 від 23. 12. 2004 р.) та програм для профільного навчання учнів 10–11 класів (рівень...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Міністерству освіти І науки Автономної Республіки Крим, управлінню освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни
Міністерством освіти І науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах з українською
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки України
Рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчально-методичний комплекс (протокол засідання науково-методичної комісії...
Міністерство освіти І науки України iconНаціональна академія медичних наук України Міністерство охорони здоров’я України Державна установа «Інститут генетичної та регенеративної медицини намн україни» Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання та спорту України
Перспективи застосування клітинних та генних технологій в регенеративній медицині
Міністерство освіти І науки України iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Міністерства освіти І науки України від 15. 09. 2010 року №877 / Україна. Міністерство освіти І науки // Освіта України. – 2010....
Міністерство освіти І науки України iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Україна. Міністерство освіти І науки. Про запровадження у вищих навчальних закладах України Європейської кредитно-трансферної системи:...
Міністерство освіти І науки України icon01135, м. Київ, проспект Перемоги,10, тел.(044)486 2442, факс (044)236-10-49
Міністерство освіти І науки України надсилає Перелік навчальних програм, підручників та навчальних посібників для предметів загальноосвітнього...
Міністерство освіти І науки України iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Змін до Положення про проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання навчальних закладів системи загальної середньої освіти:...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница