Украины Сергея Рафаиловича Гриневецкого Ассоциация европейской культуры „Золотая акация” юго- запад
НазваниеУкраины Сергея Рафаиловича Гриневецкого Ассоциация европейской культуры „Золотая акация” юго- запад
страница2/23
Дата04.09.2012
Размер3.12 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Наталія Михайленко,

аспірантка кафедри історії України ОНУ ім. І.І. Мечникова

Документи Державного архіву Одеської області про конфіскацію майна учасників польського повстання в Одесі

у 1830–ті рр.

Внаслідок поразки польського національно-визвольного повстання 1830-1831 рр. польське населення України зазнало відчутного удару. Судила повстанців спеціальна комісія в Києві. Значну частину повстанців було заслано до Сибіру, інших – віддали у солдати, переважно, на Кавказ. Кілька тисяч представників дрібної шляхти було виключено з дворянства й царський уряд конфіскував їхні маєтки. Щоправда, ставлення російського уряду до польських повстанців було лагіднішим, ніж до декабристів, хоча поляки виступили із зброєю в руках, а декабристи здебільшого лише обмірковували план повстання [1. 297]. Проте репресивних дій царського уряду було достатньо для того, щоб від 30 - 40х рр. XIX ст. поляки в Україні перетворилися на соціальний пригнічений етнос, який у подальшому помітно зменшився кількістю [2. 20]. Події польського постання на українських землях та їхні наслідки належать до ще недостатньо вивчених сторінок вітчизняної історії. Це, зокрема, стосується і одеського відлуння зазначених подій.

Придушення повстання 1830 - 1831 рр. мало значний вплив на долю одеських поляків. В Одесі першої третини ХІХ ст. майже всі польські шляхтичі були великими землевласниками і займалися зовнішньою торгівлею. Багато хто з польської знаті мав у місті власні контори та склади. Продукція з їхніх ланів перепродавалася капітанам кораблів без жодного втручання купецтва [3. 89]. Польські пани збудували в місті чи не найкрасивіші споруди: палац, будинки та магазини Потоцького, будинки та магазини О. Сабанського, А. Чарторижського та ін. А палац Шидловського на Приморському бульварі навіть наприкінці XIX ст. вважався найкрасивішою будівлею Одеси [4. 408]. Тому, як і в інших частинах України, серед репресивних заходів щодо повсталих поляків в Одесі, вагоме місце займала конфіскація їхнього майна.

Державний архів Одеської області має низьку справ, які дають змогу вивчити подальшу долю конфіскованого майна в учасників польського повстання. Це, зокрема, справи: «Дело по столу Одесского Строительного Комитета по отношению Попечительного Комитета об иностранных поселенцах Южного края России, о мере земли под строением, конфискованным у мятежника Яггеловича, проданным Губернскому секретарю Завацкому» [5], «Дело о обращении складочного магазина А. Сабанского в военные казармы» [6], «Оценочная опись дома А. Потоцкого» [7], «Об учреждении Крестовой церкви при доме Архиепископа Херсонского и Таврического и о передачи дома бывшего графа Потоцкого в духовное ведомство» [8], «Об описи и оценке магазинов принадлежащего мятежникам Говарду и Людовику Сабанским» [9], та ін. Наприклад, у справі під назвою «По Частной Канцелярии дело об оказании содействия Казённым Палатам по осеквестрованию имений лиц, обвинённых в заговоре против России» [10] повідомлялося: «Г. Исправляющему должность Новороссийского и Бессарабского Генерал-губернатора 8 ноября 1838 г. Г. Император имел ввиду, что на основании № 225 статьи Свода Законов Уголовных, имущества жителей Западных Губерний, виновных в бунте и участии в оном – подлежат конфискации, признать изволил за благо, постановить в виде меры полицейской, чтобы на имущества подобных лиц в тех губерниях, в случае их обвинения в выше означенном преступлении, вместе с привлечением их к следствию, или со взятием под стражу, был налагаем предварительно секвестр, со взятием имуществ их в ближайший казённый присмотр, дабы имения сии, впредь до окончательного над обвинёнными лицами судебного приговора, состояли в ведении Министерства Государственных Имуществ».

Нижче приводимо тексти кількох документів із значної за обсягом справи «Об имениях князя Чарторыжского и графа Потоцкого» 1831 р. [11]. Вивчаючи цю справу можна прийти до висновку, що всі маєтки польських шляхтичів, котрі мешкали в Одесі і брали участь у польському повстанні, були конфісковані та здані в оренду, гроші з них надходили до урядової скарбниці чи були переведені у розпорядження військових штабів. Часто ці маєтки уряд передавав їхнім родичам і всі конфісковані капітали колишніх польських бунтівників поступали в кредитні установи і обкладалися процентами. Над самими ж учасниками повстання встановлювався поліцейський нагляд. Таким чином, вивчення вищезгаданих архівних справ надає змогу дослідити і особливості репресивної політики царського уряду, і деякі факти соціально-економічної історії Одеси першої половини XIX ст.

Література:

1. Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2 т. Т. 2. Від середини XVII століття до 1923 р. – К., 1995.

2. Етнонаціональні процеси в Україні: історія та сучасність / О.Б. Бернштейн, Н. А. Зінкевич, В. Т. Зінкевич, В. Т. Зінич та ін.; За ред. В. І. Наулка. – К., 2001.

3. Герлігі П. Одеса. Історія міста 1794 – 1914. – К., 1999. – С. 89.

4. Одеса 1794 – 1894. Издание городского общественного управления к столетию города. – Одесса, 1895.

5. Державний архів Одеської області (далі – ДАОО). – Ф. 59. – Оп. 2. – Спр. 15240. – арк.15

6. ДАОО. – Ф. 59. – Оп. 2. – Спр. 260. – арк. 12.

7. ДАОО. – Ф. 2. – Оп. 1. – Спр. 205. – арк. 263.

8. ДАОО. – Ф. 2. – Оп. 5. – Спр. 70. – арк. 40.

9. ДАОО. – Ф. 362. – Оп. 2. – Спр. 2. – арк. 15.

10.ДАОО. – Ф. 1. – Оп. 200. – Спр. 67. – арк. 9.

11. ДАОО. – Ф. 2. – Оп. 1. – Спр. 107. – арк 297.

Документи:

1. «Господину правящему должность Одесского Градоначальника (Зонтагу)

Узнав, что в Одессе находится дом с магазинами участвующего с мятежником Правительства Царства Польского князя Адама Чарторыжского, я покорно прошу Ваше Превосходительство распорядится о поступлении в означенный имением на основании Высочайших Указов 21 декабря прошлого и 7 апреля сего года.

Действительно в исполнении настоящего предписания моего не оставите Вы, Милостивый Государь, уведомить меня немедленно присовокупя сведение, что сделано окончательно по моим предписаниям счёт инвестирования мятежнических имений и присмотра следствием сим веруя описи для сообщения г. Министра Внутренних дел.

Исправляющий Должность Генерал-губернатора Тайный Советник Пален» (ДАОО. – Ф. 2. – Оп. 1. – Спр. 107. – Арк. 1)

2. «Выписка из журнала в Одесском Приказе Общественного Призрения состоящего в 20 день мая под № 1м

Слушали:

Предложение Исправляющего Должность Одесского Градоначальника Действительного Статского Советника и Кавалера Егора Васильевича Зонтага, от 16 мая за № 5990, коим изъясняет что исправляющий должность Новороссийского и Бессарабского Генерал-губернатора Тайный Советник Пален, предписал ему поступить с имением принадлежащим в Одессе Князю Адаму Чарторыжскому, участвующему в мятежническом Правительстве Царства Польского, на основании Высочайших указов 21 декабря 1830 г. и 7-го апреля 1831 г. По разысканию учиненному Полициею открыто в Одессе принадлежащего помещику Чарторыжскому имение под управлением Дворянина Дроздовского в XVI квартале под № 1 и на Канатной улице дом и два магазина описанные и оцененные в сем тысяч руб., приносящими доходу 125 руб. в месяц. Препровождая у сего опись с оценкою сему имению, предлагает Приказу, принять в своё заведование и управлять оным на Опекунском положении, нарядив для сего Комиссию из своих членов, которым предписать собираемые доходы вносить в Приказ, для приращения от процентов. Вместе с сим сообщаются сведения Приказа, что Комиссия продовольствия армии, занимает один магазин с платежом по 100 руб. в месяц и деньги Дроздовским получены по 1е число сего мая, другие пожильцы суть: иностранец Фрастер, занимающий одну комнату с кухни платящей по 5 руб. в месяц, начиная с 1 числа мая, канцелярист Прокофий Размирицын нанимающий три комнаты и кухню по 15 руб. в месяц, начало найма с 15 апреля и Дворянин Матвей Крумельницкий занимающий одну комнату и кухню с платежом по 5 руб. в месяц, начало найма по 1 сего мая, из них первые два заплатили за наём по настоящее число Дроздовскому, а последние ещё не платили. В следствие, изъяснённого предложения Г. Исправляющего Должность Одесского Градоначальника, Действительного Статского Советника и Кавалера Егора Васильевича Зонтага, для хозяйственного управления помянутым имением Князя Адама Чарторыжского, составить Комиссию на Опекунским положении из тех же господ Членов Приказа сего, коим поручено в управление имение по подобному же случаю помещика Подольской Губернии Одесской 1 Гильдии купца Александра Сабанского, а именно одесских купцов: Михаила Антоновича Крамарева, Христофора Фёдоровича Велары и Георгия Феодосивича Папудогла, которым по Управлению сему на основании учреждения о управлении Губерниями постановить: и постановлено: в обязанность следующее: 1. Немедленно упомянутому имению Князя Адама Чарторыжского составить обще с Секретарём Приказа сего Коллежским Секретарём Никифировым при двусторонних свидетелях опись, означив по оной особо движимость и особо недвижимость, и опесей сих Никифоров обязан за скрепою своею и подписом означенных Г.Г. Членов и свидетелей один экземпляр представить в Приказе сей, а другой оставить означенной Комиссии.

2. Комиссия принятую по описи сей движимость должна хранить рачительно, равно крепости, вексели, закладные и протчие, содержать хозяйство в хорошем устройстве, как в рассуждении людей, так и в рассуждений всякого рода строений.

3. Доходам и расходам вести верные и аккуратные щёты.

4. Взыскивать с должников деньги, и вексели в законное время протествовать.

5. Поступаемые все доходы с имения Чарторыжского деньги, или взысканные таковые по векселям, закладным и др. каким бы не было случаям, немедленно представлять в Приказ сей, для отдачи на приращение процентами.

6. Иметь ходатайство за делами означенными Чарторыжским в судебных местах и стараются об окончании их на основании существующих узаконений.

7. Давать Приказу сему ежегодно отчёт как в доходах и расходах, так и в содержании прислужников, на каковой предмет Комиссию и снабдить от Приказа надлежащего шнуровою книгою и 8. К производству по укправлению имениям Чарторыжского писменных дел, командировать Столоначальника Приказа сего Губернского Секретаря Майбороду, с отправлением и настоящей должности его. О каковом распорядении и об оказании во всяком случае пособия означенной Комиссии дать знать и дано: от Приказа сего Одесской Гражданской Полиции и донести Г. Исправляющего должность Действительному Статскому Советнику и Кавалеру Егору Васильевичу Зонтагу. Подлинным журнал за подписом Господ присутствующих и скрепою Секретаря. С подлинным верно: Секретарь А. Нимифодов» (ДАОО. – Ф. 2. – Оп. 1. – Спр. 107. – Арк. 7.)

3. «Господину правящему должность Одесского Градоначальника Действительному Статскому Советнику и Кавалеру Зонтагу

Комиссия сия на основании распоряжений высшего начальства, приняв в опекунское ведомство имение участвующего в мятежническом правительстве Царства Польского, Помещики Подольской Губернии Одесского Купца Александра Сабанского, нашла – что в числе прочей принадлежности его, находится в Одесском порту два мореходные судна под российскими флвгвми именуемые Артюр и Лепровидаж, почему от 14 минувшего мая за № 4, и просила Капитана Одесского порта Майора Потёмкина, учинив подробное описание судам сим, уведомить о последующем комиссию, с присовокуплением: в каком положении суда сие находятся, потребуется для поддержания их каких исправлений, в чём оные заключаются, и на какую сумму хотя примерно; по поводу сего капитан Одесского Порта Потёмкин препроводив с Комиссиею описи означенным судам уведомить, что судно Лепровидаж требует не малых исправлений и имеет течь в тихую погоду до десяти, а во время зыба и почти до 18 дюймов в сутки; судно же Артюр требует малозначащих исправлений; исправлений; не пояснив на какую сумму исправления сии исправляться будут; то Комиссия от 22 мая за № 19 просила Его Потёмкина в дополнение доставленных сведений, уведомить и о количестве потребной на исправление означенных судов суммы хотя примерно…» (ДАОО. – Ф. 2. – Оп. 1. – Спр. 107. – Арк.13)

4. «Его Превосходительству Господину Исправляющему должность Одесского Градоначальника Действительному Статскому Советнику и Кавалеру Зонтагу

В следствие предписаний Вашего Превосходительства № 5563 и 7019, честь имею представить при сем подробную опись имуществу Графа Вацлава Ржевуцкого; состоящего из дому в 1 части, докладывав при том что оный нанят одесским 3й гильдии купцом Игнатием Прауза на два годи ценою в год за 5750 руб. с 25 сентября прошлого 1830 г.; и деньги за целый год уплачены им, вперёд и отосланы через почту в Савранскую Комиссию и в учреждённую по Высочайшему повелению о делах Графа Ржевуцкого…

Полицмейстер Василевский.» (ДАОО. – Ф. 2. – Оп. 1. – Спр. 107. – Арк. 17.)

5. «Господину Исправляющему должность Одесского Градоначальника

Получив новые официальные сведения, что помещики Подольской губернии Граф Вацлав Ржевуцкий (Ржевусский) и Изидор и Александр Сабанские находятся в числе Балтском и Ольгопольском Повитах собравшиеся, я покорно прошу Ваше Превосходительство с имениями сих преступников в Одессе находившимся, поступить, по сим 2 пункта Высочайшего Указа, данного Правительствующему Сенату 22 марта сего года по случаю возникшего бунта в Венской губернии. О распоряжении своём не оставите Вы, Милостивый Государь, уведомить меня как можно поспешнее и вместе с тем прислать список всем помещикам и другим лицам Подольской и Волынской губерний, которые имеют здесь в Одессе какую-либо оседлость с означением: в чём именно оная заключается

Исправляющий должность Новороссийского и Бессарабского Генерал-губернатора, Тайный Советник Пален» (ДАОО. – Ф. 2. – Оп. 1. – Спр. 107. – Арк. 18)

6. «Список имениям секвастированых в городе Одесса на основании Высочайшего указа от 21 декабря 1830 г. и 7 апреля 1831 г., принадлежащих польским мятежникам.

Кому имение принадлежащие

В чём состоит

Кто управляет

1.Помещику Подольской губернии Одессы 1 гильдии купца, дворянина Александру Матвеевичу Сабанскому

1. Каменный дом с магазином в 1-й часте 1-м квартале под № 550 и 552;

2. новый каменный 3-х этажный магазин в 1-й части во 2м квартале;

3. каменный магазин на Итальянской улице в XVIII-м квартале под № 149;

4. Два мореходные судна под российскими флагами, именуемые Артюр и Лепровидаж;

5. разные мебели, вещи и вина из коих часть была продана.

Управляет Одессы 1 й гильдии купец Риккардо Кортаци

2. Помещику Подольской губернии дворянину Иерониму Сабанскому.

1. Дом в 1-й части в XXVV квартале под № 123, который состоит из одного старого двухэтажного магазина, покрытого черепицей под оным есть погреб;

2. В 3-й части, дом с флигелями и магазинами покрытые дранью и черепицею.

Управляет шляхтич Серватовский

3. Графу Вацлаву Ржевуцкому

1. Дом состоящий в 1й части в 113 квартале под № 10м, в 2 этажа покрыт железом, под всем домом погреб, в дворе флигель покрытый черепицей; 2. на Ришельевской улице старой магазин покрыт дранью.

Управляет Савранская

Комиссия учреждённая по Высочайшему повелению о домах графини Ржевуцкой.

4. Князю Адаму Чарторыжскому.

Дом и два магазина.

Управляющий дворянин Дроздовский.

(ДАОО. – Ф. 2. – Оп. 1. – Спр. 107. – Арк. 22)

Степан Желясков,

историк, зам. начальника отдела информации

использования документов и внешних связей ГАОО

Валерий Левченко,

кандидат исторических наук, ст. преподаватель кафедры украиноведения Одесского национального морского университета

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Похожие:

Украины Сергея Рафаиловича Гриневецкого Ассоциация европейской культуры „Золотая акация” юго- запад iconПалеолитические местонахождения начала верхнего плейстоцена на мальтинском геоархеологическом полигоне
Охватывает верхнюю часть левобережной Мальты и от нее на запад–северо-запад всю территорию между современным полотном Московского...
Украины Сергея Рафаиловича Гриневецкого Ассоциация европейской культуры „Золотая акация” юго- запад iconМ. К. Румянцев; мгу им. М. В. Ломоносова, Ин-т стран Азии и Африки. М. Восток-Запад : аст, [2007]. 302, [1] с. (Лингвистика и межкультурная коммуникация : золотая серия)
Фонетика и фонология современного китайского языка [Текст] / М. К. Румянцев; мгу им. М. В. Ломоносова, Ин-т стран Азии и Африки....
Украины Сергея Рафаиловича Гриневецкого Ассоциация европейской культуры „Золотая акация” юго- запад iconНа I и II всероссийских конференциях, прошедших в селе Старая Ладога (Ленинградская область) и г. Старая Русса (Новгородская область) были выработаны предложения по разработке новой программы «Сохранение культурного наследия и его использование в России»,
Соорганизаторы – Администрация Псковской области, Некоммерческое партнерство «Российская Ассоциация Реставраторов» (нп «Росрегионреставрация»),...
Украины Сергея Рафаиловича Гриневецкого Ассоциация европейской культуры „Золотая акация” юго- запад iconСовременные проблемы производства и ремонта в промышленности и на транспорте м 12
Киев, ул. Автозаводская, Ассоциация технологов-машиностроителей Украины (атм украины)
Украины Сергея Рафаиловича Гриневецкого Ассоциация европейской культуры „Золотая акация” юго- запад iconСовременные проблемы производства и ремонта в промышленности и на транспорте (М11-1)
Киев, ул. Автозаводская, Ассоциация технологов-машиностроителей Украины (атм украины)
Украины Сергея Рафаиловича Гриневецкого Ассоциация европейской культуры „Золотая акация” юго- запад iconУважаемые коллеги!
Секретарь конференции Копейкина М. Ю., к т н., Ассоциация технологов-машиностроителей Украины, Институт сверхтвердых материалов им....
Украины Сергея Рафаиловича Гриневецкого Ассоциация европейской культуры „Золотая акация” юго- запад iconРоль украины в восточном векторе европейской политики безопасности в контексте отношений ес-россия
Целью данной статьи является анализ сотрудничества Украины и России с Европейским Союзом в сфере безопасности и влияния российско-европейского...
Украины Сергея Рафаиловича Гриневецкого Ассоциация европейской культуры „Золотая акация” юго- запад icon«евпаторийская детская школа искусств»
Кабинета Министров Украины от 6 мая 2001 года №433 и приказа Министерства культуры и искусств Украины от 06. 08. 2001 г. №523, которые...
Украины Сергея Рафаиловича Гриневецкого Ассоциация европейской культуры „Золотая акация” юго- запад iconИстория мировой культуры
Влияние достижений классической культуры Греции на развитие европейской культуры
Украины Сергея Рафаиловича Гриневецкого Ассоциация европейской культуры „Золотая акация” юго- запад iconПамятка иностранному гражданину
Саратовская область расположена на юго-востоке Восточно-Европейской равнины в Нижнем Поволжье
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница