Humanitāro zināTŅu maģistra studiju programma
НазваниеHumanitāro zināTŅu maģistra studiju programma
страница5/86
Дата18.10.2012
Размер2.94 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   86

6.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā. Studējošo aptaujas un to analīze.

/2004./2005. mācību gada vērtējums/Nozīmīgs studiju kvalitātes indikators katrā studiju programmā ir studējošo apmierinātība ar studiju procesu. Atbilstoši Latvijas Kultūras akadēmijas Kultūras socioloģijas un menedžmenta katedras pasniedzēju un studentu izstrādātās vienotās studiju kursu novērtējuma anketas saturam studenti vērtē katra studiju kursa izpildi pēc saturiskajiem, metodiskajiem un tehniskā nodrošinājuma kritērijiem. Studiju kursa noslēgumā kursa docētāji aptaujā studentus par konkrētās disciplīnas apguves iespēju novērtējumu un vēlamajiem uzlabojumiem.

2005. gada jūnijā pavasara semestra sesijas ietvaros tika veikta LKA studējošo aptauja ar mērķi noskaidrot studentu viedokli gan par mācību procesu LKA, gan par LKA administrācijas darbu. Aptauja tika īstenota anketēšanas formā, to veica katedru administrācija. Aptaujas instrumentāriju (anketu) izstrādāja LKA Kultūras socioloģijas un administrēšanas katedras docētāji un Kultūras socioloģijas un sabiedrisko attiecību apakšprogrammas studenti. Anketas projekts tika saskaņots un apspriests visu LKA katedru ietvaros, LKA Studentu Padomē un apstiprināts LKA rektorātā. Anketēšana bija anonīma, studentiem tika radīti labvēlīgi apstākļi brīvai un neietekmētai viedokļa izteikšanai anketēšanas gaitā. Anketēšanas izlases apjoms – 2372 studenti. 43% no izlases veidoja 1. kursa studenti; 38% - 2. kursa studenti, 19% - 3. kursa studenti. Anketēšanas ietvaros tika izteikts viedoklis par 102 LKA docētājiem, tika novērtēti praktiski visi 1.,2.,3. studiju kursā īstenotie studiju priekšmeti.

6.6.1. Studējošo viedoklis par mācību procesu LKALai precīzāk noskaidrotu studentu apmierinātību ar mācību procesu, gatavojot instrumentāriju tikai izvēlēti 5 galvenie rādītāji studentu apmierinātībai ar mācību procesu

 1. Apmierinātība ar mācību kursu kopumā

 2. Apmierinātība ar mācību vielas pasniegšanu

 3. Apmierinātība ar pasniedzēju darbu

 4. Apmierinātība ar mācību vidi

 5. Studentu pašvērtējums attiecībā uz kursa apguves pakāpi


Anketas sākumā studentiem tika lūgts novērtēt konkrēto mācību kursu kopumā. Studenti 1- 5 ballu (kur 1- zemākais vērtējums; 5 – augstākais), sistēmā pauda savu apmierinātības pakāpi ar studiju/mācību kursu kopumā pēc tādiem 4 indikatoriem, kuri pašā vispārīgākajā nozīmē raksturo studentu attieksmi

 1. Atbilstība izvēlētajai mācību programmai - 4,43*

 2. Studiju kursa strukturētības pakāpe – 4,02

 3. Studiju kursa satura inovācijas pakāpe – 4,14

 4. Studiju kursa interesantuma pakāpe – 3,91


Vērtējot mācību kursu kopumā, aptaujātie studenti pauda augstu apmierinātības pakāpi visos parametros, nedaudz augstāk vērtējot studiju priekšmeta atbilstību izvēlētajai apakšprogrammai, kur visu aptaujāto sniegtais vidējais vērtējums bija 4,43. Līdzīgu apmierinātības pakāpi ar mācību kursu kopumā pauž gan 1., gan 2., gan 3.studiju gada studenti, kas ļauj izdarīt secinājumu, ka studējošie uzskata, ka studiju programma šajā aspektā ar vienlīdz labu kvalitāti tiek piedāvāta visos studiju gados. Nedaudz mācību kursu vērtējums atšķiras dažādās studiju programmas apakšprogrammās* , taču vērtējumi atšķiras tikai 1 balles ietvaros un nav uzskatāmi par statistiski nozīmīgiem.

6.6.2. Studentu apmierinātība ar mācību vielas pasniegšanu studiju kursa ietvarosŠī parametra ietvaros studentiem bija iespēja novērtēt atsevišķus studiju procesa metodiskos aspektus. Arī šajā jautājumā studentiem tika piedāvāta iespēja 5 ballu sistēmā (kur 1- zemākais vērtējums; 5 – augstākais), paust savu apmierinātības pakāpi ar studiju/mācību vielas pasniegšanu pēc sekojošiem indikatoriem:


 1. Lekciju, semināru un praktisko nodarbību proporcija – 4,01

 2. Kursa atbilstība kursa aprakstam – 4,29

 3. Papildu mācību materiālu piedāvājums semināriem un lasīšanai - 3,79

 4. Informācijas pietiekamība par to, kur un kā padziļināt zināšanas par kursa tēmām – 3,84

Pietiekams semināru un praktisko nodarbību īpatsvars, kā arī alternatīvu informatīvo resursu norādes - uzskatāmas par nozīmīgiem mācību procesa kvalitātes indikatoriem mūsdienu studiju procesiem. Studenti pauž augstu apmierinātības pakāpi gan jautājumā par lekciju, semināru un praktisko nodarbību proporciju studiju kursa ietvaros, gan jautājumā par kursa atbilstību kursa aprakstam. Pietiekami augstu, taču nedaudz sliktāk par citiem parametriem studenti vērtē papildu materiālu piedāvājumu un informācijas pietiekamību par alternatīviem informatīviem resursiem , kas būtu izmantojami zināšanu padziļināšanai kursa tēmās. Šeit vidējie vērtējumi ir nedaudz zem “4.Tas liek docētājiem vairāk pievērst uzmanību ieteicamās un obligātās literatūras, kā arī citu informatīvo resursu apkopošanai un aktualizēšanai savu studiju kursu ietvaros. Viskritiskākie šo metodisko studiju kursu aspektu vērtēšanā ir 3. studiju gada studenti, kuru sniegtie vidējie vērtējumi visos 4 indikatoros ir zemāki par vidējo vērtējumu kopumā. 1. parametrā 3. kursa vērtējums – 3,75

2. parametrā - - 4,20

3. parametrā - - 3,54

4. parametrā - - 3,58


Tātad, 3. kursa studenti izjūt nelielu diskomfortu attiecībā uz papildu studiju materiālu pieejamību. Tomēr arī šie vērtējumi uzskatāmi par apmierinošiem studiju kvalitātes rādītājiem , jo pauž apmierinātību, kas ir virs vidējiem rādītājiem šajos parametros.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   86

Похожие:

Humanitāro zināTŅu maģistra studiju programma iconRēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma

Humanitāro zināTŅu maģistra studiju programma iconFizikas maģistra studiju programma satura rāDĪTĀJS

Humanitāro zināTŅu maģistra studiju programma iconProfesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma

Humanitāro zināTŅu maģistra studiju programma iconProfesionāLĀ maģistra studiju

Humanitāro zināTŅu maģistra studiju programma iconAkadēmisko maģistra un doktora studiju programmU

Humanitāro zināTŅu maģistra studiju programma iconAkadēmiskā bakalaura studiju programma

Humanitāro zināTŅu maģistra studiju programma iconAkadēmiskā bakalaura studiju programma

Humanitāro zināTŅu maģistra studiju programma iconĢeoloģijas doktora studiju programma

Humanitāro zināTŅu maģistra studiju programma iconII. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma

Humanitāro zināTŅu maģistra studiju programma iconProfesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница