Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию
НазваниеИнструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию
страница9/24
Дата22.10.2012
Размер0.76 Mb.
ТипИнструкция по эксплуатации
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   24

.2Elektrické zařízení kompresorU COMPRESSOR ELECTRICAL EQUIPMENT ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОМПР.

.2.1.Popis elektrického zařízení DESCRIPTION OF ELECTRICAL EQUIPMENT ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ


Kompresor se připojuje na třífázovou proudovou soustavu 3/N/PE AC 400/230V, 50Hz.

Přívodní kabel zakončený vidlicí 16 A (nebo 32 A) je připojen přímo do rozvaděče kompresoru.

Kompresor je poháněn asynchronním elektromotorem s kotvou nakrátko.

Automatický provoz v nastaveném rozsahu provozního přelaku zabezpečuje tlakový spínač kompresoru.

Elektrické zařízení se dodává na přání :

 • Elektromotor spouštěný přímo (bez rozběhu Y-).

 • Automatický rozběh elektromotoru s přepínáním Y-.

 • Ostatní verze elektrického zařízení dodávané na přání.

(viz. schéma elektrického zapojení)

The compressor set is connected to the 3/N/PE AC 400/230V, 50Hz.

The supply cable furnished with a terminating plug plug 16 A (or 32 A) is connected directly to the compressor electrocase.

The compressor is driven by an asynchronous electromotor with short-circuit armature.

Automatic operation within the preset air overpressure range is guaranteed by the pressure switch of the compressor.

Electrical equipment delivered on demand :

 • Electromotor is started directly without star-delta switching.

 • The automatic starting with star-delta switching.

 • Special design of electrical equipment on deman

(see electrical circuit diagram)

Компрессор подключается к трехфазной системе эл. тока 3/N/PЕ АС 400/230В, 50 Гз.

Вводный кабель законченный вилкой 16 A (или 32 А) подключен прямо в распределитель компрессора.

Компрессор приводится в движение асинхронным электромотором с коротко замкнутым ротором.

Автоматическую работу в установленном диапазоне рабочего давления обеспечивает переключатель давления, размещённый на компрессоре.

 • без переключения -

 • автоматический разгон с переключением -

 • cпециалные варирианта электрического оборудовния возможно изготовыть после договора с производителем

(См. схему электрического включения)

.2.2.Rozvaděč Electrocase РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ


Elektrické přístroje jsou osazeny v plastové skříňce rozvaděče, která je umístěna na soustrojí kompresoru. Přístroje jsou přístupné po otevření horního krytu.

Ovládací panel je součástí rozvaděče (typ bez krytu) nebo je umístěn v odděleně na čelní straně krytu kompresoru (typ v krytu).

Podrobný popis elektrického zařízení a schéma el. zapojení jsou uvedeny v technické zprávě el. rozvaděče, která je v příloze tohoto návodu.

Výstraha !

Elektrické zařízení kompresoru je pod napětím i při vypnutém “Hlavním vypínači”. Při práci je nutné vypnout externí hlavní vypínač nebo kompresor odpojit od el. sítě vytažením přívodu ze zásuvky.

The switchboard is located inside the compressor unit. The electrical instruments accesable after opening of the top cover.

The control panel is located on elektrocase (type without cover) or on the compressor unit front side (type with cover).

Electrical Equipment report and electric scheme is in attachment.

Warning !

Electric equipment is under power even if the "Main switch" is off. In course of maintenance activities must be external main switch off or disconnect compressor by supply cable take out from power net.

Электрическое оборудование помещено в шкафе разпределитела, которая помещена на компресоре. Электрические приводы доступны после демонтажа покрытия.

Панель управления является частью распределителя (тип без кожуха) или на передной стороне кожуха (тип в кожухе).

Подробное описание электрического оборудования и схема эл. включения приведены в техническом отчете распределителя в приложении к этому Руководству.

ВНИМАНИЕ !

Электрическое оборудование находится под напряжением даже при выключенном ”Главном выключателе”. При работах оборудование необходимо отключить от эл. сети экстерным главным выключателем или компрессор отключить от эл. сети вытащением вводу из штепсельной розетки.


Upozornění !

Po připojení na síť je nutné překontrolovat správný smysl otáčení elektromotoru. Správný směr otáčení je vyznačen šipkou na krytu chladiče, Při správném směru otáčení proudí vzduch směrem na šroubový blok. V případě opačného směru otáčení zaměňte sled fází na přívodním kabelu, jinak hrozí poškození kompresoru !

Caution !

Before putting the machine into operation check the right direction of electromotor rotation. The right sense of rotation is given by the arrow on the cooler cover. For right sense of rotation the cooling air flows in direction to the airend. When reverse sense of rotation is established shut down the compressor immediately and change the phase on the supply cable, otherwise destruction of the machine threatens !

Предупреждение !

После включения компресора в элю сетъ необходимо контролироватъ правителъное направление оборотов электродвыгателя. Хорошее направление оборотов показано стрелкой на капоте радиатора. Пока на электр. Вводы нет правилный след эл. Фаз, в таком случае необходимо заменитъ след фаз на эл. Вводу !

.2.3.Ovládací panel Control board ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ


Ovládací panel je umístěn na rozvaděči kompresoru. U verzí s krytem je skříňka ovládacího panelu vestavěna do čelní strany krytu.

Na ovládacím panelu je umístěn hlavní vypínač chodu a kontrolky signalizující spuštění kompresoru a poruchu kompesoru.

The control panel is located on elektrocase or on the compressor unit front side (type with cover).

The control panel contains main switch and control lamp for operation and failure monitoring.

Панелъ управления на разпределителию У версий с протившумным кожухом панелъ управления на торцевой стороне кожуха.

На панеле управления помещен главный включателъ и лампочки сигнализирующее включение управления и аварию.

.2.4.Elektromotor Electromotor ЭЛЕКТРОМОТОР


V kompresoru je použito vestavné provedení elektromotoru se speciálním provedením hřídele rotoru. Elektromotor je přímo mechanicky spojen s hlavním rotorem šroubového bloku.

Elektrické a mechanické vlastnosti jsou identické se standardním provedením elektromotoru. Elektromotor je třífázový asynchronní s kotvou nakrátko.

Rozběh elektromotoru je proveden automatickým přepnutím Y - (některé typy pouze na přání).

Elektromotor v základním provedení je osazen valivými ložisky uzavřenými s trvalou náplní mazacího tuku.

Poznámka :

Kontrola, údržba a revize elektromotorů se provádí na základě požadavků a doporučení výrobce elektromotorů a v souladu s intervaly údržby kompresoru, které jsou uvedeny v tomto návodu.

The built-in electromotor design has been used for this compressor with special design of the rotor shaft. The electromotor is connected directly with the airend main rotor.

Electrical and mechanical properties are the same as for the electromotor standard design. The compressor electromotor is three-phase asynchronous squirrel cage motor.

The electromotor is with star-delta switching (some type only on demand).

The electromotor in its basic version is fitted with anti-friction bearings encased with a permanent grease filling.

Note :

Checking, maintenance and inspection of electromotors is to be carried out according to requirements and recommendations of the electromotor manufacturer and in compliance with intervals of compressor maintenance specified in the Handbook.

В компрессоре применена встроенная конструкция электромотора со специальным валом ротора. Элелктромотор соединен механически с главным ротором винтового блока.

Электрические и механические характеристики одинаковы со свойствами электродвигателя в стандартном исполнении. Электромотор компрессора трехфазный асинхронный с короткозаамкнутым ротором.

Разбег электромотора произведен автоматическим переключением Y -  (некоторые типы только после договора).

Электромотор в основном исполнении оснащен закрытыми подшипниками качения с длительным зарядом смазочного жира.

Замечание :

Контроль, уход и ревизии электромоторов производятся на основе требований и рекомендаций изготовителя электромоторов и в соответствии с интервалами контроля компрессора, приведёнными в этом Руководству.

.2.5.Tlakový spínač PRESSURE SWITCH Переключатель давления


Tlakový spínač zajišťuje automatický provoz kompresoru v nastaveném tlakovém rozsahu

Maximální dovolená hodnota provozního přetlaku je uvedena na štítku kompresoru. Hodnota odlehčovacího přetlaku, nastavená pomocí tlakového spínače, nesmí tuto hodnotu překročit!


Upozornění !

Tlakový spínač je nastaven ve výrobním závodě. Nastavení tlakového spínače není dovoleno měnit bez vědomí servisní organizace !

The control unit ensures automatic operation of the compressor in the preset pressure range

Max. allowed operation overpressure is specified on a production plate. The unloading pressure level which is set using the pressure switch must not exceed the value !


Caution !

Preseting made by the manufacturer's Service Dpt. only !

Переключатель давления обеспечивает aвтоматическую работу компрессорa в установленном диапазоне рабочего давления.

Максимальная допустимая величина рабочего избыточного давления указана на щитке компресора. Величина разгружающего избытощного давления, настроенная с помощью управляющего автомата, не должна эту величину превысить !


Предупреждение !

Настроение переключателя давления производит только авторизованный сервис изготовителя !

.2.6.Ochrana kompresoru Safeguard equipment Обеспечивающие оборудование


Kompresor je vybaven zabezpečovacím systémem, který zajišťuje okamžité zastavení stroje, jestliže při provozu dojde k nedovolenému překročení sledovaných hodnot.

 • překročení max. dovolené teploty (110°C) kompresorového oleje (teplotní čidlo)

 • přetížení elektromotoru nebo zkrat (nadproudová ochrana v rozvaděči)

Ochrana kompresoru proti překročení dovoleného přetlaku je zajištěna pojistným ventlem na nádobě odlučovače a na vzdušníku.

The compressor aggregate is furnished with a system ensuring stopping the unit, if the preset operation parameters should be exceeded :

 • oil temperature is exceed (over 110°C) - temperature sensor

 • electromotor is overloaded or short circuit

Aggregate protection against the allowed pressure overrun is ensured by the safety valve located on the separator vessel and air reservoir.

Компрессор оснащен системой, которая обеспечивает внезапное остановление машины, если произошло недопустимомое превышение стороженных величин :

 • превышение макс. допустимой температуры (110оС) компрессорного масла (датчик температуры)

 • перегрузка электромотора или короткое замыкание (кание (сверхтковая защита в распределителе)

Компрессор оснащен предохранительными клапанами на сосуде сепаратора и на ресивере.

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   24

Похожие:

Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию iconИнструкция по эксплуатации
Соблюдение приведенных рекомендаций по эксплуатации и техническому обслуживанию щита является необходимым условием его надежной работы...
Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию iconИнструкция по техническому обслуживанию 36260-00-00 ио
Настоящая Инструкция определяет основные требования, предъявляемые к обслуживанию
Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию iconИнструкция по эксплуатации ту 4215-002-15057572-2012
Скат-ппж (далее по тексту ппж), предназначенные для непрерывного контроля плотности однородных жидких сред в емкостях и трубопроводах,...
Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию iconРуководство по эксплуатации 4739-004-57292710-03 рэ для комбайнов «Нива» и«Енисей» п. Переволоцкий 2009г
Руководство по эксплуатации является документом, содержащим сведения об измельчителе разбрасывателе соломы ирс-1200 и предъявляющем...
Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию iconРуководство по эксплуатации кдюш. 413347. 005-12 рэ
Игм–10-x-20 (в дальнейшем – преобразователь). Рэ содержит основные технические данные, рекомендации по техническому обслуживанию,...
Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию iconРуководство по эксплуатации кдюш. 413347. 005-16 рэ
Игм–10-х-22 (в дальнейшем – преобразователь). Рэ содержит основные технические данные, рекомендации по техническому обслуживанию,...
Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию iconНормы пожарной безопасности нпб 166-97 "Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации" (утв приказом гугпс мвд РФ от 31 декабря 1997 г. N 84)
А, В, С, Е, и устанавливают требования к выбору, размещению, техническому обслуживанию огнетушителей, а также к техническому оснащению...
Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию iconНормы пожарной безопасности нпб 166-97 "Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации" (утв приказом гугпс мвд РФ от 31 декабря 1997 г. N 84)
А, В, С, Е, и устанавливают требования к выбору, размещению, техническому обслуживанию огнетушителей, а также к техническому оснащению...
Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию iconСливен болгария универсальные токарные станки
В данном руководстве Вы найдете необходимую информацию по правильной установке, эксплуатации и техническому обслуживанию станка
Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию iconТехническое задание на реконструкцию системы газоснабжения пиковой котельной №2 и котлоагрегата ст. №6в птвм-180
Требования по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту программно-технических средств 13
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница