Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию
НазваниеИнструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию
страница3/24
Дата22.10.2012
Размер0.76 Mb.
ТипИнструкция по эксплуатации
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Úvod INTRODUCTION ВВЕДЕНИЕ


Obsah tohoto návodu k obsluze a údržbě je vlastnictvím firmy ATMOS Chrást, je s každou výrobní sérií pravidelně doplňován a aktualizován a nesmí být bez písemného souhlasu dále kopírován.

V tomto návodu jsou uvedeny všechny informace potřebné pro běžný provoz a údržbu stroje. Podrobnější informace a postupy větších oprav nejsou v tomto návodu obsaženy a jsou k dispozici pouze u autorizovaných servisních partnerů firmy ATMOS Chrást.

Konstrukce stroje odpovídá platným předpisům. Provádění jakýchkoli změn na jednotlivých dílech a skupinách stroje je přísně zakázáno a vede k neplatnosti prohlášení o shodě.

Všechny díly, příslušenství, potrubí, hadice a přípojky, kterými prochází stlačený vzduch musí být:

 • zaručené kvality a výrobcem schváleny pro dané použití

 • schváleny pro jmenovitý tlak o výši rovné minimálně maximálnímu provoznímu tlaku stroje

 • použitelné v kontaktu s kompresorovým olejem

 • dodávány s návodem k instalaci a bezpečnému provozu

Podrobnosti o vhodnosti použítí jednotlivých dílů Vám mohou být poskytnuty prodejními a servisními středisky ATMOS.

Použití jiných než originálních náhradních dílů uvedených v katalogu náhradních dílů ATMOS může vést k situaci, za kterou nenese firma ATMOS žádnou odpovědnost. V tomto případě nepřebírá firma ATMOS žádnou zodpovědnost za případně vzniklé škody.


Předpokládané způsoby použití stroje jsou uvedeny níže. Mohou však být i neobvyklé způsoby použití nebo pracovního prostředí stroje, které nebyly firmou ATMOS předpokládány.

V takovém případě se laskavě obraťte na výrobce !


Contents of this Operation and maintenance handbook is proprietary of the firm ATMOS Chrást. This handbook is amended and updated regularly for each production series and it is not allowed to copy it without written permission.

In this Handbook all information for machine routine operation and maintenance are set forth. More detailed information and procedures for larger repairs are not presented in this Handbook, but are at disposal at all authorized service partners of the firm ATMOS Chrást.

The machine design comply with all regulations. It is strictly prohibited to make any changes on individual machine parts and design groups. Not observing of this prohibition leads to lost of validity of compliance with Conformity.

All parts, accessories, piping, hoses and connections through which the compressed air flows shall be

 • of guaranteed quality and approved by the manufacturer for pertinent use

 • approved for the nominal pressure level amounted minimally to machine maximum operation pressure

 • usable in contact with compressor oil

 • delivered together with the Handbook for installation and safe operation

You will be provided with all details concerning suitability of individual parts for use by selling and servicing centres ATMOS.

Application of other than original spare parts given in ATMOS Spare Parts Catalogue could lead to the situation, under which the firm ATMOS cannot bear any responsibility. In such a case the firm ATMOS does not take over any responsibility for pertinently arising damages.


The supposed ways of machine use are presented below. There could also be, of course, even unusual ways of machine use or occurrence of operation surroundings that were not supposed by the firm ATMOS.

In such a case, please, establish contact with the manufacturer !

Содержание этого Руководстава по обслуживанию и уходу является собственносtъю фирмы АТМОС Храст, оно регулярно допoлняется и актуализируется и нельзя его без письменного согласия дальше копировать.

В этом Руководству приведены все информации нужные для обыкновенной работы и ухода за машиной. Более детальные информации и ход больших ремонтных работ Руководство не содержает и они в распоряжении только у авторизованных сервисных партнеров фирмы АТМОС Храст.

Конструкция машины соответствует действительным предписаниям. Проведение любых изменений на отдельных деталях и группах машины строго воспрещено и ведет к недействительности Заявления о согласии.

Все детали, принадлежности, трубопровода, рукавы и присоединения, которыми проходит сжатый воздух должны быть:

 • гарантированного качества и одобрены изготовителем для данного применения

 • одобрены для номинального давления высотой равной минимально максимальному рабочему давлению машины

 • применительными при контакту с компрессорным маслом

 • поставляны с инструкциями для инсталяции и безопасной работы

Детали об удобности применения отдельных частей предоставляют места продажи и сервиса АТМОС.

Применение других чем оригинальных запасных частей приведенных в каталоге запчастей АТМОС может привести к ситуации, в которой фирма АТМОС не несет ответственность. В этом случае фирма АТМОС не несет какуюлибо ответственность за или же возникнувший ущерб.


Предполагаемые способы применения машины приведены ниже. Но могут возникнуть даже не обыкновенные способы применения или рабочей среды машины, которые фирма АТМОС не предполагала.

В таком случае обращайтесь пожалуйста к заводу-изготовителю !

Tento stroj byl konstruován a dodán pouze pro použití za následujících podmínek :

 • stlačování běžného vzduchu neobsahujícího žádné přídavné plyny, páry nebo přísady

 • stroj je provozován při teplotách okolí uvedených v kapitole Všeobecné informace

 • stroj je provozován v souladu s tímto návodem k obsluze a údržbě


Výstraha !

Stroj nesmí být používán :

 • jako přímý zdroj tlakového vzduchu pro dýchání

 • v prostředí obsahujícím výbušné plyny nebo páry

 • provozován s chybějícími nebo nefunkčními bezpečnostními prvky

 • s příslušenstvím, které není firmou ATMOS doporučeno


Firma ATMOS nepřebírá žádnou odpovědnost za chyby vzniklé překladem tohoto originálu.


This machine has been designed and supplied for use under following conditions only :

 • compressing the usual air that does not contain any additional gases, vapours or additives

 • the machine will be operated at temperatures shown in the chapter General information

 • the machine will be operated in conformance with this Operation and maintenance handbook.


Warning !

The machine is not allowed to be used :

 • as a direct supply of pressurized air for respiration purposes

 • in surroundings containing explosive gases or vapours

 • for operation with missing or not functional safety design elements

 • with accessories not recommended by the firm ATMOS


The firm ATMOS does not take over any responsibility for errors arising from translation of this original.


при следующих условиях:

 • сжимание обыкновенного воздуха не содержавшего никаких добавочных газов, паров или примесей

 • машина работает при температурах окружающей среды приведенных в главе Общие информации.

 • машина работает в соответствии с этим Руководством по обслуживанию и уходу


Предостережение !

Не разрешается применять машину :

как непосредственный источник воздуха для дыхания

в среде содержавшей взрывчатые газы или пары

с отсутствующими элементами безопасности

с принадлежностями не рекомендованными фирмой АТМОС


Фирма АТМОС не принимает любую ответственность за ошибки возникнувшие переводом этого оригинала.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Похожие:

Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию iconИнструкция по эксплуатации
Соблюдение приведенных рекомендаций по эксплуатации и техническому обслуживанию щита является необходимым условием его надежной работы...
Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию iconИнструкция по техническому обслуживанию 36260-00-00 ио
Настоящая Инструкция определяет основные требования, предъявляемые к обслуживанию
Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию iconИнструкция по эксплуатации ту 4215-002-15057572-2012
Скат-ппж (далее по тексту ппж), предназначенные для непрерывного контроля плотности однородных жидких сред в емкостях и трубопроводах,...
Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию iconРуководство по эксплуатации 4739-004-57292710-03 рэ для комбайнов «Нива» и«Енисей» п. Переволоцкий 2009г
Руководство по эксплуатации является документом, содержащим сведения об измельчителе разбрасывателе соломы ирс-1200 и предъявляющем...
Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию iconРуководство по эксплуатации кдюш. 413347. 005-12 рэ
Игм–10-x-20 (в дальнейшем – преобразователь). Рэ содержит основные технические данные, рекомендации по техническому обслуживанию,...
Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию iconРуководство по эксплуатации кдюш. 413347. 005-16 рэ
Игм–10-х-22 (в дальнейшем – преобразователь). Рэ содержит основные технические данные, рекомендации по техническому обслуживанию,...
Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию iconНормы пожарной безопасности нпб 166-97 "Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации" (утв приказом гугпс мвд РФ от 31 декабря 1997 г. N 84)
А, В, С, Е, и устанавливают требования к выбору, размещению, техническому обслуживанию огнетушителей, а также к техническому оснащению...
Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию iconНормы пожарной безопасности нпб 166-97 "Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации" (утв приказом гугпс мвд РФ от 31 декабря 1997 г. N 84)
А, В, С, Е, и устанавливают требования к выбору, размещению, техническому обслуживанию огнетушителей, а также к техническому оснащению...
Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию iconСливен болгария универсальные токарные станки
В данном руководстве Вы найдете необходимую информацию по правильной установке, эксплуатации и техническому обслуживанию станка
Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию iconТехническое задание на реконструкцию системы газоснабжения пиковой котельной №2 и котлоагрегата ст. №6в птвм-180
Требования по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту программно-технических средств 13
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница