Študijný odbor: fyzika (neblokové štúdium)
НазваниеŠtudijný odbor: fyzika (neblokové štúdium)
страница4/7
Дата26.10.2012
Размер0.51 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7
Záverečné hodnotenie: 80 %

4 kredity; povinný v 1/L

Podmieňujúce predmety: M-FYZP-003

Cieľ predmetu: Základ potrebný k pochopeniu predmetov dotýkajúcich sa prúdenia plynov, ekológie ovzdušia, technológiám ochrany ovzdušia, spaľovacím procesom a energetike.

Stručná osnova predmetu:

Kinetická teória ideálneho plynu. Tlak plynu, stavová rovnica, stredná hodnota kinetickej energie častice, ekvipartičný zákon. Avogadrov, Daltonov, Boltzmannov zákon. Maxwellovo rozdelenie. Zrážkový frekvencia a prierez, stredná voľná dráha. Prenosové javy. Poisseuillov vzťah. Reynoldsovo číslo. Prvá veta termodynamická. Tepelná kapacita, Mayerov vzťah, Poissonova konštanta, Tepelná deje (izotermický, izobarický, adiabatický), Joulov-Thomsonov efekt. Entalpia. Stacionárne prúdenie plynov a kvapalín. Nevratné deje. Entropia, početnosť mikrostavov. Druhá veta termodynamická. Fázové prechody PV-diagram, Van der Waalsova rovnica, kritický bod. TV-diagram, Clausiova-Clapeyronova rovnica. PT-diagram, krivka nasýtených pár, tuhnutia, sublimácie, trojný bod. Kryštalické modifikácie. Roztoky Koncentrácia. Henryho zákon. Rozpúšťacie diagramy, kritická teplota. Vyparovanie zmesi kvapalín, frakčná destilácia, azeotrópna zmes. Tuhnutie zmesi kvapalín, eutektická zliatina. Osmotický jav. Raoultove zákony, určenie molekulovej hmotnosti. Povrchové javy Povrchové napätie, koeficient povrchového napätia. Adsorpcia. Kapilárne sily. Tlak nasýtených pár nad zakriveným povrchom. Podchladená para prehriata kvapalina.

Literatúra:

Feynmanove prednášky z fyziky 2, Alfa Bratislava, 1982 (Sú to preklady z originálu: Feynman R. P., Leighton R. B., Sands M.: The Feynman Lectures on Physics mainly mechanics radiation and heat.(vol.1), Addison-Wesley Publishing Company, Reading, Massachusetts 1963)

Veis Š., Maďar J., Martišovitš V.: Všeobecná fyzika 1, Mechanika a molekulová fyzika, ALFA-Bratislava, SNTL-Praha, 1978

Landau L. D., Achiezer A. I., Lifšic E.M.: Kurs obščej fiziki (Mechanika I molekuljarnaja fizika), NAUKA, Moskva 1965

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

M-FYZP-047 Monitorovanie rádioaktivity v životnom prostredí

doc. RNDr. Karol Holý, CSc., doc. RNDr. Ivan Sýkora, PhD.

Forma a rozsah výučby: prednáška - P2

Priebežné hodnotenie: 0 %

Záverečné hodnotenie: 100 %

2 kredity; povinne voliteľný v 4/Z

Stručná osnova predmetu:

Stanovenie celkovej aktivity alfa a beta vzoriek vôd a sedimentov. Gama spektrometrické metódy stanovenia primordiálnych, kozmogénnych a antropogénnych rádionuklidov v pôdach, sedimentoch a vo vonkajšej atmosfére. Kvapalná scintilačná technika merania 3H a 14C vo vodách. Meranie 14C vo vodách a vo vzduchu plynovým proporcionálnym detektorom. Stanovenie 85Kr v atmosfére. Metódy stanovenia 90Sr v prírodnom prostredí a biologických materiáloch. Aplikácia detektorov častíc alfa pri meraní prírodnej a umelej rádioaktivity. Stanovenie 222Rn v pôdnom vzduchu, vo vonkajšej atmosfére, v ovzduší pobytových priestoroch a vo vodách. Metódy stanovenia produktov rozpadu radónu v ovzduší. Emanometrické stanovenie 226Ra vo vodách. Alfa spektrometrické metódy stanovenia aktivity transuránov vo vzorkách jadrovo-energetického pôvodu.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

M-FYZP-047 Monitorovanie rádioaktivity v životnom prostredí

doc. RNDr. Karol Holý, CSc., doc. RNDr. Ivan Sýkora, PhD.

Forma a rozsah výučby: prednáška - P2

Priebežné hodnotenie: 0 %

Záverečné hodnotenie: 100 %

2 kredity; výberový v 4/Z

Stručná osnova predmetu:

Stanovenie celkovej aktivity alfa a beta vzoriek vôd a sedimentov. Gama spektrometrické metódy stanovenia primordiálnych, kozmogénnych a antropogénnych rádionuklidov v pôdach, sedimentoch a vo vonkajšej atmosfére. Kvapalná scintilačná technika merania 3H a 14C vo vodách. Meranie 14C vo vodách a vo vzduchu plynovým proporcionálnym detektorom. Stanovenie 85Kr v atmosfére. Metódy stanovenia 90Sr v prírodnom prostredí a biologických materiáloch. Aplikácia detektorov častíc alfa pri meraní prírodnej a umelej rádioaktivity. Stanovenie 222Rn v pôdnom vzduchu, vo vonkajšej atmosfére, v ovzduší pobytových priestoroch a vo vodách. Metódy stanovenia produktov rozpadu radónu v ovzduší. Emanometrické stanovenie 226Ra vo vodách. Alfa spektrometrické metódy stanovenia aktivity transuránov vo vzorkách jadrovo-energetického pôvodu.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

M-FYZP-051 Nerovnovážne systémy

prof. RNDr. Július Krempaský, DrSc. (KAFZM)

Forma a rozsah výučby: prednáška, cvičenie - P3,C1

Priebežné hodnotenie: 30 %

Záverečné hodnotenie: 70 %

5 kreditov; výberový v 4/L

Stručná osnova predmetu:

Nelineárna dynamika systémov, kvalitatívna analýza evolučných rovníc a ich riešenia. Systémy s možnosťou vzniku časových oscilácií, priestorových štruktúr, fázových prechodov, príp. iných nových kvalít (selekcia). Deterministický chaos neživých a živých systémov.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

M-FYZP-037 Odpady

RNDr. Mário Janda, PhD., doc. RNDr. Marcela Morvová, PhD.

Forma a rozsah výučby: prednáška, cvičenie - P1,C1

Priebežné hodnotenie: 20 %

Záverečné hodnotenie: 80 %

3 kredity; povinne voliteľný v 4/Z

Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je získať prehľad o možnostiach nakladania s odpadmi.

Stručná osnova predmetu:

Tematická náplň predmetu je : výklad nariadenia vlády SR z 29.9.1992 o nakladaní s odpadmi, zaradenie odpadov podľa katalógu odpadov, úprava - spracovanie - recyklácia - zneškodňovanie odpadov, likvidácia odpadov spaľovaním, skládkovaním a neutralizáciou, technológie likvidácie odpadov zo zahraničia s ťažiskom na biodegradáciu (solidifikácia, vitrifikácia, venting, extrakcia, prepieranie, termické metódy a i.), klasifikácia triedy skládok, legislatíva MŽP SR pre nakladanie s odpadmi. Na seminároch sa uvedené témy podrobnejšie rozoberú a budú dokumentované ilustračným materiálom.

Literatúra:

E. Chmielewska: Odpady, skriptá PFUK, Bratislava, 1997

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

M-FYJF-038 Počítačové siete

Mgr. Pavel Šťavina, PhD.

Forma a rozsah výučby: prednáška - P2

Priebežné hodnotenie: 70 %

Záverečné hodnotenie: 30 %

2 kredity; výberový v 4/L

Cieľ predmetu: Poskytnúť študentovi základné znalosti problematiky počítačových sietí (architektúry, médiá, protokoly, aplikácie) s dôrazom na rodinu protokolov TCP/IP (internet).

Stručná osnova predmetu:

Architektúry počítačových sietí. Vývoj sieťových protokolov. ISO/OSI model. Fyzická vrstva - médiá, spôsoby vysielania. Spojová vrstva – rámce, MAC, LLC. Sieťová a transportná vrstva - adresa, smerovanie, integrita prenášaných dát. Relačná, prezentačná a aplikačná vrstva - nadviazanie a udržiavanie spojenia, vyššie protokoly, aplikácie. Protokoly IPX/SPX a TCP/IP, využitie, implementácia v OS (DOS, WIN, Linux). TCP/IP - adresovanie, DNS, smerovanie, internet. Vyššie protokoly (TELNET, FTP, HTTP, SMTP, … ). Bezpečnosť počítačových sietí (šifrovanie, útoky, monitorovanie, firewall). Návrh počítačovej siete. Siete na KJF, MFF, SK; internet.

Literatúra:

K problematike existuje dostatok dostupnej literatúry z vydavateľstiev O'Reilly, GRADA., Computer press a i., ako aj zdoje na WWW.

Napr.: D.C. Naik: INTERNET standardy a protokoly. Computer Press, Praha, 1999

Š. Benyovszky: NetWare 4.1 (kap. 3-6), vyd. PLUS, Praha 1995

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

M-FYSZ-056 Praktikum z atómovej a jadrovej fyziky

doc. Ing. Dušan Kollár, CSc., RNDr. Alexander Šivo, PhD.

Forma a rozsah výučby: laboratórne cvičenie - L3

Priebežné hodnotenie: 100 %

Záverečné hodnotenie: 0 %

4 kredity; povinný v 3/Z

Podmieňujúce predmety: M-FYSZ-051

Cieľ predmetu: V realizovaných experimentoch sa presvedčiť o súhlase pokusov a teórií, ktoré ich objasňujú.

Stručná osnova predmetu:

Pokusy z atómovej fyziky: Franckov - Hertzov pokus, overenie platnosti Stefanovho-Boltzmannovho zákona, dolet častíc alfa Am241 vo vzduchu.

Pokusy z jadrovej fyziky: štatistický charakter jadrových premien, určovanie energie žiarenia gama, overenie Comptonovho rozptylu.

Pokusy z aplikovanej jadrovej fyziky: meranie rádioaktivity ovzdušia.

Literatúra:

Florek. - a kol.: Fyzikálne praktikum IV. - MFF UK: [Skriptá], 1988.

Návody k cvičeniam na web stránke - http://www.dnp.fmph.uniba.sk/navodnik.html .

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

M-FYSZ-048 Praktikum z elektriny a magnetizmu

doc. RNDr. Ján Pavlík, CSc.

Forma a rozsah výučby: laboratórne cvičenie - L3

Priebežné hodnotenie: 100 %

Záverečné hodnotenie: 0 %

4 kredity; povinný v 2/Z

Cieľ predmetu: Registrácia a spracovanie dát aj počítačom, meranie elektrických a magnetických veličín, fyzikálna interpretácia spracovaných výsledkov.

Stručná osnova predmetu:

Meranie EMN a Ri el. zdrojov – kompenzačné metódy; elektrické vlastnosti látok, elektrická permitivita – elektrické mostíky; mapovanie elektrických polí – elektrolytická vaňa; mapovanie magnetických polí – vzdušné cievky; elektromagnetická indukcia – transformátor ; elektrické RLC kmity – prechodový RLC jav, sériový a paralelný RLC obvod; polovodičové prvky (polovodič, dióda, tranzistor) – ich fyzikálne vlastnosti; magnetické vlastnosti látok – hysterézne slučky, permeabilta látok, separácia magnetických strát; elektrický prúd vo vákuu a v plynoch – termoemisia, 3/2 zákon, ionizačná doba samostatného výboja. Registrácia dát sa robí aj A/D prevodníkmi a spracovanie merania počítačmi, pri niektorých úlohách sa zohľadňuje negatívny vplyv prístrojov na skúmaný jav.

Literatúra:

J. Pavlík, Fyzikálne praktikum II, návody

A. Tirpák, Elektrina a magnetizmus, učebnica,

P. Čičmanec, Elektrina a magnetizmus, učebnica

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

M-FYSZ-045 Praktikum z mechaniky a molekulovej fyziky

doc. RNDr. Elena Brežná, PhD.

Forma a rozsah výučby: laboratórne cvičenie - L3

Priebežné hodnotenie: 100 %

Záverečné hodnotenie: 0 %

4 kredity; povinný v 1/L

Cieľ predmetu: Použitie a prehĺbenie základných teoretických vedomostí, oboznámenie sa so základnými fyzikálnymi meracími metódami. Získanie základných návykov samostatnej vedeckej práce vo fyzikálnom výskume: práca s literatúrou, vedenie laboratórneho protokolu, získanie experimentálnej erudície, kritické zhodnotenie merania, písomné spracovanie jednotlivého fyzikálneho problému.

Stručná osnova predmetu:

V praktiku sa experimentálne overujú niektoré základné fyzikálne zákony (gravitačný, Hookov, stavová rovnica, …), kvantitatívne sa vyšetrujú fyzikálne deje (premeny skupenstva, kmitavé pohyby, …) a merajú sa niektoré základné fyzikálne veličiny (moduly pružnosti, hustota, viskozita, rýchlosť zvuku, vlhkosť vzduchu, kapilárna konštanta, gravitačná konštanta, tiažové zrýchlenie, …).

Literatúra:

Zrubáková, N. - Brežná, E. – Pisoňová, B.: Praktikum z mechaniky a molekulovej fyziky. – UK, BA, 1999.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

M-FYZP-053 Praktikum z monitorovania rádioaktivity v životnom prostredí

doc. RNDr. Karol Holý, CSc., doc. RNDr. Ivan Sýkora, PhD., doc. RNDr. Martin Chudý, CSc., RNDr. Alexander Šivo, PhD.

Forma a rozsah výučby: laboratórne cvičenie - L5

Priebežné hodnotenie: 100 %

Záverečné hodnotenie: 0 %

5 kreditov; povinne voliteľný v 4/L

Stručná osnova predmetu:

Stanovenie koncentrácie 232Th, 226Ra a 40K v prírodných vzorkách metódou polovodičovej gama spektrometrie. Meranie 3H kvapalnou scintilačnou spektrometriou. Meranie 14C planovým proporcionálnym detektorom. Stanovenie koncentrácie 222Rn v pôdnom vzduchu a vo vode. Stanovenie objemovej aktivity 226Ra vo vode emanometrickou metódou. Alfa spektrometrické stanovenie koncentrácie 218Po a 214Po v ovzduší pobytových priestorov. Stanovenie celkovej aktivity alfa prírodnej vzorky.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

M-XXXX-050 Príspevok na študentskej vedeckej konferencii

doc. RNDr. Eduard Boďa, CSc.

Forma a rozsah výučby: iná forma výučby - I4

Priebežné hodnotenie: 100 %

Záverečné hodnotenie: 0 %

4 kredity; výberový v 4-5/L

M-FYZP-024 Rádiometrické merania (1)

doc. RNDr. Martin Chudý, CSc., doc. RNDr. Ivan Sýkora, PhD.

Forma a rozsah výučby: prednáška - P2

Priebežné hodnotenie: 0 %

Záverečné hodnotenie: 100 %

2 kredity; povinný v 3/Z

Podmieňujúce predmety: M-FYSZ-051

Cieľ predmetu: Cieľom predmetu a nadväzujúceho praktického cvičenia M-FYZP-025 je teoreticky i prakticky sa zoznámiť s jednotlivými typmi dozimetrických meraní.

Stručná osnova predmetu:

Rozdelenie dozimetrických metód, miesto rádiometrie v ochrane pred ionizujúcim žiarením. Základná štruktúra meracej aparatúry. Zvláštnosti rádiometrických meraní. Bloková schéma meracej aparatúry. Základné charakteristicky detektorov. Funkcia odozvy. Časové charakteristicky. Energetické rozlíšenie. Metódy detekcie jedrového žiarenia. Princípy detekcie. Plynové, polovodičové a scintilačné detektory. Metódy merania objemovej aktivity. Kritéria výberu metód, odber vzoriek, úprava, optimalizácia podmienok merania. Pojem nízkej aktivity, koeficient kvelity, detekčné limity. Pozadie, prehľad metód jeho zníženia. Analýza vzoriek obsahujúcich alfa žiariče. Problémy hrúbky vzorky. Ionizačná komora a mriežkou. Stanovenie aktivity beta-žiaričov. “Celková beta-aktivita” , selektívne stanovenie nuklidov, problémy nízkoenergetického žiarenia, interné počítače (proporcionálne a scintilačné). Stanovenie detekčnej účinnosti pre zhášavé vzorky. Metódy stanovenia trícia, rádiouholníka. Využitie Čerenkovovho žiarenia pre meranie aktivity. Gama spektrometria vzoriek zo životného prostredia. Metódy scintilačnej a polovodičovej spektrometrie, energická závislosť detekčnej účinnosti, spracovanie prístrojového spektra, energetické rozlíšenie. Spetrometrická trasa, viackryštálové systémy.

1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

Študijný odbor: fyzika (neblokové štúdium) iconŠtudijný odbor: fyzika (blokové štúdium)

Študijný odbor: fyzika (neblokové štúdium) iconŠtudijný odbor: fyzika (blokové štúdium)

Študijný odbor: fyzika (neblokové štúdium) iconŠtudijný odbor: fyzika (blokové štúdium)

Študijný odbor: fyzika (neblokové štúdium) iconŠtudijný odbor: 1 Fyzika a 1 Všeobecné lekárstvo

Študijný odbor: fyzika (neblokové štúdium) iconŠtudijný odbor: matematika (blokové štúdium)

Študijný odbor: fyzika (neblokové štúdium) iconŠtudijný odbor: matematika (blokové štúdium)

Študijný odbor: fyzika (neblokové štúdium) iconŠtudijný program: Fyzika životného prostredia

Študijný odbor: fyzika (neblokové štúdium) iconŠtudijný odbor: 9 Aplikovaná matematika

Študijný odbor: fyzika (neblokové štúdium) iconŠtudijný odbor: 8 Umelá inteligencia

Študijný odbor: fyzika (neblokové štúdium) iconŠtudijný odbor: 9 Aplikovaná matematika

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница