Pieteikums studiju programmas akreditācijai
НазваниеPieteikums studiju programmas akreditācijai
страница1/43
Дата20.10.2012
Размер1.63 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43


Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai

LR IZM Augstākās izglītības departamentam

Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centram

PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI
Augstākās izglītības iestādes nosaukumsLatvijas Universitāte


Augstākās izglītības iestādes juridiskā adrese un telefons


Raiņa bulv. 19,

Rīga, LV-1586, Latvija

Tālr.: 7034301


Augstākās izglītības iestādes reģistrācijas apliecības numursNr. 3341000218


Studiju programmas nosaukums


Socioloģijas maģistra akadēmiskā studiju programma


Studiju programmas kods


45310Studiju programmas īstenošanas ilgums un apjoms

2 gadi jeb 4 semestri pilna laika

klātienes studijās

80 kredītpunkti


Prasības, sākot studiju programmas apguvi

bakalaura vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība)


Iegūstamais grāds


Sociālo zinātņu maģistra grāds socioloģijā

Vieta, kurā īsteno studiju programmu

LU Sociālo Zinātņu fakultāte,

Lomonosova iela 1A, Rīga, LV – 1019


Personas vārds, uzvārds un amats, kuru augstākās izglītības iestāde ir pilnvarojusi kārtot ar akreditāciju saistītos jautājumus

Docente, Dr.soc. Baiba Bela,

studiju programmas direktore


LU Sociālo zinātņu fakultātes dekāne

_____________ prof. I.Brikše

Socioloģijas maģistra studiju programmas direktore


______________ doc. B. Bela

SATURA RĀDĪTĀJS


Senāta lēmums par studiju programmas apstiprināšanu………………………….……………..................................

Latvijas Universitātes reģistrācijas apliecības kopija…………………………….……………..................................

Studiju programmas licences kopija…………………………….……………………………....................................

Studiju programmas akreditācijas lapas kopija……………………………………………….....................................

Līgums ar LLU………………………………...………………………………………………...................................

Titullapa………………………………...……………………………….………………………................................

Studiju programmas anotācija……………………………….…………………………………..................................

Studiju programmas vispārējais raksturojums……………………………….………………….................................

1. Studiju programmas mērķis, uzdevumi un plānotie rezultāti……………….…………..................................

2. Studiju programmas perspektīvais novērtējums no Latvijas valsts interešu viedokļa………….....................

2.1. Programmas atbilstība darba tirgus pieprasījumam………………………………...............................

2.2. Programmas atbilstība akadēmiskās izglītības standartam………………………................................

3. Salīdzinājums ar citām atzītu augstskolu studiju programmām…………………………................................

3.1. Salīdzinājums ar Latvijas augstskolas socioloģijas maģistra studiju programmu................................

3.2. Salīdzinājums ar divām Eiropas Savienības valstu atzītu augstskolu

studiju programmām....................................................................................................................................

4. Studiju programmas organizācija………………………………………………………..................................

4.1. Studiju programmas organizācija…………………………………….…………..................................

4.2. Studiju programmas struktūras izmaiņas……………………….…………………..............................

5. Studiju programmas finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums……………..................................

6. Imatrikulācijas nosacījumi………………………………………………………………................................

7. Studiju programmas praktiskā realizācija……………………………………………….................................

7.1. Studiju metodes un formas ………………………………………………………................................

7.2. Programmas iekšējās kvalitātes nodrošināšanas mehānisma darbība……………................................

8. Vērtēšanas sistēma………………………………………………………………………................................

9. Studējošie………………………………………………………………………………..................................

9.1. Studējošo skaits……………………………………………………………………..............................

9.2. Studējošo un absolventu aptauju analīze…………………………………………...............................

9.3. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā………………….……………..............................

10. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls……………………………................................

10.1. akadēmiskā personāla sastāvs……………………………………………………..............................

10.2. akadēmiskā personāla pētnieciskā darba virzieni un to rezultāti, projektu vadība……......................

10.3. akadēmiskā personāla atlase, atjaunošana, apmācība un attīstība………………...............................

11. Nepieciešamā palīgpersonāla raksturojums……………………………………………................................

12. Struktūrvienību uzskaitījums…………………………………………………………..................................

13. Ārējie sakari…………………………………………………………….….…………..................................

13.1. sadarbība ar darba devējiem……………………………………………………...............................

13.2. sadarbība ar citām līdzīgām studiju programmām Latvijā un ārvalstīs…………..............................

13.3. akadēmiskais personāls, kas strādājis ārvalstu izglītības iestādēs vai veicis zinātnisko vai pētniecisko darbu ārvalstīs……………………………………………......................................................

13.4. Ārvalstu vieslektoru skaits…………………………………………………….................................

14. Studiju programmas attīstības plāns …………………………………………………..................................

15. Studiju programmas SVID analīze…………………………………………………….................................

Studiju programmas izmaksu aprēķins…………………………………………………….................................

Studiju plāns……………………………………………………………………………….................................

PIELIKUMI

1. pielikums. Studiju programmā iekļauto studiju kursu apraksti…………………….......................................

2. pielikums. Informācija par studiju programmas realizācijā iesaistītajiem mācībspēkiem……….................

3. pielikums. Kritēriji reflektanta izvērtēšanai pārrunās, literatūras saraksts un iestājpārbaudījuma jautājumi…………………………………………………………......................................................................

4. pielikums. Studējošo, absolventu, darba devēju aptauju anketu paraugi un fokusgrupu diskusiju vadlīnijas………………………………………………………..........................................................................

5. pielikums. Akadēmiskā personāla piedalīšanās projektos…………………………......................................

6. pielikums. Akadēmiskā personāla zinātniskās publikācijas un sagatavotā mācību literatūra.........................

7. pielikums. Metodiskie norādījumi kursa, bakalaura un maģistra darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai…………………………………………………………................................................................
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43

Похожие:

Pieteikums studiju programmas akreditācijai iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums studiju programmas akreditācijai iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums studiju programmas akreditācijai iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums studiju programmas akreditācijai iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums studiju programmas akreditācijai iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums studiju programmas akreditācijai iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums studiju programmas akreditācijai iconPieteikums profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanšu vadība” akreditācijai 4

Pieteikums studiju programmas akreditācijai iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

Pieteikums studiju programmas akreditācijai iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

Pieteikums studiju programmas akreditācijai iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница