Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию
НазваниеИнструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию
страница24/24
Дата22.10.2012
Размер0.76 Mb.
ТипИнструкция по эксплуатации
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

Ukončení provozu TERMINATION OF COMPRESSOR OPERATION ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ


Při ukončení provozu kompresoru je nutné některé jeho části, klasifikované jako nebezpečné odpady, likvidovat v souladu s platným zákonem o odpadech :

 • olejová náplň kompresoru

 • olejové a vzduchové filtry

 • ostatní součásti kontaminované olejem

Mezi části, které jsou klasifikovány jako zvláštní odpady a je nutné je předat k recyklování nebo likvidaci patří :

 • kabely, vodiče a další části elektrozařízení

 • součásti z pryže a plastů

 • tepelně izolační materiály z minerálních vlákenIt is necessary by termination of compressor operation to take care of some parts that are classified as dangerous waste in compliance with valid law on wastes :

 • compressor oil filling

 • oil and air filters

 • other by oil contaminated parts

Among parts that are classified as special waste and therefore shall be delivered to recycling or liquidation belong :

 • cables, conductors and other electroparts

 • rubber as well as plastic parts

 • thermally insulating materials made of mineral fibres.

После окончания работы компрессора необходимо некоторые его части, класифицированные как опасные отходы, ликвидировать в соответствии с действительным законом об отходах :

 • заряд масла компрессора

 • масляные и воздушные фильтры

 • остальные части загязненные маслом

К частям, которые класифицируются как особенные отходы и которые должны быть переданы к рецыкляции или к ликвидации, принадлежат:

 • кабли, провода и другие части электрооборудования

 • части из резины и пластов

 • термоизоляционные материалы из минеральных волокон

Bezpečnost a první pomoc Safety and first aid ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ


Zacházení s elektrickým zařízením při požáru

Při úniku oleje při poruše nebo během opravy může dojít v důsledku neopatrné manipulace s otevřeným ohněm, svařování apod. k požáru zařízení.

Postup při likvidaci požáru :

 1. elektrické zařízení není pod napětím

 • při hašení hořícího oleje použít hasícího přístroje pěnového podle ČSN 38 9125

 • v nouzi lze použít suchého písku nebo hlíny

 1. elektrické zařízení je pod napětím

 • při hašení požáru v blízkosti elektrického zařízení nebo požáru samotného elektrického zařízení je nutno použít práškového hasicího přístroje (viz ČSN 38 9138)

 • při záchranných pracích musí být udržována bezpečná vzdálenost od elektrického zařízení 2 m

 • pracovat se souvislým proudem vody do vzdálenosti 30m od elektrického zařízení pod napětím je zakázáno

Handling with electrical equipment in the event of fire

By escape of oil due to a defect or during the repair the equipment fire could occur as a result of careless manipulation with an open flame, by welding and so one.

Steps in liquidation of fire :

 1. electrical equipment is dead

 • or extinction of the burning oil the foam extinguisher should be used

 • in emergency case the dry sand or clay could be used

 1. electrical equipment is alive

 • for extinction of fire close to electrical equipment or direct of electrical equipment the following extinguisher should be used powder extinguisher

 • for relief work the safe distance from electrical equipment 2 m shall be kept

 • it is prohibited to work with continuous stream of water up to 30 m from alive electrical equipment

Обращение с электрическим оборудованием в случае пожара

При утечке масла в случае дефекта или во время ремонта может дойти в следствии неосторожной манипуляции с открытым огнём, сварке итп. к пожару установки.

Ход при ликвидации пожара:

 1. электрическое оборудование нет под напряжением

 • при тушении горющего масла можно применить пенный огнетушитель согласно ЧСН 38 9125

 • нужде можно применить сухой песок или глину.

 1. электрическое оборудование есть под напряжением

 • при тушении пожара в близости эл. оборудования или самого эл. оборудования необходимо применять порошкового огнетушителa согласно ЧСН 38 9138

 • при спасательных работах должно соблюдать безопасное расстояние от электрического оборудования 2 м.

 • воспречается работать с непрерывной струей воды до расстояния 30 м от электрического оборудования под напряжением.


První pomoc při úrazech elektřinou

Všechny organizace, kde je při práci zvýšené nebezpečí úrazů elektrickým proudem, jsou povinny zajistit opatření pro poskytování první pomoci při úrazech elektřinou. K těmto opatřením patří poučení všech pracovníků, výběr a praktický výcvik určených pracovníků a rozmístění pomůcek pro poskytnutí první pomoci při úrazech elektřinou, jakož i vyvěšení stručného návodu pro poskytnutí první pomoci.


Postup při první pomoci :

 1. Vyprostit postiženého z dosahu el. proudu vypnutím příslušného vypínače, vytažením zástrčky ze zásuvky, odsunutím vodiče nebo odtažením postiženého (suchým dřevem, suchým provazem, suchým oděvem). Pracujte pokud možno jen jednou rukou. Nedotýkejte se holou rukou ani těla postiženého ani vlhkých částí jeho oděvu.

 2. Pokud postižený nedýchá, zavést ihned umělé dýchání. Postiženého položit na záda, odstranit mu případné překážky z ústní dutiny a zaklonit mu co nejvíce hlavu dozadu. Sevřít nos, široce rozevřenými ústy obemknout ústa postiženého. Hluboce vydechnout do úst postiženého asi 10x rychle za sebou přibližně po 1 sekundě. Dále pokračovat rychlostí 12x až 16x za minutu. Sledovat dýchací pohyby hrudníku postiženého. Umělé dýchání provádět bez přerušení až do oživení, ukončit pouze na příkaz lékaře.

 3. Nemá-li postižený hmatný tep, ihned zahájit nepřímou srdeční masáž. Dlaň pravé ruky položit na dolní část hrudní kosti, prsty směřují k pravému lokti postiženého a nedotýkají se hrudníku. Levou ruku položit napříč přes pravou a vahou těla prostřednictvím natažených horních končetin stlačovat hrudní kost směrem k páteři do hloubky 4 až 5 cm asi 60x za minutu. Na pět stlačení hrudní kosti připadá jeden vdech metodou dýchání z plic do plic.

 4. Přivolat lékaře.

 5. Co nejdříve uvědomit příslušného vedoucího pracoviště.

First aid at injuries by electrical current

All institutions where at work the enhanced danger of injuries by electrical current exists are duty-bound to take measures to provide first aid at injuries by electrical current. To that measures it belongs: to advise all personnel on first aid at injuries by electrical current, to provide help means and practically train the certain workers in offer of first aid at injuries by electrical current as well as to post up the short instruction for giving the first aid.

Steps in giving the first aid :

 1. pull out the struck person from the range of el. current by switching off the proper current-breaker, pulling out the plug from el. socket, pushing aside the el. conductor or by pulling the struck person by suitable means (piece of dry wood, dry rope, dry clothes). To work as far as possible by one hand only. Not to touch by bare hand either the body nor the wet pieces of clothes of the struck person.

 2. If the struck person does not breathe, start the artificial breathing immediately. To lay the person on her back, remove possible obstacles from her oral cavity and bend her head as much as back. To clamp her nose, by own widely open mouth to embrace her mouth. To breathe out deeply into mouth of the struck person ca. 10-times in quick succession one by one second. Then to continue with frequency 12- to 16-times a minute. To follow the breathing motions of the person's chest. To perform the artificial breathing without interruption till the restoring back to life, to stop on the doctor order only.

 3. If the pulse of the struck person is not tangible, to start the heart massage immediately. To put the palm of your right hand on the lower part of the struck person breastbone, your fingers are directed to the right elbow of the person but do not touch the person's chest. To put your left hand crosswise over your right hand and then with full weight of your body and by means of your stretched upper limbs to press the person's breastbone in direction to her spine in depth 4 to 5 cm with frequency ca. 60-times a minute. After every five breastbone pressing down the person receives one breath by breathing method from lungs to lungs.

 4. Call for the doctor.

 5. To inform the pertinent head of the workplace concerned as soon as possible.

Первая помощь при травмах электричеством

Все организации кде при работе существует повышенная опасность травм электричеством должны обеспечить меры для оказывания первой помощи при травмах электричеством. К этим мерам принадлежит поучение всех работников, подбор и практическое обучение избранных работников и размещение пособий для оказания первой помощи при травмах электричеством и тоже вывешение коротких инструкций для оказания первой помощи.

Ход при оказывании первой помощи :

 1. Вытащить пострадавшего человека из пределов досагаемости эл. тока выключением соответствующего включателя, вытащением штекера из штепсельного гнезда, отодвинутием провода или оттащением пострадавшего (сухым деревом, сухым шпагатом, сухой одеждой). Работайте пока возможно только одной рукой. Не прикасайтесь голой рукой ни тела ни мокрых частей одежды пострадавшего.

 2. Пока пострадавший не дышет, немедленно завести искуственное дыхание. Пострадавшего положить на спину, устранить ему из полости рта возможные препятствия дыхания и закинуть его голову как можно больше назад. Сжать нос, широко открытым ртом обнять рот пострадавшего. Глубоко выдыхнуть в рот пострадавшего почти 10x быстро за собой приблизительно по 1 секунде. Далше продолжать скоростью 12x до 16x в минуту. Следить за дыхательными взмахами грудной клетки пострадавшего. Искуственное дыхание производить без перерыва до самого оживления, окончить только по приказе врача.

 3. Нетли у пострадавшего бесспорного пульса, сразу начать косвенный сердечный массаж.. Ладонь правой руки положить на нижнюю часть грудной кости, палцы направлены к правому локотю пострадавшего и не дотрагиваются грудной клетки. Левую руку положить поперёк через правую руку и весом тела с помощью протянутых верхних конечностей сжимать грудную кость в направлении к позвоночнике на глубину с 4 do 5 см прибл. 60x в минуту. На пять сжиманий грудной кости приходится один вдох методом дыханияя из лёгких в лёгкие.

 4. Вызвать врача.

 5. Как можно скорее уведомить заведующего рабочим местом.


1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

Похожие:

Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию iconИнструкция по эксплуатации
Соблюдение приведенных рекомендаций по эксплуатации и техническому обслуживанию щита является необходимым условием его надежной работы...
Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию iconИнструкция по техническому обслуживанию 36260-00-00 ио
Настоящая Инструкция определяет основные требования, предъявляемые к обслуживанию
Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию iconИнструкция по эксплуатации ту 4215-002-15057572-2012
Скат-ппж (далее по тексту ппж), предназначенные для непрерывного контроля плотности однородных жидких сред в емкостях и трубопроводах,...
Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию iconРуководство по эксплуатации 4739-004-57292710-03 рэ для комбайнов «Нива» и«Енисей» п. Переволоцкий 2009г
Руководство по эксплуатации является документом, содержащим сведения об измельчителе разбрасывателе соломы ирс-1200 и предъявляющем...
Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию iconРуководство по эксплуатации кдюш. 413347. 005-12 рэ
Игм–10-x-20 (в дальнейшем – преобразователь). Рэ содержит основные технические данные, рекомендации по техническому обслуживанию,...
Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию iconРуководство по эксплуатации кдюш. 413347. 005-16 рэ
Игм–10-х-22 (в дальнейшем – преобразователь). Рэ содержит основные технические данные, рекомендации по техническому обслуживанию,...
Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию iconНормы пожарной безопасности нпб 166-97 "Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации" (утв приказом гугпс мвд РФ от 31 декабря 1997 г. N 84)
А, В, С, Е, и устанавливают требования к выбору, размещению, техническому обслуживанию огнетушителей, а также к техническому оснащению...
Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию iconНормы пожарной безопасности нпб 166-97 "Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации" (утв приказом гугпс мвд РФ от 31 декабря 1997 г. N 84)
А, В, С, Е, и устанавливают требования к выбору, размещению, техническому обслуживанию огнетушителей, а также к техническому оснащению...
Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию iconСливен болгария универсальные токарные станки
В данном руководстве Вы найдете необходимую информацию по правильной установке, эксплуатации и техническому обслуживанию станка
Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию iconТехническое задание на реконструкцию системы газоснабжения пиковой котельной №2 и котлоагрегата ст. №6в птвм-180
Требования по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту программно-технических средств 13
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница