Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького інформаційний пакет
НазваниеЛьвівський національний медичний університет імені Данила Галицького інформаційний пакет
страница2/42
Дата22.10.2012
Размер5.19 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42

2. Оцінювання успішності навчання студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу


2.1. Кредитно-модульна система організації навчального процесу включає:

- вивчення дисциплін (проходження практик), структурованих на модулі, як задокументовану логічно завершену частину навчальної програми, що реалізуються відповідними формами організації навчального процесу і закінчуються підсумковим модульним контролем;

- впровадження залікових кредитів ECTS як одиниці виміру навчального навантаження студента, необхідного для засвоєння навчальної дисципліни;

Кредит (Credit) включає усі види робіт студента, передбачених у затвердженому індивідуальному плані: аудиторну, самостійну, підготовку до державної атестації, складання ліцензійних інтегрованих іспитів „Крок 1” і „Крок 2”, практично орієнтованого державного іспиту, виробничу практику, виконання курсових робіт тощо.

-  відсутність у графіку навчального процесу екзаменаційних сесій, так як здійснюється контроль засвоєння студентом кожного модулю навчальної дисципліни;

- паралельне застосування для оцінювання студентів абсолютної шкали оцінювання та шкали оцінювання ECTS, яка є рейтинговою.


2.2 Оцінювання модуля

Оцінка за модуль визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності (у балах) та оцінки підсумкового модульного контролю (у балах), яка виставляється при оцінюванні теоретичних знань та практичних навичок відповідно до переліків, визначених програмою дисципліни.

Максимальна кількість балів при вивченні кожного модуля, становить 200, в тому числі за поточну навчальну діяльність – 120 балів, за результатами підсумкового модульного контролю – 80 балів. Таким чином обирається співвідношення між результатами оцінювання поточної навчальної діяльності і підсумкового модульного контролю 60% до 40%.


2.3 Оцінювання поточної навчальної діяльності

При засвоєнні кожної теми модуля за поточну навчальну діяльність студента виставляються оцінки за 4-ри бальною (традиційною) шкалою, які потім конвертуються у бали в залежності від кількості тем у модулі, як приклад, таким чином:„5”

3

5

6

9

10

12

15

18

„4”

2,5

4

5

7

8

10

12

15

„3”

2

3

4

5

6

8

9

12

„2”

0

0

0

0

0

0

0

0


Вага кожної теми в межах одного модуля має бути однаковою, але може бути різною для різних модулів однієї дисципліни і визначається кількістю тем в модулі.


Форми оцінювання поточної навчальної діяльності мають бути стандартизованими і включати контроль теоретичної та практичної підготовки.

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну навчальну діяльність при вивченні модуля, вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці “5”, на кількість тем у модулі з додаванням балів за індивідуальне завдання студента.

Мінімальна кількість, балів яку повинен набрати студент при вивченні модуля для допуску до підсумкового модульного контролю, вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці “3”, на кількість тем у модулі.

Оцінювання індивідуальних завдань студента

Бали за індивідуальні завдання нараховуються студентові лише при успішному їх виконанні та захисті. Кількість балів, яка нараховується за різні види індивідуальних завдань залежить від їх об’єму та значимості, але не більше 10-12 балів. Вони додаються до суми балів, набраних студентом за поточну навчальну діяльність.

Оцінювання самостійної роботи студентів

Самостійна робота студентів, яка передбачена в темі поряд з аудиторною роботою, оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному занятті. Засвоєння тем, які виносяться лише на самостійну роботу контролюється при підсумковому модульному контролі.


2.4. Підсумковий модульний контроль

Підсумковий модульний контроль здійснюється по завершенню вивчення всіх тем модуля на останньому контрольному занятті з модуля.

До підсумкового модульного контролю допускаються студенти, які відвідали усі, передбачені навчальною програмою з дисципліни аудиторні навчальні заняття та при вивчені модуля набрали кількість балів, не меншу за мінімальну. Для студентів, які пропустили навчальні заняття, з дозволу деканату вносяться корективи до індивідуального навчального плану і дозволяється відпрацьовувати академічну заборгованість до певного визначеного терміну.

Форми проведення підсумкового контролю мають бути стандартизованими і включати контроль теоретичної та практичної підготовки.

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент при складанні підсумкового модульного контролю становить 80.

Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 50 балів.


2.5. Оцінювання дисципліни

Оцінка з дисципліни виставляється лише студентам, яким зараховані усі модулі з дисципліни.

Визначення кількості балів, яку студент набрав з дисципліни.

Кількість балів, яку студент набрав з дисципліни, визначається як середнє арифметичне кількості балів з усіх модулів дисципліни (сума балів за усі модулі ділиться на кількість модулів дисципліни).

Об’єктивність оцінювання навчальної діяльності студентів має перевірятися статистичними методами (коефіцієнт кореляції між поточною успішністю та результатами підсумкового модульного контролю).

За рішенням Вченої ради університету до кількості балів, яку студент набрав з дисципліни можуть додаватися заохочувальні бали за публікації наукових робіт, отримання призових місць на олімпіадах за профілем дисципліни до початку ранжування. Загальна кількість балів не може перевищувати 200.


2.6. Конвертація кількості балів з дисципліни у оцінки за шкалою ECTS та за 4-ри бальною (традиційною) шкалою

Бали з дисциплін незалежно конвертуються як в шкалу ECTS, так і в 4-бальну шкалу. Бали шкали ECTS у 4-бальну шкалу не конвертуються і навпаки.

Студенти, які навчаються за однією спеціальністю, з урахуванням кількості балів, набраних з дисципліни ранжуються за шкалою ECTS таким чином:


Оцінка ECTS

Статистичний показник

А

Найкращі 10 % студентів

В

Наступні 25 % студентів

С

Наступні 30 % студентів

D

Наступні 25 % студентів

E

Останні 10 % студентів


Ранжування з присвоєнням оцінок „А”, „В”, „С”, „D”, „Е” проводиться для студентів даного курсу, які навчаються за однією спеціальністю і успішно завершили вивчення дисципліни. Студенти, які одержали оцінки FX, F (“2”) не вносяться до переліку студентів, що ранжуються, навіть після перескладання модулю. Такі студенти після перескладання автоматично отримують бал „Е”.

Оцінки з дисципліни FX, F (“2”) виставляються студентам, яким не зараховано хоча б один модуль з дисципліни після завершення її вивчення.

Оцінка FX виставляється студентам, які набрали мінімальну кількість балів за поточну навчальну діяльність, але яким не зарахований підсумковий модульний контроль. Ця категорія студентів має право на перескладання підсумкового модульного контролю у додатковий термін, відповідно до затвердженого графіку навчального процесу. Повторне складання підсумкового модульного контролю дозволяється не більше двох разів

Оцінка F виставляється студентам, які відвідали усі аудиторні заняття з модуля, але не набрали мінімальну кількість балів за поточну навчальну діяльність і не допущені до підсумкового модульного контролю. Ця категорія студентів має право на повторне вивчення модуля.

Бали з дисципліни для студентів, які успішно виконали програму з дисципліни

конвертуються у традиційну 4-ри бальну шкалу за абсолютними критеріями, які наведено нижче у таблиці:


Бали з дисципліни

Оцінка за 4-ри бальною шкалою

Від 170 до 200 балів

5

Від 140 до 169 балів

4

Від 139 балів до мінімальної кількості балів, яку повинен набрати студент

3

Нижче мінімальної кількості балів, яку повинен набрати студент

21   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42

Похожие:

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького інформаційний пакет icon«івано-франківський національний медичний університет» european credit transfer system
Пакет призначений для надання допомоги студентам, охочим навчатися в університеті, адміністраторам І викладачам, що працюють над...
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького інформаційний пакет iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького інформаційний пакет iconПолтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка Фінансово-економічний факультет Інформаційний пакет
Економіка І підприємництво” (спеціальність „Економіка підприємства” спеціалізація „Економіко-правове резулювання діяльності підприємства”...
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького інформаційний пакет iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Кафедра ґрунтознавства І географії ґрунтів
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямком підготовки 040104 – Географія, спеціальністю – Географія. – Львів,...
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького інформаційний пакет iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Географічний факультет
...
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького інформаційний пакет iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів
Гис-систем и соответствующего оборудования. Описаны направления исследования и распределение задач между научными группами-участниками...
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького інформаційний пакет iconНавчально-методичний комплекс львів 2009 Львівський національний університет імені Івана Франка
...
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького інформаційний пакет iconДн І пропетровсь ки й національний університет ім. Олеся Гончара Наукова бібліотека Бюлетень №2 нових надходжень літератури у лютому 2011 року м. Дніпропетровськ
Вісник : Зб наук праць: Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. Вип. 4 / Львівський національний університет...
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького інформаційний пакет iconПрограма фахових вступних випробувань з політології для вступників у Львівський національний університет імені Івана Франка (підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” І “магістр”)
Вступні випробовування проводяться на основі переліку питань, передбачених навчальними програмами професійно-орієнтованих дисциплін...
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького інформаційний пакет iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган-барановського інститут обліку І фінансів
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган-барановського
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница