Самарський інститут бізнесу та управління кримський інститут бізнесу центр розвитку освіти, науки та інновацій управлінські аспекти підвищення національної конкурентоспроможності
НазваниеСамарський інститут бізнесу та управління кримський інститут бізнесу центр розвитку освіти, науки та інновацій управлінські аспекти підвищення національної конкурентоспроможності
страница26/26
Дата19.10.2012
Размер3.24 Mb.
ТипДокументы
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26

ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ В ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ЯК ГОЛОВНА КОМПОНЕНТА ПРИ ПІДГОТОВЦІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ФАХІВЦЯ


Найголовнішою місією вищого навчального закладу (ВНЗ) і сьогодні залишається, забезпечення потреб галузей економіки висококваліфікованими і конкурентоспроможними фахівцями. Проте в умовах зростаючої конкуренції на ринку освітніх послуг, стрімкому розвитку інформаційних технологій і оптимізації витрат, ВНЗ дедалі важче ефективно здійснювати цю задачу.

Дефіцит необхідних спеціалістів на ринку праці зобов'язує ВНЗ сьогодні стати унікальним центром з підготовки фахівців світового рівня, спроможних реалізовувати себе як в умовах ринкової економіки так і глобальної інтеграції в міжнародне товариство [4, 24–38].

Зрозуміло, що якість підготовки такого фахівця безпосередньо залежить не тільки від змісту освітніх програм, а передусім від сучасних науково – концептуальних підходів і методологічних рішень в напрямку постійного удосконалення системи менеджменту організації навчального процесу.

Отже, актуальність досліджень цих питань зумовлена необхідністю:

- трансформації радянських стандартів і переходу на сучасні європейські системи менеджменту;

- безперервно розвивати фундаментальні і прикладні дослідження;

- формувати та розвивати науково – педагогічні школи;

- активно взаємодіяти з передовими науковими, освітніми і промисловими центрами;

- удосконалювати вузівський менеджмент як головної компоненти при підготовці якісного фахівця;

- удосконалювати механізми системи документообігу;

- оптимізовувати ресурсний фонд (матеріальний, часовий, інформаційний, трудовий);

- сприяти успішній діловій кар’єрі випускників тощо [2, с. 17].

Аналіз літературних джерел свідчить про те, що сьогодні традиційні методи менеджменту трансформуються у якісно нові досягнення управлінської науки. Наприклад, впроваджуються в організацію навчального процесу системи управління якістю на основі міжнародного стандарту серії ISO-9001:2009 та автоматизованих систем, які успішно інтегруються із перевіреними роками методами управління [3, с. 44].

Проводячи аналіз вимог пунктів стандарту серії ISO-9001:2009 в частині нормативного забезпечення та сьогоднішній обсяг документації по організації навчального процесу в ВНЗ, дійшли висновків, що традиційна модель навчального процесу вимагає великої кількості документів, що, в свою чергу, призводить не тільки до не раціонального використання ресурсного фонду, але й загалом, до неминучих порушень систематичності інформаційних процесів. Зокрема між ректоратом, навчально – методичним відділом (НМВ), деканатами, кафедрами і канцелярією, як основних суб'єктів навчального процесу.

У великому і складному механізмі менеджменту навчальним процесом – документи є важливою ланкою. Оскільки не тільки фіксують і передають інформацію а відображають її обє'ктивність і достовірність. Цілком логічно, що від якісного та оперативного оформлення документів суб'єктами навчального процесу, залежить об'єктивна оцінка як управління організацією навчальним циклом так і підготовка майбутнього фахівця [2, с. 124].

Розуміння вказаних фактів дозволяє переглянути модель менеджменту організації навчального процесу шляхом залучення в діяльність міжнародного стандарту серії ISO 9001:2009 та автоматизації всіх процесів.

Звісно, вимоги стандарту ISO 9001:2009 в жодній мірі не стосуються структури та змісту наукових досліджень та освітніх програм, виховної роботи зі студентами, діяльності вчених і викладачів ВНЗ, між тим він дозволяє [1, с. 1-33]:

 • структурувати та удосконалити систему управління документаційними та інформаційними процесами;

 • удосконалити механізми управління та адаптувати до ринкових умов вузівський менеджмент;

 • розвивати інноваційну та підприємницьку діяльність;

 • внести цілеорієнтовану складову в корпоративну культуру ВНЗ тощо.

З точки зору системи менеджменту документацією, слід зазначити, що вирішення задач завдяки процесного та системного підходу, що пропонуються у стандарті ISO дозволять побудувати моделі процесів в організації всіх видів діяльності ВНЗ та декомпозувати кожен процес на окремі дії, які в свою чергу на окремі завдання. Таким чином діяльність організації управління навчальним циклом стане систематизованою і зрозумілою на всіх рівнях управління.

Між тим сучасні тенденції вимагають оперативної, об'єктивної обробки та оцінки документаційних та інформаційних процесів, що здійснюються у ВНЗ повсякденно. Вирішення цих проблем можливе з залученням інноваційних технологій, наприклад через автоматизацію менеджменту навчального циклу.

В зв'язку з чим пропонуємо поетапну технологію переходу ВНЗ на систему електронного документообігу, яка складається з таких етапів:

-аналіз документаційних, інформаційних і законодавчих процесів в системі менеджменту організації навчального процесу;

- систематизація документаційних і інформаційних процесів;

- розрахунок і аналіз економічного ефекту використання ресурсного фонду ВНЗ при класичній (паперовій) системі діловедення;

- аналіз об’єктивності якісних показників успішності студентів;

- визначення життєвого циклу всіх документів;

- визначення маштабності апарату документаційного забеспечення;

- більш чіткий територіальний розподіл документаційних і інформаційних операцій;

- аналіз однотиповості маршруту і складу технічних операцій для масових категорій документів;

- визначення оптимальної карти маршруту по переміщенню документаційних і інформаційних потоків;

- регулювання механізму оборотного зв’язку між учасниками навчального процесу.

- декомпозитивний доступ до документації з можливістю ранжування всіх документаційних і інформаційних операцій;

- прагнення до одноразового виконання документаційних операцій;

- постійний поточний контроль якості обробки документації;

- оцінка управлінської, виконавчої і контролюючої функції в системі діловедення і організації навчального процесу;

- чіткий розподіл, систематизація та удосконалення обов'язків керівного та виконавчого складу закладу тощо.

На наш погляд, не можна стверджувати, що запропонована концепція зовсім не має недоліків і буде одразу ефективною, оскільки потрібно пройти ще не один технічний етап безпосередньої розробки самої програми і випробування її на протязі одного навчального року (оскільки основна частина навчальних процесів здійснюється саме за такий термін).

Запропоноване комплексне удосконалення системи менеджменту організації навчального процесу шляхом впровадження стандарту ISO 9001:2009 та наряду з цим автоматизації системи, дозволить значним чином ефективно організовувати діяльність всього навчального циклу підготовки фахівців.

Такий комплексний менеджмент в подальшому дозволить виконати наступні задачі, а саме:

 • підвищити якість підготовки документів;

 • налагодити управлінську та виконавчу функцію між суб'єктами навчального процесу;

 • прискорити обмін інформацією між учасниками навчального процесу;

 • управляти не відповідною продукцією (студенти, співробітники та керівний склад ВНЗ);

 • підтримати виконання регламентів співробітниками в рамках етапів навчального процесу;

 • забезпечити засоби для контролю зі сторони керівництва за функціонуванням всієї системи управління якістю в ВНЗ;

відмовитися від зайвої внутрішньої документації і тим самим оптимізувати її кількість та виключити дублювання інформаційних процесів тощо [3, 10–18].

Слід також враховувати, що студент виступає головним сегментом в системі менеджменту навчального процесу і є перехідною ланкою між пропозиціями ВНЗ і попитом замовників на якісний трудовий ресурс. Тоді як «виробничий цикл» підготовки фахівця є досить тривалим, а тому оцінка результативності освітньої діяльності з позиції гарантії компетентності випускника і наступної відповідності оцінки його работодавцем складна але й в подальшому найважливіша задача ВНЗ. [4, 15–18].

В цілому ж є переконання що, система управління якістю побудована сьогодні на основі стандарту ISO 9001:2009 та автоматизації є гарантом як успішного існування ВНЗ на ринку освітніх послуг так і ефективного функціонування системи управління організацією навчального процесу при підготовці фахівців.

Література:

[1] ДСТУ ISO 9001—2009. Система управління якістю. Основні положення та словник. (ISO 9000-2000): ДСТУ ISO 9000-2001. – [Чинний від 2001-10-01]. – К. – Держстандарт України, 2001. – 33 с. – (Національний стандарт України).

[2] Віткін Л.М. Місце України у світовій та європейській якості. / Л.М. Віткін. // Стандартизація, сертифікація, якість – 2002 – № 3 (18). – 265.

[3] Гайдукова Л.М. Проблемы традиционных технологий документационного обеспечения / Л.М. Гайдукова // Секретарское дело. – 2006. – № 10 – С.17 – 22.

[4] Гарр П. Что требует бизнес и что дает вуз. / П. Гарр, З. Кеменейд. // Стандарты и качество. – 2001. – № 10. – С. 74 – 77.


УДК 334.735 : 336.531.2 (477)


Яременко Олександра Володимирівна, аспірант

Вищий навчальний заклад Укоопспілки

Полтавський університет економіки і торгівлі

Е-mаil aleksandra-f0@rambler.ru


МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ


На сьогодні основною проблемою багатьох підприємств, включаючи підприємств споживчої кооперації, є зміни в структурі джерел інвестицій, об’єктів інвестування та перспективного фінансового забезпечення власної інвестиційної діяльності. З погляду досягнення очікуваної ефективності інвестиційних процесів одним з найвідповідальніших етапів є оцінка показників майбутніх інвестицій кооперативного сектору. Від того, наскільки об’єктивно та всебічно проведена ця оцінка, залежать строки повернення вкладеного капіталу, варіанти його альтернативного використання, додатковий потік прибутку підприємства у наступному періоді, та якщо проекти не давати­муть відповідного ефекту і є безперспективними, то ніхто не вклада­тиме в них кошти.

Як в український так і в зарубіжній практиці стабільно високий рейтинг мають традиційні або як їх ще називають – облікові, методи оцінки ефективності інвестиційних проектів. Найпопулярнішими з традиційних методів виявилися два – недисконтована розрахункова норма дохідності і період окупності [2; 5].

Методика використання показника розрахункової норми прибутку виступає у якості інструменту для оцінки діяльності підприємства як у минулому так і у якості критерію для оцінки прийнятності планів ділової діяльності, що планується на майбутнє [4]. Застосування простої норми прибутку (рентабельності, прибутковості інвестицій) на підприємствах споживчої кооперації допоможе показати, яка частина інвестиційних витрат відшкодується у вигляді прибутку протягом одного інтервалу планування.

Даний показник може бути визначений або як відношення середнього доходу організації до балансової вартості її активів, або як відношення чистого прибутку в нормальний рік роботи організації до повної суми капітальних вкладень [1] . Вважаємо, для кооперативного сектору перевага розрахункової норми дохідності залишається завдяки тому факту, що його відсутність призводить до несумісності між методами які звичайно використовуються при підготовці звітів за результатами діяльності на основі облікових даних і методами які найбільш часто використовуються з метою оцінки інвестиційних рішень.

Простим, досить ефективним способом для ранжування проектів за умови, коли переважають обмеження виступає період окупності, який у разі спірності проекту дає змогу спеціалісту зробити висновки на його користь і перейти до глибшого вивчення [3]. Багато підприємств звертається до періоду окупності, маючи обмеження щодо ліквідності. Така політика має сенс в системі споживчої кооперації, оскільки кошти обмежені і є очікування стосовно надходження кращих інвестиційних пропозицій у майбутньому.

Період окупності є корисним інструментом у часи сплесків невизначеності і інфляції, застосувавши шляхом концентрації на ранніх грошових потоках, кооперативні організації, можуть вибрати ті дані, у достовірності яких вони не сумніваються.

Період окупності відіграє ще одну важливу роль - засобу комунікації [6]. Він пропонує змістовну стислу інформацію про бажаність інвестиції, яка сприймається на усіх рівнях організації і допоможе з’ясувати, як швидко проект перекриє початкові витрати. На практиці підприємства споживчої кооперації можуть використати систему класифікації проектів, у якій період окупності покаже, як швидко пропозиції будуть розглянуті та прийняті до реалізації.

Таким чином, з погляду адекватного здійснення оцінки економічної ефективності інвестиційного процесу, а отже, й правильного визначення подальших дій щодо того чи іншого проекту, залежать терміни повернення інвестованих коштів підприємств споживчої кооперації. Розглянуті методи є досить точними, базуючись на простих розрахунках, вони дозволяють достатньо швидко здійснити оцінку економічної ефективності інвестиційних потоків кооперативного сектору, їх можна використовувати при вирішенні таких питань, як прибутковість проекту; визначити переваги різних варіантів розглянутого інвестиційного процесу; з'ясувати наскільки один інвестиційний проект ефективніший за інший.


Література

 1. Ботвіна Н.О. Турчак Н.А. Управління та оцінка ефективності фінансових інвестицій// Економіка України. — 2009. — № 6. — С.23 —27.

 2. Вдовіченко А.А.Методи оцінки ефективності інвестиційних проектів// Регіональна економіка. — 2007. — № 8. — С.101—106.

 3. Майорова Т. В. Інвестиційна діяльність: підруч. [для студ. вищ. навч. М 14 закл.]/ (Т. В. Майорова); - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 472 с.

 4. Мамотенко Д.Ю. Оцінка ефективності інвестиційних проектів//Економічні науки. ХНУ.– 2008. - №3.-Т.3. – с.210 -216.

 5. Пересада А.Л. Управління інвестиційним процесом. — К.: Лібра, 2002. — 472с.

 6. Черваньов Д.М. Черваньов Д.М. Менеджмент інвестиційної діяльності підприємств / Д.М. Черваньов. –К.: Знання – Прес, 2007. – 622 с.Наукове видання


Управлінські аспекти підвищення національної конкурентоспроможності Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції

20-22 жовтня 2011 р.


В авторській редакції

На українській, російській, англійській мовах


Ответственность за достоверность фактов, цитат, собственных имен и других сведений несут авторы.


Підписано до друку 18.10.2011

Бумага офсетная. Печать ризограф.

Формат 60*84 1/8. Ум. друк.арк. 11,0

Тираж 300 экз.

1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26

Похожие:

Самарський інститут бізнесу та управління кримський інститут бізнесу центр розвитку освіти, науки та інновацій управлінські аспекти підвищення національної конкурентоспроможності iconМожливості інтенсивного розвитку туристичної галузі україні під впливом глобалізаційних процесів
Сучасні національні економічні моделі: проблеми та перспективи розвитку / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції...
Самарський інститут бізнесу та управління кримський інститут бізнесу центр розвитку освіти, науки та інновацій управлінські аспекти підвищення національної конкурентоспроможності iconРеферат скачан с сайта allreferat wow ua
Встановлення цілей діяльності компанії І вибір головної з них. Проведення оцінки одиниці стратегічного бізнесу щодо потенційної вигідності...
Самарський інститут бізнесу та управління кримський інститут бізнесу центр розвитку освіти, науки та інновацій управлінські аспекти підвищення національної конкурентоспроможності iconМатеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції 21-23 жовтня 2010 р. – Сімферополь: ВіТроПринт, 2010. – 232 с. Редакційна колегія
Управлінські аспекти підвищення національної конкурентоспроможності / Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції 21-23...
Самарський інститут бізнесу та управління кримський інститут бізнесу центр розвитку освіти, науки та інновацій управлінські аспекти підвищення національної конкурентоспроможності iconІнститут післядипломної освіти
Укрзалізницею №553-ц від 28. 12. 2006 р., методичних рекомендацій Головного управління державної служби та інших нормативних актів,...
Самарський інститут бізнесу та управління кримський інститут бізнесу центр розвитку освіти, науки та інновацій управлінські аспекти підвищення національної конкурентоспроможності iconМіністерство освіти І науки україни хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти управління освіти хмельницького міськвиконкому
Курси духовно-морального спрямування мають сприяти, у першу чергу, соціалізації особистості, її духовно-моральному зростанню. Вони...
Самарський інститут бізнесу та управління кримський інститут бізнесу центр розвитку освіти, науки та інновацій управлінські аспекти підвищення національної конкурентоспроможності iconАлгебра 7-9 клас [Електронний ресурс]: для загальноосвітніх закладів / Інститут інноваційних технологій І змісту освіти Міністерства освіти І науки України. Версія Х., 2006. 1 Сd. (Бібліотека електронних наочностей)
Астрономія,11 клас:[Електронні ресурси]: педагогічний програмний засіб для загальноосвітніх закладів. К.:Інститут педагогіки апн...
Самарський інститут бізнесу та управління кримський інститут бізнесу центр розвитку освіти, науки та інновацій управлінські аспекти підвищення національної конкурентоспроможності iconТов «Центр творчих ініціатив \"Клевер\"» Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов
Міністерству освіти І науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіта І науки обласних, Київської та Севастопольської міських...
Самарський інститут бізнесу та управління кримський інститут бізнесу центр розвитку освіти, науки та інновацій управлінські аспекти підвищення національної конкурентоспроможності iconПроект Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки Вступ
Національна стратегія визначає основні напрями, пріоритети, завдання І механізми реалізації державної політики в галузі освіти, кадрову...
Самарський інститут бізнесу та управління кримський інститут бізнесу центр розвитку освіти, науки та інновацій управлінські аспекти підвищення національної конкурентоспроможності iconЗавдання для державної підсумкової атестації учнів 11 (12)-х класів
Головне управління змісту освіти департаменту розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти Міністерства освіти...
Самарський інститут бізнесу та управління кримський інститут бізнесу центр розвитку освіти, науки та інновацій управлінські аспекти підвищення національної конкурентоспроможності iconПлан роботи управління освіти на 2011-2012 навчальний рік Затверджено рішенням колегії управління освіти
Головного управління освіти І науки Полтавської ода, за пропозиціями працівників апарату управління освіти виконавчого комітету Кременчуцької...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница