Севастопольський національний технічний університет на правах рукопису Кокодей Тетяна Олександрівна
НазваниеСевастопольський національний технічний університет на правах рукопису Кокодей Тетяна Олександрівна
страница1/5
Дата22.10.2012
Размер0.7 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5


СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


На правах рукопису


Кокодей Тетяна Олександрівна

УДК 338.47: 65.012.2


ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

ОПЕРАТОРОМ СТІЛЬНИКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ


08.00.04 - економіка та управління підприємствами

(за видами економічної діяльності)


Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук


Науковий керівник

Плаксін Віктор Іванович,

доктор економічних наук, професор


Севастополь - 2008

ЗМІСТ

ВСТУП....................................................................................................................

6

РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи проектування системи стратегічного управління оператором стільникового зв’язку...................................................


12

1.1. Взаємозв'язок стратегії підприємства й впливу середовища як вихідна передумова стратегічного управління ………………………....………………


12

1.2. Сутність стратегічного управління і його системи ....................................

24

1.3. Параметри моделі формування стратегій…................................................

34

Висновки до першого розділу ........................................................................

59

РОЗДІЛ 2. Методологічні основи формування стратегій оператора стільникового зв’язку............................................................................................


63

2.1. Оцінка стану й динаміки розвитку конкурентного середовища у сфері стільникового зв’язку України.............................................................................


63

2.2. Порівняльна характеристика класичних моделей формування стратегій підприємства…………………………………..…………………...…………….


79

2.3. Методічні підходи щодо формування й реалізації стратегій підприємства……………………………………………………………………..


94

Висновки до другого розділу..........................................................................

119

РОЗДІЛ 3. Проектування системи стратегічного управління оператором стільникового зв’язку............................................................................................


121

3.1. Методичне забезпечення формування й реалізації стратегій підприємства з використанням методу випереджувальної дії…......................


121

3.2. Модель системи стратегічного управління оператором стільникового зв’язку й алгоритм її проектування.....................................................................


148

3.3. Імітація функціонування блоку «Управління» моделі системи із застосуванням програмного забезпечення Adonis SV 2.1... …………….........


153

Висновки до третього розділу ........................................................................

158

ВИСНОВКИ...........................................................................................................

161

ДОДАТКИ..............................................................................................................

164

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.............................................................

181

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

AMPS

Advanced Mobile Phone System. Аналоговий стандарт безпровідного зв'язку, що одержав широке поширення в Північній Америці

C-Netz

Аналоговий стандарт безпровідного зв'язку, що існує в Німеччині й Австрії, частотний діапазон 450 МГц

CDMA

Code Division Multiple Access. Технологія множинного доступу з кодовим поділом каналів, цифровий стандарт безпровідного зв'язку

D-AMPS

Digital Advanced Mobile Phone System. Північноамериканський цифровий стандарт безпровідного зв'язку другого покоління

DECT

Digital European Cordless Standard. Стандарт безпровідного зв'язку третього покоління

EDGE

Enhanced Data Rates for Global Evolution. Технологія високошвидкісної (понад 500 Kbps) передавання даних у мережах GSM

EMS

Enhanced Messaging Service. Удосконалені послуги повідомлень: подальший розвиток стандарту SMS, що дозволяє разом з форматованим текстом передавати й приймати на мобільний телефон зображення, мелодії або рінґтони

GPRS

General Packet Radio Service. Надбудова над технологією мобільного зв'язку GSM, що здійснює високошвидкісне (до 114 Kbps) пакетне передавання даних

GSM

Global System for Mobile Communications. Глобальний цифровий стандарт для мобільного стільникового зв’язку, з поділом каналу за принципом TDMA і високим ступенем безпеки завдяки шифруванню з відкритим ключем

HSCSD

High Speed Circuit Switched Data. Версія стандарту GSM для передачі даних на підвищених швидкостях (від 28,8 до 56Kbps).

IP-телефонія

Система зв'язку, що забезпечує передавання мовного сигналу мережею Інтернет або іншими IP-мережами

MMS

Multimedia Messaging Service. Сервіс передачі мультимедійних повідомлень: технологія, що дозволяє приєднувати до повідомлення медіа-файли

NMT

Nordic Mobile Telephone. Аналоговий стандарт безпровідного зв'язку, розроблений спочатку для країн Північної Європи

NTT

Nippon Telegraph and Telephone. Aналоговый стандарт безпровідного зв'язку, розроблений в Японії

Radiocom 2000

Аналоговий стандарт безпровідного зв'язку, розроблений у Франції в 1985 р.

RTMS

Radio Telephone Mobile System. Аналоговий стандарт безпровідного зв'язку

SMS

Short Message Service. Служба коротких повідомлень

TACS

Total Access Communication Systems. Аналоговий стандарт безпровідного зв'язку, розроблений у Великобританії на основі AMPS

TDMA

Time Division Multiple Access. Множинний метод доступу до мережі з часовим розподілом каналів. Застосовується в цифрових системах мобільного зв'язку, таких, як GSM.

UMTS

Universal Mobile Telecommunications Service. Стандарт безпровідного зв'язку третього покоління

WAP

Wireless Application Protocol. «Протокол безпровідного доступу»: засіб одержання доступу до ресурсів Internet за допомогою мобільного телефону

WCDMA

Wideband Code Division Multiple Access. Стандарт безпровідного зв'язку третього покоління

1G

First Generation. «Перше покоління»: загальна назва групи аналогових стандартів безпровідного зв'язку NMT, AMPS, TACS, RTMS, C-Netz, NTT і Radiocom 2000

2G

Second Generation. «Друге покоління»: загальна назва групи цифрових стандартів безпровідного зв'язку GSM, CDMA, D-AMPS

2,5G

Second and a Half Generation. «Друге з половиною покоління» (удосконалене): загальна назва стандартів безпровідного зв'язку GSM/EDGE, GSM/GPRS, GSM/ HSCSD

3G

Third Generation. «Третє покоління»: загальна назва групи стандартів безпровідного зв'язку UMTS, CDMA2000, CDMA2001, DECT і W-CDMA


ВСТУП


Зростаюча тенденція ускладнення середовища функціонування підприємства – збільшення частоти та складності змін і скорочення терміну ефективності впливу на них – ускладнюе формування адекватної й своєчасної реакції підприємства на ці зміни. В результаті можна спостерігати неадекватну «навігацію» підприємства вищим керівництвом в умовах відсутності ефективної системи стратегічного управління і складного зовнішнього середовища, що швидко змінюється. Наслідком ситуації, що склалася, є неефективність функціонування основних підсистем підприємства, низькі показники результатів діяльності та проблематичність «виживання» в цілому для більшості галузей. Зокрема, вплив даної ситуації на галузі, які переживають в цей час стрімке зростання, високі темпи розвитку, позитивну динаміку та значні темпи приросту клієнтської бази й фінансових результатів, виражається в негативній тенденції до стабілізації та подальшого зниження вищезазначених показників. Прикладом може слугувати сфера стільникового зв'язку, інтенсивне зростання галузевого прибутку і доходів якої обумовлене не збільшенням індивідуального споживання послуг, а переважно 189 кратним збільшенням абонентської бази за 1999-2007 рр. Отже, з припиненням розширення абонентської бази, величина якої (за кількістю діючих SIM-карт) на початок 2008 р. склала 118,1% від чисельності населення, фінансові результати діяльності, досягнувши певних граничних значень, скоротяться. Вплив цієї тенденції на зниження прибутку і доходу окремого підприємства – оператора стільникового зв’язку можна нівелювати проектуванням і практичним впровадженням системи стратегічного управління, яка б забезпечувала максимізацію ефективності функціонування підприємства в заданих умовах середовища. Зазначені обставини зумовлюють актуальність теми дослідження.

Актуальність теми. Ефективність системи стратегічного управління переважно зумовлюється якістю моделей і методик формування та реалізації стратегій, що лежать в її основі. Вказані інструменти розробки та реалізації стратегій, які існують в теорії та на практиці, не відповідають критерію максимізації ефективності функціонування підприємства та його конкурентної переваги в заданих умовах середовища.

Таким чином, вищеназвані питання залишаються недостатньо дослідженими, не отримавши належного теоретичного вирішення ні в класичних моделях стратегічного аналізу та планування BCG, GE/McKinsey, ADL/LC, Shell/DPM (про що свідчать роботи В. Єфремова, П. Гордієнка, Г. Дмитренка), ні в існуючих сьогодні методиках формування та реалізації стратегій, основаних на концепції MOS (mission, objectives, strategies) авторів Л. Фахі, Р. Рендола, О. Віханського, Р. Фатхутдінова, З. Шершньової, Д. Шевчука, А. Міщенка, Ю. Шарова, І. Ігнатьєвої, ні у сучаснішій моделі Balanced Scorecard, запропонованій Р. Капланом і Д. Нортоном у 1990 р. Тому на більшості вітчизняних підприємств перелічені методики та моделі, як і системи стратегічного управління, що на них базуються, не є достатньо оптимальними в умовах українського ринку та часто не виправдовують витрат на своє комплексне впровадження і використання.

Вищезазначене визначило потребу в проектуванні системи стратегічного управління оператором стільникового зв'язку. Сфера стільникового зв’язку в Україні на сьогодні не відстає від аналогічних сфер у розвинутих країнах світу за впровадженням технологічних інновацій, є прикладом однієї із швидшо зростаючих і перспективних, а, отже, виступає сприятливим середовищем для впровадження і функціонування запропонованої системи.

Вищевикладене дозволяє констатувати, що проблема потенційного зниження основних результатів діяльності операторів стільникового зв'язку пояснюється відсутністю ефективної системи стратегічного управління в умовах прогнозованого повного насичення ринку, що і визначило вибір теми дисертаційного дослідження. Складність, багатоаспектність і недостатня опрацьованість цілого ряду теоретичних й емпіричних питань проектування системи стратегічного управління, об'єктивна необхідність їхнього наукового осмислення та комплексного аналізу визначили вибір цілей, завдань, структури та змісту дослідження.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Окремі матеріали дисертаційного дослідження є складовою частиною держбюджетної теми кафедри менеджменту і економіко-математичних методів Севастопольського національного технічного університету «Розробка і дослідження системи управління бізнес-процесами малого та середнього підприємства на базі комп’ютерного тренажера» (номер державної реєстрації 0105U009115). Тема включена в Міжвідомчий координаційний план наукових досліджень екологічних та соціально-економічних проблем розвитку продуктивних сил України у 2007-2010 рр. Автором написано розділ «Аналіз й імітація бізнес-процесу з формування та реалізації стратегій підприємства», а також створений програмний тренінг-продукт «Віртуальне підприємство», на базі якого виконувалося вищезазначене дослідження.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є розробка теоретичних і методичних рекомендацій для проектування системи стратегічного управління оператором стільникового зв'язку, спрямованої на максимізацію ефективності його діяльності в заданих умовах середовища.

Досягнення мети дослідження зумовило необхідність вирішення наступних основних завдань:

- дослідити та розширити традиційне трактування поняття стратегії підприємства;

- розробити модель формування стратегій як інструмент визначення набору стратегій підприємства залежно від типів впливу середовища з урахуванням максимізації ефективності діяльності підприємства;

- здійснити аналіз і скласти прогноз динаміки сфери стільникового зв'язку і діяльності окремих операторів з метою обґрунтування доцільності розроблення та впровадження системи стратегічного управління;

- виконати аналіз традиційних методик і моделей формування та реалізації стратегій операторів стільникового зв'язку;

- розробити структурну схему методики формування та реалізації стратегій підприємства в основі системи стратегічного управління оператором стільникового зв'язку;

- розробити модель системи стратегічного управління оператором стільникового зв’язку та алгоритм її проектування.

Об'єктом дослідження є процеси стратегічного управління оператором стільникового зв'язку.

Предмет дослідження сукупність теоретичних, методичних і практичних аспектів проектування системи стратегічного управління оператором стільникового зв'язку.

Методи дослідження. Дисертація адекватно відображає як загальнонаукові, так і спеціальні методи наукового пізнання. Системний аналіз, дедуктивний та індуктивний методи використовувалися при визначенні суті понять «стратегія» і «система стратегічного управління». Методи порівняльного аналізу, експертних оцінок і оціночних шкал, імітаційного моделювання, а також, аналізу сценаріїв застосовувалися при проектуванні системи стратегічного управління. Економіко-математичні методи аналізу часових рядів та регресійного аналізу були використані при оцінці та прогнозуванні тенденцій розвитку сфери стільникового зв'язку. Інформаційну базу дослідження складають чинні вітчизняні законодавчі та нормативно-правові акти, нормативно-методична документація міжнародних установ та організацій у сфері телекомунікацій, офіційні звіти Міністерства транспорту та зв’язку України, дані звітності та прогнози розвитку операторів мобільного зв’язку.

Наукова новизна одержаних результатів. Основним результатом дисертаційного дослідження є розробка науково-практичних рекомендацій, спрямованих на вирішення конкретної наукової задачі проектування системи стратегічного управління оператором стільникового зв'язку. До конкретних результатів дослідження, одержаних автором особисто, відносяться:

вперше:

- розроблено модель формування стратегій підприємства як інструмент визначення набору стратегій залежно від типів впливу середовища з урахуванням максимізації ефективності функціонування підприємства;

удосконалено:

- модель системи стратегічного управління оператором стільникового зв'язку, фундаментом якої є розроблений інструментарій формування стратегій підприємства;

- методи аналізу середовища оператора стільникового зв'язку: складання «карти» значущого середовища в процесі його сканування та формування хронологічної послідовності типових впливів базових факторів середовища для їх подальшого аналізу й прогнозу;

одержали подальший розвиток:

- поняття стратегії підприємства як «випереджувальної дії» на поточний або прогнозний вплив середовища;

- формалізація типів впливів середовища та випереджувальних дій (стратегій) підприємства та установлено взаємозв’язок між ними у формі «таблиць типових взаємозв’язків» для базових факторів «споживач», «постачальник», «партнер», «макросередовище» та «внутрішнє середовище»;

- пропозиції щодо виявленої проблеми потенційного зниження результатів діяльності підприємств стільникового зв’язку та рекомендації для її вирішення.

Практичне значення одержаних результатів. Розроблені в дисертації теоретичні положення та практичні рекомендації дають можливість суттєво збільшити ефективність стратегічного управління на підприємствах – операторах стільникового зв'язку, що буде сприяти підвищенню їхньої конкурентоспроможності. Вказані рекомендації використовуються в практиці роботи сімферопольського філіалу МТС-Україна (акт впровадження від 31.05.08 р., Додаток А).

Також окремі результати дослідження використано у навчальному процесі при викладанні дисциплін «Основи менеджменту», «Стратегічний менеджмент», «Основи маркетингу» (акт впровадження від 20.06.08 р., Додаток Б) і в НДР «Розробка і дослідження системи управління бізнес-процесами малого та середнього підприємства на базі комп’ютерного тренажера» (акт про використання від 20.06.08 р., Додаток В) Севастопольського національного технічного університету.

Особистий внесок здобувача. Усі результати, викладені в дисертації, отримані автором самостійно. З публікацій у співавторстві в дисертацію увійшли тільки результати, отримані при визначальній творчій участі автора на всіх етапах роботи: у роботі [151] авторові належить розробка методології проектування системи стратегічного менеджменту підприємства, у [107] - розробка тренінг-продукту та аналіз його використання як стратегії розвитку людських ресурсів. Кількість др. арк. в даних роботах зазначена в авторефераті у переліку публікацій за темою дисертації.

Апробація результатів дисертації. Основні наукові положення і результати проведених досліджень висвітлені та обговорені на наступних конференціях: Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки України», 3-6 жовтня 2002 р. (Алушта); Міжнародна конференція «Business Styles and Sustainable Development» під патронажем Єврокомісії, посольства Італії в Україні, Lanza Fondazione (Італія) і Національного інституту стратегічних досліджень, 2-6 квітня 2003 р. (Київ); Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми ефективного функціонування підприємств в сучасних умовах», 20-25 квітня 2003 р. (Севастополь); Третя Міжнародна науково-методична конференція «Менеджмент малого і середнього бізнесу: проблеми, навчання, перспективи», 22-26 вересня 2003 р. (Севастополь) в рамках програми REAP; Четверта Міжнародна науково-методична конференція «Менеджмент малого та середнього бізнесу: проблеми, навчання, перспективи», 20-24 вересня 2004 р. (Севастополь) в рамках програми REAP; Шоста Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми підготовки фахівців з інтелектуальної власності в Україні», 22-26 травня 2006 року (Севастополь); Четверта Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів, докторантів «Менеджмент підприємницької діяльності», 14-15 квітня 2006 р. (Сімферополь); П'ята Міжнародна науково-практична конференція «Менеджмент малого і середнього бізнесу: інформаційні технології», 4-8 вересня 2006 р. (Севастополь); Шоста Міжнародна науково-практична конференція «Менеджмент малого і середнього бізнесу: управління знаннями», 24-28 вересня 2007 р. (Севастополь).

Публікації. Основні результати дисертаційної роботи опубліковані в 8-ми статтях у збірниках наукових праць, які включені до переліку ВАК України (7 статей опубліковано одноосібно) і в 9-ти публікаціях у збірниках наукових конференцій. Загальний обсяг друкованих праць становить 2,86 д.а., з яких особисто автору належить 2,76 д.а.

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ОПЕРАТОРОМ СТІЛЬНИКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ


1.1. Взаємозв’язок стратегії підприємства й впливу середовища як вихідна передумова стратегічного управління


Як центральний елемент стратегічного управління, на думку більшості дослідників, поняття стратегії й її взаємозв’язок з|із| впливом середовища|| вимагає детального розгляду, оскільки створює фундамент для подальшого дослідження теоретичних основ проектування системи стратегічного управління. Поняття стратегії походить від грецького «strategia» (1680-90 рр.), що означає «діяльність генералів», - "generalship". Таким чином, історія виникнення терміна «стратегія» має воєнне коріння і визначає його як науку планування|| та спрямування великомасштабних воєнних операцій, маневрування силами для надання їм найбільш вигідних позицій для вступу у сутичку з|із| ворогом [1, с|із|. 17]. Крім частини воєнної науки, загальне|спільний| визначення поняття звучить як| «план, метод або послідовність маневрів для досягнення конкретної мети або результату» [2, с|із|. 1880]. У науці та практиці управління поняття «стратегія» не існувало аж до другої половини двадцятого століття|вік| у зв’язку з відносною стабільністю бізнес-середовища| й економічного зростання|| першої половини двадцятого століття.

  1   2   3   4   5

Похожие:

Севастопольський національний технічний університет на правах рукопису Кокодей Тетяна Олександрівна iconПопросименко Ольга Володимирівна Севастопольський національний технічний університет
Целью проектирования является разработка антенны, характеристики которой будут удовлетворять требованиям, выдвигаемым к антеннам...
Севастопольський національний технічний університет на правах рукопису Кокодей Тетяна Олександрівна iconКиївський національний університет внутрішніх справ на правах рукопису Кравчук Валентина Миколаївна
Загальнотеоретична характеристика громадських організацій як невід’ємного елементу
Севастопольський національний технічний університет на правах рукопису Кокодей Тетяна Олександрівна iconХарківськії національний університет внутрішніх справ на правах рукопису рождественська олена сергіївна
Розділ Загальнотеоретична характеристика особливого суб'єкта інформаційних правовідносин
Севастопольський національний технічний університет на правах рукопису Кокодей Тетяна Олександрівна iconДержавний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» На правах рукопису голов сергій федорович
Перелік умовних скорочень
Севастопольський національний технічний університет на правах рукопису Кокодей Тетяна Олександрівна iconКиївський національний університет внутрішніх справ на правах рукопису шведова олена вікторівна
Комплексне криміналістичне дослідження документів, виконаних за допомогою комп’ютерних технологій
Севастопольський національний технічний університет на правах рукопису Кокодей Тетяна Олександрівна iconТернопільський національний економічний університет на правах рукопису михайлюк роксолана володимирівна
Розділ Фінансова стійкість банків як необхідна умова їх стабільного розвитку в умовах ринкової економіки 12
Севастопольський національний технічний університет на правах рукопису Кокодей Тетяна Олександрівна iconМіністерство науки та освіти харківський національний економічний університет на правах рукопису Толстікова Ольга Валентинівна
Розділ 1 ТеОретичні засади механізму соціально-економічноЇ мотивації працівників підприємства
Севастопольський національний технічний університет на правах рукопису Кокодей Тетяна Олександрівна iconКиївський національний університет імені Тараса Шевченка на правах рукопису Каніщенко Наталія Генадіївна
Формування конкурентних переваг економічних суб'єктів під впливом кластеризації національних економік
Севастопольський національний технічний університет на правах рукопису Кокодей Тетяна Олександрівна iconОдеська національна юридична академія на правах рукопису мельничук тетяна володимирівна
Спеціальність 12. 00. 08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право
Севастопольський національний технічний університет на правах рукопису Кокодей Тетяна Олександрівна iconКиївський національний університет внутрішніх справ на правах рукопису Карпов Никифор Семенович
Актуальність теми. Історія злочинності – це одна зі складових історії розвитку людського суспільства. Його соціальне й економічне...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница