A business that makes nothing but money is a poor business
НазваниеA business that makes nothing but money is a poor business
страница1/15
Дата26.10.2012
Размер0.54 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

ONDERWYSBESIGHEIDSTUDIES:
die bedryfsorganisasie en bestuur

STUDIEGIDS VIR

BSTE 221 PAC

*BSTE221PAC*

FAKULTEIT OPVOEDINGSWETENSKAPPEStudiegids saamgestel deur:

Me Z Pistorius


Taalsorg datum. Vertaling datum.

#Bladuitleg deur Karen Viljoen, graphikos.

Hantering van drukwerk en verspreiding deur Departement Logistiek (Verspreidingsentrum).

Gedruk deur The Platinum Press (018) 299 4226.

Kopiereg  2011-uitgawe. Hersieningsdatum 2011.

Noordwes-Universiteit, Potchefstroomkampus.

Geen gedeelte van hierdie boek mag in enige vorm of op enige manier sonder skriftelike toestemming van die publiseerders weergegee word nie.


INHOUDSOPGAWE

Woord van verwelkoming v

Kontakpersoon v

Rasionaal v

Wat behels BSTE 221? vi

Voorvereistes vi

Slaagvereistes vi

Werkprogram vii

Studiemateriaal vii

Hoe om die studiegids te gebruik viii

Hoe om die module-inhoude te bestudeer ix

Aksiewerkwoorde x

Studie-ikone xii

Assessering xiii

FORMATIEWE ASSESSERING xiii

ONDERRIGTOETSE: xiv

Summatiewe assessering xv

Tegniese voorskrifte vir die voltooiing van werkopdragte xv

Moduleplan xvi

Werkprogram xvi

Module-uitkomste xvii

Waarskuwing teen plagiaat xviii

1 Beplanning 1

1.1 Inleiding 7

1.2 Voordele en koste van beplanning 9

1.3 Bestuursdoelwitte en planne 11

1.4 Die Beplanningsproses 13

1.5 Implementering van planne 16

2 Die organisering van bestuursaktiwiteite 20

2.1 Inleiding 23

2.2 Die belangrikheid van organisering 25

2.3 Die grondslae van organisering 27

2.4 Die informele organisasie 30

2.5 Faktore wat organiseontwerp beïnvloed 32

3 Leierskap 37

3.1 Inleiding 42

3.2 Die aard van leierskap 44

3.3 Leierskapsteorieë 47

3.4 Motivering 50

3.5 GROEPE EN SPANNE 52

3.6 Kommunikasie 54

4 Die beheer van die bestuursproses 58

4.1 Inleiding 62

4.2 Die doel van beheer 64

4.3 Die beheerproses 66

4.4 Tipes beheer 68

4.5 Kenmerke van 'n doeltreffende beheerstelsel 70A BUSINESS THAT MAKES NOTHING BUT MONEY
IS A POOR BUSINESS


Henry Ford

Woord van verwelkoming

Baie welkom by die tweedejaar, tweede semester in die Besigheidstudieklas. BSTE 221 is ʼn 16 krediet module wat impliseer dat jy ongeveer 160 studie-ure (wat kontaktyd, voorbereiding vir kontak-/ groepbesprekings / eksamens, leerure, voltooiing van werkopdragte, klastoetse en eksamens insluit) gaan benodig om die module suksesvol af te handel. Ek vertrou dat, buiten die selfverryking wat hierdie kursus jou sal bied, dit jou ook sal toerus met die nodige kundigheid om veranderinge in die onderwysomgewing (wat daarop gerig is om 'n meer entrepreneursgerigte onderwys aan leerders te voorsien), ten einde jou Godgegewe roeping as onderwyser uit te leef.

Hierdie module fokus op die beplanning, organisering, leierskap en beheer wat veral konsentreer op die rol van die bestuur, die fundamentele bestuurstake en verskillende bestuursvlakke en bestuursvorme. Die kennis en tegnieke waarmee jy in hierdie module te doen gaan kry, sal jou in staat stel om menige struikelblok in jou verbruikersomgewing (in die skool of privaatsektor) uit die weg te ruim.

Die onderrig is nie slegs gefokus op kennisverryking nie, maar om 'n kultuur van “voortdurende leer” te vestig om daardeur sukses vir die leerder in die toekoms te verseker. Die dinamiek van Besigheidstudies is uitnemend geskik om die visie te vervul.

Kontakpersoon

Titel en van

Gebou en kantoornommer

Kontaknommer


Rasionaal

Ekonomiese- en Bestuurswetenskappe word reeds in die Grondslagfase (grade 1-3) en die Intermediêre fase (grade 4-6) in AL die vakke as deel van die Ontwikkelingsuitkoms 5 “ENTREPRENEURIESE AKTIWITEITE” aangebied.

In die Seniorfase (grade 7-9) word Ekonomiese- en Bestuurswetenskappe as ʼn volwaardige skoolvak aangebied. Agt persent of 2.75 ure per week van die leerder se tyd behoort aan die vak Ekonomiese- en Bestuurswetenskappe bestee te word. In Ekonomiese en Bestuurswetenskappe word die leerder basiese sakevaardighede geleer om hulle voor te berei vir die wêreld waarin hulle na hulle skoolopleiding moet leef.

Met betrekking tot die Verdere Onderwys en Opleiding (VOO) fase, (grade 10 – 12), word die vak Besigheidstudies deur ʼn verskeidenheid van skole as ʼn selfstandige vak aangebied.

Om 'n sukses van hierdie module te maak, is dit belangrik dat jy eerstens 'n deeglike studie sal maak van die teoretiese kennis rondom die leerinhoude en tweedens dat jy hierdie teoretiese kennis prakties sal kan toepas.

Wat behels BSTE 221?

In hierdie module val die soeklig op ʼn aantal begrippe en vraagstukke waarmee die entrepreneur / sakeman te doen gaan hê in die algemene bestuur van sy eie besigheid, asook in sy persoonlike lewe as ekonomies aktiewe lid van die samelewing. Ons gaan spesifiek kyk na die beginsels van die algemene bestuur, asook die belangrikste bestuursaktiwiteite wat uitgevoer moet word ten einde ʼn onderneming te bedryf wat selfstandige ekonomiese bestaansreg het. As onderwysstudent wil ons jou bemagtig om veral menslike hulpbronne ten opsigte van leiding, ontwikkeling, bestuur en motivering te kan aanspreek.

Die verskil tussen ʼn onderwyser en ʼn uitstekende onderwyser is die manier waarop die skoolleerders in sy / haar klas gemotiveer word om hul beste te lewer.

Die leerinhoud wat in hierdie module hanteer word, is gebaseer op kurrikulêre vereistes vir die Senior fase (grade 7-9) asook Verdere Onderwys en Opleiding (VOO) fase (grade 10 – 12). Die kennis vervat in hierdie module sal jou in staat stel om as Besigheidstudie- of EBW onderwyser ʼn effektiewe bydrae te kan lewer tot die totale ontwikkeling van jou leerders.

Jou selfdissipline, toewyding, motivering, tydsbeplanning en tydsbesteding sal bepaal tot watter mate jy by hierdie module sal baat.

Voorvereistes

Om vir BSTE 221 te registreer, moet jy ten minste blootstelling aan BSTE 111; BSTE 121 en/of BSTE 211 gehad het.

 • Jy moet toegang hê tot ʼn rekenaar, aangesien jy alle werkopdragte getik moet inhandig volgens die voorskrifte wat later aan jou voorsien sal word. Indien jy nie toegang tot rekenaarfasiliteite het nie, kan die situasie met jou dosent bespreek word sodat ʼn alternatiewe reëling getref kan word.

 • Jy moet vroegtydig voorsiening maak vir toegang tot ʼn rekenaar met internetfasiliteite. Indien jy van die biblioteek gebruik gaan maak, moet jy vroegtydig reël en jou tydskedule kontroleer met die beskikbare tyd in die biblioteek. Die koste-implikasie is vir jou eie rekening en jy moet sodanig voorsorg daarvoor tref. Dit is opwindend om elektroniese databasisse te ontdek en dit is dan ook ʼn vereiste vir hierdie module. Die personeel by die biblioteek is besonder hulpvaardig en stel hulle ten doel om jou te begelei in die taak om die nuutste inligting te bekom.

 • Jy moet vertroud wees met basiese navorsingsvaardighede, aangesien daar van jou verwag gaan word om bepaalde opdragte uit te voer waarvoor jy inligting in die biblioteek of op die WEB sal moet versamel, analiseer of logies beredeneer.

Slaagvereistes

BSTE 221 is ʼn 16 krediet module en jy benodig ʼn modulepunt van minstens 50% om te slaag!

Sien die vereistes soos volledig uiteengesit in ASSESSERING (p. xv) in hierdie gids!

Indien hierdie module nie geslaag word nie, sal daar van jou verwag word om die module gedurende die daaropvolgende jaar te herhaal. Jy kan wel vir BSTE 311 en dus vir die derde jaar Besigheidstudiemodule registreer. Indien jy nie hierdie of enige van die ander modules in jou vorige jaar geslaag het nie, sal jy nie jou kwalifikasie verwerf nie, indien jy nie al die modules aan die einde van jou studietydperk (vierdejaar) suksesvol voltooi het nie.

Jy kan, indien jy die minimum vereistes bereik het, wel op grond van jou prestasie kwalifiseer vir die tweede geleentheid.

'n Student kan die eksamen in enige module hoogstens twee (2) keer binne twaalf (12) maande, wat volg op die datum van die student se eerste registrasie, skryf en slaag, waarna die betrokke module weer van vooraf geloop moet word, indien die eksamenpogings onsuksesvol was.

'n Program word geslaag deur al die modules waaruit 'n program saamgestel is, afsonderlik te slaag.

Werkprogram
Leereenheid / leergedeelte en tema

Beraamde studietyd

Datum vir afhandeling

Klastoets opdragte

Geskatte vlak van afhandeling (persentasie)

1

Beplanning

40 uur


2

Die organisering van bestuursaktiwiteite

40 uur


3

Leierskap

40 uur


4

Die beheer van die bestuursproses

40 uur

Totaal( ure)

160 uur
Studiemateriaal

 • Voorgeskrewe handboeke

Jy moet die volgende handboek aankoop:

 • Du Toit G.S, Erasmus B.J, Strydom J.W. (Ed). 2010. 8ste Uitgawe Inleiding tot die Bestuurswese: Kaapstad; Oxford University Press, (in die studiegids sal na Du Toit verwys word.)

Bogenoemde handboek is verkrygbaar by enige tak van Van Schaik of by Protea Boekwinkel op die Bult in Potchefstroom.

 • Nie-verpligte aanvullende bronne

Addisionele bronne is nie verpligtend nie, maar kan jou van groot hulp wees indien jy meer inligting benodig.

 • Nelson, Bob, 1956-, The management bible Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, Inc., c2005.

 • Daft, Richard L, Management, International Edition . Standnommer 658 DAF

 • Addisionele studiemateriaal

Die volgende bronne is in die Opvoedingswetenskappe-Biblioteek en sal jou studie baie verryk. Jy kan ook van hierdie bronne gebruik maak wanneer jy werkopdragte aanpak. (Indien daar na hierdie boeke in die gids verwys word, word dit gedoen aan die hand van die skrywer se van en titel van die boek). • Vaaldriehoek Biblioteek

Certo, Samuel C. Modern management / 10th ed. Upper Saddle River, N.J.: Pearson/Prentice Hall, [2005] c2006.

Harvard Business School Press. c2005. The results-driven manager: getting people on board. Boston, Mass.: Harvard Business School Press.

 • Ferdinand Postma-Biblioteek

Barrett, Deborah, 1949-. Leadership communication / 1st ed. Boston: McGraw-Hill, 2006.

Cary L. Cooper. Leadership and management in the 21st century: Business challenges of the future. Oxford: Oxford University Press, 2005.

 • Ander toepaslike studiemateriaal

Dit sal tot jou voordeel wees om daagliks die koerant te lees, nuus op die radio en televisie te luister om sodoende op hoogte te bly van veranderinge in ons land se ekonomie en die nuwe geslag entrepreneurs in Suid-Afrika. Die dagblad is daagliks in die Opvoedingswetenskappe-Biblioteek beskikbaar. Relevante bykomende bronne, soos vaktydskrifte en boeke sal u 'n breër perspektief gee van die sakewêreld.

Hoe om die studiegids te gebruik

Hierdie studiegids behoort jou in staat te stel om geredelik onafhanklik die studiemateriaal te bemeester deur selfstudie. Daar word van jou verwag om die feitelike kennis te bemeester sodat jy die geleentheid in die kontaksessies ten volle kan benut om by die praktiese toepassing van die werk uit te kom en probleemoplossing te kan hanteer. Dit bly jou verantwoordelikheid om die module volgens ʼn deeglik beplande studierooster te bemeester. Hierdie studiegids is slegs riglyne wat jy moet aanpas by jou persoonlike omstandighede om maksimum waarde uit die module te put.

Dit word aanbeveel dat jy vir jou ʼn werkboek /lêer aanskaf waarin jy vrae, probleme en/of spesifieke oplossings kan identifiseer. Hierdie werkboek / lêer sal dieselfde rol vervul as die portefeulje van leerders in skoolverband. Aangesien jyself op die netheid, volledigheid en geordenheid van leerders se portefeuljes op skoolvlak sal aandring, word verwag dat jou eie portefeulje aan dieselfde vereistes sal voldoen.

Wanneer jy hierdie module (BSTE 221) bestudeer, behoort jy hierdie gids te gebruik deur:

 • die studiegids eenmaal deur te blaai om ʼn oorsig oor die inhoud te verkry.

 • die uitkomste op alle vlakke (module en leereenheid) met aandag te bestudeer, aangesien jy daardeur kan vasstel watter kennis en vaardighede van jou as student verwag gaan word. Aan die begin van elke leereenheid word die belangrikste uitkomste gestel. Neem deeglik van hierdie uitkomste kennis om jou denke te fokus op die eindresultaat en ʼn geheelbeeld van die betrokke leereenheid te verkry.

 • die moduleplan te bestudeer om ʼn oorsig te kry van wat die module behels om jouself sodoende te oriënteer rakende die aspekte waaraan aandag gegee gaan word en hoe elk by die res van die module inskakel.

 • jou studie van elke leereenheid noukeurig te beplan aan die hand van die voorgestelde tydskedule daarvoor (hou in gedagte dat die aantal ure toegeken aan elke leereenheid verband hou met die aantal krediete wat daardie eenheid werd is – dit is sinneloos om bv. 20 uur te spandeer aan ʼn leereenheid wat slegs 1 krediet werd is, aangesien 1 krediet bv. slegs 10 studie-ure regverdig).

 • vervolgens die leerinhoud te bestudeer deur die toepassing van leerstrategieë wat jou persoonlike studiestyl en omstandighede die beste pas. Jy word verwys na die studiegids AGLA 121, waarin al die nodige leerstrategieë, kognitiewe- en metakognitiewe denkvaardighede vir jou uiteengesit is.

 • die individuele en/of self-evalueringsopdragte tydens jou voorbereiding uit te voer om vas te stel of jou kennis van die leerinhoude voldoende is. (dit is noodsaaklik, aangesien jy daardie kennis tydens die kontakgeleenthede en groepbesprekings sal moet toepas om jou begrip daarvan te illustreer).

 • te sorg dat jy goed voorbereid is vir alle kontakgeleenthede of groepsbyeenkomste, sodat jy sinvol aan die klasbesprekings kan deelneem.

 • alle werkopdragte en groeptake, soos in die studiegids gespesifiseer, nougeset uit te voer en betyds in te handig vir evaluering.

 • aan die einde van ʼn leereenheid die leeruitkomste van die eenheid te hersien deur elkeen in ʼn vraag te verander en seker te maak dat jy daardie vraag kan beantwoord en praktykgerig kan toepas waar relevant.

 • te onthou dat die uitkomste as toets- en eksamenafbakening sal geld.

 • deurgaans die inligting wat jy vanaf die internet ontvang het, krities aan die hand van legitimiteit en oorspronklikheid te evalueer.

Hoe om die module-inhoude te bestudeer

Doel van die module

Die doel van hierdie module is nie net om jou van bepaalde aspekte van bestuurswese bekend te stel nie, maar veral om jou in staat te stel om daardie aspekte van bestuur te gebruik om effektiewe ingeligte bestuursbesluite te kan neem, beplanning-, organisering-, leierskap- en beheerprobleme te analiseer en op ʼn bepaalde vlak aan te spreek om sodoende seker te maak dat jy eendag in die praktyk daardie inhoude effektief en op ʼn interessante wyse vir jou leerders kan ontsluit. Besigheidstudie ontwikkel jou verder om ʼn sinvolle bydrae tot die ekonomiese aktiwiteite van die land te lewer.

Hoe om Besigheidstudie te bestudeer

Om Besigheidstudie te bestudeer en te verstaan, vereis dat jy aktief aan die onderrigleer­aktiwiteite deelneem. Lees en memorisering is beslis nie genoeg nie. Jy moet telkens die teks krities bevraagteken en kwelvrae onder jou dosent se aandag bring. Dis belangrik dat jy elke stap in enige bestuur- of entrepreneuriese analise verstaan, indien jy dit wil toepas. Vra voortdurend tussen verskillende stappe “hoekom ?” Moenie net memoriseer nie, sorg dat jy die werk verstaan!

Probeer telkens om onderafdelings by die geheelbeeld van die module in te pas. (gebruik die moduleplan). Aan die einde van elke leereenheid moet jy die uitkomste hersien om seker te maak dat jy elkeen suksesvol bemeester het. Wees verseker dat toets- en eksamenvrae uit hierdie leeruitkomste geformuleer sal word. Indien jy dus nougeset aan die hand van die uitkomste elke leereenheid voorberei, is jy terselfdertyd besig om eksamenvoorbereiding te doen.

Kontak

Uitkomste wat veral van jou hoër orde kognitiewe vaardighede onder andere analise, evaluering en kritiese beredenering vereis, is noodsaaklik. Uitkomste wat gerig is op laer orde denke, soos byvoorbeeld definisies, beskrywings en blote besprekings, moet jyself bemeester terwyl jy voorberei. Indien jy egter enige probleem met die leerinhoud ervaar, is dit jou verantwoordelikheid om dit onder die aandag van jou dosent te bring, sodat dit aangespreek kan word. Andersins kan jy die vrymoedigheid neem om tydens kantoorure met die betrokke dosent te skakel, sodat ʼn oplossing vir jou probleem gevind kan word.Belangrik! Indien die ikoon direk hierbo vertoon, saam met enige ander ikoon wat ʼn oefening of hersiening aandui gebruik word, beteken dit dat daar van jou verwag word om die betrokke inligting verder te kontroleer of te bespreek.

Dis belangrik om te onthou dat jou vordering tydens die afhandeling van hierdie module grootliks van jou selfstandige leerpoging gaan afhang. Jou dosent is jou leerfasiliteerder wat beskikbaar is wanneer jy enige leiding benodig, maar jy bly steeds verantwoordelik vir jou eie leer ten einde die module suksesvol af te handel.

Aksiewerkwoorde

Die volgende aksiewerkwoorde word gereeld in die studiegids en vraestelle gebruik. Hierdie lys word aan jou verskaf, sodat jy seker kan maak wat van jou verwag word indien enige van die onderstaande aksiewoorde in ʼn vraag of opdrag voorkom. Die aksiewoord dui ook aan of daar van jou ʼn hoër- of laer orde kognitiewe vaardigheid vereis word om die betrokke vraag of opdrag uit te voer. Maak dus seker dat jy presies weet wat elkeen beteken en hoe om dit te gebruik:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Похожие:

A business that makes nothing but money is a poor business iconPeter N. Nemetz, Ph. D. Professor of Strategy and Business Economics Faculty of Commerce and Business Administration University of British Columbia Journal of International Business Education, 2003, in press. Revised May 11, 2003

A business that makes nothing but money is a poor business iconThe Associate of Arts degree in Business Administration gives students a broad knowledge of the fundamentals of business operations. It prepares students for

A business that makes nothing but money is a poor business iconS upply and installation of it equipment for the suriname business forum (sbf) and the suriname business development center (sbc)

A business that makes nothing but money is a poor business iconProgramme Business Informatics This programme consist of the following subjects: Business Informatica and Intelligent Information Systems

A business that makes nothing but money is a poor business iconSustainable solutions. New business ideas and new ideas on business

A business that makes nothing but money is a poor business iconBusiness Models For Marketing e-vet a report On Business Models For The International Marketing Of Australian vet online Products And Services

A business that makes nothing but money is a poor business iconКнига Blog Rules (a business Guide to Managing Policy, Public Relations, and Legal Issues)
Книга — Blog Rules (a business Guide to Managing Policy, Public Relations, and Legal Issues), автор — Nancy Flynn. На русском языке...
A business that makes nothing but money is a poor business iconBusiness Administration Course

A business that makes nothing but money is a poor business iconHow Fit is Your Business?”

A business that makes nothing but money is a poor business iconUk and china: partners in business

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница