Hadtudományi Doktori Iskola
НазваниеHadtudományi Doktori Iskola
страница12/15
Дата22.10.2012
Размер0.9 Mb.
ТипДокументы
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Összegzés


A modern, rugalmasan gondolkodó kormányok, felismerve a nemzetbiztonsági tevékenységeknek a XXI. századi átértékelődését, paradigma váltását, új politikai és új stratégiai szemlélettel vizsgálják felül, dolgozzák át és folyamatosan gondozzák a (rend) védelmi tevékenységeik komplex rendszerét. A kétpólusú világrend felbomlott, többpólusúvá vált és régi biztonságpolitikai kihívások mellett újak jelentek meg, melyek váratlanabbak, bizonytalanabbak, kiszámíthatatlanabbak. Továbbá más típusú védelmi képességeket igényelnek, mint az előző történelmi időszakokban. A nemzetközi szövetségi rendszerek, mint az ENSZ, az EBESZ, a NATO és az EU közös kül-, biztonság- és védelempolitikája, stratégiai koncepciója jelentős garancia a kollektív védelemben, de közel sem elégséges a nemzeti biztonsághoz. Feltétlenül szükséges a nemzeti önállóság megőrzése a védelmi tevékenységben is, kiemelten a titkosszolgálati tevékenységben, aminek a legfőbb biztosítékai a nemzetközileg is versenyképes magyar hírszerző illetve kémelhárító szakemberek. A megváltozott szerkezetű és súlyozású biztonságpolitikai kihívások mind nagyobb része tartozik a nemzetbiztonsági illetve titkosszolgálatok illetékességi körébe. Egyes polgári demokratikus országok illetve kormányaik ezt felismerve, jó érzékkel valamint nemzetbiztonság-tudatos szemlélettel és gondolkodásmóddal felértékelik a rendvédelmi és ezen belül a titkosszolgálati tevékenységet. Kizárólag ily módon lehet időt és ezzel előnyt szerezni a sokszor nehezen átlátható nemzetközi és belföldi biztonsági környezetben. A hírszerzés és elhárítás megelőzésen alapuló védelmi és érdekérvényesítési szerepe döntő egy nemzet életképességének a fenntartásában!

Summary


Modern, flexible thinking governments having recognized the reshuffling of national security functionalities in the 21st century, the change of paradigm, they review, rework and maintain the complex (regime-)protection operations system with new political and strategic perspective. The two-pole word system disintegrated and changed to multi-pole one and new – more unexpected, more unstable and more unpredictable – challenges to security policies replaced the old ones. What is more, the new challenges demand protection capabilities different from those of recent historic times. The international systems of alliances, such as UN, OSCE, NATO and the common foreign-, security and defence policies of EU represent considerable guarantees for the collective defence but are far from being enough for national security. Maintaining national independence in defence activities is also absolutely necessary, especially in security service operations, of which major depositories both internationally and nationally, are the competitive Hungarian intelligence and counter-intelligence experts. Bigger and bigger portion of challenges to national security of different structure and weighting goes to the competency of the national security and secret services. Some democratic countries and governments having recognized this up-value with good sense and reason the police and security service activities, secret service operations included. This is the only way to gain time, and thereby advantage, in the frequently non-transparent international and domestic security environment. The role of intelligence and counter-intelligence in defence- and interest protection is decisive in a nation’s capability of living.

Hivatkozott és felhasznált irodalom


Ágh Attila: Nemzetbiztonság és NATO csatlakozás: nemzeti katonai stratégia az Új Világrendben. Új Honvédségi Szemle, 1998/2.


Balla Zoltán: Gondolatok a nemzetbiztonsági törvény újraszabályozásához. Rendőrtiszti Főiskola, Budapest, 2002.


Bedő Csaba: Nyílt társadalom - kinyílt titkosszolgálat. Belügyi Szemle, 1999/4-5.


Berényi Sándor: Az állam- és közbiztonság fogalma. Belügyi Szemle, 1979/10.


Borbándi János: Az állam biztonságáról – az 1974. évi 17. számú tvr. tükrében. Belügyi Szemle, 1977/12.


Bói Imre: A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok az európai integráció küszöbén. Belügyi Szemle, 2003/2.


Botz László: A Katonai Felderítő Hivatal feladatai a NATO-csatlakozás után. Külpolitika 2000/1-2.


Bökönyi István: Gondolatok a terrorizmus fogalmáról. Belügyi Szemle, 2002/6-7


Budai Gábor: Esettanulmány a nemzetbiztonsági szolgálatok átszervezéséről. Társadalomkutatás 26. MTA Szociológiai Kutatóintézet, Budapest. 2008.


Csabai György: Transznacionális és aszimmetrikus kihívások. Hadtudomány, 2001/3.


Cseh Gergő Bendegúz: A magyarországi állambiztonsági szervek intézménytörténeti vázlata. In: Trezor 1. A Történeti Hivatal évkönyve 1999. Szerk.: Gyarmati György. Bp., 1999.


Cséve Lajos: Néhány gondolat a Nemzetbiztonsági Hivatal létrejöttéről és munkájáról.

Rendészeti Szemle, 1993/10.


Dániel Károly: Az alkotmányosság érvényesülése a nemzetbiztonsági törvényben. Belügyi

Szemle, 1997/3.


Deák Péter: A biztonság fogalmi és taralmi megközelítése. In: Deák Péter (szerk): Biztonságpolitikai kézikönyv. Osiris, Bp., 2007.


Deitz Gusztávné – Pap Mária: Adatvédelem, adatbiztonság. Novorg, Bp., 1995.


Dezső Lajos - Hajas Gábor: A nemzetbiztonsági tevékenységre vonatkozó jogszabályok.

HVG-ORAC, Bp., 1998.


Diczig István: Új törvényre van szükség az állam és közbiztonságról. Belügyi Szemle, 1989/8.


Dobokai Gábor: Gazdasági hírszerzés, ipari kémkedés. Belügyi Szemle 2000/6.


Dudás Gábor: Adatvédelem és titokvédelem néhány gyakorlati kérdése. Belügyi Szemle

1999/11.


Farkasné dr. Zádeczky Ibolya: A biztonságot veszélyeztető globális kihívások. Hadtudomány, MHTT. Budapest XVI. évfolyam 3. szám


Feitl István (szerk.): A jobboldali radikalizmusok tegnap és ma. Napvilág, Bp., 1998.


Fenyvesi Lajos: A külföldiek ellenőrzésével kapcsolatos nemzetbiztonsági feladatok. Belügyi

Szemle 1999/1.


Fleck Zoltán: A szélsőjobboldali populizmus radikalizálódása. In: Sándor P. – Vass L. (szerk.): Magyarország politikai évkönyve 2006.


Földi László: A törvény törvényen kívüli utóélete. Belügyi Szemle, 1999/4-5.


Finszter Géza: A nemzetbiztonságról. Rendészeti Szemle, 1991/1.


Finszter Géza: Ismét a nemzetbiztonságról. Belügyi Szemle 1999/4-5.


Finszter Géza: A nemzetbiztonsági igazgatás. In: Közigazgatási jog. Különös rész. Osiris, Bp., 2006.


Füzesi Ottó: A felderítés elméleti és gyakorlati kérdéseinek vizsgálata, különös tekintettel, az emberi erővel folytatott felderítésre. Doktori értekezés. ZMNE, Budapest, 2004.


Galambos Lajos: Az állambiztonsági szolgálat a 80-as évek második felében. Belügyi Szemle, 1999/4-5.


Galambos Lajos: A magyar nemzetbiztonsági szolgálatok feladatrendszerének tartalmi módosulása a rendszerváltás folyamatában. Kandidátusi értekezés. ZMNE, Budapest. 1997.


Gazdag Ferenc (szerk.): Magyar biztonság- és védelempolitikai dokumentumok 1989-1998. Stratégiai és Védelmi Kutatóintézet, Budapest, 1998.


Gazdag Ferenc: Európai integráció és külpolitika. Osiris, Bp., 2005.


Geraszimov, A. P.: A nemzetbiztonság fogalma. Főiskolai Figyelő, 1999/3.


Gergely Attila (szerk): Állambiztonsági ismeretek I-IV. BM Tanulmányi és propaganda csoportfőnökség, Bp., 1975.


Gill, Peter: Policing Politics – Security Intelligence and the Liberal Democratic State. London, 1994.


Gorka Sebestyén: Nemzetbiztonság és törvényhozás. Magyar Politikai Intézet, Bp., 1999.


Grant, Charles: Bizalmas kapcsolatok: A közös hírszerzés kérdése. In: Az európai védelem felé. Szerk.: Francois Heisbourg. Védelmi tanulmányok, Bp., 2000.


Habainé Kiss Ilonai – Hetesy Zsolt: Informatikai biztonság a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat szemszögéből. Belügyi Szemle, 2004/11-12.


Hadas László: A globalizáció árnyoldalai és a hírszerzés. Világgazdasági Kutatóintézet, Műhelytanulmányok, 2003.


Hadnagy Imre József: A háború és a terrorizmus. Hadtudomány, 2005/1.


Hajas Gábor: A nemzetbiztonsági szolgálatok szabályozása. Belügyi Szemle, 1999/4-5.


Héjja István: Védelmi tervezés és koordináció. ZMNE jegyzet 2000


Héjja István - Hajma Lajos: A Katonai Felderítés és a Biztonság Összefüggés-elmélete egyetemi tankönyv ZMNE2003


Héjja István: Szerkesztő: Külföldi Hírszerző és biztonsági szolgálatok. ZMNE jegyzet.2007


Héjja István: A veszélyhelyzeteket-kezelő, válságreagáló szervezetek és a nemzetbiztonsági szolgálatok hatékony együttműködése. MK KFH Felderítő Szemle VII évfolyam 2008. 4. szám.


Héjja István – Kenedli Tamás: Középpontban a nemzetbiztonság. KBH Szakmai Szemle. 2009.3. szám. pp.7.19.


Hollós György: Vélemény a nemzetbiztonsági törvény tervezetéről. Belügyi Szemle, 1995/5.


Horváth Attila: A modern kori terrorizmus jellemzői és a védelem lehetséges módszerei. Új Honvédségi Szemle, 2005/4.


Horváth József: A rendőrség bűnügyi operatív munkája. Rendészeti Szemle 1991/3.


Izsa Jenő: Gondolatok, javaslatok a titkosszolgálati/nemzetbiztonsági ágazati stratégiához. Hadtudomány, 2006/4.


Izsa Jenő: Javaslatok a nemzetbiztonsági/titkosszolgálati stratégia kidolgozásához. Hadtudomány, 2007/1.


Jónás Endre: Terrorizmus, Magyarország. Belügyi Szemle 1999/12.


Juhász Erika: Gondolatok a biztonság fogalmáról és új értelmezéséről. Belügyi Szemle, 1999/4-5.


Katona Géza: A szervezett bűnözés Magyarországon. BM, Bp., 2000.


Keegan, John: A háborús felderítés. Európa könyvkiadó, Budapest, 2005.


Kenedi János: Kis állambiztonsági olvasókönyv I-II. Magvető, Budapest, 1996.


Kern Tamás: Rendészet és nemzetbiztonság – az Új Rend politikája. In: G. Fodor – Stumpf (szerk.): Végjáték. A 2. Gyurcsány-kormány második éve. Századvég, Bp., 2008.


Kis-Benedek József: A transzatlanti és az európai együttműködés az új kihívások tükrében. Hadtudomány, 2006/3.


Kis-Benedek József: Az iszlám terrorizmus napjainkban. Új Honvédségi Szemle, 2006/4.


Kis Tibor: A magyar titkosszolgálatok 1990-ben. In: Magyarország politikai évkönyve 1991. Szerk.: Kurtán Sándor, Sándor Péter, Vass László. Bp., 1991.


Kiszely Gábor: Állambiztonság 1956-1990. Korona, Bp., 2001.


Kolláth György: Utóirat a Duna-gate ügyről. Belügyi Szemle, 1995/4.


Komáromi István: Az operatív munka alapelvei. Rendészeti Szemle, 1991/2.


Konéta György: Biztonság, nemzetbiztonság, biztonságpolitika. Hadtudomány 1998/1.


Korinek László: Öt év után a Duna-gate-ügyről. Kerekasztal beszélgetés. Belügyi Szemle, 1995/8.


Kovács Vendel: A titkosszolgálatok „természetrajza”. Rendészeti Szemle, 1994/12.


Körössényi András: Magyar politikai rendszer. Osiris, Bp., 1998.


Köszeg Ferenc: Nemzetbiztonsági szolgálatok Magyarországon. Beszélő, 1996/1.


Köszegvári Tibor: Magyarország biztonsága és az új kihívások. In: Védelmi tanulmányok, 1993/1.


Kukorelli István (szerk.): Alkotmánytan. Osiris, Bp., 2007.


Kujalek János – Zalai Péter: Néhány gondolat az állambiztonságról. Belügyi Szemle, 1979/11.


Kurtán Sándor: Titkosszolgálatok Magyarországon 1988-2008. In: Sándor P. - Stumpf A. - Vass L. (szerk.): Magyarország politikai évhuszadkönyve. DKMKKA., Bp., 2010.


Kuti Ferenc: A Magyar Köztársaság nemzetbiztonsági szolgálatainak feladatai, működésük szabályai. Biztonságpolitikai füzetek, Bp., 1998.


Kuti Ferenc: A nemzetbiztonsági szolgálatok polgári ellenőrzésének néhány kérdése. Új Honvédségi Szemle, 1999/2.


Kuti Ferenc - Kollár Antal - Lajos Attila: Biztonság és titokvédelem a NATO szabályai szerint. Honvéd Kiadó, Bp., 1999.


Lakatos Zsolt: Terrorizmus - A nemzetbiztonsági szolgálatok átalakításának tapasztalatai. Felderítő Szemle 2006/1. szám


Lénárt Ferenc. A nemzetbiztonsági szolgálatok ma. Belügyi Szemle, 1996/12.


Lénárt Ferenc: Magyarország új hírszerzési rendszerének kialakítása. Belügyi Szemle, 1999/4-5.


Lénárt Ferenc: Biztonság, nemzetbiztonság. Új Honvédségi Szemle, 2000/1.


Lénárt Ferenc: Az új típusú nemzetbiztonsági információgyűjtés stratégiája. Új Honvédségi Szemle, 2004/8.


Lénárt Ferenc: A magán-titkosszolgálati tevékenység és a biztonság. Új Honvédségi Szemle, 2007/11.


Magyar Ferenc: Globalizáció és információbiztonság. Hadtudomány 2000/3.


Magyar Gábor: Kerítés mögött fegyveresek. „Rendvédelmi” jogalkotás, 1994-1998. Magyar Politikai Intézet, Bp., 1999.


Matus János: A biztonság és biztonságpolitika mai értelmezése. In: Haza, hazafiság, biztonság, honvédelem. A történelemtanári továbbképzés kiskönyvtára XV. Bp., 1999.


Matus János: A biztonság és a védelem problémái a változó nemzetközi rendszerben. Új Honvédségi Szemle, 2006/2.


Meiszter Dávid: Biztonságpolitikánk a gyakorlatban. PTIA, Bp., 1993.


Nagy Ferenc (szerk.): A magyar büntetőjog különös része. Korona, Bp., 1999.


Nagy László: Gondolatok a nemzeti stratégiákról. Hadtudomány 1998/3.


Nagy Péter: Nemzetbiztonság az információs korszakban. Külpolitika, 1998/2. NBH-Évkönyvek 1999-2008. Bp., 2000-2009. (www.nbh.hu)


Nyíri Sándor: A titkos adatszerzés. BM, Bp., 2000.


Nyíri Sándor: A fedett nyomozó. Belügyi Szemle 1999/12.


Ormos Mária: A háborúról és a terrorizmusról. Hadtudomány, 2005/4.


Pajcsics J. – Finszter G.: Az állambiztonsági tevékenység alkotmányos szabályozása. Magyar Jog 1990/1.


Rácz Lajos: Új elemző-értékelő módszerek a terrorfelderítésben avagy a terrorizmus élveboncolása. Felderítő Szemle 2006.


Révész Géza: Az Ellenzéki Kerekasztal és az állambiztonság. In: A rendszerváltás forgatókönyve 7. Főszerk.: Bozóki András. Új Mandátum, Bp., 2000.


Révész Béla: Az állambiztonsági szervek politológiai kutatásainak kérdéséhez. AJP, Szeged, 2004.


Rostoványi Zsolt: A terrorizmus civilizációs-kulturális háttere - avagy levezethető-e az iszlám terrorizmus az iszlámból? Belügyi Szemle, 2002/6-7.


Sári János: Alapjogok. Alkotmánytan II. Osiris, Bp., 2000.


Soltész István (szerk.): Az országgyűlés bizottsági kézikönyve. UNI-PRINT, Bp., 1993.


Soós Ildikó: Titkos állományú nyomozók és különleges eszközök. Belügyi Szemle 1997/5.


Shulsky, A. N.: Silent Warfare. Understanding the World of Intelligence. Brassey’s, Washington-New York-London, 1993.


Szabó A. Ferenc: Migráció, biztonság, EU-bővítés. Védelmi tanulmányok 2000/39.


Szabó József (főszerk.): Hadtudományi Lexikon. Magyar Hadtudományi Társaság, Bp., 1995.


Sárközy Tamás: Államszervezetünk potenciazavarai. Budapest. 2006. HVG-ORAC.


Szaniszló József: Nemzetközi terrorizmus. Szakmai Szemle, 2005/2.


Szente Zoltán: Bevezetés a parlamenti jogba. Atlantisz, Bp., 1998.


Szikinger István – Mackó Mária: Az állam- és közbiztonság fogalma, fenntartásának és megszilárdításának főbb feltételei. Belügyi Szemle 1979/9.


Szikinger István: A nemzet biztonsága. Társadalmi Szemle, 1995/5.


Szikinger István: A nemzetbiztonság védelmének alkotmányos alapkérdései. Belügyi Szemle, 1999/4-5.


Szikinger István: Maffiatörvény, avagy az erőszakszervezetek térhódítása. In: Magyarország politikai évkönyve 2000. Szerk.: Kurtán Sándor, Sándor Péter, Vass László. Bp., 2000.


Szövényi György (szerk.): Biztonságvédelmi kézikönyv. KJK-Kerszöv., Bp., 2000.


Szternák György: A nemzeti biztonsági stratégia, a nemzeti katonai stratégia és a katonai doktrínák elmélete. Kapu, 1998/12., 1999/1.


Tabajdi G. – Ungváry K.: Elhallgatott múlt. A pártállam és a belügy. Corvina, Bp., 2008.


Tarján István: A katonai elhárítás helye, szerepe és problémái a terrorizmus elleni harcban. Felderítő Szemle, 2006.


Tálas Péter: A terrorfenyegetettség mítosza. Élet és Irodalom, 2005/38


Tóth A. – Ara-Kovács Attila: A Magyar Köztársaság geopolitikai környezete az új évezred kezdetén. In: Deák Péter (szerk): Biztonságpolitikai kézikönyv. Osiris, Bp., 2007.


Tüttő Szabolcs: A nemzetbiztonsági szolgálatok feladatrendszere az új kihívások tükrében. Hadtudomány, 2007/3.


Ujj András: A biztonságot veszélyeztető tényezők. In: Biztonságpolitika. Szerk.: Gazdag Ferenc, SVKH, Bp., 2001.


Urbán Attila: A nemzetbiztonsági szolgálatok és a terrorelhárítás. In: Politikai Elemzések. Szerk.: Kuglics Gábor, Magyar Lajos Alapítvány, Bp., 2002/1. szám.


Urbán Attila: A Magyar Köztársság NATO-tagságából fakadó nemzetbiztonsági kihívások. Hadtudomány, 2006/4.


Vadai Ágnes: Új transznacionális biztonsági kockázatok. Belügyi szemle 1992/12.


Várhalmi A. Miklós: A magyar nemzetbiztonsági szolgálatokról másként és mindenkinek. Budapest. NOVISSIMA. második kiadás. 2002.


Várhegyi I. – Makkay I.: Információs korszak, információs háború, biztonságkultúra. OMIKK, Budapest, 2000.


Wieck, Hans-Georg: Demokratie und Geheimdienste. R. Oldenburg Verlag, München, 1995.

Az értekezés témakörében készített szerzői publikációk, illetve megjelenések


Várhalmi A. Miklós biztonságpolitikai illetve nemzetbiztonsági vonatkozású, nyilvános könyve, publikációi, prezentációi, előadásai, internetes honlapjai 2010.06.30-ig:


Könyv, jegyzet, tankönyv (4 db) (hazai megjelenésű kötet illetve CD):


 • Könyv (560 oldal, két kiadásban-2002, 2x2000 példányban, nyilvános terjesztéssel): A magyar nemzetbiztonsági szolgálatokról másként és mindenkinek (1990-2002 és a jövő). A nemzetbiztonsági szolgálatok megváltozott szerepe, értékei Magyarország biztonságvédelmében.

 • Dr Pataky Iván folyóirat cikke a könyvről: Könyv a nemzetbiztonsági szolgálatokról (Hadtudomány, 2003)

 • Életmű CD 1994-2009.02.26. Az előző pontban szereplő könvy, harmadik, elektronikus kiadása 100 példányban (ZMNE könyvtár számára hasznosításra) és további publikációk megjelenések.

 • Nyilvános terjesztésű szöveges CD (100 pld) a megjelenéséig elkészült valamennyi publikációmmal és megjelenésemmel: A magyar titkosszolgálatok mint jövőnk biztosítékai és meghatározó nemzeti értékké válásuk 1990 óta. Terjesztő: LIBRI könyvterjesztő.

 • Nemzetbiztonsági Kézikönyv – 2010 (1.050 oldal). Készült a doktori disszertáció 3 verziója/2010.06.30. alapján, melynek tudományos címe: A magyar titkoszolgálatok meghatározó jelentősége a Magyar Köztársaság XXI. századi biztonsági rendszerében.Lektorált, tudományos, mértékadó folyóiratban cikk (4 db)


 • A magyar nemzetbiztonsági szolgálatok kommunikációjáról (KFH-Felderítő Szemle, 12 oldal, 2007.október)

 • A hírszerzés, felderítés szerepe és jelentősége a XXI. századi EU számára (Magyar Hadtudományi Szemle online, 12 oldal, 2009.03.)

 • A hírszerzés, felderítés szerepe és jelentősége a XXI. századi NATO számára (KFH-Felderítő Szemle, 15 oldal, 2009.03.)

 • The Hungarian Secret Services are the Guarantee of Our Future (AARMS folyóiratban és online-on is, 9 oldal, 2010.01.)Nem lektorált, rövidebb folyóirat – újság – internetes cikkek (12 db)


 • Magasabb szinten megújuló nemzetbiztonsági szolgálatokkal a jövőnk biztonságáért, a biztonságunk jövőjéért (3 oldal, 1998)

 • A hazai titkosszolgálatokról (MAGYAR NEMZET, 1 oldal, 1998)

 • A titok nyitja, Hosszú távú nemzetbiztonsági koncepcióra van szükség (BIZTONSÁG, 2 oldal, 2004)

 • Javaslatok Gyurcsány Ferenc miniszterelnök új kormányzati programjához (1 oldal, 2004)

 • Kiegészítési javaslat Dr Hiller Istvánnak „Az Új Magyar Szociáldemokrácia” című vitaanyaghoz (1 oldal, 2004)

 • Hazánk biztonsága nem tekinthető adottságnak (NÉPSZAVA, 1 oldal, 2004)

 • Javaslat a magyar védelmi-biztonsági tevékenység ésszerűsítésére (BIZTONSÁG, 2 oldal, 2006.03.).

 • Várhalmi Miklós levele, szakmai ajánlásai Gyurcsány Ferenc miniszterelnöknek a rendőri visszaélések kapcsán (3 oldal, 2007.05.18.)

 • Várhalmi Miklós figyelemfelhívó, gondolatébresztő véleménye a Magyar Gárda megalakulása és az állambiztonsági iratok átadása – kontra állampolgári biztonság apropójából, melyet Gyurcsány Ferenc miniszterelnöknek is megküldött ajánlásként (5 oldal, 2007.08.05.).

 • Hogyan profitáljunk az orosz-grúz konfliktusból? (BIZTONSÁG – 3 oldal, 2008/5)

 • Nem becsüljük értékükön a titkosszolgálatainkat (BIZTONSÁG – 4 oldal, 2008/6)

 • Ismét egy MSZP-s pofon a nemzetbiztonságunknak! (internet: www.varhalmi.hu – 4 oldal, 2009.12.25.)Szakújságírók újságcikkeiben közreműködő biztonságpolitikai szakértő illetve interjú alany Várhalmi Miklós (12 alkalom)


 • Lehetnek-e provokátorai a titkosszolgálatoknak? (HVG, 2006.11.02.). Várhalmi Miklós egyik interjúalany volt cikkben.

 • Titkok és szolgálatok (Népszabadság, 2006.12.27.). Várhalmi Miklós a cikkben szereplő Nemzetbiztonsági Munkacsoport tagjaként részt vett a szolgálatok összevonásával kapcsolatos nemzetbiztonsági munkacsoporti ajánlásban.

 • Nemzetbiztonsági reformallergia – www.hirszerző.hu (2006.12.28. – 2 oldal)

 • Várhalmi Miklós válaszcikk tervezete a Nemzetbiztonsági reformallergia című cikkre (4 oldal, 2007.01.01.)

 • Nem Szilvásyt akarták megpuccsolni az MSZP-s nemzetbiztonságiak (www.hirszerzo.hu, 1-2 oldal, 2007.01.02.). A Nemzetbiztonsági reformallergia című cikkre írt Várhalmi Miklós válasznak a kivonata (6 oldal).

 • Nemzetbiztonsági átszervezés (HVG, 2007.01.04.). Várhalmi Miklós egyik interjúalany volt cikkben.

 • Várhalmi Miklós nyílt levele Dr Deák Péter úrhoz, a haditudományok doktorához, katonapolitikai szakértőhöz, reagálásként Egy dilettáns vita- és a valóság című cikkére (3 oldal, 2007.01.14.).

 • Fogjunk össze a hatékonyabb nemzetvédelemért – Várhalmi Miklós, Deák Péterhez írt nyílt levelének kivonata (1-2 oldal, Népszabadság, 2007.01.22.).

 • Könnyen a rendőrség sorsára juthat az NBH (HVG, 2007.05.29.). Várhalmi Miklós egyik interjú alany volt a cikkben.

 • Nemzetbiztonsági kockázatok között fordulunk Moszkva felé (Magyar Hírlap – 2 oldal – 2008.11.06.)

 • Kövér Lászlóban bízik az MSZP egykori szakértője (HVG online, 2009.09.21.)

 • Egykori MSZP-s szakértő bírálja a titkosszolgálati kinevezéseket (HVG online, 2010.01.05.)Hazai tudományos konferencián való részvétel (5 alkalom)


 • Előadás (valamint a megszervezésében közreműködés) A nemzetbiztonsági szolgálatok reformjának szükségessége című országos konferencián (11 oldal, 2000.12.02.). Megjelent az 1. pontbeli könyvben és az interneten is megtalálható.

 • Előadás (12 oldal szöveges anyag) és prezentáció (60 dia) valamint a megszervezésében közreműködés A Magyar Köztársaság Nemzeti Biztonsági Stratégiájának szükségessége című országos konferencián (2001.11.10.), A Magyar Köztársaság Biztonsági Stratégiája címmel. Megjelent az 1. pontbeli könyvben és az interneten is megtalálható. A magyar kormánynak a 2004-ben elfogadott, a Magyar Köztársaság Nemzeti Biztonsági Stratégiája című kormányrendelete jelentős mértékben hasznosított Várhalmi Miklós anyagából.

 • Előadás (4 oldal szöveges anyag) és prezentáció (18 dia) A magyar nemzetbiztonsági szolgálatok kommunikációjáról című, a Magyar Hadtudományi Társaság Hírszerző és Nemzetbiztonsági Szakosztályainak szervezésében (2007.06.06.). Az anyag a KFH Felderítő Szemléjében is megjelent (2007.10.) és az interneten is megtalálható.

 • Előadás a A magyar titkosszolgálatok megnövekedett jelentősége a XXI. századi védelmünkben című, „TÁRSDALOM és GAZDASÁG – új trendek és kihívások” nemzetközi tudományos konferencián (2008.09.19.) – prezentáció (49 dia). Az anyag a konferencia kiadványában is megjelent.

 • Előadás Az infokommunikációs közművek biztonsági kockázatai és az információs háború című, „TÁRSDALOM és GAZDASÁG – új trendek és kihívások” nemzetközi tudományos konferencián (2008.09.19.) – prezentáció (54 dia). Az anyag a konferencia kiadványában is megjelent.Tanulmányok (20 db)


 • Tanulmány: A magyarországi titkosszolgálatok hasznosítandó értékei (lehetőségei) a biztosabb jövőnkért illetve a jövőnk biztonságáért (9 oldal, 1994)

 • Tanulmány a magyarországi titkosszolgálatok újszerű szervezésének, irányításának egy lehetséges elméleti modelljéhez (210 oldal, 1994)

 • Tanulmány: A nemzetbiztonsági szolgálatok (ágazati) stratégiájának vázlata, fontosabb alábontásokkal (7 oldal, 2001)

 • Tanulmány: A Magyar Köztársaság Biztonsági Stratégiája (2001, 12 oldal)

 • Tanulmány: A magyar Nemzeti Biztonsági Stratégiára (NBS) épülő Nemzetbiztonsági (szolgálatok illetve titkosszolgálati) Stratégiát (NS) előkészítő megfontolások (9 oldal, 2002)

 • A magyar védelmi struktúra kapcsolódása a biztonsági kihívásokhoz (2 oldal – 2002.03.15.)

 • Tanulmány: A teljes magyar államigazgatás és közigazgatás egységes adat-, információvédelmi megoldása, különös tekintettel a kormányszervekre (5 oldal, 2003)

 • Tanulmány: Elemzések és javaslatok a nemzetbiztonsági törvény módosításához kapcsolódóan, különös tekintettel a nemzetbiztonsági szolgálatok hatékonyabb működtetésére (36 oldal, 2003.09.21.)

 • Tanulmány: Magyarország biztonságának jövője az amerikai és spanyol tragédiák árnyékában (6 oldal, 2004)

 • Tanulmány és javaslat a teljes magyar védelmi-biztonsági tevékenység átfogó ésszerűsítésére (5 oldal, Gyurcsány Ferenc miniszterelnök részére továbbítva 2006.)

 • Tanulmány: A magyar nemzetbiztonsági szolgálatok kommunikációja (9 oldal, 2007.08.)

 • Magyar és angol nyelvű nemzetbiztonsági irodalomgyűjtemény – ZMNE könyvtár (2007.12. – A dokumentumok tömörített mappában találhatók.)

 • Tanulmány kézirata: A hírszerzés, felderítés szerepe és jelentősége a XXI. századi NATO számára (98 oldal, 2008. 06.10.)

 • Tanulmány kézirata: A hírszerzés, felderítés szerepe és jelentősége a XXI. századi EU számára (79 oldal, 2008. 06.12.)

 • A magyar titkosszolgálatok megnövekedett jelentősége a XXI. századi védelmünkben – „Társadalom és gazdaság – új trendek és kihívások” c. tudományos konferencia, Baja (2008.09.19. – 5 oldal)

 • Az infokommunikációs közművek biztonsági kockázatai és az információs háború – „Társadalom és gazdaság – új trendek és kihívások” c. tudományos konferencia, Baja (2008.09.19. – 11 oldal)

 • A nemzetbiztonsági védelem és ellenőrzés elméleti és gyakorlati kérdései (2008.11.30.)

 • Az új biztonsági kihívások hatása a nemzetbiztonságra (2008.12.31.)

 • A terrorizmus nemzetbiztonsági aspektusai, különös tekintettel a magyarországi vonatkozásokra is (20 oldal, internetes megjelenés: www.varhalmi.hu, 2009.04.10.)

 • A Magyar Köztársaság jelenlegi és jövőbeni biztonsági kihívásainak legmegfelelőbb védelmi rendszer koncepciója (2009.09.01)Saját szerkesztésű és kezelésű internetes honlapok (3 db)


 • A honlapokon az előzőekben felsorolt dokumentumok 2004-től folyamatosan megtalálhatók.

 • www.varhalmi.hu: saját név szerinti honlap minden publikációimmal (16.500 feletti egyedi látogató, összes találat: 307.900, 2005-től)

 • www.nemzetbiztonság.com: nemzetbiztonsági szakmai anyagaim (6.200 feletti látogatottság, 2004-től)

 • www.nemzetbiztonság.lap.hu: több száz internetes honlapból álló magyar és nemzetközi nemzetbiztonsági illetve titkosszolgálati honlap gyűjtemény tematikus rendezésben (egyedi látogató: 64.100 felett, 2004-től. Több, mint 50 országból rendszeresen látogatott honlap)Televízió interjúk, riportok(5 db)


http://www.partfuggetlen.hu/VAM2/echotv_1.html

 • ECHO TV: Terrorelhárító gyakorlat a ferihegyi repülőtéren, izraeli közreműködéssel (kb. 8 perc, 2009.02.27.):

http://www.partfuggetlen.hu/VAM2/echotv_2.html

 • ECHO TV: A Magyar Köztársaság jelenlegi és a jövőbeni biztonsági kihívásainak legmegfelelőbb védelmi rendszer koncepciója (kb. 8 perc, 2009.09.07.):

http://www.partfuggetlen.hu/VAM2/echotv_3.html

 • ECHO TV: Egykori MSZP-s szakértő bírálja a titkosszolgálati kinevezéseket (kb. 8 perc, 2009.12.30.):

http://www.partfuggetlen.hu/VAM2/echotv_4.html


Melléklet
Zrínyi Miklós National Defense University

Kossuth Lajos Military Science Faculty
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Похожие:

Hadtudományi Doktori Iskola iconGazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola

Hadtudományi Doktori Iskola iconA doktori iskola képzési és kutatási programja

Hadtudományi Doktori Iskola iconDoktori kurzusok

Hadtudományi Doktori Iskola iconMultidiszciplináris orvostudományi doktori

Hadtudományi Doktori Iskola iconA debreceni biomérnök/biotechnológus iskola megalapozója és a szak tiszteletbeli vezetője

Hadtudományi Doktori Iskola iconA debreceni biomérnök/biotechnológus iskola megalapozója és a szak tiszteletbeli vezetője

Hadtudományi Doktori Iskola iconDoktori oktatбsi programok (tanterv, tanegysйgek megnevezйse, kцtelez?, vбlaszthatу, уraszбm, kreditйrtйk, az йrtйkelйs mуdja)
Ъk-1 – Az ъjkori filozуfia йrtelmezйsйnek f? tнpusai (Main Types of the Interpretation of Early Modern Philosophy)
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница