Fizikas maģistra studiju programma satura rāDĪTĀJS
НазваниеFizikas maģistra studiju programma satura rāDĪTĀJS
страница95/95
Дата19.10.2012
Размер1.74 Mb.
ТипДокументы
1   ...   87   88   89   90   91   92   93   94   95

Prasības kredīta iegūšanai


  1. Nosacījumi:

a/ ieskaite ir vārdiska;

b/ ieskaites lapā ir 3 jautājumi, no kuriem katru vērtē atsevišķi;

c/ ieskaites vērtējums ir atbilžu vērtējumu mazākā vērtība;

d/ ieskaitē var izmantot jebkuru literatūru.

Literatūra1. . I. V. Abarenkov, V. F. Bratsev, A. V. Tulub. Kvantu ķīmijas pamati. Maskava, Visšaja Škola, 1989 (krievu val.).

2. J. Zaķis, L. Kantorovičs, J. Kotomins, V. Kuzovkovs, I. Tāle, A. Šlugers, Procesu modeļi platzonu cietās vielās ar defektiem. Rīga, Zinātne, 1991 (krievu val.).


CIETU VIELU RADIOLĪZE

Autori Vad. pētn. Juris Dzelme, Dr.Chem.

Vad. pētn. Stanislavs Černovs, Dr. hab. phys.

Programma Fizikas maģistrs

Kursa apjoms 2 kredīti

Semestris 3.

Pārbaudes forma ieskaite

Priekšnosacījumi Vispārīgās fizikas kurss

Kursa kods

Kursa grupa Izvēles - Ķīmiskā fizika /B/


Anotācija

Kursā tiek apskatīti jonizējošā starojuma veidi, to mijiedarbība ar vielu, radiācijas radīto defektu veidi, defektu fizika, pētīšanas metodes, vielu īpašību atkarība no defektiem, kā arī jonizējošā starojuma dozimetrija un izmantošana tehnoloģijā.


Saturs

Jonizējošā starojuma veidi. Jonizējošā starojuma mijiedarbība ar vielu. Cietu vielu fotojonizācija. Optiskās konstantes un to noteikšanas metodes. Optiskās absorbcijas joslas: a) ar eksitonu veidošanos saistītā absorbcija; b) ar elektronu-caurumu pāru veidošanos saistītā absorbcija. Fotojonizācijas kvantu iznākums un tā spektralā sakarība. Cietu vielu jonizācija, bremzējoties lādētām daļiņām un absorbējot  kvantus un rentgenstarus. Defektu veidošanās mehānismi. Frenkeļa un Šotki defekti. Defektu veidošanās sliekšņa mehānisms. Defektu veidošanās zemsliekšņa mehānismi. Eksitonu un elektronu-caurumu mehānismi. Jonizācijas mehānismi.

Defektu reakcijas. Defektu reakcijas izstarojot gaismas kvantus. Radioluminiscence. Ar pašvielas un piemaisījumu defektiem saistītā luminiscence.

Defektu uzkrāšanās. Vielas īpašību atkarība no defektiem. Defektu pētīšanas eksperimentālās metodes. Dozimetrija. Jonizējošā starojuma izmantošana tehnoloģijā.


Prasības kredīta iegūšanai

Ieskaite

Literatūra

1. K.K.Švarcs, J.A.Ekmanis. Dielektriskie materiāli. Radiācijas procesi un izturība pret radiācijas. Rīga, Zinātne, 1989, 187 lpp. (krievu val.)

2. V.M.Agranovičs, M.D.Galanins. Elektronu ierosinājumu enerģijas pārnese kondensētā vidē. Maskava, Nauka, 1978, 382 lpp. (krievu val.)

3. V.S.Vavilovs u. c., Radiācijas ietekme uz pusvadītājiem. Maskava, Nauka, 1988, 187 lpp. (krievu val.)

4. M.A.Elango. Elementārie neelastiskie radiācijas procesi. Maskava, Nauka, 1988 (krievu val.)


Virsmas nanofizika un nanoķīmija

Autori Vad.pētn. Donāts Erts, Dr.Chem.

Vad.pētn. Juris Dzelme, Dr.Chem.

Programma Fizikas maģistrs

Kursa apjoms 3 kredīti

Semestris 3.

Pārbaudes forma ieskaite

Priekšnosacījumi Vispārīgās fizikas, kvantu mehānikas un kvantu ķīmijas kursi.

Kursa kods

Kursa grupa Izvēles - Ķīmiskā fizika /B/

Anotācija


Kursā apskatīta cietu, kā arī organiskas un bioloģiskas izcelsmes vielu nanostruktūras, tajās notiekošie kvantu efekti, izmantošanas iespējas un perspektīvas.

Saturs


Vien-, div- un trīsdimensiju nanostruktūras. Cietas vielas virsmas struktūra un defekti, plānās kārtiņas, Lengmīra-Blodžeta, pašorganizējošās un bioloģiskās struktūras.

Nanostruktūru veidošanas un pētīšanas metodes. Elektronu, rentgen-, optiskā litogrāfija, skanējošā mijiedarbības mikroskopija, epitaksija, plazma, heterogēnās ķīmiskās reakcijas, elektroķīmija, pašorganizējošās struktūras.

Kvantu procesi nanostruktūrās. Mikroelektronikas ierīču darbības kvantu limits, elektronu spektra un strāvas kvantēšana, vadītspējas kanāli, caurlaidība, atstarošanās, Landau formula, eksperimenti ar atomu kontaktiem, valences orbitāles kā vadītspējas kanāli. Pusatvērta kvantu kaste, kvazisaistītie stāvokļi, viļņu funkcijas, stāvokļu paplašinājums, dzīves ilgums, rezonanses tunelēšana caur kvazisaistītiem stāvokļiem. Caurspiešanās koeficients, Breita-Vīgnera resonanses formula. Elektronu līmeņu kontrole, elektrostatiskie slēgi, magnētiskā lauka efekti. Lādiņu ietekme uz elektronu konfigurāciju, lādiņu efekts un elektronu transports, Kulona blokāde, vadītspējas oscilācijas. Ierobežoto elektronu mijiedarbība ar elektromagnētisko lauku, 2 dimensiju sistēmas, resonances dinamika, Rabi oscilācijas.

Bionanotehnoloģija. Sensori, informācijas apstrāde, vielas ķīmiskās transfomācijas iespējas, enerģētika.

Molekulārā elektronika. Darbības principi, eksperimentālie pētījumi.

Neironu tīklu veidošana un darbība.

Prasības kredīta iegūšanai


Mutiska ieskaite

Literatūra:

1. Mesoscopic phenomena in Solids, ed. B.L.Altshuler, P.A. Lee, R.A. Webb. North-Holland Amsterdam Oxford New Yourk Tokyo 556 p. (1991).

2. Mesoscopic Electron Transport, Ed. L.L.Sohn, L.P.Kouwenhoven, G.Schön. Kluwer Academic Publishers Dordrecht\ Boston\London, SeriesE: Applied Sciences – Vol. 345 677 p. (1996).

3. J.J. Storhoff , C.A. Mirkin, Programmed materials synthesis with DNA, Chem. Rev. 99, 1849-1862 (1999)

4.H-J.Guntherodt and R.Wiesendanger (Eds.) Scanning Tunneling Microscopy. Part I, II. Berlin, Springer Verlag (1992)


SKANĒJOŠĀ TUNEĻMIKROSKOPIJA UN SPEKTROSKOPIJA

Autori Vad.pētn. Donāts Erts, Dr.Chem.

Vad.pētn. Juris Dzelme, Dr.Chem.

Programma Fizikas maģistrs

Kursa apjoms 3 kredīti

Semestris 3.

Pārbaudes forma ieskaite

Priekšnosacījumi Vispārīgās fizikas kurss

Kursa kods

Kursa grupa Izvēles - Ķīmiskā fizika /B/

Anotācija


Skanējošā tuneļmikroskopija (STM) dod iespēju pētīt atsevišķus atomus un to elektronisko struktūru uz virsmas. Kursā tiks izskaidroti STM un spektroskopijas darbības principi, uzbūve, pielietojumi, apskatīti citi skanējošās mijiedarbības mikroskopijas veidi. Tiks veikts praktiskais darbs ar STM.

Saturs


STM un spektroskopijas pamatprincipi un pielietošanas iespējas.

STM konstrukcija. Vibrāciju novēršana, skanēšana, elektronika, programmatūra, adatas.

Virsmas pētījumi. Konstantas strāvas, attāluma, nelineāras, trokšņu izmantošanas u.c. metodes.

Elektronu tunelēšanas teorijas. Viendimensijas tuvinājums, sadursmju, Bardina pārneses hamiltoniāna, pusklasiskā metodes, Giavēra un viena elektrona tunelēšana.

Tuneļspektroskopija un tās pielietojumi. Konstantas strāvas, konstanta un maināma augstuma spektroskopija; virsmas zonu un ķīmiskās struktūras pētījumi.

Citas skanējošās mijiedarbības metodes. Skanējošā atomspēku mikroskopija (principi, uzbūve, virsmas pētījumi, atomspēku spektroskopija, bezkontakta spēku mikroskopija). Skanējošā magnētisko spēku, tuvā lauka optiskā, akustiskā, termiskā, elektroķīmiskā, mikropipetes mikroskopija.

STM salīdzināšana ar citām atomu un elektroniskās struktūras pētīšanas metodēm.

STM izmantošana virsmas nanofizikā un nanoķīmijā. Nanostruktūru veidošana un pētīšana. Skanējošās mijiedarbības mikroskopija nanotehnoloģijā.

Minisimpozijs par STM problēmām un pielietošanu.

Projekta darbs ar STM vai skanējošā atomspēku mikroskopu.

Prasības kredīta iegūšanai

1. Uzstāšanās minisimpozijā. 2. Projekta darbs ar STM vai atomspēku mikroskopu.


Pamatliteratūra

1. R.Wiesendanger (Editor) Scanning Probe Microscopy and Spectroscopy. Cambridge, University Press (1994).

2. C.J. Chen. Introduction to Scanning Tunneling Microscopy. New York: Oxford Univ. Press. (1993)

3. H-J.Guntherodt and R.Wiesendanger (Eds.) Scanning Tunneling Microscopy. Part I, II. Berlin, Springer Verlag (1992).

4. J.A.Stroscio, W.J.Kaiser (Eds.) Scanning Tunneling Microscopy. Academic Press, Inc. (1993).
1   ...   87   88   89   90   91   92   93   94   95

Похожие:

Fizikas maģistra studiju programma satura rāDĪTĀJS iconHumanitāro zināTŅu maģistra studiju programma

Fizikas maģistra studiju programma satura rāDĪTĀJS iconProfesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma

Fizikas maģistra studiju programma satura rāDĪTĀJS iconRēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma

Fizikas maģistra studiju programma satura rāDĪTĀJS iconI sējums Rīga, 1999. gads Satura rādītājs

Fizikas maģistra studiju programma satura rāDĪTĀJS iconProfesionāLĀ maģistra studiju

Fizikas maģistra studiju programma satura rāDĪTĀJS iconAkadēmisko maģistra un doktora studiju programmU

Fizikas maģistra studiju programma satura rāDĪTĀJS iconAkadēmiskā bakalaura studiju programma

Fizikas maģistra studiju programma satura rāDĪTĀJS iconAkadēmiskā bakalaura studiju programma

Fizikas maģistra studiju programma satura rāDĪTĀJS iconĢeoloģijas doktora studiju programma

Fizikas maģistra studiju programma satura rāDĪTĀJS iconII. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница