Методичні рекомендації для проходження
Скачать 236.68 Kb.
НазваниеМетодичні рекомендації для проходження
Дата24.10.2012
Размер236.68 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

“ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”
МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Факультет менеджменту

Кафедра менеджменту організацій та логістики


«ЗАТВЕРДЖУЮ»


Перший проректор

Бондар О.Г.

«_______»________________2009р.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ

УПРАВЛІНСЬКОЇ ПРАКТИКИОсвітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст

Галузь знань: 0502 – менеджмент і адміністрування

Напрям підготовки: 7.050201 – менеджмент організацій

Статус курсу: фаховий


Ухвалено на засіданні

науково-методичної ради

факультету менеджменту ЗНУ

Протокол № 1 від 16 вересня 2009 р.

Голова ради Татаринцева А.С.


Затверджено

На засіданні кафедри

Протокол №2 від “8” вересня 2009 р.


Зав. кафедри Волков В.П.

Запоріжжя 2009   2010


Методичні рекомендації для проходження управлінської практики:

Запоріжжя: ЗНУ, 2009. – с.19


Укладач: К.е.н. доц.. Іляшенко А.Х.


Ухвалено на засіданні

науково-методичної ради

факультету менеджменту ЗНУ

Протокол № 1 від 16 вересня 2009 р.

Голова ради Татаринцева А.С.


Затверджено

На засіданні кафедри

Протокол №2 від “8” вевресня 2009 р.


Зав. кафедри Волков В.П.


І. Пояснювальна записка


Програма управлінської практики відповідає навчальному плану підготовки спеціалістів напряму підготовки: 7.030601 – менеджмент, професійне спрямування: менеджмент.

Управлінська практика є необхідною складовою частиною вивчення навчального курсу та передбачається проходження студентами практики на підприємствах різних сфер діяльності.

Згідно з освітньо-кваліфікаційною характеристикою спеціаліста з менеджменту, управлінська практика покликана охоплювати весь спектр питань від вибору бізнес-стратегії і проектування продукту або послуг підприємства до повного завершення їх життєвого циклу з наступним повним оновленням проектних процесів, прогнозування, планування, постачання, збуту та розміщення виробництва.

Управлінська практика з фаху “Менеджмент” є логічним продовженням усіх видів практики і завершує практичну підготовку висококваліфікованих спеціалістів.

Метою управлінської практики є завершення вивчення студентами проблеми, що повязані з темою дипломного наукового дослідження. Студенти узагальнюють усі дослідження, що раніше були проведені ними під час виконання курсових робіт та написання звітів з практики, роблять висновки і пропозиції та подають їх для впровадження на підприємстві.

Під час проходження управлінської практики студенти перевіряють запропоновані висновки та пропозиції, уточнюють їх, отримують відгуки керівників підприємства на виконане дослідження, вносять доповнення, оформляють звіт з проходження управлінської практики.

Управлінська практика передбачена для студентів 6 курсу напряму підготовки: 7.030601 – менеджмент, професійне спрямування: менеджмент організацій, логістика та є важливою частиною підготовки висококваліфікованих фахівців.

Термін управлінської практики – 3 тижні.

Метою управлінської практики є поглиблення і закріплення теоретичних знань та формування у студентів професійних умінь та навичок з метою формування спеціалістів з фаху “Менеджмент” як особистостей, здатних вирішувати певні проблеми та завдання соціальної діяльності через вироблення умінь і навичок, визначених в освітньо-кваліфікаційній характеристиці, а також виховання у студентів потреби систематично поповнювати свої знання і творчо їх застосовувати в практичній діяльності у сфері своєї майбутньої спеціальності.

Основним завданням управлінської практики є

 • закріплення теоретичних знань студентів та їх застосування на практиці;

 • вивчення організаційної структури та особливостей функціонування, правових засад і сфери діяльності підприємства;

 • практична підготовка студентів до самостійної роботи на одній з відповідних посад з фаху “Менеджмент”;

 • підбір нормативно-правових, інформаційних, звітних і статистичних матеріалів, їх систематизація та аналіз;

 • здобуття студентами навичок самостійної практичної діяльності на службових посадах;

 • набуття досвіду господарської діяльності організації в умовах ринкових відносин;

 • набуття досвіду організаційної та управлінської діяльності зі своєї майбутньої спеціальності.


Студент повинен ЗНАТИ:

 • організаційну структуру управління підприємством.

 • організацію праці на підприємстві.

 • сучасні вимоги до оновлення бізнесу;

 • шляхи підвищення якості продукції;

 • проблеми управління виробничим підприємством;

 • стратегію і функції підприємства;

 • навички продуктивно-критичного оцінювання діючих механізмів планування діяльності підприємства і розробки прогресивних методів економічного управління;

 • методи та інструменти економічного управління підприємством


Студент повинен ВМІТИ:


 • Проаналізувати організаційну структуру управління підприємством.

 • Проаналізувати організацію праці на підприємстві.

 • Проаналізувати планово-економічну діяльність підприємства

 • Проаналізувати баланс товарообороту підприємства та обґрунтувати потребу в товарних ресурсах на плановий період.

 • Проаналізувати стан і визначити основні напрями розвитку матеріально-технічних ресурсів підприємства.

 • Проаналізувати чисельність персоналу підприємства, систему оплати праці. Проаналізувати витрати і кінцеві результати господарської діяльності підприємства та визначити розмір планового прибутку.

 • Проаналізувати обігові активи підприємства і визначити потребу в них на плановий період.

 • Проаналізувати фінансові ресурси підприємства та обґрунтувати потребу в них у плановому періоді.

 • Оцінити ефективність комерційної діяльності.

 • Вивчити організацію рекламної роботи.

ІІ. Зміст управлінської практики


Зміст управлінської практики обумовлений напрямком діяльності підприємства, організації чи установи, що є базою практики і повинен відповідати вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця. Управлінська практика студентів є важливою складовою навчального процесу і проводиться з метою закріплення і поглиблення теоретичних знань, набуття виробничих навичок з майбутньої спеціальності та досвіду самостійної роботи.

Проходячи управлінську практику на посаді

Менеджер з постачання

студент практикант виконує наступні функціональні обов'язки :


Бере участь у:

 1. Проведені маркетингового аналізу ринку.

 2. Вивченні системи постачання товарів на філії.

 3. Підготовці та у укладанні угод на постачання продукції.

 4. Підготовці інформації щодо укладання угод.


Проходячи практику на посаді

Менеджера контакт-центру

студент практикант виконує наступні функціональні обов'язки :


Бере участь у:

 1. Вивченні ринкової кон’юнктури;

 2. Організації рекламної діяльності;

 3. Вивченні політики ціноутворення та порядку оподаткування;

 4. Веденні податкового та бухгалтерського обліку;

 5. Складанні та поданні фінансової та податкової звітності.

 6. Здійсненні касових та банківських операцій.

 7. Оформленні первинної бухгалтерської документації


Проходячи практику на посаді

Менеджера по формуванню турпродукта

студент практикант виконує наступні функціональні обов'язки :

Бере участь у:


 1. Доборі базових матеріалів по туризму.

 2. Пошуку, первинній обробці та аналізі інформації по туризму та визначає достовірність інформації.

 3. Досліджені попиту та пропозиції на туристські продукти.

 4. Розробці концепції та програмі туру.

 5. Пошуку наступних контрагентів для формування туристського продукту:

- організацій готельної сфери;

- організацій-перевізників;

- організацій громадського харчування;

- екскурсійних бюро;

- медичних установ і організацій, санаторіїв, профілакторіїв;

- організацій культури та спорту;


Функціональні обв'язки студента   практиканта на посаді

Менеджера з кадрів:

Бере участь у :


 1. Розробленні стратегічних та оперативних планів з праці та кадрів.

 2. Підготовці необхідних матеріалів для атестаційної, кваліфікаційної і тарифікаційної комісій, проектів документів, що стосуються винагород і заохочень працівників.

 3. Оформленні, проведені обліку і зберіганні документації щодо трудової діяльності працівників.

 4. Проведенні обліку та контролю надання відпусток працівникам.

 5. Оформленні документів, щодо пенсійного забезпечення працівників

 6. Дослідженні причин плинності кадрів та розробці заходів щодо їх усунення.

 7. Складанні інформаційної бази щодо кількісного складу персоналу, контролює її своєчасне оновлення та поповнення.


Проходячи практику на посаді

Менеджеру зі збуту

студент практикант виконує наступні види робіт:


 1. Приймає участь у проведенні маркетингових досліджень з вивчення споживчого ринку та перспектив його розвитку, розширенні господарських зв'язків зі споживачами, аналізі попиту, оцінюванні рівня конкурентоспроможності продукції на ринку, моніторингу конкурентів;

 2. Приймає участь у розробленні маркетингової політики;

 3. Вносить пропозиції щодо цінової політики підприємства, обсягів продажу, організації збуту;

 4. Бере участь у підготовці проектів стратегічних та оперативних планів реалізації продукції, розробці рекламної стратегії, програм із стимулювання збуту та формування попиту;

 5. Бере участь у ярмарках, торгах, виставках, біржах із рекламування і реалізації продукції що випускається;

 6. Приймає участь в організації зв'язків з діловими партнерами;

 7. Приймає участь в укладанні договорів на постачання продукції і узгодження умов постачання;

 8. Бере участь у дослідженні потреби в різних транспортних засобах і робочій силі для своєчасного відвантаження готової продукції та бере участь у оформленні договорів на перевезення продукції з транспортними організаціями;

 9. Приймає участь у складанні заявки, зведеної відомості замовлень та розробці асортиментного (номенклатурного) плану постачання;

 10. Бере участь у аналізуванні інформації щодо обліку готової продукції на складах підприємства;


Проходячи практику на посаді

Менеджер - економіст

студент практикант виконує наступні види роботи:

Бере участь в


 1. Економічному плануванні діяльності підприємства;

 2. Розробці проектів поточних планів підприємства по всіх видах діяльності.

 3. Укладанні договорів та проведенні розрахунків по ним;

 4. Розробці стратегічного плану діяльності підприємства з урахуванням факторів зовнішнього та внутрішнього середовища;

 5. Розробці прогресивних планових техніко-економічних нормативів матеріальних і трудових витрат;

 6. Формуванні цінової політики підприємства.

 7. Проведенні комплексного економічного аналізу всіх видів діяльності підприємства з розробкою заходів щодо підвищенні ефективності використання капітальних вкладень, матеріальних, трудових і фінансових ресурсів;

 8. Проведені статистичного обліку виробничих та техніко-економічних показників роботи підприємства.

 9. Розробці шляхів підвищення конкурентоспроможності підприємства, продуктивності праці, зниженню витрат господарської діяльності, підвищенню рентабельності, збільшенню прибутку, усуненню втрат і непродуктивних витрат.

 10. Дослідженні ринку з метою визначення перспектив розвитку підприємства.


Проходячи практику на посаді

Менеджера з маркетингу

студент практикант виконує наступні функціональні обов'язки:


Бере участь у:

 1. Розробці стратегій та оперативного планів маркетингу підприємства.

 2. Розробці фірмового стилю.

 3. Підготовці і виконанні плану рекламної діяльності по товарних напрямах.

 4. Формуванні бюджетного плану рекламних компаній.

 5. Формуванні інформаційної бази даних для Директ-маркетинга (пряма поштова розсилка, факсимільна розсилка, розсилка по електронній пошті).

 6. Розробці та удосконаленні цінової політики.

 7. Розробці прайсів на продукцію по всіх товарних напрямах.

 8. Розробці дизайнерської концепції щодо представницької продукції.

 9. Розробці і проведенні рекламних акцій для просування фірми і товарів на ринок.

 10. Ефективній роботі з ЗМІ по рекламуванню продукції.

 11. Узгодженні умов для укладання договорів і контролі їх виконання.

 12. Аналізі продажів продукції по товарних групах і напрямах.

 13. Аналізі рівня сервісу та конкурентоспроможності продукції на основі відгуків споживачів;

 14. Проведенні моніторингу конкурентів підприємства.

 15. Проведенні базових досліджень ринку по стратегічних напрямах бізнесу підприємства.

 16. Робота з програмним забезпеченням і базами даних.

 17. Формування інформаційної бази даних клієнтів, партнерів та конкурентів підприємства;

 18. Дослідженні вимог споживачів до якісних характеристик товару.

 19. Дослідженні факторів, що впливають на збут товару.

 20. Розробці пропозицій щодо поліпшення споживчих властивостей товарів і перспектив освоєння нової продукції та ринків.


Проходячи практику на посаді

Менеджера з об’єктного продажу

студент практикант виконує наступні функціональні обов'язки:


Бере участь у:

 1. Здійсненні активного пошуку та роботі з клієнтами та можливими бізнес-партнерами підприємства.

 2. Підготовці та проведенні ділових переговорів.

 3. Підписанні договорів.

 4. Роботі з маркетингового дослідження ринку.

 5. Роботі з інформаційною базою даних підприємства.


Проходячи практику на посаді

Начальника відділу з охорони праці

студент практикант виконує наступні функціональні обов'язки:


 1. Планування, координація та контроль роботи співробітнитків.

 2. Здійснення контролю за створенням безпечних та здорових умов праці на підприємстві, додержанням чинного законодавства, правил, стандартів, норм положень, інструкцій з охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту і охорони навколишнього середовища.

 3. Дослідження умов праці на робочий місцях;

 4. Проведення роботи з паспортизації санітарно-технічного стану цехів, перевірка технічного стану устаткування та розробці пропозицій щодо усунення наявних недоліків;

 5. Складанні звітності з охорони праці.


Проходячи практику на посаді

Регіональний менеджер з продажу

студент практикант виконує наступні функціональні обов'язки:


 1. Активний пошук нових клієнтів підприємства.

 2. Підготовка та проведення переговорів.

 3. Контроль виконання проектів щодо термінів та якості.

 4. Участь у виставках.


Проходячи практику на посаді

Регіональний представник

студент практикант виконує наступні функціональні обов'язки:


 1. Бере участь у розробці стратегічного та оперативного планів роботи регіонального представництва та управлінні його діяльністю;

 2. Бере участь у здійсненні активного продажу інвестиційних продуктів в регіоні;

 3. Бере участь у маркетинговому дослідженні конкурентного ринку;

 4. Бере участь у розробці заходів щодо підтримки позитивного іміджу компанії.Зміст програми управлінської практики повинен відповідати Положенню про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України та навчальному плану підготовки спеціалістів напряму підготовки: 7.050201 – менеджмент, професійне спрямування: менеджмент організацій, логістика

План та календарний графік проходження управлінської практики складається керівником практики від університету та студентом та затверджується керівником практики від університету.


ІІІ. Організація та керівництво управлінської практикою


Відповідальність за організацію практики, її проведення і контроль покладається на завідувача кафедри менеджменту організацій та логістики ЗНУ.

Загальне керівництво практикою на підприємстві здійснюється головними фахівцями або їх заступниками, безпосереднє керівництво покладається на керівників структурними підрозділами та на окремих висококваліфікованих спеціалістів.

Навчально-методичне керівництво і виконання програми практики забезпечується викладачами кафедри менеджменту організацій та логістики ЗНУ, які закріплюються за базами практики.

Проведення управлінської практики забезпечується такими документами:

програма практики;

щоденник практики;

звіт про проходження студентом практики.

Управлінська практика студентів є важливою складовою навчального процесу і проводиться з метою закріплення і поглиблення теоретичних знань, набуття виробничих навичок з майбутньої спеціальності та досвіду самостійної роботи.

Перед початком практики студент має отримати:

у деканаті – направлення на практику;

на кафедрі– програму практики, індивідуальне завдання, щоденник з управлінської практики.

Під час проведення практики студент зобов’язаний:

набути відповідні виробничі навички із майбутньої спеціальності;

своєчасно виконувати всі адміністративні та наукові вказівки керівника за місцем практики, забезпечити високу якість робіт, що виконуються, вивчити і неухильно дотримуватись правил техніки безпеки, експлуатації обладнання, охорони праці;

регулярно вести щоденник з практики і своєчасно готувати звіт про проходження практики;

підкорятися діючим на підприємствах, установах і організаціях правилам внутрішнього розпорядку;

приймати участь у науково-дослідній роботі;

активно приймати участь у громадському житті за місцем практики;

дорожити честю студента “ЗНУ”, бути прикладом у праці та поведінці.

Перед відбуттям на практику студент має пройти на кафедрі інструктаж з техніки безпеки і охорони праці.

Після закінчення практики студент повинен подати на кафедру:

щоденник з виробничої практики;

звіт про проходження управлінської практики (оформлений відповідно до стандарту “ЗНУ”);

характеристику-відгук з місця практики.

Звіт про управлінської практику здається на кафедру протягом двох днів після повернення студента з практики. Захист з практики проходить перед спеціально призначеною комісією з двох-трьох осіб за участю викладача – керівника практики від університету. Залік з практики диференційований.

Студент, який не виконав програму з практики, отримав негативний відгук про роботу або незадовільну оцінку при захисті звіту, направляється повторно на практику під час студентських канікул або відраховується із університету.

На студентів-практикантів, які порушують правила внутрішнього розпорядку та виробничої дисципліни, керівниками баз практики можуть накладатися стягнення, про що повідомляється ректору університету. Ректор вирішує питання подальшого проходження практики та перебування студента в університеті.

ІV. Вимоги до складання та оформлення документації про проходження

управлінської практики


Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання програми управлінської практики у письмовій формі.

Головним документом звітності є щоденник практики, який містить такі основні розділи.

 • Розпорядження на практику – заповнюється деканатом факультету менеджменту та керівником практики від підприємства; підписи завіряються печатками.

 • Календарний графік проходження практики – заповнюється студентом разом з керівником практики від університету та підписується керівником практики від підприємства і керівником практики від університету.

Календарний графік розробляється з урахуванням профілю підприємства-бази практики та має враховувати спеціалізацію студента-практиканта. Графік включає види робіт, що виконуватимуться студентом, обсяг робіт та дати їх виконання.

 • Відгук і оцінка роботи студента під час практики – заповнюється керівником практики від підприємства.

 • Висновок керівника практики від університету про роботу студента – заповнюється керівником практики від університету.

У звіті з практики відображаються результати вивчення програмних запитань, висновки та рекомендації, копії документів та рішень. Розмір текстової частини звіту - до 50 сторінок.

Звіт з практики оформлюється відповідно до стандарту ДСТУ 3008-95 від 23.02.1995 р. "Документація. Звіти у сфері науки та техніки. Структура та правила оформлення". Звіт оформлюється на аркушах формату А4 (210 х 297 мм). Звіт виконується рукописно чорнилами одного кольору, або може бути надрукований на машинці, або при допомозі комп'ютера з одного боку аркуша. При машинодрукарському способі робота виконується через 1,5 інтервали; при допомозі ЕОМ   з розрахунку не більш 40 рядків на сторінці при умові рівномірного її заповнення і висоті літер і цифр не менш 1,8 мм. Текст слід розташовувати, дотримуючись наступних розмірів полів: зверху, ліворуч та знизу - не менш 20 мм, з правого боку   не менш 10 мм. Помилки (описки), неточності дозволяється виправляти замальовуванням «штрихом».

Структурні елементи "Зміст", "Вступ", "Висновки", "Рекомендації", "Література", "Додаток" не нумерують, а їх назви є заголовками структурних елементів .

Розділи та підрозділи повинні мати заголовки. Заголовки структурних елементів звіту і заголовки розділів слід розташовувати посередині рядка, друкувати великими літерами без крапки у кінці, не підкреслювати.

Заголовки підрозділів, пунктів, підпунктів звіту слід починати з абзацного відступу, що дорівнює 5 знакам. Друкувати рядковими літерами, крім першої великої, не підкреслювати, без крапки у кінці. Якщо заголовок складається з двох речень, їх відокремлюють крапкою. Переноси слів у заголовках розділів не дозволяються. Між заголовком і наступним або попереднім текстом повинно бути не менш двох рядків, при машинописному - не менш трьох інтервалів. Не дозволяється розташовувати назву розділу, підрозділу у нижній частині сторінки, якщо після нього розташовано тільки один рядок тексту. Написання кожного розділу починається з нової сторінки, а підрозділів - продовжуючи її.

Сторінки звіту необхідно нумерувати арабськими цифрами, дотримуючись нумерації протягом усього тексту. Номер сторінки проставляється у правому верхньому кутку сторінки без крапки на кінці. Титульний аркуш включається у загальну нумерацію сторінок роботи і вважається першою сторінкою, але номер сторінки на титульному аркуші не проставляється. Ілюстрації та таблиці, що розташовані на окремих сторінках, включають у загальну нумерацію сторінок звіту.

Розділи, підрозділи звіту слід нумерувати арабськими цифрами (1, 2, З і т.д.). Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, відокремлених крапкою. Після номера підрозділу крапку не ставлять (1.1, 1.2, 2.3, і т.д.). Таблиці та ілюстрації (малюнки, графіки, схеми, діаграми) слід розташовувати у звіті безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці та ілюстрації повинні бути дані посилання в тексті роботи. Якщо таблиці чи ілюстрації створені не автором роботи, необхідно при поданні їх у роботі дотримуватися вимог чинного законодавства про авторські права.

Таблиці, так само як й ілюстрації, слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу за винятком таблиць (ілюстрацій), які наводяться у додатках. Номер таблиці (ілюстрації) складається з номера розділу і порядкового номера таблиці (ілюстрації), відокремлених крапкою, наприклад, таблиця 2.1 - перша таблиця другого розділу.

Таблиця повинна мати назву, яку друкують малими літерами (крім першої великої) і вміщують над таблицею після слова «Таблиця » з зазначенням її номера.

Якщо рядки або графи таблиці виходять за межі формату сторінки, таблицю поділяють на частини, переносячи частину таблиці на наступну сторінку, повторюючи в кожній частині таблиці її головку та боковик. При поділі таблиці на частини допускається її головку або боковик заміняти відповідно номерами граф чи рядків, нумеруючи їх арабськими цифрами у першій частині таблиці.

Слово «Таблиця» та її номер слід писати один раз зліва над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть: «Продовження таблиці» з зазначенням номера таблиці.

Заголовки граф таблиці починають з великої літери, а підзаголовка   з малої, якщо вони складають одне речення з заголовком. Підзаголовки, що мають самостійне значення, пишуть з великої літери. В кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять.

Ілюстрації повинні також мати назву, яку розміщують під ілюстрацією. За необхідністю під ілюстрацією розміщують пояснювальні дані (під рисунковий текст). Ілюстрація позначається словом «Рисунок», яке разом з номером і назвою ілюстрації розміщують після пояснювальних даних, наприклад, «Рис. 2.1 Схема апарату управління».

У разі необхідності пояснення змісту тексту, таблиці або ілюстрації в роботі використовують примітки. Примітка розташовується безпосередньо після тексту, таблиці, ілюстрації, яких вони стосуються. Одну примітку не нумерують. Слово «Примітка» друкують з великої літери з абзацного відступу, не підкреслюють, після слова «примітка» ставлять крапку і з великої літери в тому ж рядку подають текст примітки.

Оформлений звіт з проходження управлінської практики здається на кафедру менеджменту організацій та логістики ЗНУ.

Без заповненого звіту з проходження управлінської практики практика не зараховується.

V. Підведення підсумків практики


Звіт з практики повинен бути своєчасно поданий для перевірки керівникові практики-викладачу випускаючої кафедри. За результатами перевірки звіту керівник приймає рішення про допуск його до захисту або вертає студенту на доопрацювання у відповідності з вказаними зауваженнями.

До захисту допускаються студенти, які повністю виконали програму практики, представили звіт згідно встановленої форми та одержали позитивну характеристику керівника від підприємства-бази практики.

Захист звіту проводиться в вищому навчальному закладі або на підприємстві-базі практики. Захист звіту з виробничої економічної практики здійснюється перед комісією, яка складається з трьох викладачів випускаючої кафедри, а при захисті на підприємстві у комісію входять керівники від вищого навчального закладу та бази практики.

Студенти, які своєчасно не подали та не захистили звіт з практики, не допускаються до складання державного комплексного екзамену та не переводяться на наступний курс.

Результати захисту звітів заносяться в екзаменаційну відомість та проставляються у залікових книжках.

Висновки практики аналізуються та обговорюються на засіданні випускаючої кафедри та Раді факультету. На кафедрі проводиться конкурс на кращий звіт з практики, а також підсумкова конференція студентів за результатами практики. Пропозиції студентів по вдосконаленню організації практики узагальнюються та використовуються з метою вдосконалення навчального процесу та професійної підготовки фахівців.

VІ. Критерії оцінювання виробничо-економічної практики за кредитно-модульною системою


У цілому якісно виконаний звіт з управлінської практики оцінюється маскимально 100 балами.

Кількість балів знімається за порушення вимог:

1. Невідповідне оформлення (значне перевищення обсягу текстової частини роботи – більше 5 сторінок; шрифт та інтервал не відповідає встановленим нормам; відсутня або неправильна нумерація сторінок; неправильне оформлення графічного матеріалу тощо) – 5-15 балів

2. Несвоєчасне затвердження плану, несвоєчасна реєстрація звіту з виробничо-економічної практики, несвоєчасне подання до захисту – 5 балів

3. Вступ не відповідає стандарту (відсутнє обгрунтування актуальності теми, її значущості, невизначена мета і завдання виробничо-економічної практики, предмет і об'єкт дослідження, не представлена характеристика структури роботи тощо) – 5- 10 балів

4. Відсутня логічна послідовність і науковий стиль викладення – 5-10 балів

5. Виклад теоретичної частини не відповідає вимогам (відсутність глибини, всебічності, повноти викладення, визначення дискутивних питань тощо) – 5-10 балів

6. Відсутність табличного та ілюстративного матеріалу, його аналізу та прив'язки до змісту тексту – 5- 20 балів.

7. Відсутність визначених проблем у вивченні теми, шляхів їх вирішення, відсутність власної точки зору та аргументації – 5-20 балів.

8. Невідповідність висновків вимогам (відсутність зв”язку з результатами дослідження, підсумків з розглядуваних питань) – 5 балів.

9. Неправильно оформлений список літератури – 5 балів.

Кількість балів за виконання звіту з управлінської практики визначається науковим керівником у процесі перевірки. При захисті звіту з управлінської практики студентом кількість балів може бути змінено.

Враховуючи набрану кількість балів, у цілому звіт з управлінської практики оцінюється наступним чином:

«Відмінно» А   90 – 100 балів;

« Дуже добре» В   85 – 89 балів;

«Добре» С – 75 – 84 балів;

«Задовільно» D – 70  74 бали.

«Достатньо» E   60 – 69 балів;

«Незадовільно – з можливістю повторного складання» FX   35 – 59 балів;

«Незадовільно   з обовязковим повторним курсом» F   1 – 34 балів;


За шкалою ECTS “ відмінно” відповідає оцінці “А”, “добре” – оцінкам “В” та “С”, “ задовільно”   “Д” та “Е”.

При незадовільній оцінці (до 59 балів) звіт з управлінської практики переробляється та подається на повторне оцінювання.


Критерії оцінювання звіту з практики:

Підсумкова оцінка виставляється комісією колегіально за наступними критеріями:

Оцінка "відмінно"   студент при написанні звіту виконав основні завдання практики та індивідуальне завдання, зробив висновки з урахування причинно-наслідкових зв'язків перебігу явищ (процесів), при цьому при захисті показав вміння аналізувати, порівнювати, узагальню­вати, абстрагувати і конкретизувати, класифікувати і систематизувати матеріа­ли та запропоновував ряд заходів щодо вдосконалення діяльності підприємства до розробки яких підійшов творчо.

Оцінка "добре"   студент при написанні звіту виконав основні завдання практики та індивідуальне завдання, зробив висновки з урахування причинно-наслідкових зв'язків і механізмів (алгоритмів) перебігу явищ (процесів), при цьому при захисті достатньо проявив отримані вміння та навики щодо роботи з документацією та інформацією щодо результатів роботи підприємства.

Оцінка "задовільно" – студент при написанні звіту виконав основні завдання практики та індивідуальне завдання, але зроблені висновки без урахування причинно-наслідкових зв'язків і механізмів (алгоритмів) перебігу явищ (процесів), при цьому при захисті не достатньо проявив отримані вміння та навики щодо роботи з документацією та інформацією щодо результатів роботи підприємства.

Література

Основна

 1. Фатхутдинов Р.А. Организация производства: Учебник.М.: ИНФРА-М,2000.

 2. Большаков А.С., Михайлов В.И. Современный менеджмент: теория и практика - СПб: Питер, 2000. -416с.

 3. Литвак Б.Г. Управленческие решения.-М.: "Тандем", 1998.

 4. Стандартизация и управление качеством продукции

 5. Аоки М. Фирма в японской экономике. Пер. с англ.,-СПб: Лениздат,1995.

 6. Оучи У.Г. Методы организации производства: японский и американский подходы: Пер. с англ. - М.,1993.

 7. Крутик А.Б., Маркушевич О.Г. Механизм управления предприятием в условиях свободной экономики. - М.,2006.

 8. Бондарь Н.П., Васюхин О.В. и др. Эффективное управление фирмой: современная теория и практика. СПб. :»Бизнес-пресса», 2007.

9. Трачов М.В. Управление трудом. - М.: Наука, 2002.
10. Иванцевич Д., Лобанов А. Человеческие ресурсы управления. - М.:

Дело, 1993.

11.Демичев Г.М. Складське і тарне господарство. -М.: Вища школа, 2000.-

287с.

12.Синк Д.С. Управление производительностью: Планирования,

измерение и оценка, контроль и повышение. - М.: Прогресс, 2001.

1З.Василенко В.А., Ткаченко Т.І. Виробничий (операційний) менеджмент:

Навчальний посібник.-Київ:ЦУЛ,2003.-532с.

 1. Головин Л. Операционный менедджмент. - СПб.: Питер,2001.-320с.

 1. Чейз Ричард Б., Эквилайн Николас Дж., Якобе Роберт Ф. Производственный и операционный менеджмент. Пер.с англ.: М.: Изд. Дом «Вильямс»,2001.-704с.

16.Производственный менеджмент: Учебник для вузов/ Ильенкова С.Д.,Бандурин А.В., Горбовцев Г.Я. и др.-М.:ЮНИТИ-ДАНА,2001.-583с.

 1. Василенко В.А., Мельник И.Е. Операционное и ситуационное управление в системе менеджмента: Учебное пособие.-М.:МГИУ,2001.-532с.

 2. Василенко В.О. Теорія та практика розробки управлінських рішень:Навчальнийпосібник.-Київ:ЦУЛ,2002.-420с.

 3. Лещишин М. Научная организация подготовки производства.-Киев:Техника, 2004.

 4. Бабанский А.В. Системы непрерывного улучшения продуктов и процессов.-М. :»Экоперспектива», 1999.-237с.

 5. Минаев Э.С., Агеева И.Г., Аббата Дага А. Управление производством и операциями: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации», Модуль 15.-М.:ИНФРА-М,2000.-530с.ДОДАТКОВА


 1. Попова В.Н. Сборник бизнес-планов, М., 1999

 2. ПокропивнийС.Ф. Ефективність інноваційно-інвестиційної діяльності – К, КНЕУ, 1999

 3. Бойчук І.М., Харів М.І. Економіка підприємства.– Львів: Сполом, 1998. –212 с.

 4. Друккер Петер. Як забезпечити успіх у бізнесі: новаторство і підприємництво / Пер. З англ... – К.: Україна, 2004

 5. Економічний аналіз: Навчальний посібник / М.А.Болюх, В.З. Бурчевський;–К. КНЕУ, 2001.– 504 с.

 6. Звягінцев Ю.Е. Оперативне планування і організація ритмічної роботи на промислових підприємствах. – К.: Техніка, 1990. –159

 7. Управління виробничою інфраструктурою. Навчальний посібник / За ред. Белова М.А. – К.: КНЕУ, 1997. 207 с.

 8. Планування діяльності підприємства: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Белов М.А., Євдокимова Н.М.; За ред. В.Є. Москалюка.: КНЕУ, 2002. 252 с.

 9. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник Проф.. А.М. Поддєрьогін 2-ге видання, перероб. і доп. – К.КНЕУ. 1999. 384 с.

 10. Економіка підприємства: Перевод з нім. – М.: ИНФА-М, 1999 –928 с.

 11. Цал-Цалко Ю.С. Економіка підприємства: Навч. Посібн. – Житомир, ЖІТІ, 2000. – 388 с.

 12. Покропивний С.Ф. Ефективність інноваційно-інвестиційної діяльності, - К. КНЕУ, 1999.

 13. Сухоруков А.І. Інноваційний менеджмент, К, ІММБ, 1999

 14. Федоренко та ін.. Інвестознавство, К, МАУП, 2000

 15. Орлов О.О. Планування діяльності промисловості підприємства. – 2002.

 16. Швидченко Г.О. Обґрунтування інвестиційних проектів і процес трансформації економіки – КНЕУ, 2000.

 17. Сухоруков А.І. Інноваційний менеджмент, -К. ІММБ, 1999.

 18. Ейсан Німбах. Фінанси – К. Глобус, 1992.

 19. Організація, планування і управління діяльністю промислових підприємств. Ред.. проф.. С.М.Бухало. 2000

 20. Нємцов В.Д., Довгань Л.Є. Стратегічний менеджмент. Навч. посібник.-К.ТОВ УВПК Ексоб 2001.

 21. Ільїн А.І. Планування на підприємстві.2000

Похожие:

Методичні рекомендації для проходження iconМетодичні рекомендації для проходження
Навчальним планом підготовки фахівців зі спеціальності 030601 Менеджмент передбачається проходження студентами управлінської практики...
Методичні рекомендації для проходження iconМетодичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни «Деталі машин» для студентів спеціальності 091902
Методичні рекомендації розробили викладачі Нікопольського коледжу Дніпропетровського державного аграрного університету Романій Сергій...
Методичні рекомендації для проходження iconМетодичні рекомендації з агроекологічного моніторингу територій, за
Методичні рекомендації з біотестування забруднених стійкими органічними забруднювачами грунтів [Текст] / за ред. О. І. Фурдичка....
Методичні рекомендації для проходження iconМетодичні рекомендації до проведення дпа
Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського надсилає методичні рекомендації до проведення...
Методичні рекомендації для проходження iconМетодичні рекомендації до вивчення самостійної роботи для студентів магістрантів
«Підготовка та захист магістерської атестаційної роботи» методичні рекомендації до самостійної роботи для студ магістрантів факультету...
Методичні рекомендації для проходження iconРОбоча програма та методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Економіка підприємства» для студентів 2 курсу напряму підготовки 030601 «Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування»
Рабоча програма та методичні рекомендації затверджена на заседанні кафедри менеджменту, протокол №1 від 7 вересня 2011 р
Методичні рекомендації для проходження iconХарківський національний економічний університет методичні рекомендації до виконання
Методичні рекомендації до виконання дипломного проекту для студентів спеціальностей "Інформаційні управляючі системи І технології",...
Методичні рекомендації для проходження iconМетодичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни
Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Науково-дослідна робота з використанням еом"
Методичні рекомендації для проходження iconМетодичні рекомендації щодо організації
Матеріали до серпневих конференцій педагогів області (методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в закладах...
Методичні рекомендації для проходження iconРобоча програма та методичні рекомендації
Робоча програма та методичні рекомендації ухвалено на засіданні кафедри менеджменту, протокол №1 від 07. 09. 2011 р
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница