Študijný odbor: 9 Aplikovaná matematika
Скачать 213.27 Kb.
НазваниеŠtudijný odbor: 9 Aplikovaná matematika
страница2/3
Дата28.10.2012
Размер213.27 Kb.
ТипДокументы
1   2   3
Literatúra:

Bodie, Z. – Kane, A. – Marcus, A. J.: Investments. Irwin 3rd ed., 1996.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

2-MMN-125 Manažerské rozhodovanie

Mgr. Peter Gál (FMUK)

Forma a rozsah výučby: prednáška, cvičenie - P2,C2

Priebežné hodnotenie: 50 %

Záverečné hodnotenie: 50 %

5 kreditov; povinne voliteľný v 1/L

Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je poskytnúť poslucháčom metodológiu manažérskeho rozhodovania v praxi podnikov.

Stručná osnova predmetu:

Rozhodovanie a manažment. Vývoj teórie rozhodovania. Rozhodovací proces a jeho dekompozícia. Modelovanie rozhodovacích procesov. Metódy a techniky rozhodovania. Tímová diagnostika problémov. Manažérske rozhodovanie v praxi podnikov.

Literatúra:

Čestnejší, A.: Manažérske rozhodovanie, UK Bratislava 2000.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

2-MMN-126 Manažerské účtovníctvo

doc. Ing. Ľudmila Štubňová, PhD.

Forma a rozsah výučby: prednáška, cvičenie - P2,C2

Priebežné hodnotenie: 100 %

Záverečné hodnotenie: 0 %

5 kreditov; povinne voliteľný v 1/L

Cieľ predmetu: Nadobudnúť schopnosť využívať získané informácie z účtovníctva, kalkulácií a rozpočtovníctva pre zhodnotenie a výber vhodných variantov budúceho vývoja podniku a teda k rozhodovaniu o ďalšom priebehu jeho činnosti a dosahovaniu priaznivejších výsledkov hospodárenia. Poukázať najmä na uplatňovanie výhodnejších variantov objemu výroby a predaja výkonov prostredníctvom kalkulácií nákladov, sledovanie návratnosti nákladov, rozhodovanie o nákladoch príležitosti, tvorbu cien a cenové rozhodovanie, variantné rozpočty.

Stručná osnova predmetu:

Vývoj manažérskeho účtovníctva. Vzťah a rozdiely medzi nákladovým a manažérskym účtovníctvom. Klasifikácia nákladov a výnosov podniku s dôrazom na rozhodovanie. Rozhodovacie úlohy nevyžadujúce vklady prostriedkov. Rozhodovacie úlohy s dlhodobým efektom, vyžadujúce vklady prostriedkov. Sústava plánov a rozpočtov podniku v trhových podmienkach. Manažérske účtovníctvo a riadenie, manažérske účtovníctvo a cenové rozhodovanie. Vývojové tendencie manažérskeho účtovníctva. Výklad učiva je doplnený príkladovými aplikáciami.

Literatúra:

Král, B.: Nákladové a manažerské účetnictví. Prospektrum, spol. s r.o., Praha 1997.

Kupkovič, M. a kol.: Kalkulácie a rozpočty. Sprint, Bratislava 2000.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

2-MMN-129 Manažment informačných systémov

doc. RNDr. Michal Greguš, CSc. (FMUK)

Forma a rozsah výučby: prednáška, seminár - P2,S2

Priebežné hodnotenie: 60 %

Záverečné hodnotenie: 40 %

5 kreditov; výberový v 1/L

2-MMN-122 Marketingový manažment

Ing. Gabriela Bartáková, PhD. (FMUK)

Forma a rozsah výučby: prednáška, cvičenie - P2,C2

Priebežné hodnotenie: 50 %

Záverečné hodnotenie: 50 %

5 kreditov; povinne voliteľný v 1/Z

Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je poskytnúť študentom metodológiu manažmentu marketingových činností v podnikateľských subjektoch.

Stručná osnova predmetu:

- Štúdium prvkov súhrnného marketingového mixu a ich vzájomných vzťahov. Determinácia produktu, ceny, podpory predaja a stratégie distribúcie v nadväznosti na analýzu, plánovanie, implementáciu marketingovej stratégie, kontroly pri akcentácií spoločenských a etických požiadaviek v dynamickom externom prostredí. - Štúdium vzájomného vzťahu marketingu a manažmentu, marketingových manažérskych procesov. - Charakteristiky strategických a marketingových analýz makroprostredia a mikroprostredia firmy. - Možnosti využitia špecifických marketingových informačných systémov a ich použitie pre marketingové plány. - Kritéria tvorby marketingových stratégií a tvorba vykonávacích plánov. - Implementácia a podmienky konkrétnej realizácie marketingových plánov. - Kontrola marketingových aktivít.

Literatúra:

Cibáková, V. - Čimo, J. - Mariaš, M.: Marketingový manažment. (vyd. UK) Bratislava 1998.

Meffert, H.: Marketing management. Grada, Praha 1996.

Kotler, P.: Marketing management. Victoria Publishing, Praha 1992.

Čimo, J. - Mariaš, M.: Riadenie marketingových činností. Sprint, Bratislava 1996.

Mariaš, M. - Čimo, J.: Inovácie vo firemnej stratégii. Sprint, Bratislava 1998.

Porter, J.: Konkurenční výhoda. Grada, Praha 1994.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

2-MMN-127 Marketingový výskum

K. Richterová

Forma a rozsah výučby: prednáška, cvičenie - P2,C2

Priebežné hodnotenie: 40 %

Záverečné hodnotenie: 60 %

5 kreditov; povinne voliteľný v 1/L

Cieľ predmetu: Poskytnúť poznatky o poslaní, procese a aplikácii metód marketingového výskumu s ohľadom na jeho využitie v marketingovom manažmente.

Stručná osnova predmetu:

Poslanie a typológia marketingového výskumu, etické aspekty. Proces a projektovanie výskumnej štúdie, opodstatnenosť. Význam, zdroje a využitie sekundárnych údajov. Metódy zberu primárnych údajov: dopytovanie a pozorovanie - príprava nástrojov, techniky zhromažďovania údajov. Výberové zisťovanie a druhy panelov. Experiment v marketingovom výskume. Spracovanie a predbežná analýza údajov. Aplikácia štatistických metód analýzy: skúmanie odchyliek, analýza závislostí a skrytých vzťahov. Interpretácia a sprostredkovanie výsledkov výskumnej štúdie, povýskumné aktivity. Štúdie prieskumu trhu. Výskum spotrebiteľa a organizovaných trhov. Testovanie produktu, skúmanie reklamných prostriedkov a distribúcie.

Literatúra:

Richterová, K. a kol.: Kapitoly z marketingového výskumu, Ekonóm, 1998.

Richterová, K. - Klepochová, D. - Vokounová, D.: Metódy marketingového výskumu, Ekonóm, Bratislava 1997.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

2-MMN-128 Menová teória a politika

prof. Ing. Irena Hlavatá, PhD.

Forma a rozsah výučby: prednáška, cvičenie - P2,C2

Priebežné hodnotenie: 50 %

Záverečné hodnotenie: 50 %

5 kreditov; povinne voliteľný v 1/L

Cieľ predmetu: Rozšíriť poznatky z riadenia menovej politiky a uplatňovania monetárnych kritérií v riadení národného hospodárstva.

Stručná osnova predmetu:

Ciele menovej politiky v peňažnej teórii a praxi. Peniaze a mena. Peňažné teórie a spôsoby peňažnej emisie. Teória úroku. Peňažná rovnováha a menová stabilita - podmienky jej zabezpečenia a dôsledky narúšania. Problematika inflácie ako peňažného javu, určenie diagnózy inflácie. Protiinflačná politika a náklady dezinflácie. Teória racionálnych očakávaní a jej aplikácia v menovej politike. Ponuka peňazí. Ciele, medziciele a nástroje menovej politiky. Vonkajšia rovnováha, devízové kurzy a platobná bilancia. Koordinácia menovej a rozpočtovej politiky. Menová politika NBS. Menová politika v rámci EMU.

Literatúra:

Irena Hlavatá: Menová teória a politika. Vydavateľstvo Ekonóm, Bratislava 1996.

Frederic S. Mishkin: The Economics of Money, Banking and Financial Markets, (second edition), Scott, Foresman and Company, Gleniew - Illinois - Boston - London 1989.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

2-MMN-112 Modelovanie ekonomických procesov

RNDr. Angela Handlovičová (FMUK)

Forma a rozsah výučby: prednáška, laboratórne cvičenie - P2,L2

Priebežné hodnotenie: 30 %

Záverečné hodnotenie: 70 %

5 kreditov; povinný v 1/L

Cieľ predmetu: Analýza časových radov, modelovanie ekonomickej dynamiky, oceňovanie finančných derivátov pomocou systému Mathematica.

Stručná osnova predmetu:

Stacionárne modely časových radov ARMA(p,q), kovariančná a korelačná funkcia, parciálna korelačná funkcia. Nestacionárne a sezónne modely časových radov. Príprava dát na analýzu časových radov Box – Jenkinsovou metodológiou, transformácia dát. Výberová kovariačná, korelačná a parciálna korelačná funkcia a ich využitie pri identifikácii modelu časového radu. Odhad parametrov modelu a testovanie jeho správnosti. Využitie modelu časového radu na prognózu jeho ďalších hodnôt. Difúzne procesy vo finančnej matematike, Black-Scholesova a Mertonova analýza a odvodenie rovnice oceňovania finančných derivátov. Riešenie Black-Scholesovej rovnice v prípade call a put opcií, opcií na akcie vyplácajúce dividendy, forwardov, futurít; exotické a bariérové opcie. Numerické riešenie úloh finančnej matematiky – finančné stromy. Americké opcie ako úlohy s voľnou hranicou pre Black-Scholesovu rovnicu. Numerické metódy oceňovania Amerických opcií. Diskrétne a spojité modely ekonomickej dynamiky. Riešenie a stabilita modelov ekonomickej dynamiky.

Literatúra:

Jozef Komorník - Magda Komorníková - Karol Mikula: Modelovanie ekonomických a finančných procesov. FM UK, Bratislava 1998.

Hal. R. Varian: Economic and Financial Modeling with Mathematica. Springer-Verlag, New York 1993.

Peter Ritchken: Options: Theory, Strategy and Applications. Scott, Foresman and Comp., USA 1987.

T. Cipra: Analýza časových řad s aplikacemi v ekonomii. SNTL / Alfa, Praha (1986).

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

2-MMN-207 Multimédiá pre manažment

Ľubomír Lúčan, CSc.

Forma a rozsah výučby: kurz - K2

Priebežné hodnotenie: 50 %

Záverečné hodnotenie: 50 %

2 kredity; povinný v 2/L

2-MMN-101 Numerické metódy (1)

doc. RNDr. Pavol Chocholatý, CSc.

Forma a rozsah výučby: prednáška, cvičenie - P3,C1

Priebežné hodnotenie: 100 %

Záverečné hodnotenie: 0 %

5 kreditov; povinný v 1/Z

Cieľ predmetu: Naučiť numerické metódy riešenia začiatočných a okrajových úloh pre obyčajné diferenciálne rovnice.

Stručná osnova predmetu:

Začiatočná úloha pre obyčajné diferenciálne rovnice. Numerické metódy riešenia. Spojitá a diskrétna aproximácia riešenia. Konvergencia, stabilita, odhad chyby, voľba kroku. Jednokrokové a viackrokové metódy. Explicitné a implicitné metódy. Metódy typu prediktor-korektor. Okrajové úlohy pre obyčajné diferenciálne rovnice. Metódy: ~ numerickej derivácie, ~ neurčitých koeficientov, ~ integrálnych identít. Tvorba a riešiteľnosť diferenčných rovníc. Počítačová realizácia vybraných numerických metód. Seminárna práca.

Literatúra:

Dančo, Chocholatý: Numerická matematika III. Začiatočná úloha. (skriptá UK), 1992.

Dávid, Chocholatý: Numerická matematika II. Okrajové úlohy pre obyčajné diferenciálne rovnice. (skriptá UK), 1985.

Hairer, Norsett, Wanner: Solving ODEs I. Springer-Verlag, 1987.

Ascher, Mattheij, Russell: Numerical Solution of BVPs for ODEs. SIAM, 1995.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

2-MMN-102 Numerické metódy (2)

doc. RNDr. Pavol Chocholatý, CSc.

Forma a rozsah výučby: prednáška, cvičenie - P3,C1

Priebežné hodnotenie: 20 %

Záverečné hodnotenie: 80 %

5 kreditov; povinný v 1/L

Podmieňujúce predmety: 2-MMN-101

Cieľ predmetu: Naučiť nediferenčné metódy riešenia okrajových úloh pre obyčajné diferenciálne rovnice a numerické metódy riešenia parciálnych diferenciálnych rovníc.

Stručná osnova predmetu:

Okrajové úlohy pre obyčajné diferenciálne rovnice. Spojitá aproximácia riešenia, variačné metódy, metódy presunu okrajových podmienok. Parciálne diferenciálne rovnice eliptického, parabolického a hyperbolického typu. Numerické metódy riešenia. Zostavenie sieťových rovníc, prepis podmienok. Problematika konvergencie, odhadu chyby, stability, voľba kroku. Metódy priame, iteračné, semidiskrétne, variačne, striedavých smerov. Počítačová realizácia vybraných numerických metód. Metóda konečných prvkov. Seminárna práca.

Literatúra:

Chocholatý: Numerická matematika III. (skriptá UK), 1990.

Vitásek: Numerické metódy. SNTL, 1987.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

2-MMN-103 Obyčajné diferenciálne rovnice

doc. RNDr. Jaroslav Jaroš, CSc.

Forma a rozsah výučby: prednáška, cvičenie - P3,C1

Priebežné hodnotenie: 40 %

Záverečné hodnotenie: 60 %

5 kreditov; povinný v 1/Z

Cieľ predmetu: Naučiť základné znalosti z teórie obyčajných diferenciálnych rovníc a rozvinúť schopnosti používať túto teóriu v managemente a ekonomických vedách.

Stručná osnova predmetu:

1. Lokálne a globálne vlastnosti riešení diferenciálnych systémov a rovníc.

2. Lineárne diferenciálne systémy a lineárna diferenciálna rovnica n-tého rádu.

3. Lineárne diferenciálne systémy s konštantnými koeficientami.

4. Autonómne diferenciálne systémy.

5. Okrajové úlohy a Sturmov-Liouvilleov vlastný problém.

6. Stabilita riešení diferenciálnych systémov.

Literatúra:

M. Greguš, M.Švec, V.Šeda: Obyčajné diferenciálne rovnice, Alfa, SNTL, Bratislava, Praha, 1985.

M. Brown: Differential Equations and their Applications, Springer-Verlag, New York, 1975.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

2-MMN-123 Organizačné správanie

prof. Ing. Ján Rudy, PhD. (FMUK)

Forma a rozsah výučby: prednáška, cvičenie - P2,C2

Priebežné hodnotenie: 40 %

Záverečné hodnotenie: 60 %

5 kreditov; povinne voliteľný v 1-2/Z

Cieľ predmetu: Organizačné správanie je predmet, ktorý je určený pre študentov magisterského štúdia. Jeho cieľom je poskytnúť študentom poznatky z oblastí teórie, praktickej aplikácie výsledkov výskumu a rozvoj zručnosti a schopnosti, ktoré sú potrebné na riešenie špecifických problémov organizačného správania v praxi.

Stručná osnova predmetu:

Organizačné správanie (OB) a manažment, OB a globálna ekonomika - Manažment ľudí (individuals) v organizácii - Pracovná motivácia, dizajn pracovísk - Manažment ľudí (groups), tímy v organizácií - Manažment organizácie, hlavné atribúty organizácie, organizačný dizajn - Manažment a teória chaosu, nový model organizácie - Moc, organizačná politika, vedenie ľudí - Rozhodovanie v práci manažéra - Komunikácia, riešenie konfliktov - Manažment zmien, rozvoj manažmentu.

Literatúra:

Schermerhorn, J. R.: Managing Organizational Behavior. John Wiley and Sons, Inc., N.Y., 1996.

Rudy, J.: Manažment a teória chaosu. Faber, Bratislava 1997.

Rudy, J.: Organizácia a manažment japonských priemyselných firiem. Alfa, Bratislava 1990, (2. vydanie).

1   2   3

Похожие:

Študijný odbor: 9 Aplikovaná matematika iconŠtudijný odbor: 9 Aplikovaná matematika

Študijný odbor: 9 Aplikovaná matematika iconŠtudijný odbor: 9 Aplikovaná matematika

Študijný odbor: 9 Aplikovaná matematika iconŠtudijný odbor: matematika (blokové štúdium)

Študijný odbor: 9 Aplikovaná matematika iconŠtudijný odbor: matematika (blokové štúdium)

Študijný odbor: 9 Aplikovaná matematika iconŠtudijný odbor: 8 Umelá inteligencia

Študijný odbor: 9 Aplikovaná matematika iconŠtudijný odbor: fyzika (blokové štúdium)

Študijný odbor: 9 Aplikovaná matematika iconŠtudijný odbor: fyzika (blokové štúdium)

Študijný odbor: 9 Aplikovaná matematika iconŠtudijný odbor: Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov

Študijný odbor: 9 Aplikovaná matematika iconŠtudijný odbor: fyzika (blokové štúdium)

Študijný odbor: 9 Aplikovaná matematika iconŠtudijný odbor: fyzika (neblokové štúdium)

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница