Humanitāro zināTŅu maģistra studiju programma
НазваниеHumanitāro zināTŅu maģistra studiju programma
страница86/86
Дата18.10.2012
Размер2.94 Mb.
ТипДокументы
1   ...   78   79   80   81   82   83   84   85   86
APSTIPRINĀTS

Ar LKA Senāta 28.04.2006.

Lēmumu Nr. 6


Latvijas Kultūras akadēmijas

Nolikums par Studiju programmu padomi


LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJAS


NOLIKUMS PAR STUDIJU PROGRAMMU PADOMI


1. Vispārējā sadaļa.


1.1. Latvijas Kultūras akadēmijas (turpmāk tekstā - LKA) Studiju Programmu padome (turpmāk tekstā - SPP) ir koleģiāla LKA struktūrvienība ar lēmējtiesībām studiju darba koordinācijai un optimizācijai.


2. Studiju Programmu padomes sastāvs un darbības kārtība.


  1. SPP sastāvā ietilpst:
   1. LKA prorektors akadēmiskajā darbā,

   2. bakalaura un maģistra studiju (turpmāk tekstā – 1. un 2. studiju cikla) programmu direktors,

   3. humanitāro zinātņu “Mākslas” 1. un 2. studiju līmeņu apakšprogrammu vadītāji,

   4. kredītpunktu koordinators,

   5. SPP sekretārs,

   6. nepieciešamības gadījumā SPP sēdē kā ekspertus SPP vadītājs var uzaicināt citas amatpersonas un/vai 1. un 2. studiju līmenī studējošos.
  1. SPP vadītājs ir LKA prorektors akadēmiskajā darbā un protokolē SPP sēdes protokolē SPP sekretārs.
  1. Visus SPP lēmumus tās sekretārs dara zināmus tām LKA struktūrvienībām, kurām tie ir saistoši,
  1. LKA prorektora prombūtnes laikā SPP sēdes vada LKA rektora apstiprināta amatpersona.
  1. SPP personālo sastāvu ar rīkojumu apstiprina LKA rektors.
  1. Par savu darbību SPP atskaitās LKA rektoram un LKA Senātam.


3. Studiju Programmu padomes galvenie uzdevumi.


  1. SPP:
   1. koordinē LKA Humanitāro zinātņu “Mākslas” 1. un 2. studiju cikla apakšprogrammas,
   1. veicina katedru ierosināto izmaiņu un uzlabojumu ieviešanu šajās apakšprogrammās,
   1. izvērtē LKA studējošo LKA un citās augstskolās apgūto studiju kursu atbilstību studējošā pašreizējai specializācijas apakšprogrammai, kā arī veic kursu un to apguves vērtējumu pielīdzināšanu LKA lasītiem studiju kursiem,
   1. lemj jautājumus, kas skar visu LKA apakšprogrammu realizāciju vai apguves izvērtējumu, ja tas pārsniedz atsevišķas katedras kompetences ietvarus:
    1. apspriež un izlemj Bakalaura un Maģistra gala pārbaudījumos izvirzāmās prasības, to norises galvenos principus un novērtējuma kārtību,
    1. vērš uzmanību uz studiju procesa realizācijas problēmām, sagatavo priekšlikumus šo problēmu atrisināšanai un iesniedz tos LKA rektoram un/vai LKA Senātam,
   1. kopā ar profilējošām katedrām izstrādā jaunas studiju programmas,   1. izvērtē studējošo kandidatūras sūtīšanai studijām ārvalstu augstskolās ERASMUS un citu starptautisku programmu ietvaros,   1. izstrādā jaunus normatīvos dokumentus un nolikumus LKA studiju procesa uzlabošanai, kā arī spriež un lemj par ar studiju gaitu saistīto dokumentu izpildes veidu un izsniegšanas kārtību,
   1. pārrauga LKA Studiju programmu gatavošanu licencēšanai un akreditācijai,
   1. sagatavo ikgadējo LKA pašnovērtējuma ziņojumu,
   1. risina citus nolikumā nereglamentētus jautājumus pēc LKA rektora un/vai atsevisķu katedru ierosinājuma.
 1. Studiju Programmu padomes tiesības.
  1. SPP ir tiesīga:
   1. pieņemt lēmumu LKA studējošo LKA agrākajos gados un citās augstskolās apgūto studiju kursu atbilstību studējošā pašreizējai specializācijas apakšprogrammai, kā arī veikt kursu un to apguves vērtējumu pielīdzināšanu LKA lasītiem studiju kursiem,
   1. izstrādāt priekšlikumus LKA studiju darba uzlabošanai un koordinēšanai savas kompetences ietvaros un iesniegt tos apstiprināšanai LKA rektoram un/vai LKA Senātam,
   1. veikt citas darbības, kas minētas SPP uzdevumos.
 1. Studiju Programmu padomes darbības kārtība.
  1. SPP var strādāt pilnā vai arī sašaurinātā sastāvā:
   1. pilnā sastāvā SPP strādā, ja tiek lemti visai LKA saistoši jautājumi,
   1. sašaurinātā sastāvā SPP strādā, ja tiek izlemti šaurāki, atsevišķas personas vai mazākas LKA struktūrvienības skaroši jautājumi. Šie gadījumi atrunāti citos LKA nolikumos.
  1. SPP tiek sasaukta pēc nepieciešamības,


5.3. SPP sasaukšanu var iniciēt LKA rektors, SPP vadītājs, LKA kredītpunktu koordinātors vai LKA katedras.


 1. Studiju Programmu padomes lietvedība.
  1. SPP protokolē visas sēdes:
   1. ja LKA nolikumos un normatīvajos aktos nav noteikts citādi, tad sēžu protokoli var būt brīvā formā,
   1. SPP ir saistošas LKA Senātā pieņemtajos normatīvajos dokumentos un nolikumu pielikumos pievienotās protokolu un citu dokumentu formas.


6.2. SPP dokumenti tiek uzglabāti LKA rektorātā.

* Šeit un turpmāk norādīti vidējie vērtējumi

* Aptaujas datus par studentu apmierinātību ar studiju procesu apakšprogrammu ietvaros skat. Pielikumā nr.21   ...   78   79   80   81   82   83   84   85   86

Похожие:

Humanitāro zināTŅu maģistra studiju programma iconRēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma

Humanitāro zināTŅu maģistra studiju programma iconFizikas maģistra studiju programma satura rāDĪTĀJS

Humanitāro zināTŅu maģistra studiju programma iconProfesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma

Humanitāro zināTŅu maģistra studiju programma iconProfesionāLĀ maģistra studiju

Humanitāro zināTŅu maģistra studiju programma iconAkadēmisko maģistra un doktora studiju programmU

Humanitāro zināTŅu maģistra studiju programma iconAkadēmiskā bakalaura studiju programma

Humanitāro zināTŅu maģistra studiju programma iconAkadēmiskā bakalaura studiju programma

Humanitāro zināTŅu maģistra studiju programma iconĢeoloģijas doktora studiju programma

Humanitāro zināTŅu maģistra studiju programma iconII. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma

Humanitāro zināTŅu maģistra studiju programma iconProfesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница