України, 1999 Професійна спілка робітників морського транспорту України, 1999 Фонд морської медицини, 1999 організація медико-профілактичної служби
НазваниеУкраїни, 1999 Професійна спілка робітників морського транспорту України, 1999 Фонд морської медицини, 1999 організація медико-профілактичної служби
страница9/20
Дата18.10.2012
Размер2.33 Mb.
ТипДокументы
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   20

Ключевые слова: инфракрасное излучение, окружающая среда, лабораторные животные, фагоцитарная активность лейкоцитов.


Література.

  1. Батанов Г.В., Трифонов С.И. Гигиеническое нормирование биологического действия неионизирующего излучения в отношении иммунологических критериев опасности // Гигиена и санитария. – 1984. -№7 – С. 52-56

  2. Лапач С.Н., Чубенко А.В., Бабич П.Н. Статистика в науке и бизнесе.- К.: Морион, 2002. – 640 с.

  3. Schramm JM, Warner D, Hardesty RA, Oberg KC. A unique combination of infrared and microwave radiation accelerates wound healing // Plast Reconstr Surg. - 2003. - Vol/111. - №1( Jan). - P.258-266.


Summary.

Y.S. Rudenko, A.V. Myakina., G. V. Kornitza

DEPENDENCE OF PHAGOCYTE ACTIVITY ON INFRA-RED RADIATION


Physical characteristics of atmosphere have а significant role among environmental factors. The impact of infrared radiation on the immunologic features of laboratory animals (phagocyte activity of WBC) has been analyzed. It has been shown that in the parameters under study of occupational microclimate it is necessary to take into consideration physical characteristics of the environment.

УДК 612. 014. 482. 4


Чернега Л. І.

НЕЙРОЦИРКУЛЯТОРНА ДИСТОНІЯ У ЛІКВІДАТОРІВ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧАЕС ТА ІЄ КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ

Одеський державний медичний університет.


Вступ. На сьогодення спостерігається значне погіршення стану здоров’я населення України, збільшення захворюваності та смертності , зміна перебігу хронічних захворювань та виникнення, так званої, стрес – індукованої соматичної патології [ 1 ]. Такі зміни структури захворюваності обумовлені цілим рядом причин, як об’єктивного, так і суб’єктивного характеру і провідне місце серед них посідають несприятливі екологічні обставини, наслідки значного екологічного забруднення території держави, погіршення соціально-побутових умов життя та падіння рівня медичного обслуговування населення [ 2 ]. Це стосується і населення зони радіонуклідного забруднення та учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. У структурі захворюваності осіб даного контингенту провідні місця посідає патологія серцево-судинної системи у тому числі нейроциркуляторна дистонія ( НЦД ) [ 3 ]

Не зважаючи на важливість цієї проблеми, до сих пір невирішеними є питання лікування НЦД у ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС, не дивлячись на те, що значна кількість їх є особами працездатного віку.

Мета дослідження. На підставі дослідження прооксидантно-антиоксидантні процеси в еритроцитах крові ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС покращити комплексне лікування НЦД у цих пацієнтів.

Матеріали та методи дослідження. уло проведене обстеження 144 хворих чоловіків НЦД працездатного віку, які працювали в зоні аварії на ЧАЕС з 1986 по 1987 роки. Всі обстежені особи були розподілені на 3 категорії:

21-30 років,

31-40 років,

41-50 років.

Кожній віковій групі хворих відповідала одновікова група здорових донорів.При цьому необхідно підкреслити – до аварії всі ліквідатори відносилися до групи абсолютно здорових осіб.

Постановка діагнозу НЦД базувалась на загальновизнаних клінічних та лабораторно-діагностичних та інструментальних методах. Кров для біохімічних досліджень брали з кубітальної вени в об’ємі 3,0 мл до градуйованих пробірок і для досліджень використовували сироватку крові. В сироватці крові визначали вміст дієнових кон’югатів (ДК) за допомогою методу І.Д. Стальної (4) та малонового діальдегіду (МД) за методом І.Д. Стальної, Т.Г. Гарішвілі (4). В залежності від проведення лікування всі хворі незалежно від віку розподілені на 2 групи: 1) хворі, яким призначалась загально визнана терапія, 2) хворі, яким до комплексного лікування додавали ліпоєву кислоту внутрішньом’язово 0,5% - 2мл – 10 діб та гептрал (фірма «Knoll») по 400мл 2 рази на день на протязі 14 діб.

Результати дослідження та їх обговорення. Аналіз даних проведених досліджень показав, що інтенсивність процесів перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) у здорових донорів в залежності від віку має досить істотні відмінності. При цьому характерно, що з віком спостерігалося інтенсивне утворення як ДК так і МДА. З’ясування цих позицій, на наш погляд, було продиктовано тим, що в існуючій літературі є відомості, які торкаються продуктів перекисного окислення, як предикторів старіння [ 5 ].

На цій підставі нами проведено порівняльний аналіз показників здорових людей різного віку з аналогічними у хворих на НЦД. Як показують наведені дані (табл.) вміст ДК у сироватці крові хворих на НЦД ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС віком 21-30 років під час госпіталізації був вищим за рівень одновікових донорів на 135,5%, а МДА на 150%. У другій віковій групі ліквідаторів (31-40 років) на момент госпіталізації вміст ДК переважав рівень одновікових донорів на 143,8%, а МДА на 138,6%. Для третьої вікової групи ліквідаторів (41-50 років) на цей час було характерно те, що вміст ДК у сироватці крові відносно одновікової групи донорів дорівнював 251,6% і МДА – 225,2%.


Таблиця 1.

Показники процесів ПОЛ у сироватці крові ліквідаторів аварії на ЧАЕС хворих на ЦНД

Вікові Групи

Практично здорові

Хворі на НЦД ліквідатори

Ліквідатори після загально прийнятого лікування

Ліквідатори які лікувалися гептралом та ліпоєвою кислотою

ДК сиров. (n∙моль/л)

МДА сиров.

(n∙моль/л)

ДК сиров. (n∙моль/л)

МДА сиров.

(n∙моль/л)

ДК сиров.(n∙моль/л)

МДА сиров.(n∙моль/л)

ДК сиров.(n∙моль/л)

МДА сиров.(n∙моль/л)

I

5,61±0,08

1,74±0,02

13,21± 0,04

4,35± 0,03

9,58± 0,03

3,12± 0,83

6,49± 0,07

1,97± 0,0035

II

8,35±0,08

2,02±0,02

20,36± 0,08

4,82± 0,001

15,73± 0,06

3,84± 0,60

10,91± 0,05

2,63± 0,028

III

10,20±0,02

2,62±0,03

25,66± 0,06

5,40 ± 0,0003

20,24± 0,04

5,52± 0,99

15,25± 0,04

4,11± 0,0021


Наведені факти свідчать про те, що абсолютна кількість продуктів ПОЛ була самою високою у 3-й віковій групі, що очевидно обумовлено, окрім негативного впливу інкорпорованої радіації на зазначені процеси, а також і інволюційними змінами в процесі природнього старіння організму.

Проведене загальновизнане лікування ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС сприяло достовірному зниженню інтенсивності утворення ДК та МДА порівняно з показниками цих хворих на момент госпіталізації, але порівняно з донорами 21-30 річного віку значення були вищими відповідно на 70,8% та 79,3%. Визначення вмісту ДК та МДА по завершенні загальновизнаного лікування ліквідаторів другої вікової групи показали, що їх кількість також достовірно знижується відносно значення під час госпіталізації, але їх кількість переважала одновіковий контроль відповідно на 88,4% та 90,1%. У третій віковій групі ліквідаторів, хворих на НЦД після загальноприйнятого лікування вміст ДК та МДА також знижувався по відношенню до показників під час госпіталізації та в той же час був вищим за контроль відповідно на 98,45 та 110,7%.

Таким чином, використання загально визнаного комплексу лікувальних заходів сприяло зниженню інтенсивності утворення ДК та МДА в усіх вікових групах хворих відносно аналогічних значень на момент госпіталізації. При цьому слід зазначити, що найбільш позитивним було таке лікування у першій віковій групі, а взагалі його ефективність була незначною, що співпадало зі ступенем клінічних проявів цієї патології. У зв’язку з цим нами було запропоноване використання в комплексній терапії НЦД у ліквідаторів аварії на ЧАЕС ліпоєвої кислоти та гептралу. Як показали проведені обстеженя, лікування з використанням ліпоєвої кислоти та гептралу сприяло зниженню ДК та МДА у першій віковій групі хворих вдвічі порівняно з показниками на час госпіталізації, окрім цього зазначені показники були також достовірно нижчими від аналогічних в групі хворих на НЦД ліквідаторів віком 21-30 років, яким було проведене загальновизнане лікування.

Дещо нижчою була ефективність використання загальноприйнятого лікування у хворих НЦД, ліквідаторів другої вікової групи, але і в даному випадку кількість продуктів ПОЛ була нижчою від показників на момент госпіталізації майже в 1,5 рази. Подібна динаміка змін вмісту продуктів ПОЛ у сироватці крові після проведеного нами лікування спостерігалась і в третій віковій групі хворих на НЦД ліквідаторів.

Таким чином, аналіз отриманих результатів проведених досліджень свідчить про те, що використання гептралу та ліпоєвої кислоти у комплексному лікуванні хворих на НЦД, ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС сприяло стабілізації процесів утворення ДК та МДА в усіх вікових групах хворих.

Очевидно, що позитивний ефект запропонованих препаратів обумовлений тим, що гептрал стимулює синтез відновленого глутатіону, який є одним із метаболітів спроможних інактивувати процеси перекисного окислення, а антиоксидантний потенціал гептралу потенцюється ліпоєвою кислотою, яка позитивно впливаючи на біоенергетичні процеси і опосередковано діє як антиоксидант.

Висновки. У хворих на НЦД ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС спостерігається підвищений вміст ДК та МДА у сироватці крові, при цьому інтенсивність утворення цих продуктів зростало з віком хворих.

Загальновизнана терапія таких хворих була низькоефективною і мало чим впливала на кількість продуктів ПОЛ у сироватці крові.

Використання у комплексній терапії гептралу та ліпоєвої кислоти призвело до стабілізації процесів ПОЛ в усіх вікових групах хворих на НЦД ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС, що в свою чергу супроводжувалося значним покращенням клінічних ознак цієї патології.


Ключевые слова: γ – облучение, малоновый диальдегид, нейро-циркуляторная дистония, диеновый конъюгат.


Література.

  1. Роздільський С. І. До питання про поєднану внутрішню патологію, пов’язану з радіоційним фактором // Укр. радіологічний журнал. - 2000.-Т. VIII.- Вип. 3. – С. 311-312

  2. Симонова Л. І., Свинаренко А. В., Нагонова А. М. Клінико – функціональна семіотика порушень периферичного кровообігу у ліквідаторів аварії на ЧАЕС // Укр. радіологічний журнал. - 1996.- Т.IV. - Bип. 1. – C. 50-51

  3. Штoмпель В. Ю. Дизадаптаційні механізми формування судинної патології у ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС // Укр. радіологічний журнал. – 2000.- Т.8.- Вип.4.- С. 376-379

  4. Стальная И.Д. Методы определения некоторых продуктов перекисного окисления липидов // Современные методы биохимии.- М.: Медицина, 1977 – С. 62-70

  5. Барабой В.А., Сутковой Д.А. Окислительно антиоксидантный гомеостаз в норме и патологии. – Киев: Чернобыль интеринформ, 1997. - 420 с.


Summary.

Chernega L.I.

NEURO-CIRCULATORY DYSTONIA AT THE LIQUIDATORS OF CONSEQUENCES OF CAES ACCIDENT AND ITS COMPLEX TREATMENT


They have examined 144 neuro-circulatory dystonia patients ( men ), who worked in a zone of CAES accident in 1986 – 1987. It has been established higher level of formation of dienic conjugations (DC) and malonic dialdegide (MDA) if compared with that in the group of donors. The conventional therapy of these patients was inefficient and practically did not influence on the intensity of formation of lipid peroxidation (LP) products. Use geptral and lipoic acid in the complex treatment promoted stabilization of LP products in all age groups under study. These positive changes of DC and MDA content are accompanied by significant improvement of clinical parameters at the pathology discussed.


КРИНИЧНА ПРАКТИКА


УДК 616.12-008.46-053.9


Ковалевська Л. А.

ВАРІАБЕЛЬНІСТЬ СЕРЦЕВОГО РИТМУ У ЛІТНІХ ХВОРИХ ХРОНІЧНОЮ СЕРЦЕВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ З РІЗНИМИ ВАРІАНТАМИ ПОРУШЕНЬ ВНУТРІШНЬОСЕРЦЕВОЇ ГЕМОДИНАМІКИ

Одеський державний медичний університет


Серед причин втрати працездатності та смерті хворих перше місце в світі займають захворювання серцево-судинної системи. Прогностично несприятливими ускладненнями цих захворювань, як і раніше, залишається хронічна серцева недостатність ( ХСН ), основними “постачальниками” якої є ішемічна хвороба серця

( ІХС ) , гіпертонічна хвороба ( ГХ ), особливо їх поєднання. На сьогодняшній день нейрогормональна активація є основною концепцією ХСН, що розвивається внаслідок систолічної дисфункції лівого шлуночка ( СДЛШ ) [ 1 ]. При цьому змінюється і стан вегетативної нервової системи, що проявляється зміною показників варіабельності риму серця ( ВСР ) [ 3 ]. Відомий тісний кореляційний зв’язок цих показників з функціональним класом ХСН, станом насосної функції ЛШ та прогнозом у цих хворих [ 10 ]. Крім цього, при деяких хворобах серця діастолічна дисфункція ЛШ ( ДДЛШ ) розвивається раніше, ніж СДЛШ [ 9 ]. Чи зберігаються ці взаємовідносини при діастолічній серцевій недостатності у літніх хворих, залишається неясним.

Мета роботи – вивчити ВСР у літніх хворих з серцевою недостатністю в залежності від систолічної та діастолічної дисфункції міокарду.

Матеріали та методи. Обстежено 83 літніх чоловіки з ХСН Ш-IV функціональних класів відповідно класифікації Нью-Йоркської асоціації серця ( NYHA ). Середній вік хворих становив 65 + 3,5 роки. СН розвивалась внаслідок ІХС і ГХ. У всіх пацієнтів зберігався синусовий ритм. Критерії виключення – синдром слабкості синусового вузла, гострий коронарний синдром, а також захворювання, що впливають на стан вегетативної нервової системи ( ВНС ) (виразкова хвороба, цукровий діабет, тіреотоксикоз), клапанні вади серця, онкозахворювання, в анамнезі – перенесені операції на серці, інсульт. Групу контролю складали 12 практично здорових осіб (n=12). Добове моніторування ЕКГ проводили з допомогою апарату “CardioTens” ( Meditech, Угорщина ).

Реалізували слідуючі показники:

а) параметри часового аналізу

-SDNN – стандартне відхилення від середньої тривалості всіх синусових інтервалів R-R; відображає загальний тонус ВНС;

-SDANN – стандартне відхилення від середніх тривалостей синусових інтервалів R-R на всіх 5-хвилинних відрізках запису ЕКГ; відображає тонус симпатичного відділу ВНС;

-rMSSD – середньоквадратична відмінність між тривалістю сусідніх синусових інтервалів R-R;

-pNN50- вміст сусідніх синусових інтервалів R-R, які відрізняються більше, ніж на 50 мс

rMSS, pNN50 оцінюють тонус парасимпатичного відділу

б) параметри частотного аналізу

-LF – спектральна потужність низькочастотного компонента (діапазон частот 0,05 - 0,15Hz ); оцінює тонус симпатичного відділу ВНС.

-HF- спектральна потужність високочастотного компонента ( 0,15-0,35 Hz ); відображає тонус парасимпатичного відділу ВНС.

LF /HF – їх відношення, показник балансу симпатичного і парасимпатичного відділів автономної нервової системи; характеризує тонус симпатичного відділу ВНС.

Оцінку показників кардіогемодинаміки проводили за допомогою ехокардіографії за загальноприйнятою методикою [ 6 ] на апараті Lodig-500-VC ( Siemens ). Визначали: розмір лівого передсердя, кінцево-діастолічний об’єм лівого шлуночка ( КДО ЛШ ), його фракцію викиду ( ФВ ). Артеріальний тиск виміряли методом Короткова. Для розділення систолічної та діастолічної дисфункції міокарду викоритовували клінічну класифікацію дисфункції міокарду, запропоновануW.Gaasch в 1994р.[ 8 ]: ФВ менше 40% - діагностується СДЛШ, ДДЛШ – при ФВ більше 40%.

Статистичний порівняльний аналіз проводили за допомогою непарного t-теста. Обробку результатів дослідження проводили за допомогою електронних таблиць Excel-5.0 та статистичних програм Statistica for Windous v 4.3 (Statsoft, USA). Одержані результати представлені у вигляді – середнє арифметичне + похибка середнього арифметичного.


Таблиця

Показники гемодинаміки та ВСР при серцевій недостатності в залежності від систолічної та діастолічної дисфункції міокарда

Показник

1

Контроль (n=13)

П

Діастолічна дисфункція (n=36)

Ш

Систолічна дисфункція (n=47)

КДО, мл

128,3 + 5,1

190 + 8,2 *

273 + 8,1 * #

ФВ, %

56,1 + 3,4

55,9 + 2,4

37,6 + 2,8 *#

АТ середн., мм рт ст

106,7 + 3,1

111,2 + 3 *

97,4 + 2,9 *#

ЗСЛШ, см

0,94 + 0,2

1,31 + 0,14 *

1 + 0,1 #

МШП, см

0,92 + 0,06

1,34 + 0,15 *

0,9 + 0,0 #

SDNN, мс

76,8 + 7,4

40,6 + 3,9 *

28,7 + 3,1 #

SDANN, мс

97,3 + 7,6

75,7 + 4,3 *

78,5 + 4,9 *

pNN50, %

30,2 + 4,4

13,5 + 3,1 *

7,7 + 2,5 *#

RMSSD, мс

45,3 + 4,1

30,6 + 5 *

28,9 + 4,5 *

LF, мс2

1745 + 37

664 + 27 *

210 + 15 * #

HF, мс2

1285 + 33

490 + 24 *

177 + 13 *#

LF/HF

1,58 + 0,7

3,28 + 1,1 *

1,26 + 0,84 #

Примітки:

* -1-П, 1-Ш – Р< 0,05

# - П-Ш - Р< 0,05


Результати ти їх обговорення.

Показники кардіогемодинаміки у хворих, як видно з таблиці, відрізнялись від таких в групі контролю,- в пацієнтів з ХСН виявлялись більш значні розміри лівого передсердя, КДО ( Р <0,05 ). Значної різниці між величинами ФВ у пацієнтів з ДД ( діастолічна дисфункція міокарду ) та групою контролю не було. Середній АТ виявився найбільшим у хворих з ДД міокарду і меншим у пацієнтів з СД (систолічна дисфункція міокарду) в порівнянні з здоровими особами ( Р <0,05 ). У хворих з ДД міокарду виявлено більшу товщину міжшлуночкової перегородки ( МШП ) та задньої стінки лівого шлуночка ( ЗСЛШ ). Під час аналізу статистичних показників ВСР виявлено зниження їх величин , що свідчить про зниження парасимпатичних впливів на функціонування ВНС у літніх пацієнтів. Однак, між пацієнтами з ДД міокарду і СД виявлено достовірну різницю ( Р <0,05 ) в показниках – SDNN, pNN50. Порушується співвідношення симпатичного і парасимпатичного балансу LF|HF, яке підвищується у випадку ДД і знижується у випадку СД міокарду, що може свідчити про наявність компенсаторних механізмів в 1-му випадку та про їх зрив – у другому. Деякі отримані відомості вивчались у працях Коркушко О. В., Сулина А. Н., Чабан Т. И. та ін. [ 2, 4, 5 ].

Висновки.

У літніх пацієнтів з ХСН як систолічна , так і діастолічна дисфункція міокарду супроводжуються зниженням ВСР, що свідчить про зменшення парасимпатичних впливів на серце та порушення біорефлекторної регуляції.

СД міокарду в порівнянні з ДД характеризується більш значним зниженням ВСР, напруженням регуляторних механізмів і достовірним зниженням впливу парасимпатичного відділу ВНС на серцевий ритм.

Для коректної оцінки даних аналізів ВСР у пацієнтів з ХСН похилого віку необхідно враховувати вікові показники, в т.ч. і для вибору патогенетично обгрунтованої терапії у даної категорії хворих.

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   20

Похожие:

України, 1999 Професійна спілка робітників морського транспорту України, 1999 Фонд морської медицини, 1999 організація медико-профілактичної служби iconУкраїни, 1999 Професійна спілка робітників морського транспорту України, 1999 Фонд морської медицини, 1999 організація медико-профілактичної служби
Заснований в 1997 році. Журнал є фаховим виданням для публікації основних результатів дисертаційних робіт у галузі медичних наук...
України, 1999 Професійна спілка робітників морського транспорту України, 1999 Фонд морської медицини, 1999 організація медико-профілактичної служби iconУкраїни, 1999 Професійна спілка робітників морського транспорту України, 1999 Фонд морської медицини, 1999 організація медико-профілактичної служби
Заснований в 1997 році. Журнал є фаховим виданням для публікації основних результатів дисертаційних робіт у галузі медичних наук...
України, 1999 Професійна спілка робітників морського транспорту України, 1999 Фонд морської медицини, 1999 організація медико-профілактичної служби iconУкраїни, 1999 Професійна спілка робітників морського транспорту України, 1999 Фонд морської медицини, 1999 організація медико-профілактичної служби
Заснований в 1997 році. Журнал є фаховим виданням для публікації основних результатів дисертаційних робіт у галузі медичних наук...
України, 1999 Професійна спілка робітників морського транспорту України, 1999 Фонд морської медицини, 1999 організація медико-профілактичної служби iconУкраїни, 1999 Професійна спілка робітників морського транспорту України, 1999 Фонд морської медицини, 1999 організація медико-профілактичної служби
В. Г. Руденко ( заступник головного редактора ), Н. А. Мацегора (відповідальний секретар), О. Г. Андрієвський, О. К. Асмолов, В....
України, 1999 Професійна спілка робітників морського транспорту України, 1999 Фонд морської медицини, 1999 організація медико-профілактичної служби iconУкраїни, 1999 Професійна спілка робітників морського транспорту України, 1999 Фонд морської медицини, 1999 організація медико-профілактичної служби
В. Г. Руденко ( заступник головного редактора ), Н. А. Мацегора (відповідальний секретар), О. Г. Андрієвський, О. К. Асмолов, В....
України, 1999 Професійна спілка робітників морського транспорту України, 1999 Фонд морської медицини, 1999 організація медико-профілактичної служби iconУкраїни, 1999 Професійна спілка робітників морського транспорту України, 1999 Фонд морської медицини, 1999 організація медико-профілактичної служби
В. Г. Руденко ( заступник головного редактора ), Н. А. Мацегора (відповідальний секретар), О. Г. Андрієвський, О. К. Асмолов, В....
України, 1999 Професійна спілка робітників морського транспорту України, 1999 Фонд морської медицини, 1999 організація медико-профілактичної служби iconУкраїни, 1999 Професійна спілка робітників морського транспорту України, 1999 Фонд морської медицини, 1999 медичні та екологічні проблеми приморських регіонів
Заснований в 1997 році. Журнал є фаховим виданням для публікації основних результатів дисертаційних робіт у галузі медичних наук...
України, 1999 Професійна спілка робітників морського транспорту України, 1999 Фонд морської медицини, 1999 організація медико-профілактичної служби iconПрофесійна спілка робітників морського транспорту України
Державне підприємство “Український науково-дослідний інститут медицини транспорту”
України, 1999 Професійна спілка робітників морського транспорту України, 1999 Фонд морської медицини, 1999 організація медико-профілактичної служби iconПрофесійна спілка робітників морського транспорту України
Заснований в 1997 році. Журнал є фаховим виданням для публікації основних результатів дисертаційних робіт у галузі медичних наук...
України, 1999 Професійна спілка робітників морського транспорту України, 1999 Фонд морської медицини, 1999 організація медико-профілактичної служби iconПрофесійна спілка робітників морського транспорту України
В. Г. Руденко ( заступник головного редактора ), Н. А. Мацегора (відповідальний секретар), О. Г. Андрієвський, О. К. Асмолов, В....
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница