Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums
НазваниеPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums
страница4/52
Дата20.10.2012
Размер2.24 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   52

7.9. Studiju programmas iekšējās kvalitātes nodrošinājuma mehānisms


Programmas kvalitātes nodrošināšana tiek panākta ar akadēmiskā personāla zinātniskās darbības kvalitāti un doktorantu darba kontroli un uzraudzību. Divas reizes gadā tiek rīkotas doktorantūras padomes un studentu kopīgas atestācijas sanāksmes, kurās notiek gan formāla doktorantu studiju progresa izvērtēšana, gan neformāla domu apmaiņa. Reizi gadā tiek sagatavots programmas pašnovērtējuma ziņojums (kopā ar socioloģijas bakalaura un maģistra programmu pašnovērtējuma ziņojumiem). Tā ietvaros tiek rīkota doktorantu aptauja un tās rezultāti un studenti priekšlikumi iekļauti ziņojumā.


Programmas iekšējās kvalitātes nodrošināšanas mehānismu realizē socioloģijas doktora studiju un programmas direktors. Šo mehānismu veido:

 1. atestācijas sanāksmes (divas reizes gadā);

 2. diskusijas socioloģijas doktora studiju padomē un ar programmas realizācijā iesaistītajiem docētājiem, viņu atziņas par studiju procesu un doktorantu sekmēm un ieteikumi;

 3. regulāra zinātnisko vadītāju piedalīšanās doktorantu teorētiskajos semināros un vērtējumi par promocijas darba posmu izstrādes kvalitāti;

 4. savstarpējs mācībspēku novērtējums un ieteikumi (novērtējot publikācijas, projektus, apmeklējot kolēģu nodarbības utml);

 5. socioloģijas doktora studiju padomes darbā piedalās arī doktorantu pārstāvis;

 6. ikgadēja programmas pašnovērtējuma veikšana un pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošana;

 7. ikgadēja doktorantu aptauja vai diskusija par studiju procesa organizāciju;

 8. studiju programmas kvalitātes vērtēšanai tiek izmantotas arī darba devēju atsauksmes un ieteikumi.


Socioloģijas doktora programmu realizē nozares vadošie speciālisti un profesori Latvijā: prof. Tālis Tisenkopfs, prof. Brigita Zepa, prof. Aivars Tabuns, prof. Aija Zobena. Kursu docēšanā iesaistīti arī citu SZF nodaļu profesori un vadošie pētnieki: prof. Inta Brikše, Dr. Nils Muižnieks, prof. Žaneta Ozoliņa, prof. Juris Rozenvalds, prof. Vita Zeļce. Akadēmiski augsti kvalificēta personāla piesaiste nodrošina studiju kvalitāti un starpdisciplināru perspektīvu.


7.10. Vērtēšanas sistēma


Kursu novērtēšana notiek saskaņā ar Latvijas Universitātē piemērotajiem vērtēšanas kritērijiem un kursu aprakstiem. Pavisam socioloģijas doktora studiju programmā ir 28 studiju kursi (13 obligātajā A daļā un 15 izvēles B daļā). Katrā kursā detalizēti raksturota vērtēšanas kārtība un prasības kredītpunktu ieguvei. Doktoranti, zinātniskie vadītāji un doktorantūras padome vadās pēc šīm prasībām.


Galvenās doktorantu novērtēšanas formas ir:

 1. sagatavoto promocijas darba daļu vērtējums pa semestriem atbilstoši kursu aprakstiem;

 2. promocijas darba galīgā varianta priekšaizstāvēšana un vērtējums studiju noslēgumā;

 3. promocijas eksāmeni;

 4. rakstiskie vai mutiskie eksāmeni teorētisko kursu noslēgumā;

 5. pozitīvi novērtēta piedalīšanās bakalaura studiju programmu realizācijā;

 6. pozitīvi novērtētas individuālās studijas un pētniecība.


Atkarībā no konkrētā kursa, kredītpunktu piešķiršanu veic promocijas eksāmenu komisija, attiecīgā kursa docētājs, zinātniskais vadītājs vai doktorantūras padome. Studiju kursos, kas saistīti ar promocijas darba izstrādi zinātniskais vadītājs pieņem lēmumu par kredītpunktu piešķiršanu, taču koleģiāli saskaņo šo lēmumu ar doktorantūras padomi. Teorētiskajos kursos vērtējumu veic attiecīgā kursa docētājs/ docētāji. Kursos, kas saistīti ar doktorantu piedalīšanos socioloģijas bakalaura programmu realizācijā, priekšlikumus doktoranta vērtējumam izsaka zinātniskais vadītājs, taču vērtējumu izlemj socioloģijas studiju padome. Individuālo studiju un pētniecības kursos sekmes novērtē un par kredītpunktu ieskaitīšanu lemj zinātniskais vadītājs, taču šis process ir koleģiāls un lēmums tiek saskaņots ar doktorantūras padomi. Koleģiāla lemšana nodrošina objektīvāku doktoranta darba vērtējumu un kontroli.


Doktoranta individuālās studijas pārrauga zinātniskais vadītājs. Viņš konsultē doktorantu individuālā studiju plāna izstrādē, kontrolē studiju kursu apguvi, novērtē doktoranta paveikto, lemj par kredītpunktu ieskaitīšanu. Zinātniskie vadītāji var protokolēt individuālās konsultācijas ar doktorantiem un fiksēt savus ieteikumus rakstiski. Šādi protokoli ļauj labāk sekot vadītāja ieteikumu izpildei.


Divas reizes gadā sesiju laikā doktorantūras padomē notiek atestācija, kurā doktoranti atskaitās par paveikto. Doktorantūras padome pieņem lēmumu par kredītpunktu ieskaitīšanu un studiju procesa kopējo novērtējumu, izsaka priekšlikumus individuālo studiju uzlabošanai, ja tādi ir. Nepietiekamu sekmju gadījumā doktorantūras padome var lemt par studiju pārtraukšanu vai doktoranta pārcelšanu no budžeta uz maksas grupu.


Kontroles un vērtēšanas funkciju veic arī doktorantu teorētiskie semināri, kuri ir atskaitīšanās veids par promocijas darba izstrādes posmiem. Semināros doktoranti prezentē paveikto, saņem citu doktorantu, zinātniskā vadītāja un citu profesoru vērtējumu un ieteikumus.


Teorētiskajos kursos pirmās nodarbības laikā mācībspēks nodrošina doktorantus ar kursa programmu un informē par prasībām, kas studentam jāizpilda, lai varētu sekmīgi apgūt konkrēto kursu un nokārtot pārbaudījumu, kā arī nosaka pārbaudījuma formu, tā izpildes veidus (mutvārdos, rakstveidā, u.tml.) un piedāvātos pārbaudījuma kārtošanas termiņus.


Pārbaudījumā iegūtais vērtējums tiek ierakstīts pārbaudījuma protokolā. Neizturētu pārbaudījumu drīkst atkārtot, saskaņojot laiku ar kursa docētāju un doktora studiju padomi. Pārbaudījumu uzskata par izturētu, ja vērtējums 10 punktu sistēmā nav zemāks par 4 punktiem


Promocijas eksāmeni notiek saskaņā ar promocijas eksāmenu programmu, kuru katram doktorantam sagatavo individuāli saskaņā ar kursa apraksta noteikumiem.


Doktora grādu socioloģijā piešķir par aizstāvētu promocijas darbu. Promocijas darbam jābūt oriģinālam, patstāvīgi veiktam zinātniskās kvalifikācijas darbam, kas dod būtisku ieguldījumu socioloģijas attīstībā.


Promocijas darbu aizstāv LU Socioloģijas un politikas zinātnes Promocijas padomē saskaņā ar tās nolikumu. Uz socioloģijas doktora grāda iegūšanu var pretendēt persona, kura sekmīgi beigusi socioloģijas doktora studiju programmu.


7.12. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls


Programmas īstenošanā iesaistījušies 12 LU SZF profesori un vadošie pētnieki.


Promocijas darbu izstrādi un studiju programmā iekļautos kursus docē profesori un kvalificēti zinātņu doktori: Dr. sc. soc., prof. Tālis Tisenkopfs, Dr. sc. soc., prof.. Aivars Tabuns, Dr. sc. soc., prof. Brigita Zepa, Dr. sc. soc. , prof. Aija Zobena, vadošais pētnieks, Dr.pol., PhD, vadošais pētnieks Nils Muižnieks, Dr. phil., prof. Juris Rozenvalds, Dr. sc. soc. doc. Baiba Bela, Dr. paed., prof. Inta Brikše, Dr. hist., prof. Vita Zelče, Dr. Paed., prof. Baiba Sporāne, Dr.Phil., vadošā pētniece Skaidrīte Lasmane un Dr. paed., prof. Žaneta Ozoliņa.

5. tabula

Akadēmiskā personāla sastāvs

Grāds

Amats (ievēlēts LU)

Ar doktora grādu (skaits)

Ar maģistra grādu (skaits)

Citi

(skaits)

Kopā

Profesori, vadošie pētnieki

10

11

Asociētie profesori

-

-

Docenti

1

1

Lektori

Asistenti

Kopā

11

12


Prof. T.Tisenkopfa specializācijas jomas ir mikrosocioloģija, lauku un reģionālā attīstība, pārtikas ķēžu analīze, inovācijas, sociālais kapitāls, kopienu pētījumi, ilgtspējīga attīstība, ekonomikas sociālā organizācija. Mācībspēks ir kvalificēts vadīt promocijas darbus apakšnozarēs: socioloģijas teorija un vēsture, sociālā antropoloģija, lietišķā socioloģija, zināšanu un inovāciju socioloģija, lauku un reģionālās attīstības socioloģija.


Prof. A.Tabuna specializācijas jomas ir makrocioloģija, lietišķā socioloģija, globalizācija, kultūras procesu analīze, integrācijas pētījumi. Mācībspēks ir kvalificēts vadīt promocijas darbus apakšnozarēs: socioloģijas teorija un vēsture, lietišķā socioloģija, kultūras un masu komunikācijas socioloģija, politikas socioloģija.


Prof. B.Zepas specializācijas jomas ir kvalitatīvā socioloģija, diskursu analīze, etnolingvistisko konfliktu pētniecība, minoritāšu un izglītības pētījumi. Mācībspēks ir kvalificēts vadīt promocijas darbus apakšnozarēs: lietišķā socioloģija, sociālā politika un sociālā darba organizācija, kultūras un masu komunikācijas socioloģija, organizāciju un sabiedriskās pārvaldes socioloģija, politikas socioloģija.


Prof. A.Zobenas specializācijas jomas ir lauku un reģionālā attīstība, pilsētu pētījumi, cilvēkkapitāla analīze, ekonomikas socioloģija. Mācībspēks ir kvalificēts vadīt promocijas darbus apakšnozarēs: sociālā politika un sociālā darba organizācija, lauku un reģionālās attīstības socioloģija, organizāciju un sabiedriskās pārvaldes socioloģija, ekonomikas socioloģija.


Dr.pol, vadošā pētnieka N.Muižnieka specializācijas jomas ir integrācijas, rasisma un neiecietības pētījumi, minoritāšu tiesības, postpadomju studijas. Dr. Muižnieks ir LU doktorantūras skolas „Politisko sociālo un ekonomisko procesu analīze postpadomju telpā” vadītājs, Eiropas Padomes Komisijas pret rasismu un neiecietību (European Commission against Racism and Intolerance – ECRI) Latvijas eksperts un prezidents. Mācībspēks ir kvalificēts vadīt promocijas darbus apakšnozarēs: politikas socioloģija.


Prof. J.Rozenvalda specializācijas jomas ir demokrātijas un pārvaldības teorijas, politisko ideju vēsture, demokrātijas modeļi, integrācijas audits, publiskās atbildības pētījumi. Mācībspēks ir kvalificēts vadīt promocijas darbus apakšnozarēs: organizāciju un sabiedriskās pārvaldes socioloģija, politikas socioloģija.


Docentes B.Belas specializācijas jomas ir biogrāfiskā socioloģija, kvalitatīvās metodes, mutvārdu vēstures pētījumi, migrācijas studijas, kvalitatīvo pētījumu metodoloģija. Mācībspēks ir kvalificēts vadīt promocijas darbus apakšnozarēs: lietišķā socioloģija, sociālā antropoloģija.


Prof. I.Brikšes specializācijas jomas ir komunikācijas teorijas, mediju politika un ētika, jauno mediju analīze. Mācībspēks ir kvalificēts vadīt promocijas darbus apakšnozarē: kultūras un masu komunikācijas socioloģija.


Prof. V.Zelčes specializācijas jomas ir pētniecības stratēģija un metodoloģija komunikācijas zinātnē, sociālās atmiņas un komemorācijas pētījumi, preses vēsture Latvijā, vēlēšanu kampaņu atspoguļojums medijos. Mācībspēks ir kvalificēts vadīt promocijas darbus apakšnozarēs: sociālā antropoloģija, kultūras un masu komunikācijas socioloģija.


Prof. B.Sporānes specializācijas jomas ir informācijas un bibliotēkzinātne, informācijas sabiedrības teorijas, informācijas prasmes mūsdienu sabiedrībā. Mācībspēks ir kvalificēts vadīt promocijas darbus apakšnozarē kultūras un masu komunikācijas socioloģija.


Vadošās pētnieces, Dr. phil. S. Lasmanes specializācijas jomas ir morāles filozofija un ētika, normatīvā ētika, uzraudzība un novērtējums, akadēmiskās ētikas jautājumi. Mācībspēks ir kvalificēts vadīt promocijas darbus apakšnozarē: kultūras un masu komunikācijas socioloģija.


Prof. Ž.Ozoliņas specializācijas jomas ir starptautiskā politika, reģionālā drošība un zinātnes pārvaldība. Ž.Ozoliņa ir Eiropas Komisijas „Global Governance of Science” vadītāja un dalībniece. Mācībspēks ir kvalificēts vadīt promocijas darbus apakšnozarēs: sabiedriskās pārvaldes socioloģija, politikas socioloģija.


Socioloģijas doktora programmas īstenošanā iesaistītie profesori un docētāji piedalās starptautiskos un vietējos zinātniskos projektos un izmanto to rezultātus studiju procesā. Programmas akadēmiskā personāla piedalīšanās zinātniskajos projektos atspoguļota 6. pielikumā. Profesoru zinātniskā darba rezultāti regulāri tiek publicēti recenzētos zinātniskas izdevumos, grāmatās, rakstu krājumos un citos zinātniskos izdevumos. Akadēmiskā personāla galvenās zinātniskās publikācijas atspoguļotas 7. pielikumā.


Socioloģijas nodaļa sagatavo un publicē LU Zinātniskos Rakstus, sēriju „Socioloģija”. 2004. gadā tika izdoti Latvijas Universitātes Raksti, 663. sējums „Politika un Socioloģija”. 2006. gadā nāca klajā Latvijas Universitātes Raksti, 701. sējums „Socioloģija”, bet 2008 gadā - Latvijas Universitātes Raksti, 736. sējums “Socioloģija. Socioloģijai Latvijā 40”.


7.13. Palīgpersonāls

6. tabula

Socioloģijas doktora studiju programmas palīgpersonāla raksturojums

Amata nosaukums

Skaits

Uzdevumi

Socioloģijas nozares doktorantūras padomes sekretāre


1

1. Socioloģijas doktora studiju programmas pilna laika klātienes un nepilna laika neklātienes studentu darba pārvaldība un lietvedība: 1) studentu konsultēšana par studiju procesu organizēšanu LU, LU normatīvu aktu izskaidrošana un informatīvā atbalsta nodrošinājums par visiem jautājumiem, kas skar studiju procesu; 2) pārbaudījumu organizācija (pārbaudījuma grafika projekta sagatavošana un saskaņošana ar kursu docētājiem, zinātniskajiem vadītājiem un doktorantūras padomi); 3) studentu studiju dokumentācijas sagatavošana un kontrole atbilstoši LU normatīvajiem aktiem; 4) studentu imatrikulācijas un eksmatrikulācijas dokumentu sagatavošana 5) studiju maksājumu kontrole; 6) studentu reģistrācijas kontrole; 7) studiju pārtraukumu kontrole; 8) promocijas eksāmenu sekretāra pienākumu pildīšana un eksāmenu protokolu noformēšana; 9) iksemestra doktorantu atestācijas sanāksmes tehniskā organizēšana.


Papildus socioloģijas doktora studiju programmas realizāciju nodrošina Sociālo zinātņu fakultātes mācību palīgpersonāls – bibliotēkas vadītājs, bibliotekāri, IT speciālisti, kā arī tehniskais palīgpersonāls.


7.14. Struktūrvienības

7. tabula

Socioloģijas doktora studiju programmu realizējošās struktūrvienības


Struktūrvienība

Uzdevumi

Socioloģijas nodaļa

 1. Nodrošināt programmas realizāciju.

 2. Nodrošināt promocijas darbu socioloģijā izstrādi.

 3. Nodrošināt teorētisko kursu docēšanu.

 4. Nodrošināt zinātniskā un pedagoģiskā darba iemaņu apgūšanas iespējas.

 5. Nodrošināt doktorantu zinātnisko vadību.

 6. Nodrošināt doktora studiju kontroli un novērtēšanu.

Sociālo un politisko pētījumu institūts

 1. Nodrošināt teorētiskā kursa „Doktorantūras skolas starpdisciplinārais seminārs par postpadomju telpu” docēšanu.

Komunikāciju studiju nodaļa

 1. Nodrošināt teorētiskā kursa „Informācijas sabiedrības teorētiskie koncepti” docēšanu.


7.15. Ārējie sakari


Socioloģijas doktora programma tiek īstenota sadarbībā ar Latvijas Universitātes politikas zinātnes un komunikācijas zinātnes doktora programmām un LU doktorantūras skolām „Politisko sociālo un ekonomisko procesu analīze postpadomju telpā” un „Latvijas tautsaimniecības starptautiskās konkurētspējas nodrošināšanas sociāli ekonomiskie, vadības, juridiskie un informācijas tehnoloģiju aspekti”. Tas ļauj piesaistīt programmai arī citu zinātņu nozaru mācībspēkus. Socioloģijas doktora studiju programmai izveidojusies laba sadarbība ar doktora studiju programmu komunikācijas zinātnē. 2007. gadā tika kopīgi organizēti vairāki viesprofesoru semināri. Vienu novadīja Glāzgovas Universitātes profesors Čārlzs Volfsons (Charles Woolfson) par tēmu „New Aspects of European Integration: Social Dialogue and the Working Environment in the New Member States”; otru semināru par tēmu „Mass Media and Society” novadīja Amsterdamas Universitātes profesors Deniss Makkveils (Denis McQuail). Semināros piedalījās arī socioloģijas doktoranti.


Laba sadarbība programmai izveidojusies ar Daugavpils Universitātes (DU) Sociālo zinātņu fakultāti. Doktoranti piedalās ar referātiem DU rīkotajās zinātniskajās konferencēs, regulāri uzstājas arī LLU rīkotajās zinātniskajās konferencēs un Liepājas Universitātes ikgadējās konferencēs „Sabiedrība un kultūra”. Doktoranti ir aktīvi dalībnieki ikgadējās Baltijas valstu sociologu asociāciju konferencēs „Baltic Readings”.


Socioloģijas doktorantūras studenti aktīvi iekļaujas starptautiskā zinātniskā apritē, stažējoties ārvalstu universitātēs. I.Mieriņa 2008.-2009. gadā bija viespētniece Orhusas Universitātē (visiting scholar Århus University, Faculty of Social Sciences, Graduate School of Economics and Mangement). Doktorante I.Lāce ar Socrates programmas un LU zinātniskā projekta atbalstu 2008. gadā stažējās Kārdifas Universitātē. Doktorante L.Krastiņa 2008.-2009. gadā studēja Vācijā, Diseldorfas Universitātē. Doktorants A.Šņitņikovs 2009. gada rudens semestrī un 2010. gada pavasara semestrī stažējās Copenhagen Business School.


2009. gadā Socioloģijas nodaļas profesori kopā ar citu SZF nodaļu docētājiem sagatavoja SPPI koordinētu pieteikumu ES Struktūrfondu programmā „Atbalsts jaunu zinātnisku grupu izveidošanai”. Projekta tēma bija „Latvija un postpadomju telpa: pagātnes mantojums, mūsdienu prakses un nākotnes stratēģijas”. Šī projekta rezultātā tiktu radītas jaunas darba vietas doktorantiem un jaunajiem zinātniekiem (projekts neguva atbalstu).


2009. gadā uzsākts starptautiski finansēts projekts „Augstskolu pētnieciskais potenciāls – reģionālās attīstības veicināšanai”, EEA un Norvēģijas finanšu instrumenta ietvaros. Tajā pētniecisko komponenti vada prof. T.Tisenkopfs, kapacitātes celšanas komponenti – prof. A.Zobena, interneta resursa izveidē piedalās prof. A.Tabuns, rīcībpētījuma metodoloģiju izstrādā doc. B.Bela. Projekta direktore ir doktorante I.Kunda. Projektā kā rīcībpētnieki piedalās vēl vairāki socioloģijas doktoranti (D.Bite, G.Kronberga, V.Korpa, J.Daugavietis).


2004.-2005. akadēmiskajā gadā atsevišķas lekcijas doktorantūras programmas ietvaros nolasīja profesore un Fulbraita stipendiāte Karola Šmite (Carol Schmid) no Duke University, prof. Edvards Tiriakjans (Edward Tiryakian) no Duke University, vieslektors Dr. Timo Tanninens no Somijas. Doktorantūras padome ir uzsākusi viesprofesoru pētniecisko semināru organizēšanu. Ir panākta vienošanās ar Lietuvas Zinātņu akadēmijas profesoru Arvīdu Matuļoni un Kauņas Tehnoloģiju Universitātes profesoru Leonardu Rinkēviču par viessemināru semināru novadīšanu doktorantūras studentiem. Ar Kauņas Tehnoloģiju Universitāti noslēgts SOCRATES sadarbības līgums doktora studiju līmenī.


2010. gadā LU Socioloģijas doktorantūra kopā ar sešu citu ES universitāšu doktora studiju programmām atkārtoti iesniedza projekta PUREFOOD pieteikumu ES 7. Ietvarprogrammas Marie Curie programmā doktorantūras atbalstam. Šī projekta ietvaros paredzēta starptautiska jauno zinātnieku tīkla izveide (Marie Curie Initial Training Network entitled “Urban, peri-urban and regional food dynamics: toward an integrated and territorial approach to food”), kura ietvaros LU paredzētas trīs starptautiskas doktorantūras / jauno zinātnieku (early stage researchers) finansētas vietas, kā arī piedalīšanās programmas aktivitātēs partneraugstskolās.


Atbilstoši specializācijas jomai un promocijas darba tēmai doktoranti piedalās starptautiskās zinātniskās konferencēs un jauno zinātnieku vasaras skolās, darbojas profesionālās asociācijās. Doktorantu starptautiskā zinātniskā apmaiņa (piedalīšanās vasaras skolās, starptautiskās konferencēs un semināros) atspoguļota 10. pielikumā.


9. SOCIOLOĢIJAS doktora programmas studiju plāns

Socioloģijas doktora programma, pilna laika studijas (seši semestri)

Kursa nosaukums

1. gads

2. gads

3. gads

Kopā

Pārbaudes veids

Docētājs

1.s.

2.s.

3.s.

4.s.

5.s.

6.s.OBLIGĀTĀ DAĻA (A DAĻA)

Promocijas darbs (100 kp)

Doktora pētījuma projekta, pētījuma plāna izstrāde un zinātniskās literatūras analīze

14
14

prezentācija doktora studiju programmas padomē

Zinātniskais vadītājs, doktora studiju programmas padome

Doktora darba teorētiskās daļas sagatavošana
16

16

prezentācija doktora studiju programmas padomē

Zinātniskais vadītājs, doktora studiju programmas padome

Doktora pētījuma metodoloģijas izstrāde14


14

prezentācija doktora studiju programmas padomē

Zinātniskais vadītājs, doktora studiju programmas padome

Doktora pētījuma veikšana


1616

prezentācija doktora studiju programmas padomē

Zinātniskais vadītājs, doktora studiju programmas padome

Promocijas darba pirmā varianta uzrakstīšana un apspriešana

20
20

prezentācija doktora studiju programmas padomē

Zinātniskais vadītājs, doktora studiju programmas padome

Promocijas darba galīgā varianta uzrakstīšana un priekšaizstāvēšana
20

20Promocijas eksāmeni (10 kp)


Promocijas eksāmens socioloģijas apakšnozarē


44

eksāmens

Doktora studiju programmas padomes izveidota un rektora apstiprināta komisijaPromocijas eksāmens specializācijā

4
4

eksāmens

Promocijas eksāmens svešvalodā

2
2

eksāmens

Teorētiskie kursi 14 Kp

Doktorantu teorētiskais seminārs

1

1

1

1

1

1

6

eksāmens

prof. T.Tisenkopfs

prof. A.Tabuns

prof. B.Zepa

prof. A.Zobena

Jaunākās tendences sociālajā teorijā

4
4

eksāmens

prof. T.Tisenkopfs

prof. A.Tabuns

prof. B.Zepa

prof. A.Zobena

prof. I.Brikše

Dr. N.Muižnieks

Prof. J.Rozenvalds

Doc. B.Bela

Sociālo pētījumu stratēģija, metodoloģija un metodes
4

4

eksāmens

prof. B.Zepa

prof. A.Tabuns

prof. T.Tisenkopfs

prof. V.Zelče

prof. Ž. Ozoliņa

doc. B.Bela

Zinātniska publikācija 2 Kp

Zinātniska publikācija


22

Publicēts rakts

Zinātniskais vadītājs, doktora studiju padome

OBLIGĀTĀS IZVĒLES DAĻA (B DAĻA)

Teorētiskie kursi (4kp)

Doktorantūras skolas starpdisciplinārais seminārs par postpadomju telpu


4


eksāmens

Dr. Nils Muižnieks

Komunikācijas zinātnes mūsdienu teorijas4

eksāmens

Prof. I.Brikše

Prof. B.Sporāne

Prof. S. Lasmane

Piedalīšanās bakalaura studiju programmu realizācijā (8 Kp)

Socioloģijas bakalaura studiju programmas studiju kursa sagatavošana un realizācija;

Bakalaura darba socioloģijā vadīšana un recenzēšana;

Kursa darba socioloģijas bakalaura studiju programmā vadīšana un recenzēšana;

Asistēšana socioloģijas bakalaura studiju programmas kursā.

4
4

Docēts kurss, novadīts bakalaura darbs u.tml.

Socioloģijas studiju padome, zinātniskais vadītājs, doktora studiju programmas padome

Individuālās studijas un pētniecība (6 kp)

Zinātnisku rakstu publikācijas recenzējamos zinātniskos izdevumos;

Zinātnisku rakstu publikācijas nerecenzētos zinātniskos izdevumos, krājumos;

Maza apjoma zinātniskās publikācijas;

Piedalīšanās ar referātiem starptautiskās zinātniskās konferencēs un semināros;

Piedalīšanās ar referātiem Latvijas zinātniskās konferencēs un semināros;

Stažēšanās ārvalstu universitātēs vai pētnieciskajos institūtos;

Piedalīšanās ārvalstu universitāšu doktora programmu studiju kursos;

Piedalīšanās ārvalstu universitāšu doktorantu un jauno zinātnieku vasaras skolās;

Piedalīšanās ar patstāvīgu zinātnisku ieguldījumu zinātniskajos projektos profesoru vai vadošo pētnieku vadībā.2

2

2Publicēts raksts, nolasīts referāts, u.tml.

Zinātniskais vadītājs, doktora studiju padome

KOPĀ A DAĻĀ

19

21

15

23

27

21

126Promocijas darbs

14

16

14

16

20

20

100Promocijas eksāmeni


4

6
10Teorētiskie kursi

5

5

1

1

1

1

14Zinātniska publikācija


22KOPĀ B DAĻĀ

4

4

6

2

2

0

18Teorētiskie kursi
4

4Piedalīšanās bakalaura studiju programmu realizācijā

4
4


8Individuālās studijas un pētniecība2

2

2
6KOPĀ PROGRAMMĀ

23

25

23

25

27

21

144


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   52

Похожие:

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconAugstākās izglītības iestādes nosaukums

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница