Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums
НазваниеPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums
страница52/52
Дата20.10.2012
Размер2.24 Mb.
ТипДокументы
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   5213. pielikums


Augstskolu un darba devēju atsauksmes


14. pielikums


Diploma pielikuma paraugs


Socioloģijas doktora programmas diploma pielikuma paraugs

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

Reģ. Nr. 3341000218

Raiņa bulvāris 19. Rīga. Latvija. LV-1586: tālr. 7034301. 7034320: fakss 7034513: e-pasts lu@lanet.lv

Diploma pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un
kultūras organizācijas (UNESCO/CEPES) izveidotajam paraugam. Pielikums ir sagatavots, lai sniegtu
objektīvu informāciju un nodrošinātu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu (piemēram, diplomu, sertifikātu)
akadēmisku un profesionālu atzīšanu. Diploma pielikumā ir iekļautas ziņas par diplomā minētās personas
sekmīgi pabeigto studiju būtību līmeni, kontekstu, saturu un statusu. Tajā neiekļauj norādes par
kvalifikācijas novērtējumu un līdzvērtību, kā arī ieteikumus tā atzīšanai. Informāciju sniedz visās astoņās sadaļās. Ja kādā sadaļā informāciju nesniedz, norāda iemeslu.

DIPLOMA PIELIKUMS (Diploma Sērija Nr. )

1. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJAS IEGUVĒJU

  1. Vārds: Tests

  2. Uzvārds: Tests

  3. Dzimšanas datums (diena/mēnesis/gads): 11.07.1977.

  4. Studenta identifikācijas numurs vai personas kods: Tests

2. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJU

2.1. Kvalifikācijas nosaukums:
Socioloģijas doktora zinātniskais grāds, Dr.sc.soc.

  1. Galvenā(s) studiju joma(s) kvalifikācijas iegūšanai:

Socioloģija

2.3. Kvalifikācijas piešķīrējas iestādes nosaukums un statuss:

Latvijas Universitāte, valsts akreditēta (06.08.1999.), valsts dibināta, universitāte

2.4. Studijas administrējošās iestādes nosaukums un statuss : tā pati, kas minēta

2.3. punktā

Mācību valoda un eksaminācijas valoda: latviešu

3. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJAS LĪMENI

3.1. Kvalifikācijas līmenis:

Doktora ( zinātniskais) grāds


3.2. Oficiālais programmas ilgums, programmas sākuma un beigu datums:

3 gadi pilna laika studiju 144 Latvijas kredītpunkti, 216 ECTS kredītpunkti, 2010. - 2013.


3.3. Uzņemšanas prasības:


Maģistra grāds sociālajās vai humanitārajās zinātnēs, vai minētajiem maģistra grādiem atbilstoši augstākās izglītības diplomi. Iesniegumi tiek pieņemti arī no personām, kam ir maģistra grāds citās zinātnēs, ja ir vismaz piecu gadu darba pieredze socioloģijas jomā.


4. ZIŅAS PAR STUDIJU SATURU UN REZULTĀTIEM


  1. Studiju veids: pilna laika studijas

  2. Programmas prasības:

  Izstrādāt un aizstāvēt promocijas darbu;

  Nokārtot promocijas eksāmenus;

  Apgūt programmas teorētiskos kursus;

  Sagatavot zinātnisku publikāciju;

  Veikt individuālās studijas un pētniecību;

  Apgūt augstskolu pedagoģiskā darba prasmes, piedaloties bakalaura studiju programmu realizācijā.4.3. Programmas sastāvdaļas un personas iegūtais novērtējums/atzīmes/kredītpunkti:


A DAĻA (OBLIGĀTĀ)

Kursa nosaukums

Kredītpunkti

ECTS kredīti

Vērtējums

Promocijas darbs

100

150

Aizstāvēts

Promocijas eksāmens socioloģijas apakšnozarē

4

6

9 (teicami)

Promocijas eksāmens specializācijā

4

6

10 (izcili)

Promocijas eksāmens svešvalodā

2

3

9 (teicami)

Doktorantu teorētiskais seminārs

6

9

8 (ļoti labi)

Jaunākās tendences sociālajā teorijā

4

6

9 (teicami)

Sociālo pētījumu stratēģija, metodoloģija un metodes

4

6

8 (ļoti labi)

Zinātniska publikācija

2

3

Publicēts4.4. Atzīmju sistēma un norādījumi par atzīmju iedalījumu:Atzīme (nozīme)

Atzīmes īpatsvars šīs programmas absolventu vidū

10 (izcili)

4%

9 (teicami)

27%

8 (ļoti labi)

35%

7 (labi)

23%

6 (gandrīz labi)

10%

5 (viduvēji)

6%

4 (gandrīz viduvēji)

2%

3-1 (neapmierinoši)

0%

Kvalifikācijas īpašnieka vidējā svērtā atzīme: 8.5

4.5. Kvalifikācijas klase: "Standarta"

Kvalifikācijas klases "Standarta" piešķiršanas kritērijus sk. 6.1. punktā.

5. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJU

5.1. Profesionālais statuss:

Nav paredzēts piešķirt.

6. PAPILDINFORMĀCIJA

6.1. Sīkāka informācija:

Šis diploma pielikums ir derīgs tikai kopā ar diplomu Sērija Nr.

Diploma pielikumu angļu valodā izsniedz Latvijas Universitāte.

Latvijas Universitātes Socioloģijas doktora studiju programma ir akreditēta no.


Papildinājums punktam 4.4.

Kvalifikācijas īpašnieka vidējo svērto atzīmi rēķina pēc formulas: av=sum(a*f)/sum(f), kur: av – vidējā svērtā atzīme, a - studenta iegūtais vērtējums par katru programmas A un B daļas kursu, f - šā kursa apjoms kredītpunktos.


Papildinājums punktam 4.5.

Kvalifikācija klases "Standarta" piešķiršanas kritērijs: - izpildītas visas programmas prasības.

6.2. Papildinformācijas avoti:

Latvijas Universitāte

Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1586, telefons: +371-7034444, fakss: +371-7225039; e-pasts: lu@lu.lv

Akadēmiskās Informācijas centrs (Latvijas ENIC/NARIC)

Vaļņu ielā 2, Rīga, Latvija, LV-1050, telefons: +371-7225155, fakss: +371-7221006

e-pasts: ieva@aic.lv

7. PIELIKUMA APSTIPRINĀJUMS

  1. Datums: 28.04.2004.

  2. Paraksts un tā atšifrējums: M. Auziņš

  3. Pielikuma apstiprinātāja amats: Latvijas Universitātes rektors

  4. Zīmogs vai spiedogs:

8. ZIŅAS PAR AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS SISTĒMU VALSTĪ

Sk. nākamās divas lappuses1 Nav jātulko angļu valodā.

2 Nav jātulko angļu valodā.

3 Nav jātulko angļu valodā.

4 Nav jātulko angļu valodā.

5 Nav jātulko angļu valodā.

6 Nav jātulko angļu valodā.

7 Nav jātulko angļu valodā.

8 Nav jātulko angļu valodā.

9 Nav jātulko angļu valodā.

10 Nav jātulko angļu valodā.

11 Nav jātulko angļu valodā.

12 Nav jātulko angļu valodā.

13 Nav jātulko angļu valodā.

14 Nav jātulko angļu valodā.

15 Nav jātulko angļu valodā.

16 Nav jātulko angļu valodā.

17 Nav jātulko angļu valodā.

18 Nav jātulko angļu valodā.

19 Nav jātulko angļu valodā.

20 Nav jātulko angļu valodā.

21 Noslēguma darbu (bakalaura, maģistra darbu, diplomdarbu un kvalifikācijas darbu) izstrādāšanas un aizstāvēšanas kārtība [tiešsaiste]: pielikums. Apstiprināts ar LU 04.07.2006. rīkojumu Nr.1/180. [skatīts 2006. gada 26. augustā]. Pieejams: https://luis.lanet.lv/pls/pub/nas.main_frames?l=1&uid=00650474701549195
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   52

Похожие:

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconAugstākās izglītības iestādes nosaukums

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница