Študijný odbor: fyzika (neblokové štúdium)
НазваниеŠtudijný odbor: fyzika (neblokové štúdium)
страница3/7
Дата26.10.2012
Размер0.51 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7
Priebežné hodnotenie: 100 %

Záverečné hodnotenie: 0 %

3 kredity; povinný v 2/Z

Cieľ predmetu: Štruktúra predmetu umožňuje študentom teoreticky i experimentálne zoznámiť sa s vybranými metódami analýz priamo v laboratóriách, ktoré v súčasnosti disponujú vhodným prístrojovým vybavením a súčasne kvalitatívne zvládnutou metódou ako aj primeranou dobou praxe.

Stručná osnova predmetu:

V rámci predmetu obsahujúceho vždy vstupnú prednáškovú časť s nadväznou praktickou časťou blízkou špeciálnemu praktiku sa študenti zoznámia s:

1. Teoretickými a experimentálnymi základmi, technickými metódami a vybavením, katalógmi spektier ako aj technikou a skúsenosťami v oblasti UV absorpčnej a flourescenčnej spektrometrie.

2. Teoretickými a experimentálnymi základmi, technickými metódami a vybavením, katalógmi spektier ako aj technikou a skúsenosťami v oblasti IC absorpčnej a reflexnej spektrometrie.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

M-FYZP-023 Fyzikálne analytické metódy (2)

doc. RNDr. Karol Holý, CSc., RNDr. Ing. Pavel Kostecký, CSc.

Forma a rozsah výučby: prednáška, laboratórne cvičenie - P2,L1

Priebežné hodnotenie: 100 %

Záverečné hodnotenie: 0 %

3 kredity; povinný v 3/L

Cieľ predmetu: Štruktúra predmetu umožňuje študentom teoreticky i experimentálne zoznámiť sa s vybranými metódami analýz priamo v laboratóriách, ktoré v súčasnosti disponujú vhodným prístrojovým vybavením a súčasne kvalitatívne zvládnutou metódou ako aj primeranou dobou praxe.

Stručná osnova predmetu:

Fyzikálne metódy identifikácie rádionuklidov. Analýza látok pomocou prírodnej rádioaktivity. Aktivačná analýza s využitím nabitých častíc a neutrónov. Prvková analýza s využitím pružného rozptylu nabitých častíc. Rádionuklidová röntgenofluorescenčná analýza.

Meranie magnetického poľa v teréne. Vyhľadávanie magnetických anomálií. Ukážka meraní magnetického poľa na AGO Modra.

Využitie hmotnostnej spektrometrie (GC-MS, LC-MS, desorpčná MS), formovanie spektra (rôzne spôsoby ionizácie), hmotnostná analýza iónov (magneticky sektor, kvadrupólovy filter a ionová pasca), kvantifikácia zastúpenia iónov, systémy napúšťania vzorky, analýza zmesi, informácia o molekulárnej štruktúre (fragmentácia),s tandártna interpretačná procedúra. Praktická ukážka hmotového spektrometra spojená s analýzou jednoduchých zmesí, analýza spektra laboratórneho vzduchu.

Literatúra:

F. W. McLafferty, F. Turecek: Interpretation of Mass Spectra, University Science Books 1993

J. H. Beynon: Mass Spectrometry and its Aplication to Organic Chemistry, Elsevier 1960

P. H. Dawson: Quadrupole Mass Spectrometry and its Applications, Elsevier 1976

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

M-FYZP-062 Fyzikálne analytické metódy (3)

RNDr. Ivan Košinár, CSc., RNDr. Zdenko Machala, PhD., RNDr. Mário Janda, PhD.

Forma a rozsah výučby: prednáška, laboratórne cvičenie - P2,L1

Priebežné hodnotenie: 50 %

Záverečné hodnotenie: 50 %

3 kredity; výberový v 4-5/Z

Maximálny počet študentov: 20

M-FYZP-028 Geofyzikálne metódy sledovania a analýzy životného prostredia

RNDr. Ing. Pavel Kostecký, CSc.

Forma a rozsah výučby: prednáška - P2

Priebežné hodnotenie: 30 %

Záverečné hodnotenie: 70 %

3 kredity; výberový v 3/L

Cieľ predmetu: Cieľom prednášky je oboznámiť študentov s rôznorodými vplyvmi geofyzikálnych polí na živé organizmy ako aj životné prostredie.

Stručná osnova predmetu:

Vplyv parametrov prostredia a účinky geofyzikálnych polí na živú prírodu, príčiny a dôsledky zmien zvukového, gravitačného, elektrického, magnetického a elektromagnetického poľa. Atmosferický infrazvuk a faktor životného prostredia. Súvis biologických rytmov s dynamikou geofyzikálnych polí. Biologické účinky nízkofrekvenčných elektrických, magnetických a elektromagnetických polí. Antropogénny charakter geofyzikálnych polí. Globálny prejav ľudskej činnosti a ovplyvňovanie parametrov geofyzikálnych polí. Metódy určovania parametrov geofyzikálnych polí.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

M-FYZP-035 Geotermálna energia

RNDr. Marián Fendek, CSc. (PvFUK)

Forma a rozsah výučby: prednáška - P2

Priebežné hodnotenie: 30 %

Záverečné hodnotenie: 70 %

2 kredity; povinne voliteľný v 4/Z

Cieľ predmetu: Predmet poskytuje informácie potrebné na vytvorenie si obrazu o možnosti využitia geotermálnych štruktúr Slovenska pre účely alternatívneho zdroja energie.

Stručná osnova predmetu:

Tlakové pomery a hydraulické parametre hydrogeotermálnych štruktúr, hydrogeochémia geotermálnych vôd. Geotermické pomery Slovenska. Hydrogeotermálne štruktúry sveta a Slovenska.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

M-FYZP-052 Heterogénna katalýza, katalyzátory

doc. Ing. RNDr. František Hanic, DrSc., Mgr. Karol Hensel, PhD.

Forma a rozsah výučby: prednáška - P2

Priebežné hodnotenie: 0 %

Záverečné hodnotenie: 100 %

2 kredity; povinne voliteľný v 4/L

Stručná osnova predmetu:

Katalýza v chemických systémoch. Homogénna a heterogénna katalýza. Aktivačná energia katalyzovanej rekcie. Selektivita katalyzátora. Reťazové reakcie, voľné radikály. Rovnovážne a nerovnovážne reakcie a ich kinetika. Autokatalýza. Prírodné katalyzátory. Dezaktivácia katalyzátorov. Katalýza vo fyzikálnych poliach. Reakcie na povrchoch tuhých látok. Chemisorpcia. Priemyselné využitie katalýzy.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

M-FYZP-042 Horenie a detonácia a jej vplyv na životné prostredie

doc. RNDr. Ján Pavlík, CSc.

Forma a rozsah výučby: prednáška - P2

Priebežné hodnotenie: 20 %

Záverečné hodnotenie: 80 %

2 kredity; výberový v 4/Z (suspendovaný)

Stručná osnova predmetu:

Prednáška v častiach horenie, rázové vlny a detonácia uvedené javy definuje, poukazuje na vplyv týchto javov na životné prostredie a uvádza spôsoby ako tento negatívny vplyv minimalizovať, resp. odstrániť. V časti horenie pojednáva o: kinetike chemických reakcií v procese horenia, horení v režime laminárneho a turbulentného prúdenia, experimentálnej diagnostike vlny horenia a jej produktov, vplyve horenia a produktov horenia na životné prostredie. V časti detonácia sa zmieňuje o: výbuchu a formovaní detonácie, diagnostike deflagračnej a detonačnej vlny, deštrukčných účinkoch detonačných vĺn a ich možných následkoch na životné prostredie, tvorba zábran na blokovanie resp. oslabenie detonačných vĺn. Časť rázové vlny obsahuje rázové vlny a ich výskyt v prírode, rázové vlny umelo vytvorené na Zemi, rovinné, cylindrické, sférické expanzné a kompresné rázové vlny, ďalšie typy rázových vĺn, laboratórne zariadenia na sledovanie rázových vĺn, rázové vlny a existencia človeka.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

M-FYSZ-054 Kvantová mechanika (1)

prof. RNDr. Ján Pišút, DrSc., prof. RNDr. Anna Zuzana Dubničková, DrSc.

Forma a rozsah výučby: prednáška, cvičenie - P4,C2

Priebežné hodnotenie: 20 %

Záverečné hodnotenie: 80 %

8 kreditov; povinný v 3/Z

Cieľ predmetu: Umožniť študentovi, aby pochopil základné myšlienky kvantovej mechaniky, získal istú znalosť v riešení úloh a aby sa rozvinulo jeho fyzikálne myslenie.

Stručná osnova predmetu:

Základné pojmy a vzťahy kvantovej mechaniky. Jednoduché aplikácie kvantovej mechaniky. Poruchové a približné metódy.

Literatúra:

Pišút, J. - Gomolčák, L. – Černý, V.: Úvod do kvantovej mechaniky. - ALFA, Bratislava, 1983.

Pišút, J. - Černý, V. – Prešnajder, P.: Zbierka úloh z kvantovej mechaniky. - ALFA, Bratislava, 1985.

Pišút, J. - Zajac, R.: atómoch a kvantovaní, ALFA, Bratislava, 1983.

Informácie na web-stránke KZDF.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

M-FYZP-001 Matematika (1)

RNDr. Eugen Viszus, CSc.

Forma a rozsah výučby: prednáška, cvičenie - P4,C3

Priebežné hodnotenie: 30 %

Záverečné hodnotenie: 70 %

8 kreditov; povinný v 1/Z

Cieľ predmetu: Vybudovať systém vedomostí z matematiky potrebný pre úspešné štúdium predmetov z fyziky a ďalších špeciálnych predmetov.

Stručná osnova predmetu:

Lineárna algebra a geometria (teória riešenia systémov lineárnych rovníc, n-rozmerný euklidovský priestor, kvadratické formy a aparát s tým súvisiaci), Diferenciálny počet funkcii 1 reálnej premennej (limita, spojitosť, derivácia a diferenciál funkcie a aparát s tým súvisiaci).

Literatúra:

Bugrov, Nikolskij: Elementy linejnoj algebry a analiticeskoj geometrii Moskva, Nauka 1988

Kudrjavcev: Kratkij kurs matematiceskogo analiza, Moskva, Nauka 1989

Ivan: Matematika 1,2, Bratislava, Alfa.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

M-FYZP-002 Matematika (2)

RNDr. Eugen Viszus, CSc.

Forma a rozsah výučby: prednáška, cvičenie - P5,C3

Priebežné hodnotenie: 30 %

Záverečné hodnotenie: 70 %

8 kreditov; povinný v 1/L

Cieľ predmetu: Vybudovať systém vedomostí z matematiky potrebný pre úspešné štúdium predmetov z fyziky a ďalších špeciálnych predmetov.

Stručná osnova predmetu:

Diferenciálny počet funkcií viac reálnych premenných, integrálny počet funkcií jednej reálnej premennej, číselné rady a elementárne metódy riešenia obyčajných diferenciálnych rovníc.

Literatúra:

Bugrov-Nikolskij: Elementy linejnoj algebry a analiticeskoj geometrii Moskva, Nauka 1988

Kudrjavcev: Kratkij kurs matematiceskogo analiza, Moskva, Nauka 1989

Ivan: Matematika 1,2, Bratislava, Alfa.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

M-FYZP-011 Matematika (3)

doc. RNDr. Milan Gera, CSc.

Forma a rozsah výučby: prednáška, cvičenie - P4,C2

Priebežné hodnotenie: 30 %

Záverečné hodnotenie: 70 %

8 kreditov; povinný v 2/Z

Cieľ predmetu: Vybudovať systém vedomostí z matematiky potrebný pre úspešné štúdium predmetov z fyziky a ďalších špeciálnych predmetov študijných odborov biomedicínska fyzika, fyzika životného prostredia a fyzika - management.

Stručná osnova predmetu:

Funkcionálne rady a postupnosti funkcií. Bodová a rovnomerná konvergencia. Spojitosť, derivácia a integrácia funkcionálnych radov a postupností funkcií. Mocninové rady. Ich obor konvergencie. Vlastnosti súčtu mocninového radu. Taylorov rad Fourierove rady. Bodová a rovnomerná konvergencie Fourierového trigonometrického radu. Niektoré aplikácie funkcionálnych radov.

Literatúra:

I. Kluvánek, L. Mišík, M. Švec: Matematika II.

J. Ivan: Matematika 1,2

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

M-FYZP-012 Matematika (4)

doc. RNDr. Milan Gera, CSc.

Forma a rozsah výučby: prednáška, cvičenie - P4,C2

Priebežné hodnotenie: 30 %

Záverečné hodnotenie: 70 %

8 kreditov; povinný v 2/L

Cieľ predmetu: Vybudovať systém vedomostí z matematiky potrebný pre úspešné štúdium predmetov z fyziky a ďalších špeciálnych predmetov študijných odborov biomedicínska fyzika, fyzika životného prostredia a fyzika - management.

Stručná osnova predmetu:

Parametrické integrály. Spojitosť, derivácia a integrácia funkcie danej parametrickým integrálom. Integrálny počet funkcií viac premenných. Pojem integrálu na intervale a na množine. Základné vlastnosti integrálu. Existencia integrálu zo spojitej funkcie. Výpočet viacrozmerných integrálov pomocou násobných. Substitučná metóda pre viacrozmerné integrály. Niektoré aplikácie dvojného a trojného integrálu. Krivkové a plošné integrály, ich základné vlastnosti. Greenova veta. Nezávislosť krivkového integrálu od cesty. Plošný obsah plochy. Veta Gaussova-Ostrogradského. Veta Stokesova. Niektoré použitia krivkových a plošných integrálov.

Literatúra:

I. Kluvánek, L. Mišík, M. Švec: Matematika II.

J. Ivan: Matematika 1,2

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

M-FYZP-003 Mechanika a molekulová fyzika

RNDr. Ivan Košinár, CSc.

Forma a rozsah výučby: prednáška, cvičenie - P4,C2

Priebežné hodnotenie: 100 %

Záverečné hodnotenie: 0 %

8 kreditov; povinný v 1/Z

Cieľ predmetu: Zabezpečiť základné vzdelanie z mechaniky a molekulovej fyziky potrebné pre pochopenie nadväzujúcich predmetov.

Stručná osnova predmetu:

Základné fyzikálne veličiny Čas (10-24 s - 1010 rok); vzdialenosť (10-15 -10 26 m). Postupný pohyb Vektor polohy, rýchlosti, zrýchlenia. Pohyb rovnomerný priamočiary (inerciálny i neinercionálny), po kružnici. Newtonove dynamické zákony. Voľný pád. Lineárny harmonický oscilátor- kmity: netlmené, tlmené, vynútené, rezonancia. Postupná vlna, vlnová rovnica, rýchlosť zvuku. Interferencia dvoch vĺn. Častica ako vlna (de Broglieov a Heisenbergov vzťah). Zákony zachovania hybnosti, energie. Práca a výkon, sila a potenciálna energia. Inerciálne a neinerciálne súradné sústavy. Pseudosily. Rotačný pohyb. Hmotný stred. Uhlová rýchlosť. Moment sily, hybnosti, zotrvačnosti. Zákon zachovania momentu hybnosti. Precesný pohyb. Energia rotujúceho telesa. Statická rovnováha. Hookov zákon, nosník jednoduchého tvaru.

Literatúra:

Feynmanove prednášky z fyziky 1, Alfa Bratislava, 1980

Veis Š., Maďar J., Martišovitš V.: Všeobecná fyzika 1, Mechanika a molekulová fyzika, ALFA-Bratislava, SNTL-Praha, 1978

Landau L. D., Achiezer A. I., Lifšic E. M.: Kurs obščej fiziki (Mechanika I molekuljarnaja fizika), NAUKA, Moskva 1965

Kittel Ch., Knight W. D., Ruderman M. A.: MECHANICS Berkeley Physics Course vol.1, McGraw-Hill book comp.,1965 (ruský preklad: Berklejevskij kurs fiziki tom 1, Mechanika, NAUKA, Moskva 1971)

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

M-FYZP-004 Molekulová fyzika (2)

doc. RNDr. Rudolf Hajossy, CSc.

Forma a rozsah výučby: prednáška, cvičenie - P1,C1

Priebežné hodnotenie: 20 %

1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

Študijný odbor: fyzika (neblokové štúdium) iconŠtudijný odbor: fyzika (blokové štúdium)

Študijný odbor: fyzika (neblokové štúdium) iconŠtudijný odbor: fyzika (blokové štúdium)

Študijný odbor: fyzika (neblokové štúdium) iconŠtudijný odbor: fyzika (blokové štúdium)

Študijný odbor: fyzika (neblokové štúdium) iconŠtudijný odbor: 1 Fyzika a 1 Všeobecné lekárstvo

Študijný odbor: fyzika (neblokové štúdium) iconŠtudijný odbor: matematika (blokové štúdium)

Študijný odbor: fyzika (neblokové štúdium) iconŠtudijný odbor: matematika (blokové štúdium)

Študijný odbor: fyzika (neblokové štúdium) iconŠtudijný program: Fyzika životného prostredia

Študijný odbor: fyzika (neblokové štúdium) iconŠtudijný odbor: 9 Aplikovaná matematika

Študijný odbor: fyzika (neblokové štúdium) iconŠtudijný odbor: 8 Umelá inteligencia

Študijný odbor: fyzika (neblokové štúdium) iconŠtudijný odbor: 9 Aplikovaná matematika

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница