Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет На правах рукопису шамота галина михайлівна
НазваниеМіністерство освіти І науки України Сумський державний університет На правах рукопису шамота галина михайлівна
страница1/19
Дата11.05.2013
Размер3.3 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


На правах рукопису


ШАМОТА ГАЛИНА МИХАЙЛІВНА


УДК 001.895:658.012.4] (043.5)


ФОрмування портфелю інноваційних проектів

ПРОМИСЛОВИХ підприємств


Спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами

(виробництво машин та устаткування; хімічне виробництво)


Дисертація

на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук


Науковий керівник:

кандидат економічних наук, доцент

Карінцева Олександра Іванівна


Суми – 2010

ЗМІСТВСТУП ......………………………………………………………………..….

4

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПОРТФЕЛЕМ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ПІДПРИЄМСТВА.....…..................................


12

  1. Інновації як фактор формування конкурентоспроможності підприємства.........................................................................................................


12

  1. Аналіз системи управління інноваційними проектами на підприємствах України................………………………………………


31

  1. Теоретичні основи застосування портфельного підходу до управління інноваційними проектами на підприємстві..................................


49

1.4. Аналіз методів урахування чинників невизначеності і ризику при оцінці інноваційних проектів..................................................................


67

Висновки до першого розділу …………………..…………………………..

77

РОЗДІЛ 2. Удосконалення науково-методичних підходів до управління портфелем інноваційних проектів на підприємстві..............................………………………81

  1. Концептуальні основи формування системи управління портфелем інноваційних проектів підприємства......................................................


81

2.2. Розробка багаторівневого комплексного підходу до формування та реалізації портфелю інноваційних проектів підприємства…………..


93

2.3. Розвиток методичних засад врахування ризику в процесі управління портфелем інноваційних проектів підприємства..……………………


103

Висновки до другого розділу..………………………………………………

114

РОЗДІЛ 3. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПОРТФЕЛЕМ інноваційних проектів підприємств машинобудівної галузі…………………………………………………………………….....117

3.1. Систематизація проблем управління інноваційною діяльністю на ВАТ “Сумське НВО ім. М.В. Фрунзе” та шляхи їх вирішення ..........


117

  1. Удосконалення науково-методичних підходів до формування оптимального портфелю інноваційних проектів машинобудівного підприємства…………………………………………………………...141

3.3. Практична перевірка науково-методичних підходів до формування оптимального портфелю інноваційних проектів машинобудівного підприємства…………………………………………………………….184

Висновки до третього розділу ………………………………………………

204

ВИСНОВКИ ……………………………………………………………...…..

207

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ...............…………………………

210

ДОДАТКИ

228ВСТУП


Актуальність теми дослідження. Сьогодні темпи та напрямки розвитку машинобудування значною мірою визначають конкурентоспроможність економіки України в цілому, ефективність реалізації інвестиційно-інноваційної моделі розвитку країни. Зміцнення потенціалу розвитку підприємств машинобудування, зростання рівня їх технічної оснащеності, інтенсифікація процесів оновлення основних фондів тощо прямо залежать від результативності інноваційної діяльності. Як свідчить світовий досвід та практика господарювання в Україні, в умовах загострення проблем із інвестиційним забезпеченням інноваційних процесів, особливої актуальності набуває впровадження портфельного підходу в діяльність промислових підприємств, реалізація цілісної концепції формування портфелю інноваційних проектів (ПІП), що повинно відбуватись з урахуванням стратегічних інвестиційно-інноваційних пріоритетів як окремих підприємств, так і машинобудування в цілому.

Фундаментальні теоретичні, методичні і практичні аспекти застосування портфельного підходу при управлінні інвестиційно-інноваційною діяльністю промислових підприємств знайшли відображення у працях багатьох вітчизняних і закордонних учених, зокрема, І. Ансоффа, Ю. Бажала, Г. Бірмана, В. Богачова, Т. Брайана, М. Бромвіча, Л. Бляхмана, С. Валдайцева, Т. Васильєвої, П. Віленського, Л. Водачека, І. Волкова, М. Грачової, Л. Гохберга, С. Глазьєва, Г. Доброва, П. Завліна, Ю. Зикова, С. Ільєнкової, С. Ілляшенка, Л. Кавуненко, Л. Канторовича, В. Красовського, М. Круглова, М. Крупки, А. Кузнєцової, В. Лившиця, В. Мединського, У. Міккова, В. Москаленка, В. Новожилова, С. Онишко, В. Палтеровича, П. Перерви, М. Портера, В. Раппопорта, Б. Санто, С. Смоляка, Б. Твісса, Р. Фатхутдинова, Л. Федулової, Р. Фостера, Т. Хачатурова, Я. Хонко, В. Шапіро, Л. Шаршукової, Й. Шумпетера, А. Шустера, Ю. Яковця та ін.

Разом з тим формування цілісної системи управління ПІП машинобудівних підприємств ще далеке від завершення. Подальшого дослідження вимагає комплекс питань, пов’язаних із застосуванням багаторівневого підходу до формування та реалізації ПІП, оцінкою ризику портфельного інвестування в інновації, формалізацією механізмів оптимізації ПІП на промислових підприємствах з урахуванням специфіки науково-технічного розвитку в машинобудуванні, а також особливостей захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності тощо. Таким чином, відсутність комплексних теоретичних розробок щодо формування ПІП промислових підприємств, практичних рекомендацій щодо обрання специфічних процедур його оптимізації, зорієнтованих на стимулювання інноваційного розвитку в машинобудуванні, обумовили актуальність дослідження, вибір теми, мети та структури дисертаційної роботи.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Напрямок дисертаційного дослідження узгоджується з тематикою державних, галузевих та регіональних наукових програм. У виконанні науково-дослідних тем Сумського державного університету здобувач брав участь особисто. Так, зокрема, до звіту за темою «Удосконалення фінансового механізму управління еколого-інноваційним розвитком економіки України» (№ держ. реєстрації 0106U008508) включено пропозиції автора щодо формування системи управління портфелем еколого орієнтованих інноваційних проектів машинобудівних підприємств; за темою «Фінансовий механізм кредитно-інвестиційного забезпечення сталого еколого-економічного розвитку» (№ держ. реєстрації 0106U008510) – пропозиції щодо впровадження багаторівневого комплексного портфельного підходу при здійсненні інвестиційно-інноваційної діяльності; за темою «Аналіз сучасної концепції управління НТП та особливостей процесу оновлення капіталу в умовах трансформації економіки України» (№ держ. реєстрації 0106U008509) – розробки щодо врахування ризику та особливостей захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності при формуванні ПІП; за темою «Розробка організаційно-економічного механізму управління інноваційним розвитком суб’єктів господарської діяльності в умовах формування інформаційної економіки» (№ держ. реєстрації 0106U001934) – рекомендації щодо формалізації механізму оптимізації портфелю інновацій промислових підприємств.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розвиток теоретичних основ й удосконалення методичних рекомендацій та практичних механізмів щодо формування портфелю інноваційних проектів на підприємствах машинобудування.

Відповідно до поставленої мети було визначено такі основні задачі:

 • дослідити роль інновацій як фактора формування конкурентоспроможності підприємств машинобудування в Україні;

 • оцінити поточний стан, формалізувати проблеми та перспективи управління інноваціями на підприємствах машинобудування в Україні;

 • систематизувати теоретичні основи застосування портфельного підходу до управління інноваціями на промислових підприємствах;

 • розвинути методичні засади врахування ризику при управлінні портфелем інноваційних проектів машинобудівного підприємства;

 • поглибити концептуальні основи побудови системи управління ПІП машинобудівного підприємства;

 • формалізувати багаторівневий комплексний підхід до формування та реалізації ПІП промислового підприємства;

 • удосконалити науково-методичний підхід до оптимізації ПІП машинобудівного підприємства з урахуванням імовірнісного характеру науково-технічного розвитку машинобудування, особливостей захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності, ризиків комерційної реалізації технологій, здатності машинобудівного підприємства до інноваційного розвитку, його готовності до впровадження нової технології; продемонструвати дієвість цього підходу на прикладі машинобудівного підприємства ВАТ «Сумське НВО ім. М.В. Фрунзе».

Об’єктом дослідження є економічні відносини, які виникають у процесі формування, реалізації та управління ПІП на промислових підприємствах.

Предметом дослідження є теоретико-методичні засади та практичний інструментарій впровадження портфельного підходу в процес управління інвестиційно-інноваційною діяльністю підприємств машинобудування.

Методи дослідження. Методологічну основу дисертаційного дослідження складають фундаментальні положення інвестиційної теорії та інноватики, сучасні концепції управління, інвестиційного та інноваційного менеджменту, а також наукові праці вітчизняних і закордонних економістів, присвячені проблемам управління науково-технічним прогресом і оцінки ефективності інноваційних проектів. У процесі дослідження використано такі сучасні методи дослідження, як: порівняльний і статистичний аналізи, метод логічного узагальнення (при дослідженні особливостей управління інноваційною діяльністю в Україні та на ВАТ «Сумське НВО ім. М.В. Фрунзе»); системно-структурний і багатофакторний аналізи (у процесі розробки багаторівневого комплексного підходу до формування та реалізації ПІП підприємства); методи графічного й економіко-математичного моделювання (при формалізації задачі формування оптимального ПІП машинобудівного підприємства); метод експертних оцінок, індексний метод і метод угруповань (при систематизації основних проблем управління інноваційною діяльністю на ВАТ «Сумське НВО ім. М.В. Фрунзе» та перевірці авторських пропозицій на матеріалах цього підприємства).

Інформаційно-фактологічну базу дослідження склали: офіційні дані Державного комітету статистики України, нормативні акти Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, матеріали техніко-економічного обґрунтування доцільності реалізації інноваційних проектів на ВАТ «Сумське НВО ім. М.В. Фрунзе», аналітичні огляди міністерств, органів державного і регіонального управління з питань інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку, публікації вітчизняних та закордонних науковців.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у розвитку існуючих, а також обґрунтуванні ряду нових теоретичних положень, які в комплексі формують методичні засади та практичні механізми управління портфелем інноваційних проектів на промислових підприємствах.

Найбільш значними науковими результатами дисертаційного дослідження є:

вперше:

 • розроблено модель оптимізації ПІП за критерієм максимізації середнього очікуваного значення індексу рентабельності портфелю при забезпеченні прийнятного рівня ризику, оціненого на основі нечітко-інтервального підходу, яка враховує: межу доходності ПІП, прийнятну для власників підприємства; вимоги щодо необхідного рівня віддачі на вкладений капітал; тип ПІП залежно від форм інновацій; тип політики управління ПІП залежно від відношення власників підприємства до ризику; неможливість чіткого визначення інвестиційної потреби за проектом на стадії проектування ПІП;

удосконалено:

 • концептуальні засади формування системи управління ПІП підприємства як складної, багаторівневої, багатокомпонентної сукупності взаємообумовлених та взаємопов’язаних фінансово-економічних та господарських дій, функцій та процесів управління, а також підсистем інформаційного, організаційного, мотиваційного та функціонального забезпечення, які необхідні для побудови оптимальної структури ПІП підприємства та успішної реалізації кожного з них; визначено структуру та функції окремих підсистем, формалізовано взаємозв’язки між ними; виокремлено місце системи управління ПІП в структурі господарського механізму підприємства;

 • науково-методичні основи багаторівневого комплексного підходу до формування та реалізації ПІП підприємства, які, на відміну від існуючих, дозволяє врахувати: принцип пріоритетності; специфічні ризики, що виникають в процесі формування ПІП на підприємствах машинобудування; нечіткий характер бюджетних та часових обмежень; альтернативні шляхи оптимізації сформованого ПІП підприємства залежно від можливості кількісної оцінки специфічних ризиків інноваційного процесу в машинобудуванні; оцінку інноваційного потенціалу підприємства; зміни у темпах і напрямках інноваційного розвитку підприємства;

 • науково-методичний підхід до формування оптимального ПІП, який передбачає механізми: врахування ризику нестачі попереднього досвіду машинобудівного підприємства для реалізації відповідного інноваційного проекту; ризиків, пов'язаних з забезпеченням охорони прав на інтелектуальну власність, комерційною реалізацією технологій та імовірнісним характером науково-технічного розвитку машинобудування; витрат на придбання технологічної інновації, впровадження технології та організацію виробництва продукції на її основі;

набули подальшого розвитку:

 • система принципів ефективного управління ПІП шляхом включення до неї таких принципів: системності, наукової обґрунтованості, порівнянності та альтернативності варіантів управлінських рішень при їх виборі, орієнтації на інноваційний шлях розвитку, об'єктивності, обачності, правової регламентації управління, зваженого ризику, підвищення конкурентних переваг;

 • економічний зміст категорії «інновація» на основі системного поєднання сутнісних характеристик інновації (як процесу, результату, зміни та системи) в єдиному комплексному визначенні, що дозволило розуміти її як керований процес організації системних та спрямованих на отримання вимірюваного результату змін щодо розробки нових чи вдосконалення існуючих товарів (послуг/технологій), використання нової сировини чи засобів виробництва, застосування нових механізмів ринкової адаптації, запровадження нових організаційно-управлінських технологій, які направлені на збільшення здатності підприємства до стійкого зростання в умовах нестабільності внутрішнього та зовнішнього середовища.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що основні положення, викладені в дисертації, доведено до рівня методичних розробок і практичних рекомендацій. Теоретичні узагальнення дисертаційної роботи можуть бути використані для побудови цілісної системи формування та реалізації ПІП промислових підприємств і раціонального використання фінансових ресурсів. Висновки та рекомендації дисертанта щодо вибору інструментів управління портфелем інновацій в машинобудуванні впроваджено в діяльність Сумської обласної державної адміністрації в контексті виконання Державної програми розвитку машинобудівного комплексу на 2006-2011 рр., затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України № 516 від 18.04.2006; щодо вибору пріоритетних напрямків інноваційного розвитку; щодо реалізації концепції довгострокового планування інвестиційно-інноваційної діяльності – в діяльність ВАТ «Сумське НВО ім. М.В. Фрунзе» (довідка № 2/9-54п від 03.11.2009 додаток А); щодо оптимізації фінансових механізмів формування ПІП на підприємстві – в діяльність ТОВ «Енергоконсалтинг-ХХІ» (довідка № 178 від 27.10.2009, додаток А); щодо адаптації системи управління портфелем інновацій до нестабільних умов господарювання – в діяльність ТОВ «Силікатобетон» (довідка № 216 від 29.10.2009 додаток А). Наукові і методичні положення дисертаційного дослідження використовуються в навчальному процесі ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України» при викладанні дисциплін «Інвестування», «Аналіз інвестиційних проектів», «Проектне фінансування» (акт від 27.10.2009 додаток А).

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаною науковою працею. Наукові положення, розробки, результати, висновки і реко­мендації, що виносяться на захист, одержані автором самостійно. З наукових праць, що опубліковані у співавторстві, у дисертаційній роботі використано тільки ті ідеї та положення, які запропоновані автором особисто.

Апробація результатів дисертації. Основні положення, висновки і результати дисертаційної роботи доповідалися, обговорювалися й одержали позитивну оцінку на наукових і науково-практичних конференціях і семінарах, зокрема: Одинадцятій Міжнародній студентській конференції «Економіка для екології» (м. Суми, СумДУ, 2005 р.), П’ятій Міжнародній науково-практичній конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів» «Оптимум-2006» (м. Харків, НТУ «ХПІ», 2006 р.), Десятій Всеукраїнській науково-практичній конференції «Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України» (м. Суми, ДВНЗ «УАБС НБУ», 2007 р.), Третій Міжнародній науково-практичній конференції «Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика» (м. Суми, ДВНЗ «УАБС НБУ», 2008 р.).

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження опубліковано в 10 наукових працях загальним обсягом 2,48 друк. арк., з яких особисто автору належать 2,2 друк. арк., у тому числі 6 статей у наукових спеціалізованих виданнях (з них 1 у співавторстві), 4 публікації у збірниках матеріалів конференцій.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел зі 197 найменувань та 1 додатка. Загальний обсяг дисертації 237 сторінок, у тому числі 38 таблиць на 27 сторінках, 14 рисунків на 10 сторінках, список використаних джерел на 18 сторінках.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Похожие:

Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет На правах рукопису шамота галина михайлівна iconМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет на правах рукопису Івашова Надія Василівна
Формування бренд-орієнтованої системи управління комунікаціями промислового підприємства
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет На правах рукопису шамота галина михайлівна iconКонспект лекцій Суми Сумський державний університет 2011 Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний університет
Університетська освіта: конспект лекцій для студентів спеціальності 050107 «Економіка підприємства» / укладач О. А. Лукаш. – Суми:...
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет На правах рукопису шамота галина михайлівна iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Міністерства освіти І науки України від 15. 09. 2010 року №877 / Україна. Міністерство освіти І науки // Освіта України. – 2010....
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет На правах рукопису шамота галина михайлівна iconМіністерство охорони здоров`я україни міністерство освіти І науки україни сумський державний університет медичний інститут матеріали науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів
Програма конференції «Мікроелементози в клінічній медицині»
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет На правах рукопису шамота галина михайлівна iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Україна. Міністерство освіти І науки. Про запровадження у вищих навчальних закладах України Європейської кредитно-трансферної системи:...
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет На правах рукопису шамота галина михайлівна iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Змін до Положення про проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання навчальних закладів системи загальної середньої освіти:...
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет На правах рукопису шамота галина михайлівна iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Суми, 28–29 лютого 2012 р. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – 192 с
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет На правах рукопису шамота галина михайлівна iconСумський державний університет на правах рукопису лукаш ольга анатоліївна
Аналіз методологічних підходів щодо формування механізмів транскордонного співробітництва 10
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет На правах рукопису шамота галина михайлівна iconСумський державний університет на правах рукопису Карпіщенко Олександр Олексійович
Організаційно-економічні засади забезпечення інноваційного процесу на промисловому підприємстві
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет На правах рукопису шамота галина михайлівна iconМіністерство науки та освіти харківський національний економічний університет на правах рукопису Толстікова Ольга Валентинівна
Розділ 1 ТеОретичні засади механізму соціально-економічноЇ мотивації працівників підприємства
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница