Потреби життя, шкільна практика дають нове розуміння навчання. Згідно із Законом України “Про освіту”, Державною національною доктриною розвитку освіти України
Скачать 285.53 Kb.
НазваниеПотреби життя, шкільна практика дають нове розуміння навчання. Згідно із Законом України “Про освіту”, Державною національною доктриною розвитку освіти України
страница1/3
Дата18.05.2013
Размер285.53 Kb.
ТипЗакон
  1   2   3
АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ

Потреби життя, шкільна практика дають нове розуміння навчання. Згідно із Законом України “Про освіту”, Державною національною доктриною розвитку освіти України в XXI столітті, Концепцією загальної середньої освіти ми маємо здійснити кардинальний перехід від традиційного інформаційно-пояснювального навчання, зорієнтованого на передачу готових знань, до особистісно-розвиваючого, спрямованого не тільки на засвоєння знань, а й на способи навчальної діяльності, розвиток творчої особистості учнів.

У Законі України «Про загальну середню освіту» зазначено, що головною метою діяльності сучасних освітніх установ є формування особистості учня, розвиток його здібностей і обдарувань, наукового світогляду.

Національна доктрина «Україна. Освіта XXI століття» наголошує, що метою навчально-виховного процесу є розвиток особистості учня, навчання на основі врахування його інтересів, виховання особистості, яка здатна до самостійної позитивної соціальної самореалізації.

Це знайшло відображення і у доповіді ЮНЕСКО “Освіта: прихований скарб”, де проголошено: “Людина має навчитися:

 1. пізнавати, тобто оволодівати інструментарієм, необхідним для розуміння того, що відбувається у світі;

 2. діяти таким чином, щоб робити потрібні зміни у середовищі свого мешкання;

 3. жити в суспільстві, беручи участь у всіх видах людської діяльності”.

Особистісно-зорієнтоване навчання у цьому плані є досить перспективним, оскільки воно виходить із самоцінності особистості, її духовності та суверенності. Його метою є формування людини як неповторної особистості, творця самої себе і своїх обставин.

Визначальним для особистісно-зорієнтованого навчання має бути соціокультурний діалог у системі “педагог – дитина” на основі її розуміння, прийняття і визнання.

Якнайактивніше сприяють цьому інтерактивні методи навчання, що активно розробляються останнім часом. Завдяки закладеним в їх суть самостійній діяльності та груповій взаємодії вони можуть бути корисними та перспективними для вчителя та для учнів. Тому я й поставила перед собою завдання вивчити проблему «Інтерактивні технології на уроках математики».

Інтерактивне навчання - спосіб пізнання, заснований на діалогових формах взаємодії учасників освітнього процесу; навчання, занурене в спілкування, в ході якого у учнів формуються навички спільної діяльності. Це метод, при якому «всі навчають кожного і кожен навчає всіх» (за В.С.Дьяченко)

Зберігаючи кінцеву мету і основний зміст освітнього процесу, інтерактивне навчання змінює звичні транслюючи форми на діалогові, засновані на взаєморозумінні і взаємодії.

Інтерактивне навчання дозволяє реалізувати суб'єктний підхід в організації навчальних взаємодій, відпрацьовувати на кожному занятті в різних формах комунікативні уміння учнів; справедливо дати оцінку кожному учасникові освітнього процесу; формувати їх активно-пізнавальну позицію, що відповідає актуальним освітнім потребам сучасного навчально – виховного процесу.


ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ

Теоретичною основою запровадження інтерактивних методів навчання мусять бути системний, особистісно-зорієнтований та діяльнісний підходи до побудови дидактичних процесів; теорія оптимізації педагогічного процесу (Ю.К.Бабанський, М.М.Поташник), а також інваріантність процесу навчання, уроку як конкретної форми існування процесу засвоєння знань і методу навчання як мікродіяльності навчання.

Методологічною основою – розробки сучасних українських та зарубіжних педагогів у галузі методів та технологій навчання. Теоретичні та практичні розробки в цій галузі належать В.Гузєєву, А.Гіну, О.Пометун, Л.Пироженко, А.Фасолі.

Термін «інтерактивні методи» відносно новий. Його ввів у 1975 р. німецький дослідник Ганс Фріц. «Inter» (англ.) – взаємо- , «act» (англ.) – діяти.

Існують різні підходи до визначення інтерактивного навчання. Але я схиляюсь до визначення О.Пометун та Л.Пироженко: “Сутність інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес відбувається за умов постійної, активної взаємодії всіх учнів. Це співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове навчання в співпраці)…”.

В історії освіти в Україні вже були спроби використання методик, що ґрунтуються на принципах взаємного навчання. В 20-ті роки минулого століття, епоху масштабного реформування освіти, в школах вводили бригадно-лабораторний і проектний методи, випробовували роботу в парах змінного складу, екскурсії і практику на виробництва. Все це було передовим словом у радянській та світовій педагогіці

Уже пізніше розробкою елементів інтерактивного навчання займались Василь Сухомлинський, педагоги-новатори 70 – 80-х років Віктор Шаталов, Шалва Амонашвілі, Євген Ільїн, Софія Лисенкова. На їхніх творчих знахідках ґрунтується теорія і практика розвиваючого навчання. Однак, на жаль, у радянських школах використання таких методів було швидше винятком, ніж правилом.

Тим часом у Західній Європі і США групові форми навчання, можна сказати, сіялися і колосилися. З кожним роком методики розвивались і вдосконалювались. Аналіз засвоєння матеріалу при інтерактивному навчанні порівняно з традиційними методами показує разючі результати.

У схемі, відомій під назвою „Піраміда навчання”, вражаючі данні: лекція гарантує 5 % засвоєння викладеного матеріалу, читання – 10 %, дискусійні групи вже – 50 %, а навчання інших чи практичне застосування знань – 90 %.

Суть інтерактивного навчання на уроках математики полягає в тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учнів колективу. Це спів-навчання, взаємо-навчання (колективне, групує, навчання у співпраці), де учень і вчитель є рівноправними, рівнозначними суб’єктами навчання, розуміють, що вони роблять рефлектують з приводу тощо, вони знають, вміють і здійснюють.

Інтерактивні вправи на уроках математики зорієнтовані на:

• розвиток належності мислення школярів, певної самостійності думок: спонукають учнів до висловлення своєї думки, стимулюють вироблення творчого ставлення до будь-яких висновків, правил тощо (наприклад, вправи „Робота в парах”, „Робота в групах”, „Карусель”, „Пошук інформації” та інші);

• розвиток опору до навіювання думок, зразків поведінки, вимог інших: спонукають учнів до відстоювання власної думки, створюють ситуацію дискусії, зіткнення думок (вправи „Аналіз ситуації”, „Вирішення проблем”);

• вироблення критичного ставлення до себе, уміння бачити свої помилки та адекватно ставитися до них;

• розвиток пошукової спрямованості мислення, прагненню до знаходження кращих варіантів вирішення навчальних завдань: передбачають вправи, які ставлять дітей у реальну ситуацію пошуку (вправи „Розумовий штурм”, „Коло ідей”, „Вирішення проблем”, „Незакінчені речення”, „Пошук інформації” );

• інтерактивні вправи спрямовані і на розвиток уміння знаходити спільні рішення з однокласниками; на підвищення інтересу школярів до вивченого матеріалу.

В умовах інтерактивного навчання на уроках математики забезпечуються формування в його учасників передусім таких інтелектуальних умінь, як аналіз, порівняння, виділення головного, а також критичне мислення та здатність приймати відповідальні рішення.

Перелік найбільш поширених активних і інтерактивних методів:

1. Творчі завдання;

2. Робота в малих групах;

3. Повчальні ігри:

3.1. Ролеві;

3.2. Ділові;

3.3. Освітні;

4. Використання суспільних ресурсів:

4.1. Запрошення фахівця;

4.2. Екскурсії;

5. Соціальні проекти:

5.1. Змагання;

5.2. Виставки, спектаклі, уявлення і так далі;

6. Розминки (різного роду);

7. Вивчення і закріплення нового інформаційного матеріалу:

7.1. Інтерактивна лекція;

7.2. Учень в ролі вчителя;

7.3. Робота з наочною допомогою;

7.4. Інтерактивна гра «Мікрофон»;

8. Робота з документами (а також в ній):

8.1. Складання документів;

8.2. Письмова робота по обґрунтуванню своєї позиції;

9. Обговорення складних і дискусійних проблем (а також):

9.1. Проектний метод;

9.2. Шкала думок;

9.3. Дискусія;

9.4. Дебати;

9.5. «Метод прес»;

10. Розв’язання проблеми:

10.1. Мозковий штурм;

10.2. Дерево рішень;

10.3. Переговори.

У своїй роботі я прагну використовувати різні інтерактивні методи. Конкретні рекомендації можна побачити в складених мною розробках уроків представлених нижче. Всі розробки включають застосування різних інтерактивних методів на різних етапах уроку.


ВЛАСНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ДОСВІД

Технологій інтерактивного навчання існує величезна кількість. Кожен вчитель може самостійно придумати нові форми роботи класом. Я, наприклад, часто використовую на своїх уроках роботу в парах коли учні вчаться ставити один одному питання і відповідати на них. Дуже подобається дітям такий вид роботи, як „Карусель”. Технологія „Акваріум” полягає в тому, що декілька учнів розігрують ситуацію в крузі, а інші спостерігають і аналізують. „Броунівський рух” припускає рух учнів по всьому класу з метою збору інформації по запропонованій темі. „Дерево рішень” - клас ділиться на 3 або 4 групи з однаковою кількістю учнів. Кожна група обговорює питання і робить записи на своєму „дереві” (листі ватману), потім групи міняються місцями і дописують на деревах сусідів свої ідеї. Я часто використовую і таку форму, як „Займи позицію”. Зачитується яке-небудь твердження і учні повинні підійти до плаката із словом „ТАК” чи „НІ”. Бажано, щоб вони пояснили свою позицію.

Використання інтерактивних методів на уроці дозволяє активізувати різноманітні фактори: теоретичні знання, практичний досвід учнів, їх спроможність висловлювати свої думки, пропозиції, вміння вислухати ательтернативну точку зору. Застосування цих методів створює умови для максимального залучення до роботи усього класу. Кожному учневі пропонується диференційоване завдання, здійснюється індивідуальний підхід, проводиться робота з обдарованими дітьми. Але неможливо побудувати весь процес навчання виключно на інтерактивних методах. Це один з багатьох прийомів, які допомагають досягнути мети і приносять результат тільки в поєднанні з іншими!


ЛІТЕРАТУРА

 1. Гін А. Прийоми педагогічної техніки. – Луганськ, 2004. – 84 с.

 2. Гузеев В.В. Образовательная технология: от приема до философии. – М.: Сентябрь, 1996.

 3. Дьяченко В.К. Сотрудничество в обучении: О коллективном способе учебной работы. – М.: Просвещение, 1991.

 4. Інтерактивні методи навчання у підготовці спеціалістів для банківської системи України: Зб. наук. праць. – Суми – Харків, 2001. – 250 с.

 5. Концепція загальної середньої освіти (12 – річна школа). Утвержденная постановленим совместного заседания Коллегии МОЕ Украины и президиума АПН Украины №12/5 -1 от 22.11.2001

 6. Национальная доктрина развития образования – Указ Президента Украині № 347 / 2002 от 17.04.2002.

 7. Пометун О., Пироженко Л. Інтерактивні технології навчання: теорія і практика. – К., 2002. – 136.

 8. Фасоля А.М. Особистісно-зорієнтоване навчання: дидактичний аспект // Українська мова і література. – 2003. - №48.

 9. Фасоля А.М. Урок в умовах особистісно-зорієнтованого навчання // Українська мова і література. – 2003. - №46.


ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ

 1. http://ostriv.in.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=2858&Itemid=-5

 2. http://teach2008.narod.ru/docs/2.html

 3. http://www.pleyady.kiev.ua/index.php?go=Pages&file=print&id=1200

 4. http://referatu.net.ua/referats/27/33348/?page=7ТВОРЧА РОБОТА

Працюючи над проблемою «Інтерактивні технології на уроках математики», вивчаю досвід запровадження інформаційних технологій та їх результативність.

Практикую в своїй роботі пояснення нового матеріалу з використанням комп'ютерної презентації, як джерела інформації. А також проведення уроків-досліджень з використанням навчальних програм, на яких учні самостійно в ході дослідницької діяльності здобувають знання. Наприклад, при вивченні теми: «Функції і їх графіки» перетворення графіків тригонометричних функцій учні здійснюють  за допомогою програми Gran і на екрані монітора простежують  всю динаміку послідовних дій. Потім складають алгоритм перетворення і роблять виводи.   Уроки я планую таким чином, щоб вони сприяли придбанню навиків самостійного пошуку відповідей на поставлені питання, умінь аналізувати факти, узагальнювати і робити логічні висновки.

До уроків узагальнення і систематизації знань пропоную учням виконати проектні і творчі роботи у вигляді комп'ютерних презентацій про історію розвитку цієї теми, про застосування матеріалу учнями в інших областях знань.

Наведу приклад використання можливостей Power Point на етапі проведення актуалізації знань й умінь з теми „Ділення звичайних дробів” ( виконання тестових завдань). При створенні тесту з вибором відповіді на комп’ютері була організована „реакція” про правильність (не правильність) зробленого вибору.

Наведу декілька слайдів із розробленого тесту:


Повна версія тесту запропонована на електронному носії.

Також наведу приклад використання середи Advanced Grapher під час уроку закріплення отриманих знань з теми „Обернена пропорційність”.

Инструкция к выполнению заданий практикума с помощью программы Advanced Grapher:

1. Открыть программу Advanced Grapher;

2. На панели инструментов выбрать кнопку добавить график;

3. Ввести нужную информацию, выбрать цвет графика и толщину линии – нажать ОК

Файлы-заготовки:

1.1 Advanced Grapher document 1.2 Advanced Grapher document
2.1 Advanced Grapher document 2.2 Advanced Grapher document
  1   2   3

Похожие:

Потреби життя, шкільна практика дають нове розуміння навчання. Згідно із Законом України “Про освіту”, Державною національною доктриною розвитку освіти України iconПлан роботи відділу освіти районної державної адміністрації на 2011 рік вступ
Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», Закону України «Про...
Потреби життя, шкільна практика дають нове розуміння навчання. Згідно із Законом України “Про освіту”, Державною національною доктриною розвитку освіти України iconІ. Організаційні заходи по забезпеченню Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про дошкільну освіту” та Національної доктрини розвитку освіти
Про загальну середню освіту”, “Про дошкільну освіту” та Національної доктрини розвитку освіти
Потреби життя, шкільна практика дають нове розуміння навчання. Згідно із Законом України “Про освіту”, Державною національною доктриною розвитку освіти України iconПрограма розвитку освіти І науки Запорізької області на 2013-2017 роки (далі Програма) розроблена відповідно до Конституції України, Законів України: Про
Указом Президента України від 17. 04. 2002 №347/2002, Указу Президента України від 30. 09. 2010 №926/2010 «Про заходи щодо забезпечення...
Потреби життя, шкільна практика дають нове розуміння навчання. Згідно із Законом України “Про освіту”, Державною національною доктриною розвитку освіти України iconМіністерство культури І мистецтв україни наказ
Законів України “Про освіту”, “Про позашкільну освіту”, Положення про позашкільний заклад освіти, затвердженого постановою Кабінету...
Потреби життя, шкільна практика дають нове розуміння навчання. Згідно із Законом України “Про освіту”, Державною національною доктриною розвитку освіти України iconМіністерство освіти І науки україни наказ
Відповідно до статті 34 Закону України «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 №779...
Потреби життя, шкільна практика дають нове розуміння навчання. Згідно із Законом України “Про освіту”, Державною національною доктриною розвитку освіти України iconО. Л. Михайлюк Згідно із Законом України „Про державну підтримку малого підприємництва” [1] малі підприємства це юридичні особи суб’єкти підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми господар
Малий бізнес здійснюється шляхом створення розгалуженої системи малих підприємств. Згідно із Законом України "Про підприємства" [2]...
Потреби життя, шкільна практика дають нове розуміння навчання. Згідно із Законом України “Про освіту”, Державною національною доктриною розвитку освіти України iconПлан роботи методичного об’єднання вчителів гуманітарного циклу
України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», по формуванню І розвитку соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою...
Потреби життя, шкільна практика дають нове розуміння навчання. Згідно із Законом України “Про освіту”, Державною національною доктриною розвитку освіти України iconЗакону України «Про освіту»
Відповідальність батьків за розвиток дитини у сім’ї (стаття 59 Закону України «Про освіту»), яка передбачає
Потреби життя, шкільна практика дають нове розуміння навчання. Згідно із Законом України “Про освіту”, Державною національною доктриною розвитку освіти України iconНа виконання Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», з метою оптимізації навчально-виховного процесу, підвищення ефективності методичної
...
Потреби життя, шкільна практика дають нове розуміння навчання. Згідно із Законом України “Про освіту”, Державною національною доктриною розвитку освіти України iconЗакон України «Про освіту»
Про затвердження Плану заходів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница