12 Сутність та особливості агротуризму як форми економічної активності на селі
Скачать 348.53 Kb.
Название12 Сутність та особливості агротуризму як форми економічної активності на селі
страница1/3
Дата02.11.2012
Размер348.53 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3
АГРОТУРИЗМ ЯК ФОРМА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Для заказа доставки диссертации воспользуйтесь поиском на сайте http://mydisser.com/ru/search.html?srchwhat=.


ЗМІСТ


Вступ ………………………….………………………………………….. 3

Розділ 1. Теоретичні і методичні основи розвитку агротуризму та формування ринку агротуристичних послуг ………………………

12


1.1. Сутність та особливості агротуризму як форми економічної активності на селі…………………..…………………………………..

12

1.2. Основні функції агротуризму та поняття і класифікація видів

агротуристичного продукту ………..………………………………….

30

1.3. Методика дослідження та визначення ефективності агротуристичної діяльності……………....……………………………

43

1.4. Правові основи розвитку агротуризму ………..………….…….. 53

Висновки до розділу 1 …………………….………..…………………… 64

Розділ 2. Соціально-економічна оцінка розвитку ринку агротуризму в регіоні та його чинників …………………..…………

68


2.1. Формування передумов для розвитку агротуризму як напряму диверсифікації підприємницької діяльності на селі………………....

68

2.2. Динаміка розвитку агротуризму та формування ринку агротуристичних послуг в західних областях України…………..…..

87

2.3. Чинники, що формують можливості розвитку агротуризму та підвищення його ефективності …………..……………………………

104

Висновки до розділу 2……………………….………………………..…. 127

Розділ 3. Перспективи розвитку агротуризму та шляхи її реалізації 1313.1. Потенційні можливості розвитку агротуризму в Україні……..... 131

3.2. Удосконалення оподаткування агротуристичної діяльності на основі категоризації агротуристичних господарств.....………………

140

3.3. Удосконалення організації та підвищення атракційності матеріально-технічної бази агротуристичних господарства………...

154

3.4. Розвиток маркетингу на основі удосконалення системи ціноутворення на агротуристичні послуги…………………………...

163

Висновки до розділу 3……………………….………….………………... 189Висновки ………………………………………….……….…………….. 194

Додатки ……………………………………………………….………….. 198

Список використаних джерел …. …………………….………………. 222
ВСТУП


Актуальність досліджуваної проблеми. Сучасна ситуація на селі, виходячи із соціально-економічних показників рівня добробуту сільського населення, є досить критичною. Пов’язано це, головним чином, із низьким рівнем ефективності сільського господарства, яке до останнього часу залишається основним джерелом доходів жителів села. Тому на порядку денному стоїть проблема диверсифікації підприємницької діяльності на селі з метою підвищення рівня дохідності сільського населення. Одним із таких напрямів цілком може бути агротуризм, про що свідчить практика більшості країн світу, де він набув широкого розвитку. Це зумовлює високу актуальність дослідження суті та перспектив розвитку цього напряму підприємництва, особливо в західних регіонах України, де його розвитку потенційно сприяють органічне поєднання специфіки сільськогосподарського виробництва, специфіки розселення сільського населення, природних та історико-етнічно-культурних цінностей.

Висока актуальність проблеми розвитку агротуризму викликає значний інтерес до неї з боку зарубіжних і вітчизняних дослідників. Проблемі розвитку туризму загалом як виду відпочинку та можливому напряму бізнесової діяльності присвячено праці таких учених, як Л.Агафонова, З.Балченко, О.Бондарчук, В.Герасименко, Л.Гринів, О.Гулич, М. Долішній, Л.Дудник, Ю.Зінько, В.Кардаш, А.Клімашевський, В.Кравців, Р.Крамченко, В.Липчук, О.Любімцева, Ю.Ніколаєнко, В.Пархоменко, І.Рожко, Ю.Стадницький, О.Старовойтенко, Д.Стеченко, В.Провозін та ін. В економіко-географічному (регіональному) аспекті проблеми розвитку туристичної галузі вивчають А.Голіков, Д.Балди, М.Багров, Ю.Веденін, О.Лихоманков, І.Твердохлєбов та ін. Однак вони переважно розглядають питання розвитку туризму взагалі, у розрізі міського й курортно-рекреаційного його видів. У більшості праць цих учених розглядаються переважно теоретичні положення щодо регулювання розвитку туристичної галузі. Проте матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Туризм у ХХІ столітті” підтверджують актуальність дослідження політико-правових і соціально-культурних та економічних аспектів розвитку різних видів туризму, серед яких варто виділити саме агротуризм [94]. Певну наукову інформацію про агротуризм як специфічний вид туризму можна знайти у працях таких вітчизняних учених, як А.Амоші, І.Балабанов, В.Брус, М.Вишиванок, В.Гловацька, П.Горішевський, Ю.Губені, В.Данильчук, В.Євдокименко, Ю.Зінько, М.Рутинський, Г.Іваницька, В.Кіфяк, М.Костриця, Н.Кудла, В.Липчук, Н.Липчук, Л.Мармуль, С.Пономарьов, М.Мальська, В.Снітинський, В.Цибух, Г.Черевко. Досить корисними є результати досліджень розвитку агротуризму в інших країнах, зокрема у Польщі, які представлені в працях таких учених, як А.Балінська, Р.Бялобжеська, М.Вирвіч, М.Возьняк, А.Вятрак, Я.Галачкевич, В.Готкевич, М.Дембнєвська, Р.Кісєль, А.Ковальська, М.Козєй, М.Лагуна, Я.Маєвський, Л.Пшезборська, А.Столярська, М.Снайдер, А. Язьвіньська, М. Ялінік та ін. Проте в науковій літературі та й у практиці на сьогодні ще немає однозначності щодо розуміння агротуризму як одного із видів туризму та виду підприємницької діяльності на селі, вочевидь, тому, що агротуризм у нашій країні фактично тільки починає розвиватись, а це вносить певну плутанину у дефініційний апарат і відповідно ускладнює вирішення пов’язаних із цим проблем визначення перспектив, пріоритетів його подальшого розвитку й способів їх реалізації. З розвитком агротуристичних процесів закономірно виникає все більше питань, що потребують пошуку шляхів їх вирішення відповідно до динамічних змін стану економічного середовища в країні. А це формує досить широке поле для подальших наукових досліджень агротуризму і визначає високий рівень їх актуальності.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертаційної роботи є скоординованою з планом науково-дослідних робіт Львівського національного аграрного університету за бюджетними темами 2000-2005 рр. “Обґрунтування аграрної політики, спрямованої на ринкову трансформацію економіки агропромислового комплексу” (№ держреєстрації 0100U002332) та 2006-2010 рр. “Розробка організаційно-економічного механізму підвищення соціально-економічної ефективності функціонування агропромислового комплексу Західного регіону України” (№ держреєстрації 0106U002073). Роль дисертанта полягає у розробці рекомендацій щодо розвитку агротуристичної діяльності і формування організованого, а значить – і регульованого ринку агротуристичних послуг в регіоні з метою сприяння створенню умов для активізації підприємницької діяльності сільського населення і на цій основі – комплексного зрівноваженого розвитку сільських територій.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є обґрунтування науково-теоретичних засад і практичних напрямів формування й розвитку організованого ринку агротуристичних послуг на основі активізації підприємницької діяльності сільського населення і створення для цього необхідних умов.

Досягнення поставленої мети забезпечується виконанням наступних взаємопов’язаних завдань:

обґрунтувати сутність і місце агротуризму як соціально-економічного явища й виду туризму в системі інших його видів;

уточнити основні функції агротуризму та систематизувати можливі наслідки його впливу на соціально-економічне та екологічне середовище;

розробити методику оцінки ефективності агротуризму для самого господарства, соціально-економічного середовища та учасників агротуризму;

визначити сутність агротуристичного продукту й обґрунтувати класифікацію його видів;

розробити методику здійснення категоріальної оцінки агротуристичних господарств, яка дозволяє врахувати основні чинники, що формують рівень агротуристичної привабливості цих господарств, і впливає на формування ціни на агротуристичні послуги;

визначити наявність передумов для розвитку агротуризму в Україні;

виявити динаміку розвитку агротуризму і формування ринку агротуристичних послуг та їх чинників;

розробити максимально просту методику формування ціни на агротуристичні послуги з врахуванням їх якості;

удосконалити підходи до здійснення оплати за агротуристичні послуги з врахуванням можливості її диференціації і диверсифікації залежно від категорій туристів та їх преференцій;

сформувати та систематизувати вимоги до організації матеріально-технічної бази агротуристичних господарств.

Об’єктом дослідження є процеси становлення соціально-економічних умов для розвитку агротуристичної підприємницької діяльності та формування ринку агротуристичних послуг у регіоні.

Предметом дослідження є сукупність науково¬-теоретичних, методичних і практичних аспектів процесу розвитку агротуристичної діяльності та формування ринку агротуристичних послуг у регіоні.

Методика дослідження. Дисертаційна робота виконана на основі фактичних матеріалів і результатів досліджень, що стосуються проблем розвитку агротуризму в регіонах України, а також на основі власних спостережень. Основні методи використані під час дослідження: монографічний, соціологічних досліджень, економіко-статистичні, системного підходу та комплексного аналізу.

Одним з основних методів проведеного дослідження є монографічний, який дозволив вивчити наявні опубліковані джерела щодо означеної проблеми та ознайомитись із зарубіжним досвідом розвитку агротуризму, становлення ринку агротуристичних послуг і формування його інфраструктурного та інституційного забезпечення. При цьому використані як матеріали з опрацьованих літературних джерел, так і матеріали, зібрані за допомогою соціологічного дослідження особисто автором під час відвідування низки агротуристичних господарств як в Україні, так і за кордоном.

Застосовані елементи економіко-статистичних методів дослідження (графічний, індексний, порівнянь, групування, кореляційно-регресійний) дали змогу оцінити тенденції динаміки розвитку агротуризму та формування ринку агротуристичних послуг, виявити основні чинники, що впливають на цей розвиток. На основі результатів комплексного аналізу та системного підходу до вивчення досліджуваних процесів розроблено рекомендації щодо розвитку агротуристичної діяльності і створення організованого регульованого ринку агротуристичних послуг у регіоні з метою активізації підприємницької діяльності сільського населення і на цій основі – комплексного зрівноваженого розвитку сільських територій.

Наукова новизна одержаних результатів. Найважливішими результатами проведених досліджень, що мають характер наукової новизни, є наступні:

вперше:

розроблено методику здійснення категоріальної оцінки агротуристичних господарств, яка дозволяє врахувати основні чинники, що формують рівень агротуристичної привабливості цих господарств і впливають на ціни на агротуристичні послуги;

розроблено методику формування ціни на агротуристичні послуги з врахуванням якості останніх на основі особистісно орієнтованого підходу та можливості диверсифікації і диференціації залежно від категорій туристів та їх преференцій;

удосконалено:

підходи до підвищення рівня організації та використання матеріально-технічної бази агротуристичних господарств на основі доповнення їх методичними рекомендаціями щодо послідовності формування ефективного рівня гостинності в агротуристичних господарствах;

набули подальшого розвитку:

трактування поняття і місця агротуризму в системі споріднених видів туризму через виділення його в рамках туризму сільського зеленого у самостійний специфічний вид туризму як такий, що загалом має відпочинковий характер і здійснюється в сільській місцевості, забезпечуючи його учасникам можливість добровільної безпосередньої участі у технологічних процесах із виробництва сільськогосподарської продукції у поєднанні з відпочинком, оздоровленням і одержанням комплексного фізичного, морального та естетичного задоволення;

сутність агротуристичного продукту як результату реалізації функцій агротуризму та здійснення агротуристичної діяльності і класифікація видів цього продукту відповідно до основних його видів;

розуміння і теоретичні засади визначення ефективності підприємницької діяльності у напрямі їх адаптації до специфіки агротуристичної діяльності з диференціацією стосовно суб’єктної орієнтації цієї ефективності: для власника агротуристичного господарства; для соціально-економічного середовища сільської території; для самого агротуриста та з виділенням основних її аспектів: економічного, екологічного та соціально-демографічного – на основі врахування моментів корисності агротуристичної діяльності.

Практичне значення одержаних результатів. Одержані під час досліджень науково обґрунтовані результати мають практичне значення у вирішенні проблеми формування організованого ринку агротуристичних послуг на основі розвитку агротуристичної діяльності у сільських регіонах і створення належних для цього умов через розвиток необхідного інфраструктурного та інституційного забезпечення. Рекомендації автора щодо перспективного розвитку агротуризму у Львівській області та створення необхідних для цього умов схвалені Управлінням культури і туризму Львівської обласної державної адміністрації і прийняті до врахування під час визначення стратегічних пріоритетів розвитку регіонального агропромислового комплексу та сільських територій області (довідка № 8/969 від 25.06.2008 р.). Рекомендації дисертанта щодо вдосконалення механізму формування основних напрямів розвитку агротуризму в регіоні, а також обґрунтована автором методика розрахунку ціни на агротуристичні послуги та рекомендації щодо категоризації агротуристичних господарств розглянуті, схвалені і прийняті до впровадження Головним управлінням агропромислового розвитку Львівської обласної державної адміністрації (довідка №01-16/285 від 13.07.2008 р.) та Головним управлінням з питань туризму, євроінтеграції, зовнішніх зв’язків та інвестицій Івано-Франківської обласної державної адміністрації (довідка № 503/07-15/49 від 08.07.2008 р.). Наукові підходи до класифікації видів туризму і обґрунтування в ній місця та значення агротуризму, окреслення його характерних особливостей як окремого і самостійного виду туристичної діяльності і форми активного відпочинку, систематизація його функцій в контексті зрівноваженого розвитку сільських територій, підходи до здійснення категоризації агротуристичних господарств та обґрунтована методика визначення оптимальної ціни на агротуристичні послуги залежно від категорії агротуристичного господарства схвалені і прийняті до використання Львівським обласним центром сприяння розвитку сільського зеленого туризму (довідка № 1 від 03.05.2008 р.).

Результати і висновки, одержані в межах проведеного дослідження, використовуються у навчальному процесі Львівського національного аграрного університету під час викладання курсів “Менеджмент”, “Маркетинг”, “Економічні взаємовідносини в АПК” і застосовані при складанні методичних вказівок для вивчення цих курсів студентами економічного факультету (довідка №01-28-01/2 від 14.10.2008 р.).

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаною науковою працею, в якій викладено авторський підхід до вирішення проблеми розуміння сутності, значення і місця, а також створення умов для подальшого розвитку агротуризму як соціально-економічного явища та виду позасільськогосподарської підприємницької діяльності на селі й формування організованого ринку агротуристичних послуг у регіоні. Наукові положення, висновки і рекомендації, що виносяться на захист, одержані автором самостійно. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в дисертаційній роботі використано лише ті ідеї і положення, які отримані автором особисто.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації і результати проведених досліджень доповідались й одержали схвалення на 13 міжнародних науково-практичних конференціях: “Сучасні проблеми управління” (м. Київ, 2001 р.); “Межрегиональные проблемы экологической безопасности» (м. Суми-Санкт-Петербург, 2002 р.); “Актуальні проблеми формування економічної системи України” (м. Львів, 2002 р.); “Актуальные проблемы финансового менеджмента на предприятиях” (м. Донецьк, 2003 р.); “Економіка пострадянських країн: стан та перспективи розвитку” (м. Львів, 2003 р.); “Економічна система України”, м. Львів, 2005 р.); “Альтернативні джерела доходів населення” (м. Ропчице, Польща, 2006 р.); “Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку виробничої сфери” (м. Донецьк, 2006 р.); “Формування конкурентоспроможності підприємств АПК в умовах глобалізації” (м. Полтава, 2007 р.); “Географія і туризм: європейський досвід” (м. Львів, 2007 р.); Екологічні, технологічні та соціально-економічні аспекти розвитку матеріально-технічної бази (м. Львів, 2008 р.); “Агротуризм як напрям диверсифікації економічної активності на селі” (м.Харків, 2008 р.); “Аграрний форум – 2008” (м. Суми, 2008 р.), а також на 8 регіональних і всеукраїнських наукових конференціях і симпозіумах: ”Устойчивое развитие туризма на Черноморском побережье” (м. Одеса, 2002 р.); “Сучасні технології ведення бізнесу в Україні. Економіка і право” (м. Київ, 2002 р.); “Концептуальні засади соціально-економічного розвитку Західного регіону України” (м. Тернопіль, 2002 р.); “Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання” (м. Донецьк, 2002 р.); “Туризм в Україні: сучасний стан та пріоритети розвитку” (м. Львів, 2005 р.); “Управління регіональним та економічним розвитком в контексті сучасних процесів міжнародної інтеграції” (м. Івано-Франківськ, 2005 р.); “Український шлях в НАТО і Європейський Союз” (м. Львів, 2006 р.); “Туризм сільський зелений” (м.Луганськ, 2007 р.) та на щорічних наукових конференціях аспірантів і здобувачів Львівського національного аграрного університету у 2006-2008рр.

Публікації. Основні положення та результати дослідження опубліковані у 26 наукових працях, з яких 7 – у фахових виданнях та 19 – у матеріалах міжнародних наукових конференцій. Загальний обсяг публікацій – 5,42 друк. арк., в т.ч. у фахових виданнях – 2,04 друк. арк.; особисто автора – 5,11 друк. арк. всього, в т.ч. у фахових виданнях – 2,04 друк. арк.

  1   2   3

Похожие:

12 Сутність та особливості агротуризму як форми економічної активності на селі iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Бантон, В. Д. Л. Природа та особливості економічної нестабільності в Україні / В. Д. Л. Бантон // Економіка та держава. – 2010. –...
12 Сутність та особливості агротуризму як форми економічної активності на селі iconІстер О. С., Глобін О.І., Панкратова І.Є
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 14. 11. 2011 №1310 затверджено форми, зміст І особливості підготовки до...
12 Сутність та особливості агротуризму як форми економічної активності на селі icon1. Сутність, зміст І призначення курсу Тема Методи І види аналізу трудових показників
Мета курсу: розкрити теоретико-методичну та економічну сутність трудових показників
12 Сутність та особливості агротуризму як форми економічної активності на селі iconНавчально-методичний посібник Затверджено на засіданні кафедри економічної кібернетики Протокол № від р. Чернігів 2003 Економетрія
Він містить: навчальну програму дисципліни та список літератури; плани завдання та методичні рекомендації для практичних занять та...
12 Сутність та особливості агротуризму як форми економічної активності на селі iconУкраїнський інститут науково-технічної І економічної інформації
Укрінтеі І регіональних центрів науково-технічної І економічної інформації (цнтеі) та інформує про найбільш значимі заходи, інформаційні...
12 Сутність та особливості агротуризму як форми економічної активності на селі iconРозділ Теоретичні І методичні основи розвитку агротуризму та формування ринку агротуристичних послуг

12 Сутність та особливості агротуризму як форми економічної активності на селі iconПлан-конспект проведення заняття із психологічної підготовки з особовим складом сдпч-69 Краснолиманського рв гу мнс україни в Донецькій області
Тема: «Розвиток комунікативних якостей при взаємодії з різними верствами населення. Особливості спілкування з постраждалими внаслідок...
12 Сутність та особливості агротуризму як форми економічної активності на селі iconОсобливості шрифтів, графічних та мультимедійних елементів
Мета роботи. Дослідити різні сімейства шрифтів та застосувати їх до текстових елементів сайту. Ознайомитися з різними колірними схемами...
12 Сутність та особливості агротуризму як форми економічної активності на селі iconЯк працювати з тестовими завданнями
Найперше випробування, яке пропонуватиметься вам на кожному етапі, – це виконання тестових завдань (у перший конкурсний день – з...
12 Сутність та особливості агротуризму як форми економічної активності на селі iconЛтерського обліку, контролю й аналізу в розвитку економічної науки та практики збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції 14 травня 2010 р
Роль І місце бухгалтерського обліку, контролю й аналізу в розвитку економічної науки та практики
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница