Študijný odbor: fyzika (neblokové štúdium)
НазваниеŠtudijný odbor: fyzika (neblokové štúdium)
страница1/7
Дата26.10.2012
Размер0.51 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7
MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM

Študijný odbor: FYZIKA (neblokové štúdium)

Študijná špecializácia: Fyzika životného prostredia

Gestor: doc. RNDr. Marcela Morvová, PhD.

M-FYZP-057 Alternatívne zdroje energie

doc. RNDr. Marcela Morvová, PhD.

Forma a rozsah výučby: prednáška - P2

Priebežné hodnotenie: 20 %

Záverečné hodnotenie: 80 %

3 kredity; povinne voliteľný v 4-5/Z

M-FYZP-014 Analytická chémia

Milan Hutta (PvFUK), RNDr. Viera Zelenská, CSc. (PvFUK), RNDr. Mária Chalányová, CSc. (PvFUK)

Forma a rozsah výučby: prednáška, laboratórne cvičenie - P2,L4

Priebežné hodnotenie: 50 %

Záverečné hodnotenie: 50 %

7 kreditov; povinný v 2/Z

Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je poskytnúť prehľad o princípoch analytických metód a o možnostiach ich praktického využitia.

Stručná osnova predmetu:

Prednáška je zameraná na objasnenie základných pojmov z analytickej chémie. Poskytne prehľad o princípoch analytických metód a o možnostiach ich praktického využitia pri kontrole životného prostredia. Pozornosť je venovaná problematike posúdenia spoľahlivosti analytického výsledku.

Cvičenia sú súčasťou predmetu Analytická chémia a sú zamerané na použitie optických, elektronických a separačných metód využívaných v environmentálnej analytickej chémii.

Literatúra:

J. Kandráč, J. Čerňák: Základy analytickej chémie

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

M-FYFP-020 Analýza a odber vzoriek ŽP

RNDr. Zdenko Machala, PhD.

Forma a rozsah výučby: prednáška - P2

Priebežné hodnotenie: 20 %

Záverečné hodnotenie: 80 %

3 kredity; výberový v 4-5/Z

M-XXXX-021 Anglický jazyk (1)

Forma a rozsah výučby: cvičenie - C2

Priebežné hodnotenie: 100 %

Záverečné hodnotenie: 0 %

0 kreditov; povinný v 1/Z (suspendovaný)

Cieľ predmetu: Zlepšiť u študentov znalosť cudzích jazykov a pripraviť ich na štúdium odbornej literatúry v cudzích jazykoch.

Stručná osnova predmetu:

Na základe vstupných testov sú študenti rozdelení do skupín podľa stupňa znalosti: začiatočníci (Z), mierne pokročilí (MP) a pokročilí (P). Obsahom predmetu pre Z a MP je všeobecná angličtina, pre P angličtina odborná.

Literatúra:

Headway 1,2,3

Angličtina pre študentov matematiky (skriptum)

Angličtina pre študentov fyziky (skriptum)

Angličtina pre študentov informatiky (skriptum)

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

M-XXXX-022 Anglický jazyk (2)

Forma a rozsah výučby: cvičenie - C2

Priebežné hodnotenie: 100 %

Záverečné hodnotenie: 0 %

0 kreditov; povinný v 1/L (suspendovaný)

Cieľ predmetu: Zlepšiť u študentov znalosť cudzích jazykov a pripraviť ich na štúdium odbornej literatúry v cudzích jazykoch.

Stručná osnova predmetu:

Anglický jazyk 2 je priamym pokračovaním predmetu Anglický jazyk 1 s rovnakým obsahom výučby.

Literatúra:

Headway 1,2,3

Angličtina pre študentov matematiky (skriptum)

Angličtina pre študentov fyziky (skriptum)

Angličtina pre študentov informatiky (skriptum)

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

M-XXXX-023 Anglický jazyk (3)

Forma a rozsah výučby: cvičenie - C2

Priebežné hodnotenie: 100 %

Záverečné hodnotenie: 0 %

0 kreditov; povinný v 2/Z (suspendovaný)

Podmieňujúce predmety: M-XXXX-022

Cieľ predmetu: Zlepšiť u študentov znalosť cudzích jazykov a pripraviť ich na štúdium odbornej literatúry v cudzích jazykoch.

Stručná osnova predmetu:

Skupiny Z (začiatočníci) pokračujú vo všeobecnej angličtine, skupiny MP preberajú odbornú angličtinu podľa študijného zamerania. Skupiny P si povinne zvolia cudzí jazyk z ponuky Katedry jazykov.

Literatúra:

Angličtina pre študentov matematiky (skriptum)

Angličtina pre študentov fyziky (skriptum)

Angličtina pre študentov informatiky (skriptum)

Nemčina pre študentov MFF (skriptum)

Francúzština pre študentov MFF (skriptum)

Pravda, Pravdová: Francúzština pre samoukov

Bahníková a kol.: Italština

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

M-XXXX-024 Anglický jazyk (4)

Forma a rozsah výučby: cvičenie - C2

Priebežné hodnotenie: 100 %

Záverečné hodnotenie: 0 %

0 kreditov; povinný v 2/L (suspendovaný)

Podmieňujúce predmety: M-XXXX-023

Cieľ predmetu: Zlepšiť u študentov znalosť cudzích jazykov a pripraviť ich na štúdium odbornej literatúry v cudzích jazykoch.

Stručná osnova predmetu:

Cudzí jazyk 4 je priamym pokračovaním predmetu cudzí jazyk 3 s rovnakým obsahom.

Literatúra:

Angličtina pre študentov matematiky (skriptum)

Angličtina pre študentov fyziky (skriptum)

Angličtina pre študentov informatiky (skriptum)

Nemčina pre študentov MFF (skriptum)

Francúzština pre študentov MFF (skriptum)

Pravda, Pravdová: Francúzština pre samoukov

Bahníková a kol.: Italština

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

M-FYSZ-051 Atómová a jadrová fyzika

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.

Forma a rozsah výučby: prednáška, cvičenie - P4,C2

Priebežné hodnotenie: 30 %

Záverečné hodnotenie: 70 %

8 kreditov; povinný v 2/L

Cieľ predmetu: Poskytnúť základy fyziky mikrosveta, t.j. atómovej a jadrovej fyziky, fyziky elementárnych častíc a elementárnej kvantovej mechaniky.

Stručná osnova predmetu:

Atómy (atómová hypotéza, Thomsonov model, Ruthorfordov model). Vlny a častice. (fotoelektrický jav, žiarenie absolútne čierneho telesa, Comptonov jav, Heisenbergov princíp neurčitosti). Bohrov model atómu. Schrödingerova rovnica (stacionárne stavy, elektrón v krabici). Kvantová teória atómu vodíka. Mnohoelektrónové atómy a chemická väzba. Atómové jadro (zloženie, štruktúra, stabilita, jadrové sily). Modely atómových jadier. Rádioaktivita (štatistika rádioaktívnej premeny, α, β, γ premeny). Jadrové reakcie (mechanizmus, účinný prierez, štiepenie, jadrový reaktor, transurány). Detekcia jadrového žiarenia a ochrana pred žiarením. Elementárne častice (leptóny a kvarky, interakcie, teórie zjednotenia, vznik a vývoj vesmíru).

Literatúra:

Beiser, A.: Úvod do moderní fyziky.

Pišúr, J. – Zajac, R.: O atómoch a kvantovaní.

Haken, H. - Wolf, H., C.: Atomic and Quantum Physics.

Irodov, I., E.: Sbornik zadač po atomnoj i jadernoj fizike.

Muchin, K., N.: Eksperimentaľnaja jadernaja fizika: I.

Šelest, V., P.: O elementárnych časticiach.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

M-FYZP-056 Automatizované meracie a riadiace systémy (1)

RNDr. Imrich Morva, PhD.

Forma a rozsah výučby: prednáška - P2

Priebežné hodnotenie: 50 %

Záverečné hodnotenie: 50 %

2 kredity; povinný v 3/Z

M-FYZP-021 Automatizované meracie a riadiace systémy (2)

RNDr. Imrich Morva, PhD.

Forma a rozsah výučby: prednáška - P2

Priebežné hodnotenie: 100 %

Záverečné hodnotenie: 0 %

2 kredity; povinný v 3/L

Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je získať vedomosti umožňujúce zber dát do PC z experimentu resp. základy potrebné na riadenie procesov.

Stručná osnova predmetu:

Riadiaci systém a jeho základne časti; automatizovaný merací systém, PC: hardware-ové časti, ovládací software meracích častí, software na zber dát a riadenie procesu. Členy na získavanie informácie; základy Booleovej algebry; A/D vstupy, výstupy; činnosť prevodníkov A/D a D/A; software pre riadiace systémy, sériový a paralelný prenos.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

M-FYZP-054 Bezpečnosť práce

RNDr. Dušan Beňovič, PhD.

Forma a rozsah výučby: prednáška - P2

Priebežné hodnotenie: 30 %

Záverečné hodnotenie: 70 %

2 kredity; výberový v 4/Z

Stručná osnova predmetu:

Zdroje vysokého napätia, násobiče napätia, základné vlastnosti dielektrík, zásady bezpečnej práce na elektrických zariadeniach, najnovšie predpisy BOZP a PO, dôležité STN.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

M-FYZP-038 Biodegradácia

doc. Ing. Eva Chmielewská, CSc.

Forma a rozsah výučby: prednáška, cvičenie - P2,C1

Priebežné hodnotenie: 30 %

Záverečné hodnotenie: 70 %

3 kredity; povinne voliteľný v 4/Z

Stručná osnova predmetu:

Účelom predmetu je oboznámiť študentov s problematikou biologického rozkladu znečistenia v tuhej, kvapalnej alebo plynnej fáze, objasniť základné princípy biodegradácie a význam mikroorganizmov pri biotransformácií xenobiotík na zlúčeniny menej toxické až konečné metabolity ako sú oxid uhličitý, voda, metán a pod. Súčasťou výkladu bude oboznámenie študentov s prevádzkovými podmienkami sanácie zemín, čistenia vôd a kontaminovaného vzduchu pomocou bioprocesorov s návštevou pracovísk vykonávajúcich túto činnosť.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

M-FYBF-075 Bioenergetika

prof. RNDr. Tibor Hianik, DrSc., RNDr. Iveta Waczulíková, PhD.

Forma a rozsah výučby: prednáška - P3

Priebežné hodnotenie: 20 %

Záverečné hodnotenie: 80 %

4 kredity; výberový v 5/Z

Cieľ predmetu: Oboznámenie sa s molekulárnymi mechanizmami premeny energie v biologických systémoch.

Stručná osnova predmetu:

Termodynamika biologických systémov. Spriahnutie chemických reakcií, termodynamické predpoklady spriahnutia. Kinetika enzymatických reakcií. Rovnica Michaelisa-Mentenovej. Mechanizmy enzymatickej katalýzy. Úloha ATP v biologických systémoch. Štruktúra ATPázy. Membránová fosforylácia. Fyzikálne aspekty premeny energie v bunke ako relaxačného procesu. Súčasné predstavy o mechanizmoch premeny energie.

Literatúra:

1. T. Hianik, Prenos a premena energie v živých systémoch, Skriptá, UK, 1984.

2. L. Peusner, Concepts in Bioenergetics, Prentice-Hall Inc, 1974

3. L.A. Blumenfeld, A.N. Tikhonov, Biophysical Thermodynamics of Intracellular Processes, Springer-Verlag, 1994

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

M-FYMK-044 Chemizmus atmosféry

RNDr. Martin Kremler, PhD.

Forma a rozsah výučby: prednáška - P2

Priebežné hodnotenie: 100 %

Záverečné hodnotenie: 0 %

2 kredity; výberový v 5/Z

Cieľ predmetu: Základná informácia o fotochemických procesoch prebiehajúcich v atmosfére a ich matematickom modelovaní.

Stručná osnova predmetu:

Chemické a fotochemické reakcie v ovzduší. Výpočet koeficientu fotodisociácie. Radikály. Homogénne a heterogénne reakcie. Oxidačná kapacita atmosféry. Chémia troposféry. Oblačná chémia. Chémia stratosféry. Matematický model chémie hraničnej vrstvy atmosféry. Matematický model chémie vo vodnej fáze oblakov. Matematický model chémie stratosféry.

Literatúra:

Warneck, P.: Chemistry of the natural atmosphere. Academic Press, San Diego, 1988, 757s.

Závodský, D., Závodská, E.: Kvalita ovzdušia a zmeny klímy. NKP ČSFR 7, Praha, 1992, s. 3-52.

Závodský, D. et al.: Dôsledky zmien teploty vzduchu a UVB žiarenia na zmeny chemizmu hraničnej vrstvy. NKP SR 1, Bratislava, 1994, s. 17-54.

Vybrané odborné články podľa odporúčania prednášajúceho.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

M-FYEL-014 Číslicové elektronické obvody

doc. RNDr. Ľudovít Fischer, CSc.

Forma a rozsah výučby: prednáška - P2

Priebežné hodnotenie: 20 %

Záverečné hodnotenie: 80 %

3 kredity; povinný v 2/L

Cieľ predmetu: Priblížiť základné princípy, technické prostriedky, popisný formalizmus a aplikácie číslicovej techniky ako prieniku viacerých disciplín.

Stručná osnova predmetu:

Formálna logika, Booleova algebra a elektronika ako východiskové vedné odbory číslicovej techniky. Základné obvody číslicovej techniky, ich realizácia a použitie. Formalizmus teoretickej analýzy a návrhu číslicových obvodov. Typické štruktúry číslicových obvodov, ich vlastnosti a použitie. Základy automatizácie procesov, programovateľné číslicové obvody, mikroprocesory. Technika programovania mikroprocesora, jeho vlastnosti a použitie.

Literatúra:

Frištacký, Kolesár, Kolenička, Hlavatý: Logické systémy, Alfa 1986

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

M-FYZP-036 Čistenie a úprava vôd

RNDr. Zdenko Machala, PhD.

Forma a rozsah výučby: prednáška, cvičenie - P2,C1

Priebežné hodnotenie: 20 %

Záverečné hodnotenie: 80 %

3 kredity; povinne voliteľný v 4/Z

Cieľ predmetu: Cieľom prednášky je získať prehľad o technologických možnostiach čistenia vody.

Stručná osnova predmetu:

Prednášky z tohto predmetu sú zamerané na problematiku úprav vôd pre ďalšie použitie (pitná voda, technická voda) a s rôznymi spôsobmi čistenia komunálnych a priemyselných odpadových vôd. Predmet je zameraný na podrobné vysvetlenie procesov prebiehajúcich pri čistení vôd aj po technickej stránke. Predpokladom pre zapísanie tohto predmetu je úspešné absolvovanie skúšok z predmetov ekológia a hydrobiológia.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

M-FYZP-029 Diplomová práca (1)

Forma a rozsah výučby: diplomová práca - D4

Priebežné hodnotenie: 100 %

Záverečné hodnotenie: 0 %

5 kreditov; povinný v 4/Z

  1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

Študijný odbor: fyzika (neblokové štúdium) iconŠtudijný odbor: fyzika (blokové štúdium)

Študijný odbor: fyzika (neblokové štúdium) iconŠtudijný odbor: fyzika (blokové štúdium)

Študijný odbor: fyzika (neblokové štúdium) iconŠtudijný odbor: fyzika (blokové štúdium)

Študijný odbor: fyzika (neblokové štúdium) iconŠtudijný odbor: 1 Fyzika a 1 Všeobecné lekárstvo

Študijný odbor: fyzika (neblokové štúdium) iconŠtudijný odbor: matematika (blokové štúdium)

Študijný odbor: fyzika (neblokové štúdium) iconŠtudijný odbor: matematika (blokové štúdium)

Študijný odbor: fyzika (neblokové štúdium) iconŠtudijný program: Fyzika životného prostredia

Študijný odbor: fyzika (neblokové štúdium) iconŠtudijný odbor: 9 Aplikovaná matematika

Študijný odbor: fyzika (neblokové štúdium) iconŠtudijný odbor: 8 Umelá inteligencia

Študijný odbor: fyzika (neblokové štúdium) iconŠtudijný odbor: 9 Aplikovaná matematika

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница