Педагогические условия формирования коммуникативной компетентности преподавателей иностранного языка в вузе
Скачать 482.26 Kb.
НазваниеПедагогические условия формирования коммуникативной компетентности преподавателей иностранного языка в вузе
страница4/4
Дата27.10.2012
Размер482.26 Kb.
ТипАвтореферат
1   2   3   4

Список опубликованных работ по теме диссертации


1. К вопросу теории педагогической инноватики в образовательных процессах (Материалы международной научно-теоретической конференции «Актуальные проблемы государственно-правого строительства РК», - Шымкент, 2004.- с.242-245), в соавторстве с Нурлыбековой А.Б..

2. Новый технологический подход инновационного обучения (Материалы международной научно-практической конференции посвященной Дню независимости РК – Шымкент, 2004.- с.100-103).

3. Основные цели и задачи интенсивного метода обучения английскому языку (Материалы международной научно-теоретической конференции «Актуальные проблемы государственно-правового строительства РК»,- Шымкент, 2004.- с. 245-250), в соавторстве Еримбетовой А.Т..

4. Психологические основы успешного обучения иностранному языку (Материалы международной научно-теоретической конференции «Эффективность образованья в условиях его модернизации» Новосибирск, Россия, 2005.- с.164- 165.

5. Метод проектов как стратегическая основа концентрации учебной информации при обучении гуманитарным дисциплинам (Труды международной научно-практической конференции «Инновационные технологии формировании здорового образа жизни (ЗОЖ) в современных условиях», Шымкент, 2006.- с.114-118), в соавторстве Усенбаевой Ж.К., Дроздовой Е..

6. Методика и принципы индивидуального обучения в кейсовой технологий// Вестник, 2006, №1 (11), с.32-35.

7. Проблема формирования коммуникативных умений в педагогической теорий и практике //Вестник, 2006, №1(11), с.50-52, в соавторстве с Нурлыбековой А.Б..

8. Коммуникативность как профессиональное качество личности специалиста образовательного учреждения //Профессионал Казахстана, Алматы, 2006, №3 (34),- с.34-36, в соавторстве с Нурлыбековой А.Б..

9. Коммуникативный метод обучения иностранному языку: сущность и специфика // Білім-Образование, Алматы, 2006, №3 (27),- с. 114-116.


Түйіндеме


Қарабаева Лаура Қошқарқызы


Жоғары оқу орындарындағы шет тілі оқытушыларының коммуникативтік құзіреттілігін қалыптастырудың

педагогикалық шарттары


13.00.01- Жалпы педагогика, педагогика және

білім тарихы, этнопедагогика


Зерттеу тақырыбының өзектілігі: Педагикалық ғылымның объективті дамуы оқытудың жаңа әдістері мен технологиясына деген ізденістерге әкеледі. Кейінгі он жылда бұл ізденістер барынша табысты бола түсті.Сөйлеу әрекетіне үйретуде жемісті және перспектитвті деп саналатын оқу ісінің коммуникативтік бағытын күшейту тенденциясы пайда болды. Қазақстан Республикасының 2005-2010 жылдарға білім саласын дамытудың мемлекеттік бағдарламасында коммуникативтік әдістің негізделуін, әрі оқу практикасындағы қажетті технологиялардың бірі ретінде атап өтілген.

Зерттеудің мақсаты: жоғары оқу орындарындағы шет тілі оқытушыларының коммуникативтік құзіреттілігін қалыптастырудың педагогикалық шарттарын теориялық негіздеу және эксперимент жүзінде тексеру.

Зерттеудің объектісі: жоғары оқу орындарындағы шет тілі оқытушыларының коммуникативтік құзіреттілігін қалыптастыру үрдісі.

Зерттеу пәні- жоғары оқу орындарындағы шет тілі оқытушыларының коммуникатитвтік құзіреттілігі.

Зерттеудің теориялық маңызы: Зерттеу барысында «коммуникация», «коммуникативтік мінез құлық», «коммуникативтік құзіреттілік», «этнопедагогикалық мәдениет» ұғымдары нақтыланды.Талдау жасау негізінде оқытушының коммуникативтік құзіреттілігін қалыптастыру технологиясын ғылыми түрде пайдалануы негізделді.

Зерттеудің ғылыми жаңалығы:

- үздіксіз білім беру жағдайында шет тілі оқытушысының педагогикалық іс-әрекеттерінің ерекшеліктері сараланды және жинақталды;

- коммуникативтік дағдылар мен іскерліктердің қалыптасу өлшемі мен деңгейі анықталды;

- педагогикалық іс-әрекетке бейімделу кезеңінде оқытушының коммуникативтік құзіреттілігін қалыптастыру технологиясы жетілдірілді.

Зерттеудің теориялық маңызы: Зерттеу барысында «коммуникация», «коммуникативтік мінез құлық», «коммуникативтік құзіреттілік», «этнопедагогикалық мәдениет» ұғымдары нақтыланды.Талдау жасау негізінде оқытушының коммуникативтік құзіреттілігін қалыптастыру технологиясын ғылыми түрде пайдалануы негізделді.

Зерттеудің практикалық маңызы: Диссертацияда камтылған және практикалық материалдар жоғарғы және қосымша кәсіби білім беру жүйелерінде, ағылшын тілі сабағында коммуникативтік дағдылар мен іскерліктерді дамыту үшін тапсырмалар жинағы мен ағылшын тілін үйрету үшін әдістемелік нұсқаулар әзірленуде (ауызша және жазбаша сөйлеу машығы) пайдалануға болады. Шет тілі оқытушысының коммуникативтік мінез-құлқын сипаттаудың теориялық аппараты нақтыланды және толықтырылды. Диссертациялық зерттеудің теориялық материалдары оқу құралын жазу үшін және «Елтану», «Мәдениетаралық коммуникацияға кіріспе» пәндері бойынша лекция материалдары ретінде пайдалануға болады.

Зерттеудің тәжірибелік-эксперименттік базасы: Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік Университеті «Аударма ісі және неміс тілі» кафедралары; Қазақстан Мемлекеттік университетінің филология факультетінде, М.Х.Дулати атындағы №8 гимназиясында, О.А.Жолдасбеков атындағы №9 лицеиінде өткізілді.

Ресми түрде мақұлдау: Зерттеу жұмысының нәтижелері Қ.А.Ясави атындағы Халықаралық қазақ түрік университетінің «Педагогика және психология» кафедрасының отырыстарында, халықаралық және институтаралық ғылыми теориялық, практикалық конференцияларында талқыланды, баяндама, сөзжарыс, түрінде рәсімделді және тәжірибелік оқу барысында қолданылылды.

Зерттеу нысанынының дамыту жөнінде болжамдар: зерттеу нәтижесінде жоғары оқу орнының жас мамандарын кәсіби педагогикалық іс-әрекетке бейімделеу кезеңіндегі коммуникативтік құзіреттілігі.


SUMMARY


Karabaeva Laura Koshkarbaevna


Pedagogical conditions for the foreign language teacher

communicative competence formation


13.00.01- general pedagogic, history of

pedagogics and education, ethnopedagogics


Research actuality: Pedagogical science objective development inevitably leads to the new educational and technology methods searching. The last decades search has been more successful. A new tendency has appeared in the learning of the speech activity, i.e. strengthening of the teaching process communicative direction. It has been considered to be fruitful and progressive. Numerous attempts to make an educational process closer to the communication process in its characteristics have been made.In the State Programme of the education development in Kazakhstan Republic (2005-2010) communicative method importance is highlighted, for it has been an urgent necessity in the practical learning.

Research objective is the University young faculty adaptation to the professional pedagogical activity.

Research subject matter is a young University faculty communicative competence in the period of his adaptation to the pedagogical activity.

Research target is to give theoretical validation, to develop and to prove experimentally the efficiency of the University young faculty communicative competence development technology usage.

Research innovation is as follows:

- foreign faculty pedagogical activity characteristics in

the continuing education process have been revealed and summarized;

  • criteria and levels of the communicative skills and habits development have been determined;

  • University faculty communicative competence development technology in the period of adaptation to the pedagogical activity has been worked out; innovation method has been tested experimentally.

Theoretical research value. Such concepts as ‘communication’, ‘communicativeness’, ‘communicative behaviour’, have been justified; such concepts as ‘communicative competence’, ‘speech culture’, ‘ethnic pedagogical culture’ have been theoretically optimized; scientific usage of the young faculty communicative competence development technology has been fulfilled, methodological-psychological and pedagogical statements of the communicative culture development theory were the basis of the analysis and integration.


Practical research value – theoretical statements and practical materials of the research have been used in the systems of higher and additional professional education.

Paper structure and size. The thesis consists of Introduction, three Chapters, Summary and a list of References (250 items, 13 items – in foreign languages). The paper includes 10 tables, 9 pictures. The paper contains 140 pages.

Introduction justifies the theme actuality, its research innovation, theoretical and practical value; theoretical-methodological research basics are given; the targets and tasks, hypotheses and advocated statements are formulated; research methods are described and the paper structure is determined.

In the first chapter ‘Pedagogical conditions of the communicative competence formation’ the communicativeness is treated as a faculty personal characteristics, which is his theoretical preparation in the field of the interpersonal cognition; the possibility of communicative method in the foreign language teaching research is treated.

The second chapter ‘University faculty communicative competence as a pedagogical problem’ highlights the topic of the future faculty communicative behaviour formation in the foreign language media. Speech culture concept is revealed as a factor of the faculty professional communicative success.

The third chapter ‘Technological aspects of the communicative competence formation process’ provides the methods for the self-development of the University faculty communicative competence; the essence of the young professional communicative and language competence.

The Conclusions give the main results of the research, which were obtained at the basis of the theoretical data and experiment results analysis


1   2   3   4

Похожие:

Педагогические условия формирования коммуникативной компетентности преподавателей иностранного языка в вузе iconПедагогические условия формирования предметно-образовательной компетентности учителя начальных классов в вузе (на примере обучения математике)
Защита состоится 30 марта 2012 г в 12. 30 час на заседании диссертационного совета д 212. 027. 02 в Волгоградском государственном...
Педагогические условия формирования коммуникативной компетентности преподавателей иностранного языка в вузе iconТема: Формирование коммуникативной компетентности в условиях двуязычной среды
Цель: Дессиминация опыта формированию коммуникативной компетентности в процессе преподавания русского языка и литературы в татарской...
Педагогические условия формирования коммуникативной компетентности преподавателей иностранного языка в вузе iconПедагогические условия формирования социокультурного компонента профессиональной подготовки учителя иностранного языка
Защита состоится «30» июня 2010 г в 11. 30 часов на заседании диссертационного совета д 212. 085. 01 при гоу впо «Калужский государственный...
Педагогические условия формирования коммуникативной компетентности преподавателей иностранного языка в вузе iconФормирование информационно-коммуникативной компетентности студентов вуза с использованием технологии учебных полей (на примере подготовки бакалавров педагогики)
Охватывают области реализации когнитивного и операционально-технологического компонентов и являются необходимыми для формирования...
Педагогические условия формирования коммуникативной компетентности преподавателей иностранного языка в вузе iconПедагогические условия становления смысла изучения иностранного языка у будущих педагогов
Защита состоится 22 апреля 2011 г в 15. 00 час на заседании диссертационного совета д 212. 027. 02 в Волгоградском государст­венном...
Педагогические условия формирования коммуникативной компетентности преподавателей иностранного языка в вузе iconПсихолого педагогические условия формирования конструктивного родительского отношения к наркозависимым юношам
Психолого педагогические условия формирования конструктивного родительского отношения
Педагогические условия формирования коммуникативной компетентности преподавателей иностранного языка в вузе iconПаньшина И. А., учитель немецкого языка, моу сош 32 с углубленным изучением иностранных языков Использование интерактивных методов обучения для формирования у учащихся устойчивого интереса к изучению иностранного языка
Использование интерактивных методов обучения для формирования у учащихся устойчивого интереса к изучению иностранного языка
Педагогические условия формирования коммуникативной компетентности преподавателей иностранного языка в вузе iconИспользование мультимедийных средств обучения как средство формирования коммуникативной компетентности обучающихся

Педагогические условия формирования коммуникативной компетентности преподавателей иностранного языка в вузе iconИндивидуально-ориентированные педагогические условия профессионального саморазвития будущего инженера в военном вузе в процессе подготовки к инновационной деятельности

Педагогические условия формирования коммуникативной компетентности преподавателей иностранного языка в вузе iconЗадача: расширять словарный состав учащихся
«Проектная технология как условие формирования коммуникативной компетентности обучающихся»
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница