Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию
НазваниеИнструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию
страница8/24
Дата22.10.2012
Размер0.76 Mb.
ТипИнструкция по эксплуатации
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   24

.1Vzduchový a olejový okruh Air und oil circuit ВОЗДУШНЫЙ И МАСЛЯНЫЙ КОНТУРА

.1.1.Šroubový blok Air end ВИНТОВЫЙ БЛОК


Šroubový blok sestává ze dvou protiběžných šroubových rotorů, uložených ve valivých ložiscích, v jejichž zubových mezerách se stlačuje nasávaný vzduch. Mazání a chlazení šroubového bloku je zajištěno olejem.

Šroubový blok je poháněn elektromotorem.

The air end consists of two counter-rotating screw rotors mounted in anti-friction bearings, in toothed spaces of which the sucked air is compressed.

The air end is driven by electromotor.

Винтовый блок состоит из двух встречных винтовых роторов, вложеных в подшипники качения, в щелах которых воздух сжимается и вытесняется в сосуд сепаратора. Смазка и охлаждение винтового блока обеспечены маслом, которое впрыскивается избыточным давлением в всасывающий трубопровод блока и в подшипники. Масло одновременно уплотняет щели между зубами винтовых роторов и отводит компрессное тепло из сжатого воздуха.

Винтовый блок приводится в движение электромотором.

.1.2.Regulátor sání Suction regulator РЕГУЛЯТОР ВСАСЫВАНИЯ


Regulátor sání zajišťuje otevírání nebo uzavírání sání šroubového bloku v závislosti na spotřebě stlačeného vzduchu.

Sací klapka šroubového bloku slouží zároveň jako zpětný uzávěr.

The suction regulator ensures opening or closing of the air end suction in dependence on compressed air consumption.

An air end suction flap serves also as a back-pressure closure.


Регулятор всасывания обеспечивает открывание и закрывание всасывания винтового блока в зависимости от потребления сжатого воздуха.

Заслонка всасывания винтового блока служит одновременно как обратный затвор.

.1.3.Nádoba odlučovače Separator vessel СОСУД СЕПАРАТОРА


Nádoba odlučovače slouží zároveň jako olejová nádrž a vzduchojem. V nádobě dochází k hrubému odloučení oleje ze stlačeného vzduchu.

Na nádobě odlučovače je umístěna plnící zátka kompresorového oleje, vypouštěcí potrubí kompresorového oleje, které je uzavřeno vypouštěcím kohoutem, pojišťovací ventil a přípojky pro olejový okruh kompresoru.

Separator vessel serves at the same time as an air and oil receiver. In the vessel the gross oil separation from compressed air is realized.

On the separator vessel the oil filling plugs for compressor oil, outlet piping with drain cock with plug, safety valve and fittings to compressor oil circuit are located.

Сосуд сепаратора служит одновременно как маслобак и воздушный резервуар. В сосуде приходит к грубому отделению масла из сжатого воздуха.

На сосуде сепаратора помещен заправочный патрубок с пробкой. Выпускной трубопровод выведён из самого низкого места сосуда и закрыт выпускным краном и пробкой, предохранительный клапан, который обеспечивает защиту установки против перевышению допускаемого давления.

.1.4.Odlučovač oleje Oil separator МАСЛООТДЕЛИТЕЛЬ


Kompaktní vložka odlučovače oleje je namontována shora na rozváděcí kostce tlakového rozvodu kompresoru. Vložka odlučovače zachytává olejovou mlhu, obsaženou ve stlačeném vzduchu. Odloučený olej je odsáván zpět do šroubového bloku.

The oil separator compact element is fitted from above to the cube piece of the compressed air distributing system. This oil separator element catches the oil mist contained in the compressed air. The separated oil is sucked back into the air end.

Маслоотделитель находится в контуре сжатого воздуха на выходе из сосуда сепаратора масла перед входом воздуха до дополнителного охладителя. Вкладыш отделителя подхватывает масляную мглу, которая находится в сжатом воздухе перед его входом до дополнительного охладителя. Сепарированное масло отсасывается назад в винтовый бл.

.1.5.Ventil minimálního tlaku Minimum pressure valve ВЕНТИЛЬ МИНИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ


Ventil minimálního tlaku je osazen na výstupu stlačeného vzduchu z odlučovače oleje.

Ventil minimálního tlaku otevírá výstup stlačeného vzduchu až po dosažení přetlaku cca 4,5 bar. Tento přetlak je dostatečný pro mazání šroubového bloku při zatížení.

Zároveň ventil minimálního tlaku plní funkci zpětné klapky a zamezuje zpětnému proudění stlačeného vzduchu.

The minimum pressure valve is fitted on the compressed air outlet from the oil separator.

Minimum pressure valve opens the compressed air outlet not before the overpressure 4,5 bar is reached. This overpressure is sufficient for lubrication of the loaded air end.

Simultaneously the minimum pressure valve has the function as a non-return flap valve and prevents the back flow of the compressed air.

Вентиль минимального давления встроен в головку маслоотделителя ма выходе сжатого воздуха из вкладыша маслоотделителя.

Вентиль минимального давления открывает выход сжатого воздуха только после достижения избыточного давления около 4,5 бар. Это давление уже достаточным для смазки винтового блока при нагрузке.

Вентиль минимального давления выполняет одновременно функцию обратной заслонки и воспрепятствует обратному току сжатого воздуха.

.1.6.Termostat Thermostat ТЕРМОСТАТ


Termostat je umístěn v rozváděcí kostce tlakového rozvodu na výstupním olejovém potrubí z nádoby odlučovače.

Termostat zajišťuje optimální provozní teplotu kompresorového oleje. Při nízké teplotě je otevřen by-pass chladiče a olej se přes olejový filtr ihned vrací do šroubového bloku. Při dosažení požadované teploty se by-pass uzavře a veškerý olej prochází přes chladič do olejového filtru a zpět do šroubového bloku.

Termostat zajišťuje optimální provozní teplotu a tím viskozitu mazacího oleje. Správná provozní teplota zabraňuje shromažďování zkondenzované vody ve vnitřním okruhu kompresoru a zajišťuje správné mazání a dlouhou životnost šroubového bloku. Kondenzát ve vnitřním okruhu může způsobit nežádoucí korozi dílů a následně poruchu kompresoru.

Upozornění !

Nastavení termostatu provádí pouze autorizovaný servis výrobce !


The thermostat placed in the the cube piece of the compressed air distributing system on oil circuit in the output piping from separator vessel.

The thermostat ensures the optimum compressor oil temperature. By low temperature the flow goes through by-pass of cooler and the oil comes immediately back through the oil filter into air end. At demand temperature the by-pass becomes to be closed and all the oil goes through the cooler into the oil filter and then back into the compressor.

So not only the optimum operation temperature but also the right oil viscosity is ensured. The right temperature prevents collection of condensated water in the oil and ensures the proper lubrication and long service life of the compressor.

Caution !

Setting the thermostat is to be carried out by authorized manufacturer‘s service only !

Термостат находится в распределительном кубике масляного контура компрессора на выходном масляном трубопроводе из сосуда сепаратора.

Термостат обеспечивает оптимальную рабочую температуру компрессорного масла. При низкой температуре (пуск компрессора, низкий отбор сжатого воздуха) термостат откроет проток масла цепью короткого замыкания и масло возвращается через масляный фильтр немедленно в винтовый блок. При трeбyeмoй температуре цепь короткого замыкания закрывается и всё масло проходит через охладитель в масляный фильтр и назад в винтовый блок.

Термостат обеспечивает оптимальную рабочую температуру и тем тоже и вязкость смазочного масла. Правильная рабочая температура препятствует скоплению сконденсировавшей воды во внутреннем контуре компрессора и обеспечивает правильную смазку и долгий срок службы винтового блока. Во внутреннем контуре конденсат может причинить нежелательную коррозию частей и в следствии того аварию машины.

Предупреждение !

Настроение термостатa производит только авторизованный сервис изготовителя !

.1.7.Chladič Cooler ОХЛАДИТЕЛЬ


Slouží pro odvedení tepla, získaného při kompresi vzduchu, z kompresorového oleje.

Olejový chladič je proveden z měděné trubky navinuté na plášti elektromotoru. Chladič je chráněn krytem, který zároveň usměrňuje proudění chladícího vzduchu od ventilátoru.

Its task is to conduct away the air compression heat from the oil.

The oil cooler is made of copper pipe wound on the electromotor jacket. The cooler is shielded by a protecting cover which serves simultaneously for directing the cooling air flow from the ventilator.

Служит для отовода тепла, возникающего при сжимании воздуха, из компрессорного масла.

Масляный радиатор изготовлен из медной трубки, обмотанной вокруг корпуса электродвигателя. Радиатор защищён кожухом, который, одновременно, направляет поток охлаждающего воздуха от вентилятора.

.1.8.Vzduchový filtr Airfilter ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР


Vzduchový filtr je umístěn na sání šroubového bloku.

Filtr se skládá z plastového tělesa a vyměnitelné papírové filtrační vložky.

Vzduchový filtr slouží k čištění nasávaného vzduchu před vstupem do šroubového bloku. Papírová filtrační vložka vzduchového filtru zachycuje mechanické nečistoty větší než 0,01m. Její konstrukce zajišťuje dlouhodobou funkčnost. Interval výměny je cca 1000 provozních hodin.

Interval výměny může být na základě doporučení výrobce upraven v závislosti na prašnosti pracovního prostředí kompresoru.

The air filter is located on the air end suction input.

The filter consists of a plastic body and replaceable paper filter element.

The air filter ensures cleaning the air before its coming into the compressor. The filter element catches mechanical impurities larger than 0,01 m. Its design enables the long-lasting filtration function.

Element change interval is ca. 1000 operation hours but it may be adapted in dependence on dust amount in compressor operation environment.

Воздушный фильтр находится во всасывающем трубопроводе винтового блока.

Воздушный фильтр служит к очистке всасываемого воздуха перед входом до винтового блока. Бумажный вкладыш воздушного фильтра подхватывает механические нечистоты большие чем 0,01 м. Конструкция вкладыша обеспечивает его длительную работоспособность. Интервал замены бывает около 1000 рабочих часов.

По рекомендации завода-изготовителя интервал замены может быть изменен в зависимости от запылённости рабочей среды компрессора.

.1.9.Olejový filtr Oilfilter МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР


Kompaktní olejový filtr je namontován na rozváděcí kostce tlakového rozvodu kompresoru. Filtr je zařazen před vstupem oleje do šroubového bloku.

Olejový filtr zajišťuje plnoprůtokové čištění kompresorového oleje.


The compact oil filter is mounted on the cube piece of the compressed air distributing system.

The compressor oil filter is placed in front of oil input into the air end.

Компактный масляный фильтр находится на распределительном кубике масляного контура компрессора. Фильтр находится в масляном контуре перед входом компрессорного масла в винтовый блок.

Фильтр обеспечивает полнопроточную фильтрацию компрессорного масла.

.1.10.VentiLátor Ventilator ВЕНТИЛЯТОР


Ventilátor je součástí elektromotoru. Vrtule je nasazena přímo na zadním konci hřídele elektromotoru.

The ventilator is integrated to the electromotor.

Вентилятор является частью электромотора. Пропеллер вентилятора насажен прямо на задний конец вала электромотора.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   24

Похожие:

Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию iconИнструкция по эксплуатации
Соблюдение приведенных рекомендаций по эксплуатации и техническому обслуживанию щита является необходимым условием его надежной работы...
Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию iconИнструкция по техническому обслуживанию 36260-00-00 ио
Настоящая Инструкция определяет основные требования, предъявляемые к обслуживанию
Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию iconИнструкция по эксплуатации ту 4215-002-15057572-2012
Скат-ппж (далее по тексту ппж), предназначенные для непрерывного контроля плотности однородных жидких сред в емкостях и трубопроводах,...
Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию iconРуководство по эксплуатации 4739-004-57292710-03 рэ для комбайнов «Нива» и«Енисей» п. Переволоцкий 2009г
Руководство по эксплуатации является документом, содержащим сведения об измельчителе разбрасывателе соломы ирс-1200 и предъявляющем...
Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию iconРуководство по эксплуатации кдюш. 413347. 005-12 рэ
Игм–10-x-20 (в дальнейшем – преобразователь). Рэ содержит основные технические данные, рекомендации по техническому обслуживанию,...
Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию iconРуководство по эксплуатации кдюш. 413347. 005-16 рэ
Игм–10-х-22 (в дальнейшем – преобразователь). Рэ содержит основные технические данные, рекомендации по техническому обслуживанию,...
Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию iconНормы пожарной безопасности нпб 166-97 "Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации" (утв приказом гугпс мвд РФ от 31 декабря 1997 г. N 84)
А, В, С, Е, и устанавливают требования к выбору, размещению, техническому обслуживанию огнетушителей, а также к техническому оснащению...
Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию iconНормы пожарной безопасности нпб 166-97 "Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации" (утв приказом гугпс мвд РФ от 31 декабря 1997 г. N 84)
А, В, С, Е, и устанавливают требования к выбору, размещению, техническому обслуживанию огнетушителей, а также к техническому оснащению...
Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию iconСливен болгария универсальные токарные станки
В данном руководстве Вы найдете необходимую информацию по правильной установке, эксплуатации и техническому обслуживанию станка
Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию iconТехническое задание на реконструкцию системы газоснабжения пиковой котельной №2 и котлоагрегата ст. №6в птвм-180
Требования по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту программно-технических средств 13
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница