Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра
Скачать 300.39 Kb.
НазваниеПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра
страница2/3
Дата20.10.2012
Размер300.39 Kb.
ТипДокументы
1   2   3
Управління персоналом у системі менеджменту підприємств

Роль і значення управління персоналом як науки і навчальної дисципліни. Управління персоналом як часткова функція менеджменту. Етапи історичного розвитку управління персоналом.
Управління як соціальна сисрозділ

Особистість: сутність, структура, організаційна поведінка. Структура і чисельність персоналу підприємства. Вимоги до професійно-кваліфікаційного рівня працівників. Компетентність працівника: сутність, види.
Формування колективу підприємства

Колектив як соціальна група.Етапи створення і розвитку трудового колективу. Структура та ефективність роботи трудового колективу. Корпоративна культура в системі управління персоналом підприємства.
Згуртованість і соціальний розвиток колективу

Згуртованість колективу: сутність, стадії. Соціально-психологічні особливості колективу як об'єкту управління. Соціальні ролі і відносини в колективі. Колективна творчість.
Кадрова політика підприємства

Поняття і значення сучасної кадрової політики підприємств. Стратегії управління персоналом підприємства. Зміст кадрової політики на різних етапах життєвого циклу підприємства.
Служби персоналу: організація і функції

Організація роботи кадрової служби підприємства . Діловодство в роботі кадрової служби підприємства.
Кадрове планування у підприємстві

Кадрове планування у підприємстві: значення, цілі, задачі, принципи, етапи. Види планування роботи з персоналом підприємства. Визначення потреби підприємства в персоналі.
Організація набору і відбору персоналу

Наймання персоналу у підприємство. Залучення персоналу. Відбір персоналу. Професійна орієнтація в системі управління персоналом. Управління трудовою адаптацією.
Оцінювання та атестація персоналу підприємства

Ділове оцінювання персоналу підприємства: сутність, задачі, зміст і методологія. Оцінювання спеціалістів і керівників у підприємстві. Атестація персоналу підприємства.

Управління процесом розвитку і рухом персоналу підприємства

Кар'єра: сутність, види, етапи. Управління кар'єрою персоналу. Навчання персоналу. Управління мобільністю персоналу. Планування і підготовка кадрового резерву.

Управління процесом вивільнення персоналу

Способи вивільнення персоналу. Організація процесу звільнення. Управління плинністю кадрів у підприємстві. Управління безпекою персоналу.

Соціальне партнерство у підприємстві

Соціальне партнерство у підприємстві: сутність і функції. СисРОЗДІЛ регулювання соціально-трудових відносин у підприємстві. Колективний договір як засіб зміцнення соціального партнерства. Закордонний досвід соціального партнерства.

Ефективність управління персоналом підприємства

Економічна, соціальна і організаційна ефективність управління персоналом підприємства. Оцінка комплексної ефективності управління персоналом підприємства.

Література

1. ?

2. ?


Економіка і фінанси підприємства


Економічні засади функціонування підприємства в системі ринкових відносин

Підприємство в соціально орієнтованій ринковій економіці. Підприємство як суб'єкт господарювання, його місце в системі ринкових відносин. Зовнішнє середовище функціонування підприємства, його характеристика. Види та об’єднання підприємств, їх класифікація. Планування діяльності підприємства. Сутність, принципи та види планування діяльності підприємства. Методи планування. Стратегічне планування, види та розроблення стратегії. Тактичне та оперативне планування.

Економічні основи виробничої діяльності підприємства

Економічна характеристика продукції підприємства. Загальна характеристика, систематизація та методи вимірювання продукції, що виробляє та реалізує підприємство. Товарна політика підприємства і механізм її здійснення. Виробнича програма підприємства. Зміст, завдання та місце виробничої програми в системі господарських планів підприємства. Інформаційне забезпечення обґрунтування виробничої програми та фактори, що визначають обсяги виробництва та реалізації продукції підприємства. Ресурсне забезпечення виробничої програми підприємства. Виробнича потужність підприємства. Сутність виробничої потужності підприємства. Фонд часу роботи обладнання та методика його визначення. Системи і методи визначення потужності підприємства. Динамічні показники виробничої потужності та фактори, що впливають на ефективність її використання.

Ресурсне забезпечення діяльності підприємства

Ресурсний потенціал підприємства. Сутність та види економічних ресурсів. Поняття потенціалу і ресурсного потенціалу підприємства. Взаємозв'язок окремих елементів ресурсного потенціалу підприємства.

Трудові ресурси підприємства. Трудові ресурси підприємства та характеристика їх видів. Продуктивність праці робітників: поняття та методи оцінювання. Форми мотивації праці робітників. Системи оплати праці та їх характеристика. Форми додаткової заробітної плати, особливості їх застосування на підприємствах з різними формами власності. Методичні інструменти аналізу чисельності та фонду оплати праці підприємства. Зміст плану з праці та порядок його розроблення. Майнові ресурси (активи) підприємства. Сутність активів підприємства та їх місце в системі ресурсного забезпечення діяльності. Поняття, склад та класифікація необоротних активів підприємства. Сутність, класифікація та особливості відтворення основних засобів підприємства. Знос та відновлення основних засобів, їх види та показники оцінки. Показники ефективності використання основних засобів. Нематеріальні активи підприємства: сутність, класифікація, призначення, особливості формування та відтворення. Довгострокові фінансові інвестицій підприємства: поняття, класифікація, методи оцінки.

Оборотні активи підприємства. Економічна сутність та класифікація оборотних активів. Запаси як складова ресурсного забезпечення підприємства: сутність, класифікація, види вартості та методи оцінювання вибуття. Оцінка вибуття оборотних активів. Дебіторська заборгованість підприємства як складова економічних ресурсів підприємства: сутність, склад, види вартості, призначення та класифікація. Сутність і класифікація грошових активів підприємства та їх еквівалентів. Методичні інструменти аналізу оборотних активів підприємства. Фінансові ресурси (капітал підприємства). Фінансові ресурси підприємства: сутність, склад, класифікація та джерела формування. Капітал як складова ресурсів підприємства: характеристика сутності з позицій різних підходів та принципи його формування. Класифікація капіталу підприємства. Власний і позиковий капітал підприємства: сутність, склад, класифікація, функції, відмітні особливості. Особливості формування залежно від основних характеристик підприємства. Кредитування як механізм формування позикового капіталу підприємства: поняття, принципи, завдання. Особливості, форми та інструменти банківського і небанківського кредитування підприємства. Поняття структури та вартості капіталу підприємства. Методичні підходи до оцінки ефекту фінансового важеля та середньозваженої вартості капіталу підприємства. Планування обсягу і структури капіталу підприємства: сутність, етапи та методи. Резерви зростання капіталу підприємства

Економічні результати господарсько-фінансової діяльності підприємства

Поточні витрати підприємства та собівартість продукції. Сутність понять витрати, поточні та капітальні витрати підприємства, виробнича собівартість продукції, послуг і робіт. Класифікація поточних витрат. Показники собівартості продукції та порядок їх обчислення. Поняття та порядок калькулювання повних витрат на виробництво продукції та послуг. Методи калькулювання собівартості. Методичні інструменти аналізу поточних витрат підприємства. Зміст і механізм дій виробничого левериджу. Методи планування поточних витрат підприємства. Кошторис витрат виробництва: поняття, склад та методика складання

Доходи та цінова політика підприємства. Доходи підприємства в системі економічних показників його діяльності та їх класифікація. Сутність, механізм формування доходів від операційної діяльності підприємства. Цінова політика підприємства ж фактор формування його доходів від реалізації продукції: сутність та етапи розроблення. Методи ціноутворення. Методичні інструменти та послідовність аналізу доходів підприємства. Планування доходів підприємства: поняття, завдання і послідовність. Етапи та методи планування доходів підприємства. Фінансові результати діяльності підприємства. Поняття, види та класифікація фінансових результатів діяльності підприємства. Сутність, функції та значення прибутку, джерела його утворення. Показники рентабельності підприємства та фактори, що їх визначають. Методичні інструменти та послідовність аналізу прибутку підприємства. Обґрунтування прибутку на плановий період: завдання та методичний інструментарій. Резерви зростання прибутку підприємства: поняття, класифікація, методика оцінки. Використання чистого прибутку підприємства.

Інтегральна оцінка стану підприємства

Ефективність діяльності та методичні засади її оцінювання. Поняття ефекту як результату діяльності підприємства, аналітичного показника і критерію оцінки діяльності підприємства. Види ефекту. Методичні засади оцінки ефективності діяльності підприємства. Особливості оцінки ефективності основних видів діяльності підприємства: операційної, інвестиційної та фінансової. Оцінка ефективності інвестиційних та інноваційних проектів підприємства. Методи інтегральної оцінки ефективності діяльності підприємства. Напрями підвищення ефективності діяльності підприємства. Фінансово-майновий стан підприємства та методи його оцінки. Поняття фінансово-майнового стану підприємства, мета і завдання його дослідження. Поняття та методи оцінки фінансово-майнового стану підприємства. Горизонтальний (трендовий) аналіз. Вертикальний (структурний) аналіз. Порівняльний (просторовий) аналіз. Аналіз фінансових коефіцієнтів (ІІ-аналіз). Факторний аналіз. Експрес-метод діагностики фінансово-майнового стану. Сутність понять ліквідності та платоспроможності підприємства, показники оцінювання. Сутність поняття фінансової стійкості підприємства, класифікація та показники оцінювання. Сутність рентабельності діяльності підприємства, показники оцінювання. Показники оцінювання ділової активності підприємства. Комплексне оцінювання фінансово-майнового стану підприємства. Інтегральна оцінка фінансово-майнового стану підприємства. Послідовність етапів здійснення інтегральної оцінки фінансово-майнового стану підприємства.

Розвиток підприємства та забезпечення його економічної безпеки

Сучасні теорії та моделі розвитку підприємства. Трансформація (реструктуризація) підприємств у процесі розвитку. Поняття «розвиток»; його роль, місце і значення в господарській діяльності. Видова класифікація процесів розвитку, основні концепції та форми розвитку підприємств. Сучасні моделі розвитку підприємств. Методичний інструментарій аналізу процесів розвитку на підприємстві. Сутнісна характеристика та організаційні форми трансформації підприємств (організацій) та об'єднань. Розроблення і реалізація програми (бізнес-проекту) трансформації підприємств. Методичні підходи до визначення ефективності трансформації господарюючих суб'єктів. Вітчизняний і зарубіжний досвід трансформації та реструктуризації підприємств. Економічна безпека підприємства та його антикризова діяльність. Сутність і фази розгортання кризи. Банкрутство підприємства його види, фінансово-економічні передумови та наслідки виникнення ситуації банкрутства. Інститут банкрутства: сутність, цілі та завдання. Процедура розгляду і прийняття рішення у справі про банкрутство підприємства. Загальна характеристика процесу ліквідації збанкрутілого суб'єкта господарювання. Оцінювання та продаж майна підприємства-банкрута. Цілі та форми санації. Відмітні особливості досудової та судової санації (фінансового оздоровлення). Зміст плану санації. Класифікація санаційних заходів. Генезис формування та сучасне розуміння економічної безпеки підприємств, її місце і роль в системі управління підприємством. Система показників та оцінювання рівня економічної безпеки підприємства. Методи моніторингу та механізми забезпечення економічної безпеки підприємства

Література

1. Господарський кодекс України №436-IV від 16.01.2003. – К. : Атіка, 2003. – 208 с.

2. Економіка і фінанси підприємства : навч. посіб. / Й.С. Ситник, Л.Р. Струтинська, Т.В. Склярук, М.В. Гербут. – Львів : «Тріада плюс», 2010. – 244 с.

3. Гетьман О.О. Економіка підприємства : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.О. Гетьман, В.М. Шаповал. – К. : Центр навч. л-ри, 2006. – 488 с.

4. Грещак М.Г. Управління витратами : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисцип. / М.Г. Грещак, О.С. Коцюба, – К. : КНЕУ, 2002. – 131 с.

5. Економіка підприємства : підруч. / І.О. Чаюн, Г.М. Богославець, Л.Л. Стасюк та ін. ; за заг. ред. Н.М. Ушакової. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. - 569 с.

6. Нормативно-правові матеріали чинного законодавства України.

7. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку – К. : Атіка, 2002. – 124 с.

8. Про оплату праці / Закон України від 24.03.1995 р. №108/ 95-ВР в редакції закону України від 06.02.1997 №50 / 97-ВР, зі змінами і доповненнями.

9. Податковий Кодекс України від 21.12.2010 р.


Стратегічне управління підприємством


Вступ в стратегічне планування

Роль стратегії планування в сучасному менеджменті. Передумови розвитку стратегічного управління на вітчизняних підприємствах. Еволюція системи управління організацією. Сутність стратегічного управління. Концепція стратегічного управління. Передумови формування системи стратегічного управління. Взаємозв’язок основних елементів стратегічного управління. Методологічні таметодичні підходи в стратегічному управлінні. Специфіка стратегічного управління. Основні складові системи стратегічного управління. Характеристика етапів стратегічного управління. Підходи до визначення складових процесу стратегічного управління. Основні етапи розвитку управління в зарубіжних корпораціях: бюджетне, довгострокове і стратегічне планування, стратегічне управління, стратегічне підприємництво.

Основні складові стратегічного управління

Елементи системи стратегічного управління. Поняття стратегічної одиниці бізнесу і портфеля підприємства. Типи стратегій: корпоративна, ділова, функціональна Основні етапи процесу стратегічного менеджменту. Вплив рівня нестабільності на вибір методології управління. Оцінка нестабільності середовища зашкалою І.Ансоффа. Характеристика та види систем управління в умовах мінливого середовища. Ранжування управлінських задач встратегічному управлінні.

Визначення місії та цілей організації

Поняття місії організації. Формулювання та характеристика елементів місії (образ і кредо). Поняття, види та принципи формулювання цілей організації. Класифікація цілей за таким ознаками; часовий період, характер діяльності, функціональні сфери, зміст діяльності організації, рівень вимірюваності, пріоритетності, ієрархії. Процес визначення цілей. Виявлення й аналіз трендів, які спостерігаються в середовищі. Вибір цілей організації загалом.

Управлінський аналіз в стратегічному менеджменті

Цілі, принципи і методи управлінського аналізу. Визначення стратегічних ресурсів підприємства і сфер діяльності. Конкурентні переваги підприємства. Визначення стійких конкурентних переваг підприємства. Основні напрями досягнення конкурентних переваг. Стратегічна модель Портера. Визначення структури управлінського аналізу в стратегічному управлінні. Методичний підхід до діагностики середовища. Структура середовища. Три форми організації діагностики середовища (аналітична. експертна, імітаційна). Попереднє дослідження середовища організації. Аналіз макрооточення. Аналіз мезо-(безпосереднього) оточення. Можливості і загрози зовнішнього середовища. Аналіз внутрішнього середовища. Методи оцінки середовища: економіко-логічні, економіко-математичні та евристичні. Характеристика методів експертних оцінок. Метод "5x5". Перелік з чотирьох запитань. Алгоритм проведення SWOT-аналізу. Матриця можливостей. Матриця загроз. Метод побудови профілю внутрішнього середовища. SWOT.

Прогнозування тенденцій зміни середовища організації. Класифікація методів прогнозування за рівнем об'єктивності та рівнем аналітичності процесу. Методи експертних оцінок, екстраполяції, експлікативні. Частота та надійність деяких методів прогнозування.

Стратегічне планування в системі стратегічного управління організацією

Особливості стратегічного планування, його специфіка, відмінність від довгостроковою планування. Принципи стратегічного планування. Значення стратегічного планування діяльності підприємства в умовах мінливого зовнішнього оточення. Підходи до організації стратегічного планування у підприємстві. Процес планування стратегії організації. Основні види стратегій: загальна, бізнес-, функціональна й операційна. Піраміда розроблення загальної та бізнес-стратегії (за А.Томпсоном). Характеристика стадій розроблення загальної стратегії. Особливості формування бізнес-стра­тегії. Організація планування стратегії на різних рівнях управління організації. Централізований, децентралізований і комбінований підходи до формування стратегії. Моніторинг в системі стратегічного планування. Система стратегічних планів підприємства. Сфери стратегічного планування.

Управління портфелем бізнесу підприємства

Сутність порт фоліо-аналізу. Характеристика й основні етапи аналізу господарського портфеля. Аналіз темпів приросту та частки ринку за методом Бостонської консалтингової групи (БКГ). Алгоритм методу БКГ. Характеристика основних категорій СГЦ. Побудова поточного і цільового господарських портфелів організації. Можливості й обмеження застосування методу БКГ. Метод «Дженерал Електрік» - «МакКінсі». Побудова матриці «привабливість-конкурентоспроможиість», її переваги і недоліки. Позиціювання СГЦ на матриці. Матриця Ансоффа. Діловий комплексний підхід.

Стратегічні альтернативи і умови реалізації стратегії

Визначення стратегічних альтернатив. Критерії вибору альтернативних рішень. Умови реалізації стратегії: структура і система управління. Методи генерації й аналізу альтернатив на бізнес-рівні. Характеристика моделі «кривої досвіду». Модель «життєвого циклу товару». Метод РІМS. Модель «товар – ринок». Модель М.Портера.

Вибір стратегії та складання стратегічного плану

Стратегія за формою та змістом. Стратегія як набір для прийняття рішень. Відмітні риси стратегії. Рівні стратегії в системі стратегічного управління.. Підходи до формування стратегії. Школи стратегій. Типологія корпоративних стратегій: стабільність, зростання, скорочення. Інтенсивне зростання: глибоке проникнення на ринок, розширення ринку, удосконалення товару. Стратегії інтеграції: прогресивна, регресивна і горизонтальна. Стратегії диверсифікації: концентрична, горизонтальна, конгломератна. Стратегії скорочення: «збір урожаю», скорочення витрат, скорочення організації та її ліквідація. Класифікація конкурентних стратегій (за М.Портером). Матриця конкуренції. Характеристика стратегії лідерства у витратах. Застосування стратегії диференціації. Особливості стратегії концентрації (спеціалізації). Класифікація конкурентних стратегій (за М.Портером): стратегія лідера, стратегія атакування лідера, стратегія переслідування лідера, стратегія фахівця. Класифікація конкурентних стратегій (за А.Юдановим): віолентна, патієнтна, комутантна. експлерентпа. Поле стратегії конкурентної боротьби. Перегляд стратегічних альтернатив І вибір стратегії, матриця вибору стратегії (за А.Томпсоном і А.Стріклендом). Метод перегляду альтернативних конкурентних стратегій X. Вiльдемана. Поняття оптимальної стратегії. Оцінювання факторів, які впливають на вибір стратегії. Оцінка обраної стратегії. Методи та моделі оцінювання правильності вибору стратегії. Особливості вибору стратегій для малих та середніх підприємств. Формування портфеля стратегій підприємства.

Організування стратегічного управління в організації

Особливості управлінської діяльності в системі стратегічного управління. Об'єктивізація стратегічних змін на підприємстві в процесі реалізації стратегії. Зміни на стадії реалізації стратегії. Завдання та рівні стратегічних змін. Матриця можливих результатів реалізації стратегії. Потенціал змін організації. Основні сфери стратегічних змін: організаційна структура і організаційна культура. Організаційна структура як об'єкт стратегічних змін. Процес вибору організаційної структури (за Х.Віссемою). Зміни в організаційній культурі. Мотивація персоналу в процесі реалізації стратегії. Формування стратегічноїповедінки і команди підтримки стратегічних змін на підприємстві. Керівництво процесами стратегічних змін. Типи стратегічних змін: реінжиніринг. нововведення, реструктуризація. Впровадження стратегічних змін в організації. Матриця "зміни - опір"'. Служба (відділ) стратегічного розвитку підприємства: мета, завдання, призначення.

Література

1.Ансофф И. Стратегическое управлепие / И. Ансофф ; пер. с англ. - М. : Прогресс, 1989.

2. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / И. Ансофф. – СПб. : Питер Ком. 1999.

3.Василенко В.А.. Ткаченко Т.І. Стратегічне управління : навч. посіб. / В.А.. Василенко, Т.І. Ткаченко. –К. : ЦУЛ. 2003.

4. Зуб А.Т.. Системний стратегический менеджмент : Методология и практика / А.Т. Зуб, М.В. Локтионов. – М. : Генезис, 2001.

5.Кіндрацька Г.І. Стратегічний менеджмент : навч. посіб./ Г.І. Кіндрацька – К. : Знання. 2006.

6. Мартиненко М.М. Стратегічний менеджмент : підруч. / М.М. Мартиненко, І.А. Ігнатєва. – К. : Каравела, 2006. - 320 с.

7. Немцов В.Д., Довгань Л.Е. Стратегічний менеджмент / В.Д. Немцов, Л.Е. Довгань. – К. : КПІ, 2001.

8. Портер М. Стратегія конкуренції / М. Портер ; пер. з англ. – К. : Основи, 1997.

9. Томпсон-мл. А.А. Стратегический менеджмент : концепиии и ситуации для анализа / А.А. Томпсон-мл., А. Дж. Стрикленд ; пер. с анг. – М. : Издат. дом Вильямс. 2002.

10. Томпсон А.А, Стратегический менеджмент. Искусство разработки н реализаний стратегии : учеб. для вузов : пер. с англ. / А.А. Томпсон, А.Дж. Стрикленд ; под ред. Л.Г. Зайцева, М.И. Соколовой. – М. : Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998.

11. Шершньова З.С. Стратегічне управління : підруч. / З.С. Шершньова – К. : КНЕУ, 2004. - 699 с.


Управління інноваційною діяльністю

1   2   3

Похожие:

Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра
...
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра
Основні фізичні величини електромагнітного поля. Електричні та магнітні кола. Основні поняття теорії кіл
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра
Будова бактеріальної клітини. Морфологічні типи бактеріальних клітин. Розмноження та спороутворення у бактерій. Органи руху. Основи...
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра
Основи квантової механіки. Рівняння Шредінгера. Співвідношення невизначеностей. Рух вільної мікрочастинки. Рух мікрочастинки в потенціальній...
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра
Роль І місце периферійних пристроїв (ПП) в ієрархії еом та комп’ютерних систем (КС). Класифікація пп. Основні функції, компоненти,...
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра
Поняття метрологічного забезпечення. Законодавча, нормативна, технічна, організаційна та наукова основи метрологічного забезпечення....
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика»
Фізичні процеси, властивості І характеристики електронно-діркового переходу. Перехід метал  напівпровідник. Вольт-амперна характеристика...
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра
Гідропривод – основні функції, переваги та недоліки, історія розвитку. Принцип дії гідроприводу. Основні функції гідро- та пневмоприводу....
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра
Гідропривід – основні функції, переваги та недоліки, історія розвитку. Принцип дії гідроприводу. Основні функції гідро- та пневмоприводу....
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра
Гідропривід – основні функції, переваги та недоліки, історія розвитку. Принцип дії гідроприводу. Основні функції гідро- та пневмоприводу....
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница