Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums
НазваниеPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums
страница3/52
Дата20.10.2012
Размер2.24 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   52

7.7. Imatrikulācijas noteikumi


Socioloģijas doktora studiju programmā uzņem personas, kam ir maģistra grāds sociālajās vai humanitārajās zinātnēs, vai minētajiem maģistra grādiem atbilstoši augstākās izglītības diplomi. Iesniegumi tiek pieņemti arī no personām, kam ir maģistra grāds citās zinātnēs, ja ir vismaz piecu gadu darba pieredze socioloģijas jomā.


Pretendenti doktorantūrā tiek uzņemti konkursa kārtībā. Pieteikšanos doktorantūrai organizē LU Doktorantūras daļa. Pieteikšanās tiek izsludināta LU mājas lapā. LU budžeta finansēto studiju vietu skaitu nosaka līgums starp Lu un IZM. Juridisku vai fizisku personu finansēto studiju vietu skaits doktora studiju programmā līdz šim nav ierobežots.


Piesakoties studiju turpināšanai doktorantūrā reflektantam jāiesniedz: 1) aizpildīta noteikta parauga veidlapa (http://www.lu.lv/gribustudet/doktorantura/resursi/ie sniegums.jpg); 2) kopā ar iespējamo zinātnisko vadītāju sagatavots un abu personu parakstīts izvēlētā darba pamatojums un iestrāde; 3) Curriculum Vitae; 4) akadēmiskās izglītības dokumenta un sekmju lapas kopija (oriģināla uzrādīšana obligāta); ārvalstīs iegūtās izglītības dokumentiem nepieciešama LR Akadēmiskās informācijas centra izziņa; 5) rekomendācijas studijām doktorantūrā (ja ir); 6) pases kopija; 7) reģistrācijas naudas maksājuma čeks; 8) viena fotokartīte. Dokumentu pieņemšana notiek LU Akadēmiskajā departamentā saskaņā ar iepriekš izsludinātu grafiku. Iestājpārbaudījumus pilna un nepilna laika studijām pārrunu veidā organizē Socioloģijas doktora studiju programmas padome.


Zinātniskā pētījuma pamatojumā un iestrādē (pētījuma pieteikumā) jāraksturo doktora darba ideja un ieceres, jāformulē tēma, jāraksturo problemātika un tās izpētes stāvoklis, jāieskicē doktora darba mērķi, iespējamie uzdevumi un paredzētā pētījuma metodoloģija, jānorāda izvēlētā socioloģijas apakšnozare. Pieteikumu gatavojot pretendents var konsultēties ar iespējamo zinātnisko vadītāju vai konsultantu. Doktora pētījuma pieteikuma apjoms ir līdz 10 lappusēm. Doktora darba konkrēto tēmu uz zinātnisko vadītāju doktorantūras padome apstiprina pēc imatrikulācijas.


Uzņemšana doktora studiju programmā notiek pārrunu kārtībā. Obligāts priekšnoteikums, lai piedalītos pārrunās, ir izvērsta koncepcija pētniecības darbam, kas tiks veikts doktora studiju laikā. Pārrunās tiek novērtēts pretendenta zināšanu līmenis socioloģijā, attiecīgajā tās apakšnozarē un svešvalodā, tiek novērtēta arī pieteiktā zinātniskā darba kvalitāte.


Ieskaitīšana doktorantūrā notiek konkursa kārtībā saskaņā ar LU noteiktajiem uzņemšanas kritērijiem (sk. 3. tabulu).


3. tabula

Uzņemšanas kritēriji doktora studiju programmās LU

Vērtējuma

joma

Kritēriji

Rādītāji

Punkti

Apliecinošie dokumenti

Piezīmes

Studijas

Maģistra vai tam pielīdzināmās studijās iegūtā vidējā svērtā atzīme

Līdz 7,9

8,0–8,9

9,0 un vairāk

0

1

2

Sekmju lapas kopija
Maģistra darba vērtējums

8 un zemāk

9

10

0

1

2

Sekmju lapas kopija
Iestrāde

Zinātnisko publikāciju skaits par plānoto promocijas tēmu


Nozīmīgs ieguldījums zinātniskās darbības jomā

0

1

2 un vairāk

0

1

2


3

Publikāciju kopijas

Novērtē uzņemšanas komisija
Uzstāšanās ar referātiem starptautiskajās zinātniskajās konferencēs par plānoto promocijas darba tēmu

Nav


Ir

0


1

Konferences programmas kopija
Dalība starptautiskajos, LZP, LU, citu augstskolu pētniecības projektos par plānoto promocijas darba tēmu

Nav


Ir

0


1

Projekta vad. apstiprināta vēstule
Pieredze

Darba stāžs saistībā ar promocijas darba tēmu vai saistībā ar darbu LU

0

1 gads un vairāk

0

1

CV
Stažēšanās/studijas ārzemju augstskolās un pēcdiploma institūtos

0

2 mēneši un vairāk

0

1

CV
Perspek-

tīva

Promocijas darba aktualitāte un atbilstība LU un Latvijas zinātnes prioritārajiem pētījumu virzieniem

0

atbilst daļēji

atbilst pilnībā

0

1

2

novērtē uzņemšanas komisija
Zinātniskais vadītājs strādā pie plānotās promocijas darba tēmas

līdzīgā virzienā


pilnībā

1


2

zinātniskā vadītāja piekrišanaPētījuma pieteikuma zinātniskā kvalitāte plānotajam promocijas darbam

vāji

viduvēji

labi

ļoti labi

0

1

3

5

novērtē uzņemšanas komisijaPārrunu rezultāti, pretendenta motivācija

vāji

viduvēji

labi

ļoti labi

0

1

3

5

novērtē uzņemšanas komisijaPunkti kopāKritēriju tabulu aizpilda uzņemšanas komisijas sekretārs. Pretendenti tiek ranžēti (sakārtoti) pēc iegūto punktu kopsummas. Ranžējuma rezultātus izmanto, uzņemot reflektantus doktorantūrā un ieskaitot budžeta vietās.

Reģistrējoties doktorantūras studijām, doktorants: 1) paraksta līgumu par studijām LU; 2) iesniedz doktorantūras programmas padomes priekšsēdētājam ar darba vadītāju saskaņotu individuālo darba plānu doktorantūrai kopumā, kā arī pirmajam studiju gadam; 3) iesniedz doktorantūras programmas padomes priekšsēdētājam darba vadītāja un attiecīgās struktūrvienības vadītāja parakstītu vienošanos par darba vadīšanu un tā īstenošanu struktūrvienībā; 4) samaksā studiju maksu par pirmo pusgadu, ja studijas notiek par fizisku vai juridisku personu līdzekļiem. Lai nodrošinātu pretendenta reģistrēšanos doktorantūras studijām, doktoranta darba vadītājs: 1) kopā ar pretendentu sagatavo un paraksta individuālo studiju plānu doktorantūrai kopumā, kā arī uz pirmo studiju gadu; 2) kopā ar studiju programmas direktoru un attiecīgo struktūrvienību vadītājiem vienojas par izmaksām kopējo studiju kursu un doktorantam nepieciešamās infrastruktūras uzturēšanas izdevumiem, sagatavo un paraksta vienošanās protokolu par savstarpējiem norēķiniem un darba vadīšanu.


7.8. Studiju programmas praktiskā realizācija


Socioloģijas doktora studijas tiek realizētas Sociālo zinātņu fakultātē un tās vada socioloģijas doktora studiju padome. Doktora studiju padomē darbojas prof. T.Tisenkopfs (programmas direktors un socioloģijas doktors studiju padomes priekšsēdētājs), prof. A.Tabuns, prof. B.Zepa, prof. A.Zobena un doktorantu pārstāvis, kurš tiek izvirzīts no doktorantu vidus uz divu gadu termiņu.


Studijas organizē saskaņā ar šo programmu, kas tiek konkretizēta katra doktoranta individuālajā studiju plānā, ko sagatavo, konsultējoties ar darba zinātnisko vadītāju.


Doktorants ik semestri sniedz pārskatu par darba plāna izpildi doktora studiju programmas padomē atestācijas sēdēs. Šīs sēdes notiek sesiju laikā. Atestācijas sēdēs doktorants uzstājas ar prezentāciju par sava pētnieciskā darba gaitu un paveikto promocijas darba izstrādē. Atestācijas sēdē tiek vērtēts doktoranta studiju progress un ieskaitīti kredītpunkti par iepriekšējā semestra studiju aktivitātēm atbilstoši kursu aprakstu prasībām.


Teorētisko kursu un praktisko pētniecības prasmju apgūšanai izmanto lekcijas, seminārus, individuālo darbu, konsultācijas ar zinātnisko vadītāju. Atsevišķos kursos atbilstoši aprakstu prasībām studenti raksta referātus un izstrādā praktiskos darbus.


Teorētiskajos kursos docētāji parasti izsūta vai norāda lasāmo literatūru, izdales materiālus un lekciju prezentācijas elektroniskā formātā. Tie kalpo par pamatu semināru diskusijām. Bieži lietota studiju darba metode ir individuālā un grupas darba sintēze (proti, doktoranti individuāli veic problēmas analīzi, sagatavo tematiskos akadēmiskās literatūras pārskatus u.c. un nodarbību ietvaros apspriež to grupā un/vai ziņo auditorijā).


Doktorantu teorētiskajos semināros īpaši nozīmīga vieta atvēlēta doktorantu diskusijām. Doktoranti prezentē paveiktos darba posmus promocijas darba izstrādē, iepriekš izsūta sagatavotos tekstus citiem doktorantiem un profesoriem. Semināru nodarbībās notiek sagatavoto tekstu apspriešana un vērtēšana. Doktoranti analizē un komentē kolēģu veikumu un profesori formulē ieteikumus, kā pilnveidot promocijas darba izstrādi. Teorētiskie semināri veicina radošu atmosfēru un akadēmisko diskusiju. Doktorantu teorētiskie semināri notiek divas reizes mēnesī.


Doktoranti izvēles daļā sagatavo un docē kursus bakalaura studiju programmā, vada un recenzē kursa un bakalaura darbus, asistē profesoriem semināru nodarbībās. Tādējādi tiek veidotas viņu pedagoģiskā darba prasmes un iemaņas, doktoranti var pārbaudīt savas spējas un intereses šajā akadēmiskā darba jomā.


Socioloģijas nodaļas profesori iesaista doktorantus pētnieciskajos projektos, tostarp Eiropas Savienības zinātņu Ietvarprogrammu, LZP un LU zinātniskajos projektos, kā arī valsts institūciju pasūtītajos lietišķajos sociālajos pētījumos. Piedalīšanās zinātniskajos projektos vairo doktorantu pētniecisko kapacitāti, pilnveido viņu spējas un iesaista jaunos zinātniekus akadēmiskajā vidē. Nereti uz šo projektu bāzes tiek veikta arī disertāciju izstrāde, vai projektu materiāli izmantoti atsevišķu promocijas daļu sagatavošanai. Zinātnisko vadītāju pienākums ir raudzīties, lai doktorantu iesaiste pētnieciskajos projektos atbilstu promocijas darba tēmai un sekmētu tā izstrādi.


Pēdējos gados socioloģijas doktoranti bijuši iesaistīti vairākos nozīmīgos ES ietvarprogrammu un citu starptautisko institūciju finansētos zinātniskos projektos, tostarp:

 • 2009 – 2011 – „Augstskolu pētnieciskais potenciāls – reģionālās attīstības veicināšanai”, EEA Grants, Norway Grants, SPPI pētījums.

 • 2008 - 2010 - ES 6.Ietvarprogrammas projekts INCLUD-ED: Izglītības stratēģijas sociālai integrācijai Latvijā un Eiropā 2006-2011.

 • 2007 - 2010 “Cik integrēta ir Latvija? Tolerances un sociālās integrācijas audits”, projekta vadītājs N.Muižnieks, Open Society Institute ZUG Foundation projekts.

 • 2007 – 2009 – ETUDE „Enlarging the Theoretical Understanding of Rural Development”, EU 6th FP Project, Contract No. SSPE-CT-2006-044245

 • 2006 – 2008 - IN-SIGHT „Strengthening Innovation Processes for Growth and Development”, EU FP6 Project, Contract No. SSP-2005-44510.

 • 2005 – 2008 – COFAMI „Encouraging Collective Farmers Marketing Initiatives”, EU 6th FP Project, Contract No SSPE-CT-2005-006541.

 • 2005 – 2008 – SINER-GI „Strengthening International Research on Geographical Indications: From Research Foundation to Consistent Policy”, EU 6th FP Project, Contract No. SSPE-CT-2005-006522.

 • 2006 – 2007 - Jaunieši etniski jauktās skolās. Aktivitātes pret vardarbību starp dažādu etnisko grupu jauniešiem skolās. Daphne II . Sadarbībā Gesellschaft fur prospektive Entwicklungen.

 • 2006- 2007 - „The Aspect of Culture in the Social Inclusion of Ethnic Minorities”, Sadarbībā ar European Centre for Minority issues.

 • 2004 – 2006 - „Atvērtu darba tirgu sievietēm” Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL programmas pētījums.

 • 2003 – 2006 – SUS-CHAIN „Marketing Sustainable Agriculture: An analysis of the Potential Role of New Food Supply Chains in Sustainable Rural Development”, EU FP5 Project, Contract No. QLK5-CT-2002-01349.

 • "ZOOM" (Vācija), Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social (Spānija), Centro Ricerche Affari Sociali "CRAS" (Itālija). 2006 -2007“Eiropas vērtību pētījums”, kopš 1990.gada (projekti 1990., 1999., sadarbībā ar Tilburgas universitāti).


Doktoranti profesoru vadībā līdzdarbojušies arī LZP, LU un valsts institūciju finansētos pētnieciskos projektos, tostarp:

 • 2009 - “Policentriska reģionu attīstība“, LZP pētniecības projekts.

 • 2009 – Latvijas sociālo zinātņu datu pieejamība un saglabāšana, LZP projekts.

 • 2009 – Pašvaldību publiskās bibliotēkas: vērtība, uzticēšanās un apmierinātība ar pakalpojumiem, Kultūras ministrijas valsts aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas” finansēts projekts.

 • 2008 – Kultūrvides daudzveidības veicināšana un pārvaldība: nevalstiskās un privātās kultūras iniciatīvas, Kultūras ministrijas finansēts projekts.

 • 2008 - „Pilsētas un reģionu ilgtspējīga attīstība”, LU pētniecības projekts.

 • 2005- 2008 - Sociālā kapitāla loma lauku attīstībā: sociālie tīkli lauku partnerībās, LZP grants.

 • 2006 - Jauniešu kultūraktivitātes un nacionālā integrācija, PHARE un LU projekts.

 • 2005 – Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2004/2005, LU Sociālo un politisko pētījumu institūts un UNDP.

 • 2005 – “Dzīves kvalitāte Latvijā”, Valsts prezidentes Stratēģiskās analīzes komisijas (SAK) un LU Sociālo un politisko pētījumu institūta (SPPI) pētījums.

 • 2002 - 2007 - LZP Sadarbības projekts nr. 02.0020. “Sociālas politikas, sociāli tiesiskas valsts veidošana Latvijā”.

 • 2006 - 2007 - Etniskās līdztiesības un diskriminācijas novēršana Latvijā, ĪUMSILS projekts.


Profesori un zinātniskie vadītāji projektu realizācijas gaitā ir ne vien padomdevēji, bet arī projekta īstenošanas komandas biedri, kuri, tāpat kā doktoranti, veic noteiktas jomas izpēti un audzina doktorantos komandas darba prasmi. Daudzi projekti ir rezultējušies zinātniskās publikācijās, kuru gatavošanā piedalījušies arī doktoranti. Ar doktorantu līdzdalību sagatavotas un publicētas vairākas grāmatas, kurās viņi ir rakstu autori, tostarp var minēt:

 • Tisenkopfs, T. (sastādītājs un zinātniskais redaktors, 2010) Socioloģija Latvijā. Rīga: LU Akad. apgāds, 536 lpp.

 • Zepa, B. (red. 2008) Mēs. Svētki. Valsts. Valsts svētku svinēšanas socioloģiska izpēte.  BISS

 • Zobena, A. (galv.red., 2007) Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2006/2007. Cilvēkkapitāls: mans zelts ir mana tauta? Rīga: LU Sociālo un politisko pētījumu institūts, 117 lpp.

 • Tabuns, A. (zin.red., 2006) Kultūra un plašsaziņas līdzekļi. Kultūras. Jaunieši. Mediji. Rīga: Latvijas Universitāte

 • Bela, B., T. Tisenkopfs (zinātniskie redaktori, 2006) Dzīves kvalitāte Latvijā. Rīga: Stratēģiskās analīzes komisija, Apgāds “Zinātne”. 430 lpp.

 • Ozoliņa, Ž., T. Tisenkopfs (zinātniskie redaktori, 2005) Latvija eiropeizācijas krustceļos. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. 135 lpp.


Doktorantu zinātnisko rakstu publicēšana ir viena no doktora studiju padomes prioritātēm, jo tādējādi tiek sekmēta doktorantu iekļaušanās akadēmiskajā vidē un starptautiskajā apritē. Viens no turpmākiem uzdevumiem ir intensificēt programmā iesaistīto docētāju un doktorantu publicēšanos starptautiski recenzētos zinātniskos žurnālos.


Pilns pārskats par doktorantu pētnieciskajiem projektiem un zinātniskajām publikācijām sniegts 10. pielikumā.


Nozīmīgs pavērsiens doktora studiju attīstībā bija ES Struktūrfondu projekts doktorantūras attīstībai Latvijas Universitātē. Tā ietvaros tika rīkotas vairākas konkursa kārtas, kurās piedalījās arī socioloģijas doktoranti un programmu beigušie. Konkursa pirmajā kārtā grāda pretendentiem (2009.gada jūnijs) pieteicās četri kandidāti un LU mērķstipendijas ieguva divi jaunie sociologi – I.Lāce un E.Kļave. Viņām disertāciju izstrāde jāpabeidz viena gada laikā. Konkursa otrā kārta (2009.gada septembris) bija domāta pašreizējiem doktorantūras studentiem. Tajā piedalījās septiņi socioloģijas doktoranti, bet stipendijas ieguva pieci – I.Mieriņa (3.kurss), S.Mūriņš (3.kurss), L.Krastiņa (2.kurss), M.Neimanis (2.kurss), G.Kronberga (1.kurss). Viņiem promocijas darbi jāpabeidz attiecīgi viena, divu un trīs gadu laikā.


Mērķstipendijas sniedz nozīmīgu finansiālo atbalstu doktorantiem un ļauj koncentrēties uz promocijas darbu izstrādi. Lai to kontrolētu, stipendiju ieguvēji reizi trīs mēnešos atskaitās socioloģijas doktora studiju padomei, tiek rīkota sēde, kurā grāda pretendentiem jāsniedz izvērsta atskaite. Mērķstipendijas palielina arī zinātnisko vadītāju atbildību, un viņi ar lielāku regularitāti un atdevi kontrolē un vada disertantu darbu.


Nozīmīga iniciatīva doktorantūras attīstībā ir bijusi starpdisciplināru LU doktorantūras skolu izveide (2009. gadā). Socioloģijas doktorantūra iesaistījās divu LU doktorantūras skolu veidošanā: uz SZF pamata veidotā skolā „Politisko sociālo un ekonomisko procesu analīze postpadomju telpā” un uz EVF pamata veidotā skolā „Latvijas tautsaimniecības starptautiskās konkurētspējas nodrošināšanas sociāli-ekonomiskie, vadības, juridiskie un informācijas tehnoloģiju aspekti”. (http://www.lu.lv:80/studentiem/studijas/limeni/doktorantura/skolas/konkuretspeja/)


Postpadomju studiju doktorantūras skolas mērķis ir jaunu zinātnieku piesaiste un kvalifikācijas paaugstināšana postpadomju studijās, veidojot sadarbības platformu politikas zinātnes, socioloģijas, komunikāciju zinātnes, slāvu valodas un lingvistikas, ekonomikas, un vēstures doktorantiem. Skolā iesaistītas politikas zinātnes, socioloģijas, komunikāciju studiju, vēstures, ekonomikas un filoloģija doktorantūras. Paredzamie pētījumu virzieni ir: 1) 20.gs. vēstures, sociālās atmiņas, komemorācijas padomju un postpadomju mantojuma analīze; 2) kritiskās domāšanas analīze; 3) rīcībspējas analīze kā pamats ekonomikas izaugsmei un ilgtspējīgai attīstībai; 4) informācijas vides analīze; 5) demokratizācijas procesa analīze; 6) Krievijas attiecību ar kaimiņiem analīze. 2010. gada janvārī šajā skolā iestājās septiņi doktoranti: D.Bite, V.Hmeļevska, G.Kronberga, I.Kunda, I.Mieriņa, O.Terehova un A.Zavackis. Postpadomju studiju skolā jau uzsākta starpdisciplināru semināru rīkošana, kuros piedalās socioloģijas doktoranti.


Tautsaimniecības konkurētspējas skolas mērķis ir Latvijas Universitātes pētniecības kvalitātes uzlabošana, radot iespējas veikt starpdisciplinārus pētījumus, iesaistot jaunos zinātniekus un veicinot sadarbību starp LU struktūrvienībām, citām Latvijas un ārzemju universitātēm, institūcijām un tautsaimniecību nozaru ekspertiem. Skolā iesaistītas ekonomikas, vadībzinātnes, juridiskās zinātnes, datorzinātnes un socioloģijas doktorantūras. Paredzamie pētījumu virzieni ir: 1) Latvijas starptautiskās konkurētspējas makroekonomisko attīstības faktoru un ierobežojumu analīze, priekšlikumu izstrāde eksporta veicināšanai un ārējās nesabalansētības novēršanas pasākumiem īstermiņa un ilgtermiņa politikai; 2) Latvijas uzņēmējdarbības attīstības un ilgtspējas faktoru un ierobežojumu analīze; 3) Latvijas sociālās politikas atbilstības uzņēmējdarbības starptautiskās konkurētspējas paaugstināšanai analīze; 4) Ekonomiskās politikas juridiskās bāzes analīze un pilnveidošanas rekomendāciju izstrāde; 5) Datorzinātne un informācijas tehnoloģijas. 2010. gada janvārī doktorantūras skolā tika uzņemti divi socioloģijas doktoranti: G.Kronberga un M.Neimanis.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   52

Похожие:

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconAugstākās izglītības iestādes nosaukums

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница