Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию
НазваниеИнструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию
страница2/24
Дата22.10.2012
Размер0.76 Mb.
ТипИнструкция по эксплуатации
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Bezpečnost Safety Правила техники безопасности

Nespouštěj ! Přečti návod na obsluhu !

Do not start ! Read instructions for operation !

Не включай ! Прочти инструкцию по эксплуатации !
Pozor ! Horký povrch !

Attention ! Hot surface !

Внимание ! Горячая поверхность !
Pozor ! Před prováděním servisních prací přečti návod !

Attention ! Read instructions before starting service work !

Внимание ! Перед проведением технического обслуживания прочти инструкцию !
Pozor ! Nestoupat na kohouty nebo jiné části tlakového systému !

Attention ! Do not stand on cocks and other parts of pressure systém !

Внимание ! Не становиться на краны или на другие части системы находящиеся под давлением !
Pozor ! Tlak !

Attention ! Pressure !

Внимание ! Внимание, высокое давление !
Pozor ! Neotvírat výstupní kohout před připojením vzduchové hadice !

Attention ! Do not open the output cock before air hoses are connected !

Внимание ! Перед присоединением воздушного шланга не открывать выпускной кран !
Pozor ! Automatický chod !

Attention ! Automatically run !

Внимание ! Автоматический ход !
Pozor ! Neotvírat kryty při při chodu kompresoru !

Attention ! Do not operate the compressor while door or covers are open !

Внимание ! Не открывай щиты кожуха при работе компрессора !

Plnění kompresorového oleje

Compressor oil filling

Наполнение компрессорным маслом
Zvedací bod, kotvící bod

Lifting point, anchoring point

Подъёмный пункт, анкерный пункт (для транспорта)

Bezpečnostní Předpisy Safety INSTRUCTIONS ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ


VÝSTRAHY

Výstrahy stanovují činnosti, které musí být z důvodu nebezpečí úrazu nebo smrti bezpodmínečně dodržovány.


UPOZORNĚNÍ

Upozornění zdůrazňují pokyny, které je nutné dodržovat, aby nedošlo k poškození nebo porušení funkce stroje nebo poškození životního prostředí.


POZNÁMKY

Poznámky přináší důležité doplňující informace.


VŠEOBECNÉ INFORMACE

Přesvědčte se, zda je obsluha stroje seznámena se všemi bezpečnostními označeními a pokyny a návodem k obsluze a údržbě dříve než uvede zařízení do provozu, nebo zahájí jeho údržbu.

Zajistěte, aby návod k obsluze a údržbě byl vždy k dispozici přímo u stroje.

Zajistěte, aby personál provádějící údržbu byl vždy odborně vyškolen a seznámen s návodem k obsluze a údržbě.

Přesvědčte se před každým uvedením stroje do provozu, že jsou namontovány a uzavřeny všechny ochranné kryty.

Výstraha :

Provedení tohoto stroje neumožňuje použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Má-li být stroj v takovém prostředí použit, musí být zajištěno úplné splnění všech místních přepisů, norem a nařízení vhodnými doplňujícími zařízeními, např. hlásiči plynu, odvodem spalin, bezpečnostními ventily, tak aby bylo veškeré riziko odstraněno.


WARNINGS

Warnings indicate activities that have to be unconditionally observed for danger of injury or death.


CAUTIONS

Cautions emphasize instructions that have to be observed in order the machine function or the environmental conditions not to be damaged.


NOTES

Notes bring important additional information.


GENERAL INFORMATION

Be sure the compressor operating staffs are acquainted well with all safety signs and instructions for machine operation before putting it into operation or the maintenance would be started.

Guarantee the Operation and maintenance handbook be always at disposal directly at the machine.

Guarantee the maintenance personnel is always professionally trained and acquainted with instructions for operation and maintenance.

Be sure all protective covers are installed and shut out before every putting the machine into operation.

Warning :

The machine design such as this does not make possible to use it in surroundings where danger of explosion exists.

If the machine is to be operated in such a surroundings, it must be guaranteed all local rules, standards and regulations would be met by completion the equipment with suitable device e.g. gas presence alarm, combustion products removal, safety valves, so that all risks be eliminated.


ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Предостережения устанавливают деятельности, которые по причинам опасности травмы или смерти должны быть безусловно соблюданы.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Предупреждения подчеркивают инструкции, которые нужно соблюдать, чтобы не дошло к повреждению или нарушению функции машины или не был нанесен ущерб окружающей среде.


ЗАМЕЧАНИЯ

Замечания приносят важные дополнительные информации.


ОБЩИЕ ИНФОРМАЦИ

Убедитесь, что персонал обслуживающий машину познакомлен со всеми обозначениями безопасности, указаниями и Руководством по обслуживанию и уходу перед этим, чем он вводит установку в экслуатацию или начнет работатъ за ее уходом.

Обеспечите, чтобы Руководство по обслуживанию и уходу находилось всегда в распоряженни прямо у машины.

Обеспечите, чтобы персонал работающий по уходу прошел всегда специальной подготовкой и был познакомлен с Руководством по обслуживанию и уходу.

Убедитесь перед каждым введением машины в эксплуатацию, что все защитные панели кожуха машины хорошо смонтированы и закрыты.

Предостережение:

Конструкция этой машины не позволяет ее применение в среде с опасностью взрыва.

Если машина должна в такой среде работать, то надо полностью обеспечить выполнение всех местных пресдписаний, норм и постановлений с помощью дополнительных оборудований, напр. извещателя газа, отводом продуктов сгорания, предохранительными вентилями так, чтобы весь риск был устранен.

Upozornění :

Kompresor je určen pro prostředí s teplotou okolí +5 až +40°C při relativní vlhkosti max. 90%.

S nadmořskou výškou klesá výkonnost kompresoru.


STLAČENÝ VZDUCH

Zajistěte, aby stroj pracoval pouze při jmenovitém tlaku, a že je s tímto obsluha stroje seznámena.

Všechna, ke stroji připojená tlakovzdušná zařízení musí být se jmenovitým tlakem ve výši nejméně jako je jmenovitý tlak stroje.

Je-li k tlakovzdušnému zařízení připojeno více kompresorů současně, musí být každý stroj vybaven zpětnou klapkou tak, aby bylo zamezeno zpětnému proudění vzduchu přes výstupní kohouty do stroje.

Výstraha :

Stlačený vzduch nesmí být v žádném případě použit k dýchání !!!

Při práci se stlačeným vzduchem musí mít obsluha vždy vhodný ochranný oděv.

Všechny součásti zatěžované tlakem, včetně tlakových hadic musí být pravidelně přezkušovány. Nesmí jevit žádné známky poškození a musí být používány v souladu s návodem nebo předpokládaným účelem použití.

Stlačený vzduch může být při nevhodném použití nebezpečný !!!

Výstupní vzduch obsahuje malé množství kompresorového oleje. Z tohoto důvodu je nutné prověřit kompatibilitu použitých zařízení napojených na tlakový vzduch.

Proudí-li stlačený vzduch do uzavřeného prostoru, je nutné zajistit jeho potřebné chlazení.

Výstraha :

Před jakoukoli prací, údržbou nebo opravou stroje musí být tlakový systém zcela vyprázdněn (zbaven přetlaku). Kromě toho musí být stroj zajištěn proti jakémukoli neúmyslnému spuštění.

Vyvarujte se jakémukoli kontaktu těla se stlačeným vzduchem !!!


Caution :

Compressor is designed for use in surroundings with ambient temperatures +5 to +40°C.

With altitude above the sea level the compressor capacity decreases.


COMPRESSED AIR

Guarantee the machine will be operated on nominal pressure only and the compressor operating staffs are acquainted with this instruction.

All the compressed air equipment may be connected to the machine not before its pressure level is at least the same as the machine nominal pressure level.

If more than one compressor is connected to the pneumatic equipment at the same time, every machine shall be equipped with non-return flap valve, so that back air streaming through the output cocks into the machine might be avoided.

Warning :

Under no circumstances the compressed air is allowed to be used for human respiration !!!

Working with compressed air, the staffs shall always wear a convenient protective clothes.

All with pressure loaded parts including the pressure hoses shall be tested regularly. No signs of damage shall be observed and all parts shall be used in conformance with instructions for their use and/or for supposed aim of use.

By improper use the compressed air could be dangerous !!!

Outlet air always contains a small quantity of compressor oil. For this reason it is necessary to verify the compatibility of all used equipment connected to the compressed air source.

If compressed air streams into the closed space, cooling of that air shall be ensured.

Warning :

Before starting any work - maintenance or machine repair - the pressure system shall be fully empty (free from over-pressure). Except for this, the machine shall be secured against unintentional starting.

Avoid any contact of your body with the compressed air !!!

Предостережение:

Компрессор предназначен для среды с температурой с +5 до +40 оС при отностительной влажности макс. 90%.

С высотой сверх моря мощность компрессора падает.

СЖАТЫЙ ВОЗДУХ

Обеспещите, чтобы машина работала только при номинальном давлении и что обслуживающий персонал с этим указанием познакомлен.

Номинальные давления всех оборудований работающих с сжатым воздухом и подключенных к машине должны минимально равняться номинальному давлению машины.

Если к оборудованию работающему с сжатым воздухом подключено больше компрессоров одновременно, каждый компрессор должен быть оснащен обратной заслонкой так, чтобы воспрепятствовать обратному току воздуха через выходные краны в машину.

Предостережение:

Ни в коем случае нельзя применить сжатый воздух для дыхания !!!

При работе с сжатым воздухом обслуживающий персонал должен всегда иметь пригодную защитную одежду.

Все детали нагруженные давлением, в том числе напорные рукавы, необходимо регулярно испытывать. Не разрешается, чтобы на рукавах появились любые признаки повреждения и их можно применять только в соответствии с инструкциями или для предполагаемых целей их потребления.

При неподходящем применении сжатый воздух может быть очень опасным !!!

Выходной воздух содержит небольшое количество компрессорного масла. По этой прищине необходимо проверять пригодность примененных оборудований, подключенных к системе сжатого воздуха.

Если сжатый воздух притекает в замкнутое пространство, нужно обеспечить его требуемое охлаждение.

Предостережение:

Перед началом любой работы, ухода или ремонтасистема давления машины всегда должна быть полностшью опорожнена (избавлена избыточного давления). Кроме того машина должна быть обеспечена против любому неумышленному пуску.

Избежайте любого контакта тела человека со сжатым воздухом !!!

Výstraha :

Pojistný ventil na vzdušníku musí být pravidelně dle pokynů uvedených dále přezkušován.


ODPADY

Během provozu stroje vzniká kondenzát odpouštěný ze vzdušníku.

Kondenzát je nutné shromažďovat a likvidovat v souladu s platnými zákony.

Dbejte na to, aby bylo vždy zajištěno dostatečné větrání a přístup vzduchu nutný pro chladící systém.

Při výrobě stroje byly použity následující látky které mohou být při neodborné obsluze zdraví škodlivé:

  • kompresorový olej

  • konzervační tuk

  • protikorozní nátěry

Zabraňte kontaktu těchto látek s pokožkou a vdechování jejich výparů !!!

Vnikne-li některá z těchto látek do očí, musí být oči ihned alespoň 5 minut proplachovány čistou vodou.

Při kontaktu některé z těchto látek s kůží musí být látka ihned umyta.

Při požití většího množství některé z těchto látek je nutné ihned vyhledat lékařskou pomoc.

Při vdechnutí většího množství některé z těchto látek je nutné ihned vyhledat lékařskou pomoc.

Postiženému, který má křeče nikdy nepodávejte žádné tekutiny a pokud možno vyvolejte zvracení.

Bezpečnostní předpisy jsou převzaty od výrobců těchto látek.


TRANSPORT STROJE

Při nakládání nebo transportu stroje zajistěte aby byly použity pouze předepsaná zdvihací a upevňovací místa.

Při nakládání nebo transportu stroje zajistěte aby byla použita pouze zdvihací zařízení, která mají minimální povolenou sílu odpovídající hmotnosti stroje.


Warning :

The safety valve on the pressure vessel shall be tested regularly according to hereafter given instructions.


WASTE

During the machine operation the condensate occurs which is discharged from the receiver.

It is necessary to collect and dispose the condensate in compliance with laws in force.

Pay attention to securing the sufficient and the free access of air for the cooling system.

During the machine manufacture following materials have been used that could be harmful to health when not-professionally used in operation :

  • compressor oil

  • conservation grease

  • anticorrosive coatings

Prevent contacts of those materials with skin and breathing in their vapours !!!

If some of those substances would get into your eyes, the eyes must be rinsed out immediately by clean water at least for 5 minutes.

If your skin has been contacted by some of those matters, the skin shall be washed immediately.

If some of those substances have been eaten to larger extent, the medical aid shall be called immediately.

If some of those substances have been inhaled to larger extent, the medical aid shall be called immediately.

Do never serve any liquid to persons being struck by cramps, if possible try to cause vomiting.

Safety instructions are taken over from manufacturers of those substances.


MACHINE TRANSPORT

For loading or transporting the machine secure that only the prescribed lifting and fastening points would be used.

For loading or transport the machine secure that only such lifting equipment would be used that have minimum allowed force corresponding to the machine mass.

Предостережение :

Предохранительный клапан на ресивере должен быть регулярно испытыван по дальше указанным инструкциям.


ОТХОДЫ

Во время работы машины возникает конденсат выпыскаемый из ресивера.

Конденсат необходимо собирать и ликвидировать в соответствии с действительными законами.

Соблюдайте всегда достаточную вентиляцию и доступ воздуха нужного для охлаждающей системы.

При изготовлении машины былы применены следующие вещества, которые при неквалифицированной манипуляции могут вредить здоровью:

  • компрессорное масло

  • консервирующий жир

  • антикоррозионные покрытия

Избежайте контакту этих веществ с кожей людей и вдыханию их испарений!!!

Если случится, что некоторое из этих веществ вникло в глаза, их должно немедленно промывать по меньшей мере 5 минут чистой водой.

При контакту с кожей необходимо вещество сразу помыть.

При покушании большего количества некоторого из этих веществ необходимо сразу разыскать врачебную помощь.

При вдыхнутии большего количества некоторого из этих веществ необходимо сразу разыскать врачебную помощъ. Пострадавшему, у которого явны спазмы, никогда не давайте никаких жидкостей и по возможности вызывайте рвоту.

Правила безопасности приняты от изготовителей этих веществ.


ТРАНСПОРТ МАШИНЫ

При накладке или транспорту машины обеспечите, чтобы былы применены только предписанные подъёмные и укрепляющие пункты.

При накладке или транспорту обеспечите, чтобы былы применены только такие подъёмные механизмы, у которых минимальная допускаемая сила соответствует массе машины.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Похожие:

Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию iconИнструкция по эксплуатации
Соблюдение приведенных рекомендаций по эксплуатации и техническому обслуживанию щита является необходимым условием его надежной работы...
Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию iconИнструкция по техническому обслуживанию 36260-00-00 ио
Настоящая Инструкция определяет основные требования, предъявляемые к обслуживанию
Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию iconИнструкция по эксплуатации ту 4215-002-15057572-2012
Скат-ппж (далее по тексту ппж), предназначенные для непрерывного контроля плотности однородных жидких сред в емкостях и трубопроводах,...
Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию iconРуководство по эксплуатации 4739-004-57292710-03 рэ для комбайнов «Нива» и«Енисей» п. Переволоцкий 2009г
Руководство по эксплуатации является документом, содержащим сведения об измельчителе разбрасывателе соломы ирс-1200 и предъявляющем...
Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию iconРуководство по эксплуатации кдюш. 413347. 005-12 рэ
Игм–10-x-20 (в дальнейшем – преобразователь). Рэ содержит основные технические данные, рекомендации по техническому обслуживанию,...
Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию iconРуководство по эксплуатации кдюш. 413347. 005-16 рэ
Игм–10-х-22 (в дальнейшем – преобразователь). Рэ содержит основные технические данные, рекомендации по техническому обслуживанию,...
Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию iconНормы пожарной безопасности нпб 166-97 "Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации" (утв приказом гугпс мвд РФ от 31 декабря 1997 г. N 84)
А, В, С, Е, и устанавливают требования к выбору, размещению, техническому обслуживанию огнетушителей, а также к техническому оснащению...
Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию iconНормы пожарной безопасности нпб 166-97 "Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации" (утв приказом гугпс мвд РФ от 31 декабря 1997 г. N 84)
А, В, С, Е, и устанавливают требования к выбору, размещению, техническому обслуживанию огнетушителей, а также к техническому оснащению...
Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию iconСливен болгария универсальные токарные станки
В данном руководстве Вы найдете необходимую информацию по правильной установке, эксплуатации и техническому обслуживанию станка
Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию iconТехническое задание на реконструкцию системы газоснабжения пиковой котельной №2 и котлоагрегата ст. №6в птвм-180
Требования по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту программно-технических средств 13
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница