Prodziekan ds dydaktyki studiów dziennych dr hab inż. Maria Ząbkowska-Wacławek, prof. Uo
НазваниеProdziekan ds dydaktyki studiów dziennych dr hab inż. Maria Ząbkowska-Wacławek, prof. Uo
страница11/12
Дата23.10.2012
Размер0.76 Mb.
ТипДокументы
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
 1. Numer kursu: 6.10.Z-OA 5 punkty ECTS

 2. Nazwa przedmiotu: OCHRONA AGROCENOZ

 3. Liczba godzin: 15 W + 20 L

 4. Prowadzący: dr Jarosław Sławiński

 5. Termin: V semestr

 6. Warunki wpisu na kurs: brak.

 7. Warunki zaliczenia: wykład – egzamin ustny, laboratorium – zaliczenie na ocenę.

 8. Treść zajęć: Klasyfikacja, skuteczność działania pestycydów i technika ochrony roślin. Ekologizacja produkcji roślinnej. Ważniejsze agrofagi (owady, bakterie, grzyby, nicienie, gryzonie) agrocenoz i ziemiopłodów. Podstawy Herbologii: definicje, ekologiczne nisze, zmienność, uodparnianie się chwastów, niejednorodność środowiska, K-
  i r-strategie, specjacja, gatunek, ekotypy, populacja. Ekologiczne koncepcje chwast-roślina uprawna. Reprodukcja chwastów. Wznawianie wzrostu. Konkurencyjność i natura konkurencji chwastów. Znaczenie allelopatii, czynników ekologicznych i biotycznych w zapobieganiu występowania i w zwalczaniu chwastów.

 9. Literatura:

 • Aldrich R. J.: Ekologia chwastów w roślinach uprawnych. Podstawy zwalczania chwastów. Tow. Chem. i Inż. Ekol., Opole, 1997,

 • Czerniakowski Z., Czerniakowski Z.W.: Herbicydy. AR, Kraków, 1993,

 • Połcik B.: Dobowe wahania wrażliwości roślin w uprawie pszenicy ozimej i jarej. WSP, Opole, 1989,

 • Goszczyński W.: Zoocydy. SGGW, Warszawa, 1988,

Borecki Z.: Fungicydy stosowane w ochronie roślin. PWN, Warszawa, 1984.
 1. Numer kursu: 6.10.Z-ZC 4 punkty ECTS

 2. Nazwa przedmiotu: ZAGROŻENIA CYWILIZACYJNE

 3. Liczba godzin: 15 W + 15 K

 4. Prowadzący: dr hab. Stanisław Koziarski, prof. UO, dr Maciej Wyszyński

 5. Termin: V semestr

 6. Warunki wpisu na kurs: zaliczenie kursów z: botaniki, ekologii, ochrony przyrody.

 7. Warunki zaliczenia: wykład egzamin, konwersatorium i zajęcia terenowe - zaliczenie na ocenę.

 8. Treść zajęć: Rodzaje i klasyfikacja zagrożeń; Globalne problemy środowiskowe; Przyczyny i skutki degradacji ekosystemów; Modele społeczeństwa konserwacyjnego i konsumpcyjnego; Historyczne i współczesne zagrożenia środowiska; Prognozy zmian elementów środowiska pod wpływem różnorodnych czynników antropogenicznych; Metody oceny i waloryzacji środowiska;

 9. Literatura:

 • Matuszkiewicz W.: Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. PWN, Warszawa, 2001,

 • Olaczek R.: Przyroda Polski pod ochroną. Wyd. Zarząd Główny LOP, Warszawa, 1998,

 • Spellerberg I. F.:Evaluation and Assessment for Conservation. Conservation Biology Series, Chapman & Hall, London, 1992,

Szafer W., Zarzycki K. (red.): Szata roślinna Polski. T. I, II. PWN, Warszawa, 1972.
 1. 1. Numer kursu: 6.10.Z-OOS 6 punkty ECTS

 2. Nazwa przedmiotu: OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

 3. Liczba godzin: 15 W + 15 K

 4. Prowadzący: dr hab. Stanisław Koziarski, prof. UO

 5. Termin: VI semestr

 6. Warunki wpisu na kurs: brak.

 7. Warunki zaliczenia: egzamin ustny z wykładu, zaliczenie na ocenę z konwersatorium.

 8. Treść zajęć: Podstawy prawne ocen oddziaływania na środowisko. Cele sporządzania ocen. Przedsięwzięcia wymagające ocen oddziaływania. Wykonywanie ocen oddziaływania. Metody sporządzania ocen oddziaływania na środowisko (indeksowe, macierzowe, sieciowe). Procedury wykonywania oceny. Podejście ekologiczne i ocena skutków zdrowotnych. Aspekty przestrzenne w ocenach oddziaływania na środowisko. Rola ocen oddziaływania na środowisko w planowaniu przestrzennym. Lista zakładów przemysłowych szczególnie uciążliwych dla środowiska. Wytyczne dotyczące wykonywania ocen oddziaływania na środowisko inwestycji transportowych (autostrad i dróg ekspresowych).

 9. Literatura:

 • Praca zbiorowa pod red. A. Tyszkowskiego: Wytyczne do procedury i wykonywania ocen oddziaływania na środowisko, Warszawa 1996,

 • Starzewska-Sikorska A.: Ocena oddziaływania na środowisko jako narzędzie planowania przestrzennego w ekorozwoju, Wydawnictwo „Ekonomia i Środowisko”, Białystok 1994.


KURSY STAŁE


 1. Numer kursu: 6.10.Z-OW 4 punkty ECTS

 2. Nazwa przedmiotu: OCHRONA WÓD

 3. Liczba godzin: 15 W + 15 S

 4. Prowadzący: dr Mariusz Głowacki

 5. Termin: III semestr

 6. Warunki wpisu na kurs: brak.

 7. Warunki zaliczenia: wykład i seminarium– zaliczenie na ocenę, zajęcia terenowe – zaliczenie na ocenę.

 8. Treść kursu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z systemem gospodarki wodnej w Polsce i innych krajach. Podstawą poprawnej gospodarki wodnej jest poznanie systemów wyznaczania zasobów wodnych oraz kontroli ich wykorzystania. Etapem kolejnym kształcenia jest przedstawienie studentom systemu budowli i urządzeń zwiększających zasoby dyspozycyjne wód oraz prezentacja zasad ich eksploatacji. Zasoby wodne podlegają antropopresji oraz oddziaływaniom naturalnym zmieniającym ich jakość. Konieczne zatem jest prowadzenie monitoringu jakości zasobów wodnych oraz wprowadzanie zmian w gospodarce zasobami w celu ich ochrony. W przypadku braku środków finansowych, świadomości ekologicznej, lub innych przyczyn dochodzi często do zniszczenia zasobów wodnych.
  W trakcie realizacji przedmiotu student powinien zapoznać się z obecnie stosowanymi systemami rekultywacji wód
  o zdegradowanej jakości.

 9. Literatura:

 • Do uzgodnienia z prowadzącym
 1. Numer kursu: 6.10.Z-PCS 4 punkty ECTS

 2. Nazwa przedmiotu: PODSTAWY CHEMII ŚRODOWISKA

 3. Liczba godzin: 15 W + 15 K

 4. Prowadzący: dr Jarosław Sławiński

 5. Termin: III semestr

 6. Warunki wpisu na kurs: brak.

 7. Warunki zaliczenia: wykład i seminarium - zaliczenie na ocenę.

 8. Treść zajęć: Żywienie roślin – prawa nawozowe. Właściwości gleb a odżywianie się roślin. Formy i przemiany makro-
  i mikroelementów w glebie. Metody określania potrzeb żywienia roślin i mechanizmy pobierania składników. Technika i technologia żywienia roślin, a kryteria jakości plonów. Objawy i skutki nadmiaru i niedoboru składników pokarmowych w glebie. Produkcja ekologicznych nawozów organicznych w gospodarstwie.

 9. Literatura:

 • Czuba R. (red.): Nawożenie mineralne roślin uprawnych. Wyd. ZCh „Police”, 1996,

 • Fotyma M., Mercik S.: Chemia rolna. PWN, Warszawa, 1992.
 1. Numer kursu: 6.10.Z-L 4 punkty ECTS

 2. Nazwa przedmiotu: LIMNOLOGIA

 3. Liczba godzin: 15 W + 15 K

 4. Prowadzący: dr inż. Tomasz Ciesielczuk

 5. Termin: III semestr

 6. Warunki wpisu na kurs: zaliczenie kursu z hydrologii i gospodarki wodą

 7. Warunki zaliczenia: wykład, konwersatorium i zajęcia terenowe – zaliczenie na ocenę.

 8. Treść kursu: Rozmieszczenie jezior w Polsce i na Świecie; klasyfikacja i podział jezior; geneza rozwoju zbiorników śródlądowych; lokalne uwarunkowania powstawania jezior; wskaźnik jeziorności; morfologia i morfometria jezior; procesy starzenia się jezior; zarastanie i zanikanie jezior; dynamika wód jeziornych; obieg wody w zbiorniku; właściwości fizyczne i chemiczne wód w zbiornikach śródlądowych, przeznaczenie i wykorzystanie jezior.

 9. Literatura:

- Bajkiewicz-Grabowska E., Mikulski Z.: Hydrologia ogólna, PWN, Warszawa 1996.

- Dojlido J.: Chemia wód powierzchniowych, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 1995.

- Kudelska d., Cydzik D., Soszka H.: Wytyczne monitoringu podstawowego jezior OIKOS, Warszawa 1994.

- Jędrasik J.: Uwarunkowania w kształtowaniu struktur termicznych w jeziorach i morzu zamkniętym, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1995.

- Wiśniewski R.: Rola resuspensji osadów dennych w funkcjonowaniu ekosystemów wodnych, Wyd. UMK, Toruń 1995.

 1. Numer kursu: 6.10.Z-WZD 4 punkty ECTS

 2. Nazwa przedmiotu: WYBRANE ZAGADNIENIA Z DENDROLOGII

 3. Liczba godzin: 15W + 15L

 4. Prowadzący: dr Elżbieta Gołąbek

 5. Termin: IV semestr

 6. Warunki wpisu na kurs: zaliczenie kursu z botaniki.

 7. Warunki zaliczenia: wykład i laboratorium – zaliczenie na ocenę, zajęcia terenowe – zaliczenie na ocenę.

 8. Treść zajęć: Ogólna charakterystyka roślin drzewiastych. Charakterystyka drzew i krzewów powszechnie występujących w Polsce (zasięgi występowania, opisy botaniczne, wymagania siedliskowe, wartość użytkowa, zagrożenia abiotyczne, podatność na choroby i szkodniki, wrażliwość na zanieczyszczenia przemysłowe). Funkcje zieleni wysokiej. Grupy wrażliwości drzew na zanieczyszczenie powietrza spowodowane emisjami przemysłowymi
  i ich wykorzystanie w praktyce bioindykacyjnej. Drzewo pomnikowe jako jedna z form ochrony obiektów przyrodniczych. Najstarsze drzewa w Polsce. Metody oceny stanu zachowania drzew pomnikowych. Pielęgnowanie starych drzew.

 9. Literatura:

 • Tomanek J.: Botanika leśna. PWRiL, Warszawa, 1994,

 • Seneta W., Dolatowski J.: Dendrologia. PWN, Warszawa, 1997,

 • Sobczak R.: Drzewa naszych lasów. Oficyna Edytorska „Wydawnictwo Świat”, Warszawa, 1996,

 • Jaworski A.: Hodowla lasu. Akademia Rolnicza, Kraków, 1994,

 • Hartmann G., Nienhaus F., Butin H.: Barwny atlas uszkodzeń drzew leśnych. Instytut Badawczy Leśnictwa, Warszawa,

 • Muszyński Z.: Użytkowanie lasu. Akademia Rolnicza, Kraków, 1992,

 • Białobok S.: Wpływ zanieczyszczeń powietrza na roślinność. Liga Ochrony Przyrody, Warszawa 1988.


 1. Numer kursu: 6.10-RBG 4 punkty ECTS

 2. Nazwa przedmiotu: REKULTYWACJA I BIOREMEDIACJA GRUNTÓW

 3. Liczba godzin: 15 W + 15 K

 4. Prowadzący: prof. dr hab. Czesława Rosik – Dulewska, dr Grzegorz Kusza

 5. Termin: IV semestr

 6. Warunki wpisu na kurs: zaliczenie kursu z gospodarki wodnej i ściekowej, gospodarki odpadami.

 7. Warunki zaliczenia: wykład i zajęcia terenowe – zaliczenie na ocenę.

 8. Treść zajęć: Regulacje prawne w ochronie powierzchni ziemi, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów w zakresie rekultywacji gruntów. Stan gruntów zdegradowanych i zdewastowanych w Polsce na tle danych z Europy i Świata. Materiały stosowane w rekultywacji gruntów. Rekultywacja gleb zdegradowanych chemicznie. Rekultywacja wyrobisk po odkrywkowej eksploatacji kopalin (wyrobisk piaszczystych, gliniastych i lessowych, wapiennych i gruntów zdegradowanych podczas eksploatacji torfu). Rekultywacja gruntów zniekształconych przez działalność górniczą (poza wymienioną w punkcie 5). Rekultywacja terenów składowania odpadów chemicznych, odpadów komunalnych, osadów ściekowych, odpadów paleniskowych. Rekultywacja gruntów zaolejonych, gruntów erodowanych i gruntów popowodziowych.

 9. Literatura:

- Siuta J. : Rekultywacja gruntów. Poradnik. IOŚ, W-wa 1988

- Turski B., Baran S.: Degradacja, ochrona i rekultywacja gleb. Wyd. AR Lublin 1995

- Siuta J. (red.): Ochrona i rekultywacja gleb, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1978.

- Dwucet K., Krajewski W., Wach J.: Rekultywacja i rewaloryzacja środowiska przyrodniczego. Uniw. Śląski 1992

- Zadroga B., Olańczuk-Neyman K.; Ochrona i rekultywacja podłoża gruntowego. Wyd. Politechniki Gdańskiej 2001

- Praca zbiorowa pod redakcją J. Siuty: Ochrona i rekultywacja gruntów w gminie. PTIE, Warszawa, 1999.

- Greszta J., Morawski S.: Rekultywacja nieużytków poprzemysłowych, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1972.

 1. Numer kursu: 6.10.Z-KG 4 punkty ECTS

 2. Nazwa przedmiotu: KARTOGRAFIA I GEODEZJA

 3. Liczba godzin: 15 W + 15 K

 4. Prowadzący: dr hab. Stanisław Koziarski, prof. U.O., dr Krzysztof Badora, mgr Radosław Wróbel

 5. Termin: IV semestr

 6. Warunki wpisu na kurs: brak.

 7. Warunki zaliczenia: egzamin pisemny (ustny) z wykładu, zaliczenie na ocenę z konwersatorium i ćwiczeń terenowych.

 8. Treść zajęć: Kartografia. Podstawowe pojęcia i rozwój kartografii. Mapa jej pojęcie i nazwa. Elementy mapy. Pomiary kształtu i wielkości Ziemi. Odwzorowania kartograficzne. Przegląd odwzorowań kartograficznych (odwzorowania płaszczyznowe, stożkowe, walcowe, umowne). Treść mapy. Znaki umowne (sygnatury). Pismo na mapie. Przedstawianie rzeźby terenu na mapach. Generalizacja. Redakcja i sporządzanie map. Mapy topograficzne. Mapy tematyczne. Atlasy. Metody przedstawiania zjawisk na mapach tematycznych. Metoda sygnatur. Metoda punktowa. Metoda izarytmiczna. Metoda zasięgów. Kartodiagramy. Kartogramy. Kartometria. Geodezja. Rozwój systemu miar. Najważniejsze instrumenty i przyrządy używane w geodezji. Rodzaje błędów pomiarowych i ich narastanie. Triangulacja - wyrównanie i obliczenia sieci. Małe zagadnienia triangulacyjne: ciąg poligonowy, pomiar szczegółów:

- metodą rzutowania na boki poligonowe,

- metodą biegunową. Pomiary wysokościowe. Układy współrzędnych. Rysowanie mapy szczegółowej. Elektroniczne systemy pozycjonowania w terenie - Global Position System (GPS).

 1. Literatura:

 • Grygorenko W.: Redakcja i opracowanie map ogólnogeograficznych. PPWK, Warszawa, 1970,

 • Kraak M., Ormeling F.: Kartografia. Wizualizacja danych przestrzennych. PWN, Warszawa, 1998,

 • Przewłocki S.: Geodezja dla inżynierii środowiska. PWN, Warszawa, 1997,

 • Saliszczew K.: Kartografia ogólna. PWN, Warszawa, 1998,

 • Szaflarski J.: Podstawy kartografii. PPWK, Warszawa, 1965.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Похожие:

Prodziekan ds dydaktyki studiów dziennych dr hab inż. Maria Ząbkowska-Wacławek, prof. Uo iconDr hab inż. Stefan Trzcieliński, prof. Pp

Prodziekan ds dydaktyki studiów dziennych dr hab inż. Maria Ząbkowska-Wacławek, prof. Uo iconProf dr hab. Edward Bańkowski

Prodziekan ds dydaktyki studiów dziennych dr hab inż. Maria Ząbkowska-Wacławek, prof. Uo icon2; 2 Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr hab. Elena Koriakowcewa, prof nzw. Uph

Prodziekan ds dydaktyki studiów dziennych dr hab inż. Maria Ząbkowska-Wacławek, prof. Uo iconWe especially thank to the President of the Republic of Poland – Aleksander Kwaśniewski and European Union Commissio ner, Minister of European Integration – Prof. Dr hab. Danuta Hübner for their honorary patronage of our Congresses and to the

Prodziekan ds dydaktyki studiów dziennych dr hab inż. Maria Ząbkowska-Wacławek, prof. Uo iconProf. Huaiwu Zhang Prof. Tseung-Yuen Tseng

Prodziekan ds dydaktyki studiów dziennych dr hab inż. Maria Ząbkowska-Wacławek, prof. Uo iconProf. Dawie Malan / Prof. Anita Pienaar

Prodziekan ds dydaktyki studiów dziennych dr hab inż. Maria Ząbkowska-Wacławek, prof. Uo iconProf. Dawie Malan / Prof. Anita Pienaar

Prodziekan ds dydaktyki studiów dziennych dr hab inż. Maria Ząbkowska-Wacławek, prof. Uo iconProf Kobus du Pisani & Prof Johann Tempelhoff

Prodziekan ds dydaktyki studiów dziennych dr hab inż. Maria Ząbkowska-Wacławek, prof. Uo iconDr. A. S. Guha Prof. K. V nagaraj, Prof. T. K. Thomas

Prodziekan ds dydaktyki studiów dziennych dr hab inż. Maria Ząbkowska-Wacławek, prof. Uo iconNa przedmiotach studiów II stopnia biologia

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница