Загальна інформація про діяльність банку
НазваниеЗагальна інформація про діяльність банку
страница2/7
Дата23.10.2012
Размер0.6 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7

Органи управлінняОрганами управління Банку є:

  • Загальні збори акціонерів,

  • Спостережна рада Банку,

  • Правління Банку.

Органами контролю Банку є :

  • Ревізійна комісія

  • Служба внутрішнього аудиту Банку.

Найвищим органом управління Банку є Загальні збори акціонерів.

У Загальних зборах акціонерів мають право брати участь всі акціонери, незалежно від кількості акцій, власниками яких вони є. Брати участь в Загальних зборах акціонерів з правом дорадчого голосу можуть і члени Правління Банку, які не є акціонерами.

За станом на 31.12.2007 року у банку немає акціонерів - власників істотної участі.

Спостережна рада Банку є органом управління Банку, який представляє інтереси акціонерів Банку в перерві між проведенням Загальних зборів акціонерів і діє в межах повноважень, визначених Статутом банку та Положенням про Спостережну раду.

Спостережна рада Банку обирається Загальними зборами акціонерів з числа акціонерів Банку або їх представників на невизначений строк в кількості 5 осіб. Спостережна рада Банку складається з Голови, та членів Спостережної ради Банку. Члени Спостережної ради Банку не можуть входити до складу Правління Банку, Ревізійної комісії Банку. Спостережна рада Банку скликається по мірі необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Голова Спостережної ради Банку має право скликати Спостережну раду Банку у будь-який час і з будь-якого приводу.

Компетенція та функції Спостережної ради Банку:

а) призначає і звільняє Голову Правління, членів Правління Банку, встановлює кількісний склад Правління Банку;

б) контролює діяльність Правління Банку.

Голова та члени Спостережної ради мають право брати участь у засіданнях Правління Банку з правом дорадчого голосу;

в) визначає зовнішнього аудитора;

г) встановлює порядок проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю Банку;

д) приймає рішення щодо покриття збитків;

е) приймає рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень Банку, затверджує їх статути і положення;

є) затверджує загальний кошторис Банку, що включає кошторис філій, представництв, відділень, умови оплати праці і матеріального стимулювання членів Правління Банку, посадових осіб дочірніх підприємств, філій та представництв Банку;

ж) готує пропозиції щодо питань, які виносяться на загальні збори акціонерів;

з) розглядає проекти перспективних та річних планів Банку;

і) попередньо розглядає фінансові звіти, підготовлені Правлінням Банку, дає пропозиції щодо розподілу прибутку та виплати дивідендів, з наступним затвердженням їх Загальними зборами акціонерів;

ї) визначає особу з числа заступників Голови Правління Банку, що тимчасово виконує обов’язки Голови Правління Банку у випадках, коли Голова Правління не призначений на посаду;

й) приймає рішення про участь Банку в господарських товариствах, спільних підприємствах, об’єднаннях;

к) встановлює терміни виплати дивідендів;

л) розглядає і затверджує з подання Правління Банку кандидатури на посади керівника та головного бухгалтера дочірніх підприємств, філій і представництв Банку;

м) визначає угоди, договори, контракти, які Правління має право укладати самостійно без попередньої згоди та отримання додаткових повноважень від Спостережної ради Банку. Всі інші угоди, договори, контракти не можуть бути укладені без згоди та отримання додаткових повноважень від Спостережної ради Банку;

н) уповноважує та надає згоду Правлінню на укладання угод, договорів, контрактів, які Правління не має права укладати без згоди та отримання повноважень від Спостережної ради Банку;

о) приймає рішення про викуп та реалізацію Банком, емітованих ним акцій, на суму більше 1 % Статутного капіталу;

п) заохочує та притягає до майнової відповідальності Голову та членів Правління Банку;

р) затверджує Положення про Правління Банку, вносить зміни та доповнення до нього.

Рішення Спостережної ради Банку, прийняті у відповідності до чинного законодавства та Статуту Банку, є обов’язковими для виконання Правлінням Банку та Головою Правління.

Постійно діючим виконавчим органом Банку є Правління, яке здійснює управління поточною діяльністю Банку, вирішує питання, які не відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів та Спостережної ради Банку, попередньо розглядає всі питання, що подаються на розгляд Загальним зборам акціонерів, забезпечує формування фондів, необхідних для статутної діяльності Банку, та несе відповідальність за ефективність його роботи згідно з принципами та порядком, встановленим Статутом банку, рішеннями Загальних зборів акціонерів і Спостережної ради Банку. Правління Банку діє на підставі Статуту та Положення про Правління, яке затверджується Спостережною Радою Банку.

У межах своєї компетенції Правління Банку діє від імені Банку, підзвітне Загальним зборам акціонерів та Спостережній раді Банку.

Повноваження Правління Банку:

а) попередньо розглядає питання, що подаються на розгляд Загальним зборам акціонерів та Спостережній раді Банку, організовує виконання рішень Загальних зборів акціонерів, Спостережної ради Банку;

б) вирішує питання поточного керівництва роботою Банку і його підрозділів, забезпечує виконання покладених на них завдань та дотримання загального кошторису Банку;

в) встановлює процентні ставки при проведенні активних і пасивних операцій, а також розміри комісійних винагород за послуги, що надає Банк;

г) самостійно встановлює форми оплати праці працівників Банку, визначає розміри заробітної плати, надбавки до неї та доплати в межах затвердженого Спостережною радою Банку кошторису;

д) затверджує правила, процедури та інші внутрішні документи Банку стосовно встановлення внутрішнього порядку діяльності Банку, підготовки та обігу документів, взаємовідносин з клієнтами;

е) затверджує в межах своєї компетенції внутрішні документи Банку, штатний розпис Банку, філій, представництв, відділень;

є) має право самостійно укладати угоди, договори, контракти, які Спостережна рада Банку визначає такими, що можуть бути укладені без попередньої згоди та отримання додаткових повноважень від Спостережної ради Банку.

ж) аналізує результати роботи Банку;

з) організовує перевірку діяльності структурних підрозділів Банку, дочірніх підприємств, а також філій та представництв;

и) забезпечує таємницю ведення банківських операцій та таємницю про рахунки і вклади клієнтів Банку і кореспондентів;

і) розглядає і затверджує з подання Правління Банку кандидатури на посади керівника та головного бухгалтера дочірніх підприємств, філій і представництв Банку;

ї) забезпечує надійне зберігання готівкової грошової маси Банку.

Вирішує інші питання, що віднесені до компетенції Правління Банку діючим законодавством України.

Правління Банку у відповідності до чинного законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України може створювати постійно діючі комітети та наділяти їх повноваженнями, необхідними для покладених на них обов’язків.

За станом на 31.12.2007 року керівництво Відкритого акціонерного товариства „БТА Банк” не мало частки в акціях банку.

1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

Загальна інформація про діяльність банку iconЗагальна інформація про діяльність Банку
Найменування Банку: Публічне акціонерне товариство акціонерний банк “Укргазбанк”, скорочена назва – аб “Укргазбанк”
Загальна інформація про діяльність банку iconІнформація про результати діяльності громадських організацій-учасників установчих зборів по формуванню складу Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради протягом 2009-2010 років Інформація про діяльність мго «наш рідний дім»
Міська громадська організація «наш рідний дім» зареєстровано в вересні 2010 року
Загальна інформація про діяльність банку iconІнформація про наукову та науково-технічну діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2011 рік Острог, 2011
Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності Національного університету «Острозька академія»
Загальна інформація про діяльність банку iconІнформація про наукову та науково-технічну діяльність за 2010 рік
Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації” (Наказ...
Загальна інформація про діяльність банку iconПро підсумки роботи державних екзаменаційних комісій І результати випуску магістрів з напряму “Державне управління ”у 2010 році
Загальна інформація. Державні екзамени та захист магістерських робіт в Національній академії та її регіональних інститутах забезпечували...
Загальна інформація про діяльність банку iconІнформація про наукову І науково-технічну діяльність Ужгородського національного університету за 2010 рік
Згідно з тематичним планом мон україни за рахунок коштів загального фонду бюджету у 2010 році виконувалося 54 теми (30 фундаментальних,...
Загальна інформація про діяльність банку icon1. Створення та організація діяльності комерційного банку
Порядок реєстрації комерційного банку. Розгляд поданих документів регіональним управлінням нбу за місцем створення банку; складання...
Загальна інформація про діяльність банку iconІнформація про реалізацію плану заходів з виконання у 2011 році Загальнодержавної програми “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2016 року загальні питання
Відповідальні: Міністерство охорони здоров’я, Національна академія медичних наук
Загальна інформація про діяльність банку iconПро затвердження Інструкції про порядок застосування засобів ваговимірювальної техніки на залізничному транспорті
Відповідно до Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність", інших нормативно-правових актів з питань метрології І з...
Загальна інформація про діяльність банку icon1. Інформація про напрям підготовки
Окр «бакалавр»: творчий конкурс, тестування історія України, укр мова та література
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница