Академія праці І соціальних відносин Федерації профспілок України Економічний факультет Кафедра економіки підприємства
Скачать 70.03 Kb.
НазваниеАкадемія праці І соціальних відносин Федерації профспілок України Економічний факультет Кафедра економіки підприємства
Дата23.10.2012
Размер70.03 Kb.
ТипДокументы
Академія праці і соціальних відносин

Федерації профспілок України


Економічний факультет

Кафедра економіки підприємства


«Затверджую»

Проректор

з наукової роботи

____________ Я.Д. Головко

«___»___________ 2011 р.


ПРОГРАМА

вступного іспиту до аспірантури

зі спеціальності 08.00.04 –

економіка та управління підприємствами

(за видами економічної діяльності)


Укладач – д.е.н., професор Я.М. Мартинишин


Затверджено

вченою радою

економічного факультету

протокол № 2 від 14 вересня 2011 р.


Затверджено

на засіданні кафедри

економіки підприємства

протокол № 2 від 12 вересня 2011 р.


Київ - 2011

ЗМІСТ ПРОГРАМИ


1. Підприємство в економічній системі сучасного суспільства. Характеристика теорій підприємства. Підприємство як економічний суб’єкт господарювання. Функції підприємства. Класифікація і організаційно-правові форми підприємств. Види і організаційно-правові форми об’єднань підприємств. Соціально-економічна природа бізнесу. Сутність підприємництва як форми господарювання підприємств. Принципи та механізм реалізації підприємницької діяльності. Інноваційне підприємництво: сутність та значення. Організація створення підприємства підприємницького типу. Договірні взаємовідносини та партнерські зв’язки в підприємницькій діяльності. Ринкове середовище функціонування підприємств.

2. Ресурсне забезпечення діяльності підприємств. Персонал підприємства. Суть, види та функції капіталу підприємства. Основний капітал підприємства. Оборотний капітал підприємства. Фінансові ресурси підприємства. Інвестиційні ресурси підприємства. Нематеріальні ресурси та активи. Показники та основні шляхи поліпшення використання ресурсів підприємства.

3. Організація виробництва на підприємствах. Техніко-технологічна база і виробнича потужність підприємства. Виробничий процес та його структура. Наукові принципи організації виробничого процесу. Виробничий цикл та його характеристика. Типи та методи організації виробництва. Організація трудових процесів і робочих місць. Нормування праці. Побудова виробничої структури підприємства. Організація виробничої і соціальної інфраструктури підприємства. Організаційно-виробниче забезпечення якості та конкурентоспроможності продукції. Комплексна підготовка виробництва до випуску нової продукції. Суспільні форми організації виробництва.

4. Організація маркетингової, фінансової та зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Сутність маркетингу і маркетингові функції підприємства. Маркетингова товарна політика підприємства. Маркетингова цінова політика підприємства. Маркетингова політика комунікації. Маркетингова політика розподілу. Загальна характеристика фінансів підприємства. Грошові надходження підприємств. Формування і розподіл прибутку на підприємстві. Оцінювання фінансового стану підприємства. Сутність, види та принципи зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Організація ділових контактів з іноземними партнерами. Договори (контракти) у зовнішньоекономічній діяльності підприємств.

5. Організація інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств. Загальна характеристика інноваційних процесів. Науково-технічний та організаційний прогрес. Оцінка ефективності технічних та організаційних нововведень. Сутність інвестицій та інвестиційної діяльності. Оцінка ефективності виробничих і фінансових інвестицій. Інноваційно-інвестиційні проекти підприємств.

6. Планування діяльності підприємств. Сутність планування і особливості його здійснення на підприємствах. Методологічні основи планування. Система планів на підприємстві. Планування збуту продукції. Планування виробництва продукції. Планування матеріально-технічного забезпечення виробництва. Планування персоналу і оплати праці. Планування виробничої інфраструктури. Планування витрат. Фінансове планування. Стратегія розвитку підприємства та бізнес-планування. Тактичне й оперативне планування.

7. Мотивація, контроль та оцінка діяльності на підприємствах. Мотивація трудової діяльності. Продуктивність праці та шляхи її підвищення на підприємствах. Сутність, функції та принципи заробітної плати. Тарифна і безтарифна моделі оплати праці. Форми і системи заробітної плати. Доплати й надбавки до заробітної плати та організація преміювання персоналу. Сутність, завдання, види та форми контролю на підприємстві. Аналіз і оцінка маркетингової діяльності підприємства. Аналіз та оцінка виробничої діяльності підприємства. Аналіз та оцінка фінансової діяльності підприємства. Механізм стимулювання і матеріальної відповідальності персоналу за результати роботи.

8. Витрати, результати та ефективність діяльності підприємств. Загальна характеристика витрат та їх класифікація. Собівартість продукції (послуг). Кошторис виробництва. Калькуляція продукції. Класифікація витрат за статтями. Основні фактори зниження собівартості продукції на підприємствах. Сутність і види цін на продукцію (послуги) підприємств. Методи встановлення та регулювання цін. Показники обсягу виробництва продукції на підприємствах різних галузей економіки. Фінансово-економічні результати діяльності підприємства. Сутнісна характеристика і види ефективності виробництва. Система показників оцінки ефективності підприємства. Фактори підвищення ефективності діяльності підприємств.

9. Управління підприємствами (менеджмент). Сутність, цілі і завдання управління підприємством. Функції управління підприємством. Методи управління діяльністю підприємства. Організаційні структури управління підприємствами. Вищі органи державного управління підприємствами. Прийняття управлінських рішень на підприємствах. Комунікації в системі управління підприємством. Керівництво і лідерство в управлінні підприємствами. Організаційна культура на підприємстві. Управління виробництвом на підприємстві. Управління збутом продукції на підприємстві. Управління матеріально-технічним забезпеченням виробництва. Управління фінансами на підприємстві. Управління проектною діяльністю на підприємстві. Управління зовнішньоекономічною діяльністю. Управління персоналом. Управління потенціалом підприємства. Стратегічне управління підприємством.

10. Методологія і методи дослідження економіки та управління підприємствами. Методологія і класифікація методів наукового пізнання економічних явищ та процесів. Діалектичний підхід в економічних дослідженнях. Застосування системного підходу в економічних дослідженнях. Загально наукові методи економічних досліджень. Методи спостереження та збору даних. Методи вибіркового спостереження. Методи групування. Таблично-графічні методи. Методи інформаційно-логічного аналізу. Методи детермінованого (функціонального) факторного аналізу. Методи стохастичного (кореляційного) факторного аналізу. Методи прогнозування. Методи моделювання. Програмно-цільовий метод. Еврестичні методи. Сутність та основні етапи організації економічних досліджень. Вибір проблеми та вимоги до теми дослідження. Роль інформації в економічних дослідженнях та класифікація наукових документів.


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Василенко В.О. Стратегічне управління підприємством: навч. посіб. / Т.І. Ткаченко, В.О. Василенко; за ред. В.О. Василенка. – К.: Центр навч. літер., 2004. – 400 с.

 2. Виноградська А.М. Основи підприємництва: навч. посіб. / А.М. Виноградська. - К.: Кондор, 2005. – 544 с.

 3. Внутрішній економічний механізм підприємства: навч. посіб. / за ред. М.Г. Грещака. – К.: КНЕУ, 2001. – 228 с.

 4. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент: підручник / А.В. Войчак. – К.: КНЕУ, 1998. – 268 с.

 5. Гарковенко С.С. Маркетинг: підручник / С.С. Гарковенко. – К.: Лібра, 1998. – 384 с.

 6. Гребельник О.П. Основи зовнішньоекономічної діяльності: підручник / О.П. Гребельник. – К.: ЦНЛ, 2004. – 384 с.

 7. Гриньов А.В. Організація та управління на підприємстві / А.В. Гриньов. – Х.: ІНЖЕК, 2004. – 329 с.

 8. Гриньова В.М. Організація виробництва: підручник / В.М. Гриньова, М.М. Салун. – К.: Знамя, 2009. – 582 с.

 9. Донець Л.І. Основи підприємництва: навч. посіб. / Л.І. Донець, Н.Г. Романенко. – К.: ЦУЛ, 2006. – 320 с.

 10. Економіка підприємства: підручник / за ред. А.В. Шегди. – К.: Знамя, 2006. – 614 с.

 11. Економіка підприємства: підручник / за ред. С.Ф. Покропивного. – К.: КНЕУ, 2005. – 528 с.

 12. Економіка та організація інноваційної діяльності: підручник / О.І. Волков, М.П. Денисенко, А.П. Гречан та ін. – К.: ЦУЛ, 2007. – 662 с.

 13. Завіновська Г.Т. Економіка праці: навч. посіб. / Г.Т. Завіновська. – К.: КНЕУ, 2003. – 300 с.

 14. Іванілов О.С. Економіка підприємства: підручник / О.С. Іванілов. – К.: Центр учбов. літер., 2009. – 728 с.

 15. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: навч. посіб. / Т.В. Майорова. – К.: ЦУЛ, 2003. – 376 с.

 16. Маркетинг: підручник / С.І. Чеботар, Я.С. Ларіна, О.П. Луцій та ін. – К.: Наш час, 2007. – 504 с.

 17. Маркетинговий менеджмент: навч. посіб. / за ред. М.І. Белявцева та В.Н. Воробйова. – К.: Центр навч. літер., 2006. – 407 с.

 18. Мних Є.В. Економічний аналіз: підручник / Є.В. Мних. – К.: ЦНЛ, 2003. –
  412 с.

 19. Мурашко М.І. Менеджмент персоналу: навч. посіб. / М.І. Мурашко. – К.: Знамя, 2006. – 435 с.

 20. Нємцов В.Д. Стратегічний менеджмент: навч. посіб. / В.Д. Нємцов, Л.Є. Довгань. – К.: Ексоб, 2001. – 560 с.

 21. Організація виробництва: підручник / за ред. П.В. Круша. – К.: Каравела, 2010. – 536 с.

 22. Орлов О.О. Планування діяльності промислового підприємства: підручник / О.О. Орлов. – К.: Скарби, 2002. – 336 с.

 23. Осовська Г.В. Основи менеджменту: підручник / Г.В. Осовська, О.А. Осовський. – К.: Кондор, 2006. – 664 с.

 24. Підприємництво: навч. посіб. / за ред. В.А. Подсолонко і Т.Л. Миронової. – К.: Центр навч. літер., 2003. – 616 с.

 25. Планування діяльності підприємства: навч. посіб. / за ред. В.Є. Москалюка. – К.: КНЕУ, 2002. – 252 с.

 26. Стеченко Д.М. Методологія наукових досліджень: підручник / Д.М. Стеченко, О.С. Чмир. – К.: Знамя, 2005. – 309 с.

 27. Сумець О.М. Основи операційного менеджменту: підручник / О.М. Сумець. – К.: Професіонал, 2004. – 416 с.

 28. Тарасюк Г.М. Планування діяльності підприємства: навч. посіб. / Г.М. Тарасюк, Л.І. Шваб. – К.: Каравела, 2003. – 432 с.

 29. Управління виробничою інфраструктурою: навч. посіб. / за ред. М.А. Бєлова. – К.: КНЕУ, 1997. – 207 с.

 30. Фінанси підприємств: підручник / за ред. А.М. Поддєрьогіна. – К.: КНЕУ, 1999. – 384 с.

 31. Хомяков В.І. Управління потенціалом підприємства: навч. посіб. / В.І. Хомяков, І.В. Бакум. – К.: Кондор, 2007. – 400 с.

 32. Шваб Л.І. Економіка підприємства: підручник / Л.І. Шваб. – К.: Каравела, 2011. – 416 с.

 33. Шелудько В.М. Фінансовий менеджмент: підручник / В.М. Шелудько. – К.: Знамя, 2006. – 439 с.

 34. Шершньова З.Є. Стратегічне управління: підручник / З.Є. Шершньова. – К.: КНЕУ, 2004. – 699 с.

Похожие:

Академія праці І соціальних відносин Федерації профспілок України Економічний факультет Кафедра економіки підприємства iconАкадемія праці І соціальних відносин федерації профспілок україни
Математичні дисципліни в академії викладаються протягом п’яти семестрів. Для їх успішного вивчення абітурієнт повинен мати ґрунтовні...
Академія праці І соціальних відносин Федерації профспілок України Економічний факультет Кафедра економіки підприємства iconАкадемія праці І соціальних відносин федерації профспілок україни
Вивчення нормативного курсу «Історія України» в Академії проводиться протягом одного семестру. Для успішного вивчення в Академії...
Академія праці І соціальних відносин Федерації профспілок України Економічний факультет Кафедра економіки підприємства iconАкадемія праці І соціальних відносин федерації профспілок україни
Академії: економіст, соціолог, соціальний працівник повинен глибоко знати географію, вільно володіти географічними методами дослідження....
Академія праці І соціальних відносин Федерації профспілок України Економічний факультет Кафедра економіки підприємства iconАкадемія праці І соціальних відносин
Ящук Т.І. – доктор філос наук, професор кафедри філософії Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Академія праці І соціальних відносин Федерації профспілок України Економічний факультет Кафедра економіки підприємства iconЛактіонова Г. М., Лютий В. П., Парахнич Л. О., Петрочко Ж. В., Пилипас Ю. В., Постолюк Г.І.; за заг ред. Звєрєвої І. Д., Петрочко Ж. В
Карагодіна О. Г., доктор медичних наук, професор, Академія праці та соціальних відносин фп
Академія праці І соціальних відносин Федерації профспілок України Економічний факультет Кафедра економіки підприємства iconМіністерство аграрної політики україни полтавська державна аграрна академія факультет економіки та менеджменту Затверджую: Ректор академії, професор
Схвалено науково-методичною радою спеціальності «Економіка підприємства» 8 лютого 2010 р. (протокол №5)
Академія праці І соціальних відносин Федерації профспілок України Економічний факультет Кафедра економіки підприємства iconМіністерство аграрної політики україни полтавська державна аграрна академія факультет економіки та менеджменту Затверджую: Ректор академії, професор
Програму підготували викладачі навчально-наукового інституту економіки та бізнесу
Академія праці І соціальних відносин Федерації профспілок України Економічний факультет Кафедра економіки підприємства iconМіністерство аграрної політики україни полтавська державна аграрна академія факультет економіки та менеджменту Затверджую: Ректор академії, професор
Схвалено науково-методичною радою спеціальності «Економіка Схвалено науково-методичною радою спеціальності «Економіка підприємства»...
Академія праці І соціальних відносин Федерації профспілок України Економічний факультет Кафедра економіки підприємства iconМіністерство аграрної політики україни полтавська державна аграрна академія факультет економіки та менеджменту Затверджую: Ректор академії, професор
Схвалено науково-методичною радою спеціальності «Економіка Схвалено науково-методичною радою спеціальності «Економіка підприємства»...
Академія праці І соціальних відносин Федерації профспілок України Економічний факультет Кафедра економіки підприємства iconП. Д. Біленчук, В. В. Кравченко, М. В. Підмогильний місцеве самоврядування в україні муніципальне
Рекомендовано до друку Вченою радою юридичного факультету Академії праці І соціальних відносин
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница