Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию
НазваниеИнструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию
страница14/24
Дата22.10.2012
Размер0.76 Mb.
ТипИнструкция по эксплуатации
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   24

.6Kontrola během provozu Monitoring during operation КОНТРОЛЬ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ


  1. Periodicky kontrolovat těsnost všech spojů vzduchového a olejového okruhu kompresoru.

  2. Kontrolovat přetlak vzduchu. Hodnota nesmí trvale překročit nastavenou úroveň provozního přetlaku.

  3. Kontrolovat zda při dosažení max. tlaku kompresor vypíná.


Upozornění !

Při nízkém provozním zatížení kompresoru ndosáhne provozní teplota olejové náplně kompresoru optimální hodnoty, která je cca 80 – 86°C. Následně dochází ke shromažďování vzdušné vlhkosti v nádobě odlučovače ve formě kondenzátu nebo olejové emulze. Tento jev může vznikat v závislosti na okolních podmínkách (teplota, vlhkost) již při zatížení kompresoru nižším než 50% (50% doby v chodu – 50% doby stání kompresoru).

Pro zajištění optimální životnosti oleje, vložky odlučovače oleje (separátoru) a pro zamezení vzniku koroze šroubového bloku je nutné provádět následující opatření:

Pokud je kompresor málo zatížen nebo je využíván jen občas, zajistěte jeho pravidelné zahřátí 1). Doporučujeme pravidelně 1x týdně nechat kompresor v chodu po dobu cca 1 hodiny při přetlaku min. 7 bar 2).

Jako náhradní opatření lze v některých případech postupovat následovně:

Pravidelně (podle využití kompresoru min. 1x týdně) vypusťte z nádoby odlučovače kondenzát nebo olejovou emulzi 3) a případně doplňte olej. Toto provádějte před spuštěním kompresoru po odstavení v trvání min. 12 hodin a v případě, že emulze není vytvořena v celém objemu olejové náplně (zkontrolujte po vyšroubování plnící zátky).


1) Při optimální provozní teplotě oleje dojde k vyloučení kondenzátu a jeho odstranění z vnitřního okruhu kompresoru.

2) V tomto případě je pravděpodobně nutné stlačený vzduch vypouštět do atmosféry. Pro vypouštění používejte tlumič, který omezí hluk vznikající odpouštěním stlačeného vzduchu a jeho expanzí do atmosféry.

  1. Check periodically the tightness of all connections in compressor air as well as oil circuits.

  2. Check the air operation overpressure. Its value is not allowed to exceed permanently the set up operation level.

  3. Check on if the compressor switch off after the maximum pressure is reached.


Warning !

In case the compressor is running in low operational load conditions, the operating temperature of the compressor oil filling does not reach optimum value, i.e. approximately 80 – 86° C. This results in the subsequent accumulation of atmospheric moisture in the separator tank, forming a condensate or an oil emulsion. Depending on the ambient conditions (temperature, humidity), this effect may also occur if the operational load of the compressor is lower than 50% (50% of operating time – 50% of idle time).

In order to ensure optimum service life of the oil and the oil separator cartridge and in order to avoid corrosion of the screw arc, the following measures should be performed:

In case the compressor is running in low operational load or if it is used occasionally, ensure its regular warm-up 1). We recommend to leave the compressor running for approximately 1 hour and with a minimum compression ratio of 7 bar 2) once a week and on a regular basis.

In some cases, the following procedure may be implemented as an alternative measure:

On a regular basis (depending on the use of the compressor once a week at minimum), discharge the condensate or the oil emulsion 3) from the separator tank and refill oil if necessary. This procedure should be performed before actuating the compressor after it has been shut-down for at least 12 hours and in case if the emulsion has not been created in the whole volume of the oil filling (check after screwing off the refill cap).


1) Under optimum operating temperature of the oil, the condensate is eliminated and removed from the internal compressor circuit.

2) In this case, it may be necessary to discharge compressed air into the atmosphere. When discharging compressed air, use a silencer that limits noise resulting from the relief of compressed air and its expansion into the atmosphere.

  1. Периодически контролировать плотность всех соединений воздушного и масляного контуров компрессора.

  2. Контролировать избыточное давление воздуха. Величина давления не должна длительно превысить настроенный уровень рабочего избыточного давления.

  3. Контролировать если при достижении максимального давления компрессор выключиться.

Предупреждение !

При низкой производственной нагрузке компрессора производственная температура масляного наполнения компрессора не достигнет оптимальной величины 80 – 86°C. Потом собирается влажность воздуха в емкости сепаратора в форме конденсата или масляной эмульсии. Это явление может возникать в зависимости от окружающих условий (температура, влажность) уже при нагрузке компрессора ниже 50% (50% производственного времени – 50% времени стояния компрессора).

В целях обеспечения оптимального срока службы масла, вкладыша сепаратора масляного наполнения, и в целях предотвращения возникновения коррозии блока винтов необходимо принять следующие меры:

Если компрессор имеет недостаточную нагрузку или его применяют только время от времени, необходимо обеспечить его регулярный подогрев 1). Рекомендуется регулярно 1 раз в неделю оставить компрессор работать в течение 1 часа при избыточном давлении мин. 7 бар 2).

В некоторых случаях можно поступать по-другому:

Регулярно (в зависимости от использования компрессора мин. 1 раз в неделю) выпустите из емкости сепаратора конденсат или масляную эмульсию 3) и в случае необходимости дополните масло. Это сделайте до включения компрессора после стояния в течение мин. 12 часов и в случае, что эмульсия не создается во всем объеме масляного наполнения (проверьте после вывертывания разливные пробки).


1) При оптимальной производственной температуре масла выделяется конденсат и таким способом освобождается внутренний круг компрессора.

2) В таком случае правдоподобно необходимо сжатый воздух выпустить в атмосферу. После выпуска используйте амортизатор, который понизит шум, возникающий при выпуске сжатого воздуха и при его расширении в атмосферу.

3) Požádejte servisní středisko o konzultaci v jakém intervalu a jakým způsobem provádět odpouštění. Zároveň lze za příplatek požádat o doplnění vypouštěcího kohoutu pro usnadnění uvedené operace.


Doporučení :

Pokud je nízká okolní teplota, zakryjte částečně sací mřížku chlazení kompresoru (např. kartonem) pro rychlejší dosažení a udržení optimální teploty. Zakrytí je možné v případě nízkého zatížení kompresoru ponechat trvale.


Poznámka:

Pokud dochází k extrémnímu shromažďování vody v oleji vlivem prostředí a k rychlému vzniku emulze v celém objemu olejové náplně, konzultujte s výrobcem možnost použití jiného kompresorového oleje.

3) Contact the service centre for advice on how often and in what manner discharge should be performed. Concurrently, you may order the installation of an additional discharge cock to simplify the operation at an extra charge.


Recommendation:

If the ambient temperature is low, cover the compressor cooling suction grid partially (e.g. by carton), to achieve and to maintain optimum temperature faster. In case of low compressor operational load, the cover may be left on the compressor permanently.


Note:

In the event of extreme accumulation of water in the oil caused by the ambient environment and rapid formation of the emulsion in the whole volume of the oil filling, consult the manufacturer about possible use of other types of compressor oils.

3) Потребуйте у сервисного центра консультации, в каком промежутке времени и каким способом необходимо выпускать сжатый воздух. Одновременно можно за добавочную плату потребовать дополнения выпускного крана в целях облегчения приведенной операции.


Рекомендация :

Если окружающая температура низкая, закройте частично решетку для насасывания охлаждения компрессора (напр. картоном) в целях быстрейшего достижения и сохранения оптимальной температуры. В случае низкой нагрузки компрессора его можно закрыть постоянно.


Замечание:

Если экстремально собирается вода в масле из-за среды и быстро возникает эмульсия во всем объеме масляного наполнения, договоритесь с производителем о возможности использования другого масла для компрессора.

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   24

Похожие:

Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию iconИнструкция по эксплуатации
Соблюдение приведенных рекомендаций по эксплуатации и техническому обслуживанию щита является необходимым условием его надежной работы...
Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию iconИнструкция по техническому обслуживанию 36260-00-00 ио
Настоящая Инструкция определяет основные требования, предъявляемые к обслуживанию
Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию iconИнструкция по эксплуатации ту 4215-002-15057572-2012
Скат-ппж (далее по тексту ппж), предназначенные для непрерывного контроля плотности однородных жидких сред в емкостях и трубопроводах,...
Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию iconРуководство по эксплуатации 4739-004-57292710-03 рэ для комбайнов «Нива» и«Енисей» п. Переволоцкий 2009г
Руководство по эксплуатации является документом, содержащим сведения об измельчителе разбрасывателе соломы ирс-1200 и предъявляющем...
Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию iconРуководство по эксплуатации кдюш. 413347. 005-12 рэ
Игм–10-x-20 (в дальнейшем – преобразователь). Рэ содержит основные технические данные, рекомендации по техническому обслуживанию,...
Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию iconРуководство по эксплуатации кдюш. 413347. 005-16 рэ
Игм–10-х-22 (в дальнейшем – преобразователь). Рэ содержит основные технические данные, рекомендации по техническому обслуживанию,...
Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию iconНормы пожарной безопасности нпб 166-97 "Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации" (утв приказом гугпс мвд РФ от 31 декабря 1997 г. N 84)
А, В, С, Е, и устанавливают требования к выбору, размещению, техническому обслуживанию огнетушителей, а также к техническому оснащению...
Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию iconНормы пожарной безопасности нпб 166-97 "Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации" (утв приказом гугпс мвд РФ от 31 декабря 1997 г. N 84)
А, В, С, Е, и устанавливают требования к выбору, размещению, техническому обслуживанию огнетушителей, а также к техническому оснащению...
Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию iconСливен болгария универсальные токарные станки
В данном руководстве Вы найдете необходимую информацию по правильной установке, эксплуатации и техническому обслуживанию станка
Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию iconТехническое задание на реконструкцию системы газоснабжения пиковой котельной №2 и котлоагрегата ст. №6в птвм-180
Требования по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту программно-технических средств 13
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница