Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums
НазваниеPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums
страница2/52
Дата20.10.2012
Размер2.24 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   52Socioloģijas doktora studiju programmas struktūra: izvēles daļa (B daļa)


Studiju saturs

Kredītpunktu skaits

Vadība/kursu docētāji

TEORĒTISKIE KURSI (4 kp)


Doktorantūras skolas starpdisciplinārais seminārs par postpadomju telpu

4

Dr. Nils Muižnieks

Komunikācijas zinātnes mūsdienu teorijas

4

Dr. Skaidrīte Lasmane

Prof. I.Brikše

Prof. B.Sporāne

PIEDALĪŠANĀS BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMU REALIZĀCIJĀ (8 kp)

Socioloģijas bakalaura studiju programmas studiju kursa sagatavošana un realizācija

6

Socioloģijas studiju padome, zinātniskais vadītājs, doktora studiju padome

Bakalaura darba socioloģijā vadīšana un recenzēšana

2

Socioloģijas studiju padome, zinātniskais vadītājs, doktora studiju padome

Kursa darba socioloģijas bakalaura studiju programmā vadīšana un recenzēšana

2

Socioloģijas studiju padome, zinātniskais vadītājs, doktora studiju padome

Asistēšana socioloģijas bakalaura studiju programmas kursā

2


Socioloģijas studiju padome, zinātniskais vadītājs, doktora studiju padome

INDIVIDUĀLĀS STUDIJAS UN PĒTNIECĪBA (6 kp)

Zinātnisku rakstu publikācijas recenzējamos zinātniskos izdevumos

4

Zinātniskais vadītājs, doktora studiju padome

Zinātnisku rakstu publikācijas nerecenzētos zinātniskos izdevumos, krājumos

2

Zinātniskais vadītājs, doktora studiju padome

Maza apjoma zinātniskās publikācijas

2

Zinātniskais vadītājs, doktora studiju padome

Piedalīšanās ar referātiem starptautiskās zinātniskās konferencēs un semināros

2

Zinātniskais vadītājs, doktora studiju padome

Piedalīšanās ar referātiem Latvijas zinātniskās konferencēs un semināros

2

Zinātniskais vadītājs

Stažēšanās ārvalstu universitātēs vai pētnieciskajos institūtos

4

Profesors ārvalstu universitātē, doktora studiju padome

Piedalīšanās ārvalstu universitāšu doktora programmu studiju kursos

4

Profesors ārvalstu universitātē, zinātniskais vadītājs

Piedalīšanās ārvalstu universitāšu doktorantu un jauno zinātnieku vasaras skolās

4

Attiecīgā pasākuma vadītāji, doktora studiju padome

Piedalīšanās ar patstāvīgu zinātnisku ieguldījumu zinātniskajos projektos profesoru vai vadošo pētnieku vadībā

2

Zinātniskais vadītājs, doktorantūras padome


Socioloģijas doktora studiju programmas obligātās daļas (A daļas) galvenais saturs ir promocijas darba izstrāde (100 kp). Vispārējās prasības promocijas darbiem nosaka Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi „Par doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) tiesību deleģēšanu augstskolām” (27.12.2005, nr. 1000), “Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji” (27.12.2005, nr. 1001) un “Noteikumi par promocijas padomēm un promocijas procesu Latvijas Universitātē” (12.04.2006, nr. 1/67).


Promocijas darbam jābūt oriģinālam, patstāvīgi veiktam zinātniskās kvalifikācijas darbam, kas dod būtisku ieguldījumu socioloģijas attīstībā.

Promocijas darba forma var būt disertācija, monogrāfija vai zinātnisku rakstu kopums. Šo darba formu detalizēts raksturojums sniegts 2. pielikumā.

Saskaņā ar socioloģijas doktora programmu un LU Socioloģijas un politikas zinātnes Promocijas padomes nolikumu, promocijas darbam jāatbilst sekojošām prasībām:

 1. promocijas darbā ir pamatota tēmas izvēle, definēti pētījuma mērķi un uzdevumi, raksturoti zinātnes iepriekšējie sasniegumi tēmas izpētē Latvijā un pasaulē, raksturotas izmantotās metodes, izklāstīti un izvērtēti darbā gūtie rezultāti un atziņas, apkopoti secinājumi un formulētas aizstāvēšanai izvirzāmās tēzes;

 2. darbā lietotas mūsdienīgas sociālo zinātņu metodes;

 3. darba rezultāti ir publicēti zinātniskos izdevumos vai monogrāfijā(s),

 4. par darba rezultātiem ir referēts starptautiskās zinātniskās konferencēs vai semināros;

 5. darbs nav viltojums vai plaģiāts un nav izdarīts cits zinātniskās ētikas pārkāpums;

 6. darba apjoms nav mazāks par 300 000 zīmēm (bez pielikumiem).


Prasības promocijas darba struktūrai, noformējumam, darba rezultātu publiskošanai ir noteiktas programmas 2. pielikumā “Metodiskie norādījumi promocijas darba izstrādei socioloģijā”.


Promocijas darba izstrādē doktorantiem jāvadās pēc programmā noteiktās kārtības un darba apjoma sadalījuma pa semestriem.


Promocijas eksāmeni: Studiju laikā doktorantam jānokārto trīs promocijas eksāmeni: eksāmens izvēlētajā socioloģijas apakšnozarē, eksāmens specializācijā un eksāmens svešvalodā (angļu, vācu vai franču valodā). Promocijas eksāmeni nostiprina doktorantu zināšanas un profesionālo kompetenci izvēlētajā socioloģijas apakšnozarē un specializācijā, kā arī prasmi lietot svešvalodu akadēmiskajā darbā.


Promocijas eksāmena socioloģijas apakšnozarē mērķis ir iegūt dziļas un sistemātiskas zināšanas izvēlētajā socioloģijas jomā un prast tās demonstrēt akadēmiskā diskusijā. Doktoranti var kārtot eksāmenus šādās LZP apstiprinātajās socioloģijas apakšnozarēs: socioloģijas teorija un vēsture un lietišķā socioloģija, sociālā antropoloģija, sociālā politika un sociālā darba organizācija, kultūras un masu komunikācijas socioloģija, lauku socioloģija, organizāciju un sabiedriskās pārvaldes socioloģija, politikas socioloģija. Imatrikulējoties studijām, doktorantam jāizvēlas, kādā apakšnozarē viņš specializēsies. Eksāmenā doktorantam jāapliecina akadēmiska kompetence savā apakšnozarē, jāprot raksturot, analizēt un vērtēt jaunākās tendences, virzienus un pētniecības perspektīvas konkrētajā apakšnozarē. Promocijas eksāmena programma socioloģijas apakšnozarēs dota 3. pielikumā.


Promocijas eksāmens specializācijā tiek pieskaņots promocijas darba tēmai un virzienam un tiek kārtots tajā socioloģijas pētniecības jomā / virzienā, kurā doktorants izstrādā disertāciju. Eksāmena mērķis ir padziļināt doktoranta zināšanas izvēlētajā pētījumu virzienā un specializācijas jomā. Promocijas eksāmenā specializācijā doktorantam jādemonstrē dziļa izpratne par teorētiskajām pieejām, metodēm un zinātniskajām atziņām viņa izvēlētajā pētījumu jomā. Jāparāda orientēšanās un kompetence, analizējot līdzīgus pētījumus, jāpārzina un jāprot izskaidrot jaunākās tendences, pieejas un metodes attiecīgajā pētījumu jomā.


Promocijas eksāmenu svešvalodā (angļu, vācu vai franču valodā) doktorants kārto reizē ar promocijas eksāmenu specializācijā, daļu ziņojuma un diskusijas veicot svešvalodā. Doktoranta/-es valodas prasmes šāda formāta eksāmenā tiek vērtētas ar atsevišķu atzīmi. Nepieciešamības gadījumā eksaminācijas komisijas sastāvā tiek iekļauti svešvalodu speciālisti. Promocijas eksāmenā svešvalodā doktorantam/-ei jāparāda prasme zinātniski uzstāties svešvalodā un veidot argumentāciju, izmantojot zinātnisko terminoloģiju angļu vai vācu, vai franču valodā.


Promocijas eksāmenu konkrēto programmu nosaka doktora studiju programmas padome katram doktorantam individuāli atbilstoši viņa specializācijai un promocijas eksāmenu kursa aprakstos formulētajām prasībām. Eksāmenus pieņem socioloģijas doktora studiju padomes izveidota un LU rektora apstiprināta promocijas eksāmenu komisija.


Obligātās daļas (A daļas) teorētiskie kursi veido padziļinātas zināšanas par doktora darba izstrādes teorētiskajiem un metodoloģiskajiem aspektiem, jaunākajām tendencēm un virzieniem mūsdienu sociālajās teorijās, jaunākajām pētījumu stratēģijām, metodoloģijā un metodēm. Šo kursu docēšanā iesaistīti SZF profesori un vadošie pētnieki no Socioloģijas, Politikas zinātnes un Komunikāciju studiju nodaļām, SPPI, kā arī viesprofesori. Tas sekmē starpdisciplināras perspektīvas veidošanos. Svarīga A studiju sastāvdaļa ir doktorantu teorētiskie semināri, kuros notiek promocijas darba posmu prezentēšana un apspriešana. Semināri notiek visā studiju laikā un tie dod iespēju doktorantiem savstarpēji apspriest disertāciju izstrādi, profesoriem vērtēt un komentēt doktorantu sagatavotās promocijas darbu daļas, veicina akadēmisku domu apmaiņu.


A daļas teorētiskie kursi ir pieskaņoti divām galvenajām specializācijas apakšnozarēm: kurss „Jaunākās tendences sociālajā teorijā” – apakšnozarei „Socioloģijas teorija un vēsture”, kurss „Sociālo pētījumu stratēģija, metodoloģija un metodes” – apakšnozarei „Lietišķā socioloģija”.


Obligātajā (A daļā) iekļauta arī zinātniskas publikācijas sagatavošana, kas nepieciešama promocijas darba aizstāvēšanai un doktoranta akadēmiskās rakstības prasmju nostiprināšanai.


Socioloģijas doktora studiju programmas izvēles daļu (B daļu) doktorants veido individuāli, atbilstoši savai specializācijai un zinātniskajām interesēm. Doktorantiem izvēles daļā kopā ir jāiegūst 18 kp. Veidojot B daļas individuālos studiju plānus, doktoranti var izvēlēties no B daļas teorētisko kursu piedāvājuma, kombinēt kredītpunktu ieguvi par piedalīšanos bakalaura programmas realizācijā un iegūt kredītpunktus par individuālajām studijām un pētniecību. B daļas teorētiskajos kursos jāiegūst 4 kp, par piedalīšanos bakalaura programmas realizācijā – 8 kp, individuālajās studijās un pētniecībā – 6 kp.


Izvēles daļā programma piedāvā doktorantiem iespējas veidot savus individuālos plānus atbilstoši specializācijai, promocijas darba tēmai un akadēmiskajām interesēm. B daļas teorētisko kursu ietvaros tiek piedāvāts LU doktorantūras skolas „Politisko, sociālo un ekonomisko procesu analīze postpadomju telpā” izstrādāts starpdisciplinārs kurss „Doktorantūras skolas starpdisciplinārais seminārs par postpadomju telpu”. Šis kurss dod iespējas padziļināt teorētiskās un praktiskās zināšanas par postsociālisma sabiedrību. Doktoranti var izvēlēties arī kursu „Komunikācijas zinātnes mūsdienu teorijas” (Komunikācijas zinātnes doktora programmā).


B daļā doktorantiem paredzēta iesaistīšanās bakalaura studiju programmu realizēšanā 8 kp apjomā, gatavojot un docējot studiju kursus, asistējot profesoriem studiju kursos, vadot un recenzējot bakalaura un kursa darbus.


B daļa piedāvā plašas izvēlēs iespējas individuālo studiju un pētniecības aktivitātēs, kopumā deviņas studiju formas: zinātnisku rakstu publikācijas recenzējamos zinātniskos izdevumos, piedalīšanās ar referātiem starptautiskās zinātniskās konferencēs un semināros, stažēšanās ārvalstu universitātēs u.c.


Studentam jāseko, lai viņš izpilda nepieciešamo kredītpunktu apjomu katrā B sadaļā, bet pieļaujot variācijas konkrētā darba veidā. Ja dibinātu apsvērumu dēļ students vēlas mainīt izvēles sadaļu kredītpunktu proporciju (nemainot kopējo iegūstamo kredītpunktu skaitu – 18), vienas B sadaļas studiju aktivitātes var aizvietot ar citu B sadaļu aktivitātēm, ja tam piekrīt zinātniskais vadītājs un doktora studiju padome.


7.5. Būtiskās izmaiņas programmā kopš iepriekšējās akreditācijas


Kopš iepriekšējās akreditācijas programmā notikušas sekojošas būtiskas izmaiņas:

 • Promocijas darba apjoms palielināts no 80 kp. līdz 100 kp.

 • Promocijas darba izstrāde sadalīta sešos posmos (pa semestrim) iepriekšējo piecu posmu vietā un katram posmam izstrādāts pilnveidots kursa apraksts.

 • Ieviesti jauni teorētiskie kursi: „Jaunākās tendences sociālajā teorijā”, „Sociālo pētījumu stratēģija, metodoloģija un metodes”, „Doktorantūras skolas starpdisciplinārais seminārs par postpadomju telpu”, „Komunikācijas zinātnes mūsdienu teorijas”.

 • Kursam „Doktorantu teorētiskais seminārs” kredītpunktu apjoms samazināts no 12 uz 6 kp.

 • Ieviests jauns A (obligātās) daļas kurss „Zinātniska publikācija”, kas iepriekš bija B (izvēles) daļā.

 • Precizēta doktorantu piedalīšanās bakalaura studiju programmu realizācijā (B daļa) un izstrādāti un precizēti 4 kursu apraksti.

 • Precizēti un pārstrādāti individuālo studiju un pētniecības kursu apraksti (kopskaitā 9).

 • Programma nostiprināta, mazināta sadrumstalotība, kursu skaits samazināts no 34 uz 28 kursiem.

 • Pārstrādāti, papildināti un uzlaboti visi kursu apraksti atbilstoši LU prasībām, iestrādājot atjaunotu kursa saturu, prasības, apgūstamās zināšanas un prasmes, atjaunotu literatūras sarakstu.

 • Precizēts programmas kvalitātes nodrošināšanas un studiju kontroles mehānisms.

 • Izveidota sadarbība ar politikas zinātnes un komunikācijas zinātnes doktora studiju programmām un LU doktorantūras skolām „Politisko sociālo un ekonomisko procesu analīze postpadomju telpā” un „Latvijas tautsaimniecības starptautiskās konkurētspējas nodrošināšanas sociāli-ekonomiskie, vadības, juridiskie un informācijas tehnoloģiju aspekti”.

 • Ieviesti ikgadējos pašnovērtējuma ziņojumos un doktorantu aptaujās formulētie būtiskie priekšlikumi programmas uzlabošanai (jauni teorētiskie kursi, uzlabota studiju organizācija un kontrole).


7.6. Programmas finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums


LU studiju maksu doktorantūrā nosaka LU Senāts. Pilna laika klātienes studijas var tikt finansētas no valsts budžeta, nepilna laika neklātienes studijas tiek finansētas no fizisko un juridisko personu līdzekļiem. Budžeta studentu skaitu katrā zinātnes nozares programmā nosaka līgums starp IZM un LU.


Socioloģijas doktora programma tiek realizēta LU Sociālo zinātņu fakultātē, kuras telpas pēdējo gadu laikā ir rekonstruētas un kurās radīta mūsdienīga studiju un zinātniskā darba vide. Auditorijas ir izremontētas un apgādātas ar darbam ērtām mēbelēm, tāfelēm un prezentācijas tehniku. Tas rada doktorantiem un mācībspēkiem labus darba apstākļus.


Visiem studējošajiem un mācībspēkiem ir iespējams izmantot SZF bibliotēku. LU Sociālo zinātņu fakultātes bibliotēka ir LUB nozaru bibliotēka, kas apkalpo lietotājus sociālo zinātņu nozarēs, koncentrē informācijas resursus, kas nepieciešami studiju procesam un mācībspēku darbam, nodrošina to pieejamību, sadarbojas ar fakultāšu vadību un nozaru speciālistiem informācijas nodrošinājuma un pakalpojumu sniegšanas jautājumos, kā arī piedalās lietotāju apmācībā.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   52

Похожие:

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconAugstākās izglītības iestādes nosaukums

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница