Študijný odbor: 9 Aplikovaná matematika
Скачать 213.27 Kb.
НазваниеŠtudijný odbor: 9 Aplikovaná matematika
страница1/3
Дата28.10.2012
Размер213.27 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3
MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM

Študijný odbor: 9.1.9 Aplikovaná matematika

Študijný program: Manažérska matematika

Garant: doc. RNDr. Vladimír Toma, PhD.

2-EFM-110 Algoritmy na sieťach

prof. RNDr. Ján Plesník, DrSc.

Forma a rozsah výučby: prednáška, cvičenie - P2,C2

Priebežné hodnotenie: 40 % samostatná práca

Záverečné hodnotenie: 60 % skúška

6 kreditov; povinný v 1/L

Cieľ predmetu: Naučiť formulovať niektoré praktické problémy pomocou sieťových modelov a algoritmicky riešiť základné úlohy na sieťach.

Stručná osnova predmetu:

Úvod do teórie grafov. O výpočtovej zložitosti. Prieskum labyrintov. Hľadanie silných komponentov digrafu. Optimálne cesty. Časová analýza projektu. Najlacnejšie spojovacie siete. Optimálne toky. Nákladová analýza projektu. Siete odolné proti poruchám. Optimálne párenia a priraďovací problém. Úlohy čínskeho poštára a obchodného cestujúceho.

Literatúra:

Plesník J.: Grafové algoritmy. Veda, Bratislava 1983

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenčina

2-MMN-104 Aplikovaná funkcionálna analýza (1)

doc. RNDr. Vladimír Toma, PhD.

Forma a rozsah výučby: prednáška, cvičenie - P2,C1

Priebežné hodnotenie: 0 %

Záverečné hodnotenie: 100 %

4 kredity; povinný v 1/Z

Cieľ predmetu: Základné poznatky z funkcionálnej analýzy, ich aplikácie s cieľom získať jasnejší pohľad na klasické partie matematickej analýzy.

Stručná osnova predmetu:

Metrické priestory (MP), konvergencia bodov MP, úplné MP, lineárne normované priestory, Hilbertove priestory, kompaktné množiny, spojité zobrazenia na kompaktných a súvislých množinách, rady v lineárnych normovaných priestoroch, Fourierove rady, úloha o najlepšej aproximácii v konečnorozmerných a Hilbertových priestoroch, Banachova veta o pevnom bode a jej aplikácie.

Literatúra:

A. Kufner: Geometrie Hilbertova prostoru, Praha 1975.

G. S. Šilov: Matematická analýza, Bratislava 1974.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

2-MMN-105 Aplikovaná funkcionálna analýza (2)

doc. RNDr. Vladimír Toma, PhD.

Forma a rozsah výučby: prednáška - P2

Priebežné hodnotenie: 30 %

Záverečné hodnotenie: 70 %

3 kredity; povinný v 1/L

Cieľ predmetu: Základné poznatky z funkcionálnej analýzy (hlavne z lineárnej) a ich aplikácie.

Stručná osnova predmetu:

Lineárne operátory a funkcionály; základné vety o lineárnych operátoroch; Rieszova o reprezentácií lineárneho spojitého funkcionálu v Hilbertovom priestore; samoadjungované, kompaktné a totálne spojité operátory; základy spektrálnej teórie samoadjungovaných a totálne spojitých operátorov v Hilbertových priestoroch; Aplikácie. Schauderova veta o pevnom bode a jej aplikácie. Existencia rovnováhy v trhovej ekonomike.

Literatúra:

A. Kufner: Geometrie Hilbertova prostoru, Praha 1979.

A.N. Kolmogorov, S.V. Fomin: Základy teórie funkcí a funkcionální analýzy, Praha 1975.

A.W. Naylor, G.R. Sell: Linear Operator Theory in Engineering and Science, Holt Inc., New York 1971.

C. D. Aliprantis - D. J. Brown - O. Burkinshaw: Existence and Optimality of Competitive Equilibria, Springer 1990.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

2-MMN-124 Bankovníctvo

doc. Ing. Viera Sysáková, CSc.

Forma a rozsah výučby: prednáška, cvičenie - P2,C2

Priebežné hodnotenie: %

Záverečné hodnotenie: %

5 kreditov; povinne voliteľný v 1/L

2-MMN-910 Diplomová práca (1)

doc. RNDr. Vladimír Toma, PhD.

Forma a rozsah výučby: diplomová práca - D

Priebežné hodnotenie: 100 %

Záverečné hodnotenie: 0 %

4 kredity; povinný v 2/Z

Cieľ predmetu: Prehĺbiť znalosti, resp. naštudovať nové disciplíny z daného vedného odboru. Viesť k samostatnému štúdiu.

Stručná osnova predmetu:

(určí vedúci diplomovej práce)

Literatúra:

(podľa doporučenia vedúceho diplomovej práce)

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

2-MMN-911 Diplomová práca (2)

doc. RNDr. Vladimír Toma, PhD.

Forma a rozsah výučby: diplomová práca - D

Priebežné hodnotenie: 100 %

Záverečné hodnotenie: 0 %

10 kreditov; povinný v 2/L

Cieľ predmetu: Prehĺbiť znalosti, resp. naštudovať nové disciplíny z daného vedného odboru. Viesť k samostatnému štúdiu. Rozvinúť schopnosti prezentovať dosiahnuté výsledky.

Stručná osnova predmetu:

(určí vedúci diplomovej práce)

Literatúra:

(doplňovaná podľa doporučenia vedúceho diplomovej práce)

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

2-MMN-920 Diplomový seminár (1)

doc. RNDr. Vladimír Toma, PhD.

Forma a rozsah výučby: seminár - S1

Priebežné hodnotenie: 100 %

Záverečné hodnotenie: 0 %

1 kredit; povinný v 1/L

Cieľ predmetu: Priebežná prezentácia získaných vedomostí a dosiahnutých výsledkov v diplomovej práci.

Stručná osnova predmetu:

(Diplomanti sú povinní vypracovať stručný sylabus svojej diplomovej práce spoločne s vedúcim diplomovej práce. Sylabus prednesú počas úvodného vystúpenia na seminári.)

Literatúra:

(podľa doporučenia vedúceho diplomovej práce)

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

2-MMN-921 Diplomový seminár (2)

doc. RNDr. Vladimír Toma, PhD.

Forma a rozsah výučby: seminár - S2

Priebežné hodnotenie: 100 %

Záverečné hodnotenie: 0 %

2 kredity; povinný v 2/Z

Cieľ predmetu: Priebežná prezentácia výsledkov pred ukončením diplomovej práce.

Stručná osnova predmetu:

Každý diplomant vypracuje (alebo podľa potreby doplní už vypracovaný) sylabus svojej diplomovej práce s vedúcim diplomovej práce. Sylabus prednesie na seminári pri úvodnom vystúpení.

Literatúra:

Základnú literatúru doporučí vedúci diplomovej práce.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

2-MMN-922 Diplomový seminár (3)

doc. RNDr. Vladimír Toma, PhD.

Forma a rozsah výučby: seminár - S2

Priebežné hodnotenie: 100 %

Záverečné hodnotenie: 0 %

2 kredity; povinný v 2/L

Cieľ predmetu: Prezentácia výsledkov pred ukončením diplomovej práce, ukončenie a obhajoba diplomovej práce.

Stručná osnova predmetu:

Vypracovaný sylabus diplomovej práce zo zimného semestra sa podľa potreby dopĺňa najnovšou literatúrou.

Literatúra:

Literatúra zo zimného semestra sa dopĺňa podľa potreby najnovšími výsledkami.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

2-MMN-205 E-business a e-market

doc. RNDr. Michal Greguš, CSc. (FMUK)

Forma a rozsah výučby: seminár - S2

Priebežné hodnotenie: 100 %

Záverečné hodnotenie: 0 %

2 kredity; výberový v 2/Z

1-EFM-380 Ekonometria

doc. RNDr. Viktor Witkovský, PhD.

Forma a rozsah výučby: prednáška, cvičenie - P2,C2

Priebežné hodnotenie: 50 %

Záverečné hodnotenie: 50 %

5 kreditov; povinný v 1/L

Cieľ predmetu: Zvládnutie štandardných postupov regresnej analýzy, preniknutie do pokročilejších ekonometrických analýz, schopnosť aplikovať ich v ekonomickej praxi; získanie technickej zručnosti v príslušnom matematickom aparáte ako predpoklad ďalšieho štúdia v oblasti.

Stručná osnova predmetu:

Zásady tvorby modelu v aplikáciách. Všeobecný regresný model. Metódy odhadu parametrov a niektoré ich vlastnosti. Teória metódy najmenších štvorcov (OLS). Regresná diagnostika. Stochastická špecifikácia a klasické predpoklady lineárneho regresného modelu. Inferencia v regresnom modeli. Odchýlky od špecifikácie, ich detekcia a korekcia: heteroskedasticita a autokorelácia. Zovšeobecnená metóda najmenších štvorcov (GLS). Multikolinearita. Stochastické regresory, autoregresia. Metóda inštrumentálnych premenných. Úvod do simultánnych rovníc. Kvalitatívne premenné, logistická regresia. Prehľad ďalších metód.

Literatúra:

W.H. Greene: Econometric Analysis, Pentice Hall, 1997.

G.S. Maddala: Econometrics, Auckland, McGraw-Hill, 1977.

G.S. Maddala: Introduction to Econometrics, Macmillan, New York, 1988.

A.H. Studenmund, H.J. Cassidy: Using Econometrics. A Practical Guide. Addison-Wesley, Reading, 1997.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

2-EFM-125 Ekonomika informácií

RNDr. Elena Šikudová, PhD.

Forma a rozsah výučby: prednáška - P2

Priebežné hodnotenie: 50 % samostatná práca

Záverečné hodnotenie: 50 % skúška

2 kredity; výberový v 2/L

Cieľ predmetu: Oboznámiť študentov s hrami, v ktorých nemajú hráči rovnakú informáciu.

Stručná osnova predmetu:

Dynamické hry

Signalizácia

Zisťovanie

Morálny hazard

Literatúra:

MasCollel, Whinston, Green: Microeconomic Analysis

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenčina

2-MMN-130 Finančná a poistná matematika v MS-Exceli

RNDr. Peter Švaňa, CSc.

Forma a rozsah výučby: seminár - S2

Priebežné hodnotenie: 100 %

Záverečné hodnotenie: 0 %

2 kredity; výberový v 1/Z

2-MMN-231 Finančné modelovanie

Mgr. Roman Guniš (KAMS)

Forma a rozsah výučby: kurz - K2

Priebežné hodnotenie: 80 % test

Záverečné hodnotenie: 20 % skúška

2 kredity; výberový v 2/L

Cieľ predmetu: Oboznámiť študentov s najnovšími metódami v oceňovaní rizika ako aj konkrétnymi prakticky používanými modelmi finančných derivátov.

Stručná osnova predmetu:

Prehľad rôznych typov úrokových mier. Durácia a konvexnosť a využitie pre dlhopisy. Jednoduché imunizačné stratégie. Najčastejšie používané finančné deriváty. Podstata oceňovania rizika. Rôzne metodiky oceňovania a manažovania rizika. Použitie softvéru Basel II Accord.

Literatúra:

Philippe Jorion: Value at Risk. Irwin Professional Publishing, 1997

"The Professional Risk Managers' Handbook"; Professional Risk Manager's International Association (PRMIA), 2004

John C. Hull: Options, Futures and Other Derivatives. Prentice Hall, 2003

S. Benninga: Financial Modeling. MIT Press, 1997

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

2-MMN-121 Finančné účtovníctvo a analýza

RNDr. Darina Saxunová

Forma a rozsah výučby: prednáška, cvičenie - P2,C2

Priebežné hodnotenie: 50 %

Záverečné hodnotenie: 50 %

5 kreditov; povinne voliteľný v 1-2/Z

Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je vysvetlenie podstaty a metodiky vedenia účtovníctva podniku ako súčasti informačného systému podniku.

Stručná osnova predmetu:

Účtovníctvo ako súčasť informačného systému podniku. Funkcie a základná štruktúra účtovníctva. Používatelia účtových informácií. Kolobeh majetku a jeho zobrazenie v účtovníctve. Oceňovanie majetku a záväzkov v účtovníctve. Účtovná uzávierka a závierka. Základné účtovné výkazy podniku (súvaha, výkazy ziskov a strát). Riadenie peňažných tokov (cash flow). Riadenie likvidity podniku. Základy finančnej analýzy. Rozbor účtovných výkazov. Analýza účtovnej závierky a jej využitie rôznymi používateľmi.

Literatúra:

Stickney,Weil: Financial Accounting And Introduction to Concepts, Methods, and Usec, 9th edition, Dryden Press, Orlando 2000

Bernstein,Leopold: A.Financial Statement Analysis Theory, Application and Interpretation, Revised Edition ( Homewood, Illinois: Richard D. Irvin, Inc.), 1989

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

2-MMN-107 Finančný manažment

doc. RNDr. Ľubomír Šlahor, CSc.

Forma a rozsah výučby: prednáška, cvičenie - P2,C2

Priebežné hodnotenie: 50 %

Záverečné hodnotenie: 50 %

5 kreditov; povinný v 1/Z

Cieľ predmetu: Podať vybrané poznatky o finančnom manažmente so zameraním na prehĺbenie logiky myslenia.

Stručná osnova predmetu:

Normatívne úpravy o podniku a podnikateľskej sfére a ich hodnotenie z hľadiska súčasnej teórie a aplikácie. Vzťahy podnikateľskej sféry k úverovaniu – úverovej sústave, k financovaniu – rozpočtovému a fondovému hospodáreniu, k rozvoju finančného trhu a k medzinárodným financiám.

Literatúra:

Normatívne úpravy týkajúce sa podnikových aktivít na rozličných hierarchických stupňoch.

Aktuálne odborné časopisy.

Brealey R. A. – Myers J, C.: Teorie a praxe firemních financií, Victoria Publishing, Praha 1993 /vybrané state/.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

2-MMN-222 Investičné analýzy

doc. RNDr. Ľubomír Šlahor, CSc.

Forma a rozsah výučby: prednáška, cvičenie - P2,C2

Priebežné hodnotenie: 40 %

Záverečné hodnotenie: 60 %

5 kreditov; povinne voliteľný v 2/Z

Stručná osnova predmetu:

1. Úvod: Investičné prostredie; Trhy a nástroje; Obchodovanie s cennými papiermi; Úrokové miery a risk. 2. Teória portfólia: Risk a portfólio rizika; Alokácia kapitálu do rizikových a bezrizikových aktív; Optimálne portfólio rizika. 3. Rovnováha na kapitálových trhoch: Model oceňovania kapitálových aktív; Indexové modely; Arbitrážna oceňovacia teória. 4. Cenné papiere s pevným výnosom: Ceny bondov a zisk z bondov; Portfólio manažment. 5. Analýza bezpečnosti: Makroekonomická analýza a analýza priemyslu; Modely hodnotiace rovnosť; Analýza finančných výkazov. 6. Opcie, futures a ďalšie deriváty: Trhy opcií; Hodnotenie opcie; Trhy na futures; Swapy. 7. Aktívny portfólio manažment: Teória aktívneho portfólio manažmentu; Ohodnotenie portfólia; Hedging; Medzinárodná diverzifikácia. 8. Hráči a stratégie: Klientske portfólia; Vývoj v investičnom výskume.

  1   2   3

Похожие:

Študijný odbor: 9 Aplikovaná matematika iconŠtudijný odbor: 9 Aplikovaná matematika

Študijný odbor: 9 Aplikovaná matematika iconŠtudijný odbor: 9 Aplikovaná matematika

Študijný odbor: 9 Aplikovaná matematika iconŠtudijný odbor: matematika (blokové štúdium)

Študijný odbor: 9 Aplikovaná matematika iconŠtudijný odbor: matematika (blokové štúdium)

Študijný odbor: 9 Aplikovaná matematika iconŠtudijný odbor: 8 Umelá inteligencia

Študijný odbor: 9 Aplikovaná matematika iconŠtudijný odbor: fyzika (blokové štúdium)

Študijný odbor: 9 Aplikovaná matematika iconŠtudijný odbor: fyzika (blokové štúdium)

Študijný odbor: 9 Aplikovaná matematika iconŠtudijný odbor: Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov

Študijný odbor: 9 Aplikovaná matematika iconŠtudijný odbor: fyzika (blokové štúdium)

Študijný odbor: 9 Aplikovaná matematika iconŠtudijný odbor: fyzika (neblokové štúdium)

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница