Rēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma
НазваниеRēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma
страница47/47
Дата17.10.2012
Размер1.17 Mb.
ТипДокументы
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   47

Vispārīgās ziņasVārds, uzvārds: Valdis Tēraudkalns

Personas kods: 250664-12755

Dzimis: Rīgā, 1964. gada 25. jūnijā

Adrese: Brīvības iela 411-11, Rīga

LV-1024, LATVIJA

Tālrunis: 9552398 (mob.), 7412141 (darbā)

E-pasts: vald25@hotmail.com; lbb@apollo.lv

Pārvalda svešvalodas: angļu, krievu

Zinātniskie grādi: Dr. phil. (filozofijas doktors)


Izglītība:

1990 beidzis Rīgas Tehniskās Universitātes Ķīmijas tehnoloģijas fakultāti;

  1. beidzis Grand Rapidu teoloģisko semināru (ASV), iegūstot maģistra grādu teoloģijā (M.T.S.);

2000 ieguvis filozofijas doktora grādu (Latvijas Universitāte)


Nodarbošanās:

1990 — 1992 inženieris Latvijas Zinātņu Akadēmijas Neorganiskās Ķīmijas institūtā;

1993 —1994 Latvijas Bībeles biedrības atbildīgais sekretārs;

1996 — Latvijas Bībeles biedrības ģenerālsekretārs.
1994 —1998 pasniedzējs Luterāņu Diakonijas institūtā (tag. Latvijas Kristīgā Akadēmija);

1999 —2004 stundu pasniedzējs Latvijas Kultūras akadēmijā

2002 — stundu pasniedzējs Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātē (2004. gada decembrī ievēlēts par lektoru reliģijas socioloģijā)

2004—2006 docents Rēzeknes augstskolas Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātē

2006 — asociētais profesors filozofijā Rēzeknes augstskolas Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātē


Pedagoģiskā darbība:

Vadītie bakalaura darbi: 10

Docētie kursi Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātē:

Teol 3040 Kristietība un politika 2 kredītpunkti

Teol 2030 Reliģijas socioloģija 2 kredītpunkti

Teol 3006 Modernā teoloģija 2 kredītpunkti

Teol 3026 Salīdzinošā pneumatoloģija 2 kredītpunkti

Teol 2042 Kristietības vēsture II 4 kredītpunkti

Teol 4008 Latvijas baznīcas vēsture 2 kredītpunkti

Teol 3060 Austrumu kristietības vēsture 2 kredītpunkti


Docētie kursi Rēzeknes augstskolas

Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātē:

Filozofija 3 kredītpunkti

(kā arī tāda paša nosaukuma kursi citu RA fakultāšu studentiem)

Kristīgā filozofija 2 kredītpunkti

Ievads vēstures filozofijā 1 kredītpunkts

Docētie kursi Latvijas Kultūras akadēmijā:

Kristīgās reliģijas vēsture 2 kredītpunkti

Reliģijas socioloģija 2 kredītpunkti


Studiju programmu izstrāde un vadība:

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Reliģijas pedagoģija" direktors Rēzeknes augstskolā


Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Filozofijas un cilvēkrīcības zinību skolotājs" direktors Rēzeknes augstskolā


Izstrādājis abas augstāk minētās programmas.


Līdzdalība vasaras skolās un citās apmācību programmās:

Lektors starptautiskā vasaras skolā “Dzimte un Politika” (HESP Summer School “Gender and Politics”) 2002. gada augustā, Rīgā.

Lekcija “Constructions of Masculinity in Contemporary Christianity” intensīvajā starptautiskajā apmācību programmā “Reliģija un politiskās pārmaiņas Eiropā: pagātne un tagadne” (CLIOHnet ar Eiropas komisijas atbalstu, izmantojot programmas Socrates starpniecību) 2003. gada 12.-23. maijā, Rīgā, Latvijas universitātē.


Mācību grāmatu un mācību līdzekļu sagatavošana:


Elektronisks mācību līdzeklis “Reliģiju enciklopēdija” (ievietots Internetā: www.bibelesbiedriba.lv/enciklopedija). Veidots 2005. gadā kopīgi ar S. Krūmiņu-Koņkovu un N. Gillu pēc Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta pasūtījuma.


Starpdisciplinārs mācību līdzeklis augstskolām “Globalizācija: teorijas un prakses” (kopīgi ar D. Hanovu un I. Mihailovu) – Rīga, Pilsoniskā iniciatīva 21, 2006.


Kvalifikācijas celšana Latvijā:

2004 (septembris) - 2005 (janvāris) studiju programma "Augstskolu mācībspēku pilnveide / inovācijas augstākās izglītības sistēmā / Izglītības vadībā"

(LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte)


Kvalifikācijas celšana ārzemju augstskolās un pētniecības iestādēs:

1996 viesstudents Mančestras Ziemeļu teoloģisko koledžu federācijā un

Mančestras universitātes Teoloģijas un reliģiju nodaļā;

1998 Kestona institūta stipendiāts Oksfordā;

2005 Kestona institūta stipendiāts Oksfordā


Lekcijas ārzemju augstskolās:

2003 viespasniedzējs Vīnes universitātes Humanitāro zinātņu

fakultātes Ģermānistikas institūta Skandināvistikas nodaļā


Zinātniskā darbība:

Līdzdalība starptautiskos projektos:

Vēsturnieces U. Hiršhauzenas (Vācija) asistents, veicot 19. gs. un 20. gs. sākuma latviešu un krievu preses un arhīvu materiālu analīzi, 2001-2003


Līdzdalība citos zinātniskos līgumdarbos:

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta pētījums „Reliģiskā dažādība Latvijā: stratēģijas iecietības veicināšanai“ (2005-2006)


Publicētās zinātniskās monogrāfijas:

Tēraudkalns V. Jaunā reliģiozitāte 20.gadsimta Latvijā: Vasarsvētku kustība. Rīga: N.I.M.S., 2003.


Publikācijas (pēdējie seši gadi):

Zinātniskos izdevumos, kas atbilst LZP prasībām:


Tēraudkalns V. Vasarsvētku draudzes Latvijā 1944.-1973. gadā // Latvijas Arhīvi. - 2000. - Nr. 1. - 127.-146. lpp.


Tēraudkalns V. Conventionalization of Baptism in Latvia After World War II // Humanities and Social Sciences. Latvia. – 2000. – No. 4, Vol. 29. - pp. 53-75.


Tēraudkalns V. Sievietības diskurss Latvijas vasarsvētku draudzēs (1927-1940. gads) // Feministica Lettica. 2001. – Nr. 2. – 65.-78. lpp.


Tēraudkalns V. Vasarsvētku draudžu izcelsme un attīstība Latvijā līdz 1940. gadam // Reliģiski-filozofiski raksti. – 2001. - Nr. 7., 307.-336. lpp.


Teraudkalns V. New Charismatic Churches in Latvia as Examples of Postmodern Religious Subculture // International Review of Mission. – 2001. – Vol. XC, No. 359. – pp. 444-454.


Teraudkalns V. Pentecostalism in Baltics: Historical Retrospection // The Journal of European Pentecostal Theological Association. - 2001. - Vol. XXI. - pp. 91-108.


Teraudkalns V. The Role of Woman in Latvian Protestantism, 1918-1940 // Women in Baltic Societies: Past and Present / Goloubeva M., Hanovs D., ed. – Riga: N.I.M.S., 2002. – pp. 37-49.


Teraudkalns V. Strangers or Co-workers: Interplay of Religious and Political Forces in Contemporary Latvia // Ontology of Dialogue: Historical and Existential Experience. - International Readings on Theory, History and Philosophy of Culture. No. 14. / Moreva L., ed. – St. Peterburg: Eidos, 2002. – pp.177- 186.


Tēraudkalns v. Kristietības metamorfozes mūsdienu informācijas sabiedrībā // Bībele: Raksti, teksts, kultūrvide. 2. laidiens. / Tēraudkalns V., atb. red. – Rīga: Latvijas Bībeles biedrība, 2002. - 20.-32. lpp.


Teraudkalns V. Echoes of Modernity in the Theologies and Praxis of Churches in Contemporary Latvia // International Review of Mission. – 2003. – Vol. XCII, No. 364. - pp. 56-65.


Tēraudkalns V. Sievietes telpa latviešu luterānismā 20. gs. pirmajā pusē // Feministica Lettica. – 3. laidiens. - Sast. A. Cimdiņa. - R.: Latvijas Universitāte, 2003.– 306.-316. lpp.


Tēraudkalns V. Jaunās harismātiskās draudzes Latvijā kā postmodernas reliģiskas subkultūras piemērs // Reliģiski filozofiski raksti. - VIII sēj. Sast. N. Gills. R.: Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts, 2003. – 250.-266. lpp.


Tēraudkalns V. Reformātu tradīcija Latvijas teritorijā 20. gadsimtā // Kultūras krustpunkti. – 1. laid. Sast. J. Urtāns. – R.: Latvijas Kultūras akadēmija, 2004. – 77.-90. lpp.


Tēraudkalns V. Construction of Masculinities in Contemporary Christianity // Religion and Political Change in Europe: Past and Present. – Cimdiņa A., ed. – Pisa: Edizioni Plus - Universitá di Pisa, 2003. - pp. 223-232.


Tēraudkalns V. Latviešu izceļošana uz Brazīliju: cēloņi un ideoloģija // Reliģiski-filozofiski raksti. – IX sēj. R.: Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts, 2005. – 167.-184. lpp.


Tēraudkalns V. Bībeles biedrības Latvijas teritorijā 19. gadsimtā un 20. gadsimta sākumā // Bībele: Raksti, teksts, kultūrvide. / atb. red. V. Tēraudkalns. – Rīga: Latvijas Bībeles biedrība, 2005. – 214.-239. lpp.


Teraudkalns V. Episcopacy in the Baptist Tradition // Recycling the Past or Researching History? Studies in Baptist Historiography and Myths / Thompson P.E., Cross A.R., ed. – Milton Keynes: Paternoster, 2005. - pp. 279-293.


Tēraudkalns V. 1905. gada revolūcija: vēsturiski teoloģiskas refleksijas // Informācija, revolūcija, reakcija: 1905-2005. – Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2005. – 34.-44. lpp.


Teraudkalns V. Christian Political Right in Postsocialist Latvia – Reality of Pretention? // Transformation Processes in the Baltic Sea Region and the East European Experience. / Sooman S., ed. - Vienna: University of Vienna, 2005. – pp. 123-131.


Teraudkalns V. Images of Sweden at the Territory of Latvia from 1800 to 1914 // Der Norden im Ausland – das Ausland im Norden. Formung und Transformation von Konzepten und Bildern des Anderen vom Mittelalter bis heute. 25. Tagung der IASS in Wien, 2.-7.8.2004 / herausgegeben von Sven Hakon Rossel. - Wien: Praesens Verlag, 2006. – S. 663.-667.


Tēraudkalns V. Ceļš uz luterāņu sieviešu ordināciju Latvijā // Ceļš. – 2006, Nr. 57. - 27.-44. lpp.


Teraudkalns V. Leaving Behind Imagined Uniformity: Chaging Identities of Latvian Baptist Churches // Baptist Identities. International Studies from the Seventeenth to the Twentieth Century / ed. by Randall I.M., Pilli T., Cross R. – Milton Keynes: Paternoster Press, 2006. - pp. 109-122.


Akadēmiskas publikācijas citos izdevumos:


Tēraudkalns V., Hanovs D. “Mēs un viņi”. Mūsdienu latviešu radikālais nacionālisms kā kvazireliģija // Kentaurs. – 2002. - Nr. 29. – 28.-45. lpp.


Tēraudkalns V. Solidaritātes jēdziens 20. gadsimta teoloģijā // Kentaurs. – 2003. – Nr. 31. - 141.-152. lpp.


Tēraudkalns V. Sūfiji: Rietumu un Austrumu tikšanās un šķiršanās paradokss // Kentaurs. – 2003. – Nr. 32. – 87.-96. lpp.


Tēraudkalns V. Lutera tēls – ikona un/vai sava laika cilvēks // Kentaurs. – 2004. – Nr. 33. – 28.-34. lpp.


Tēraudkalns V. Apslēpto izgaismojot / Deiterokanoniskās grāmatas. - Rīga: Latvijas Bībeles biedrība, 2005. – VII-XVIII lpp.


Hanovs D., Tēraudkalns V. Interfaith Dialogue Then and Now: Changes in Cooperation Among Religious Groups in Latvia // Frontier. – Winter 2006, No. 11. – pp. 33-36.


Līdzdalība starptautiskās zinātniskās konferencēs:

Referāts "History of Latvian Pentecostalism" Eiropas Pentakostisma un harismātisma pētniecības asociācijas konferencē 1999. gada 13.-17. jūlijā Hamburgā (Vācijā).


Referāts "Vasarsvētku kustības hermeneitika: vēsturiskā attīstība un jaunākie virzieni" Latvijas Kultūras fonda un Latvijas Kultūras ministrijas un Latvijas Bībeles biedrības starptautiskajā konferencē 1999. gada 30.aprīlī - 1. maijam Rīgā.


Referāts "New Charismatic Churches in Latvia as Samples of Postmodern Religious Sub-Culture" XIV starptautiskajā CESNUR konferencē "Jaunā reliģiozitāte XXI gadsimtā" 2000. gada 29.-31. augustā Rīgā.


Referāts “Women in Latvian Protestant tradition during the inter-war period” LU Dzimtes studiju centra rīkotā starptautiskā konferencē “The Role of Women in Baltic Countries, Past and Present”, 2001. gada 25. jūnijā, Rīgā.


Referāts “Interplay of Religious and Political Groups in Latvia after 1990” Krievijas Kultūrpētniecības institūta Pēterburgas nodaļas rīkotā starptautiskā konferencē 2001. gada 16.-21. jūnijā, Pēterburgā.


Referāts “Baltvācu kultūras pēdas Latvijā: reformātu tradīcija 20. gs.” 2. Pasaules latviešu zinātnieku kongresā 2001. gada 14.-15. augustā, Rīgā. (tēzes publicētas konferences krājumā)


Referāts “Kristīgā pasludinājuma metamorfozes mūsdienu informācijas sabiedrībā” Latvijas Bībeles biedrības un LU Teoloģijas fakultātes rīkotā starptautiskā konferencē 2001. gada 27. septembrī, Rīgā.


Referāts “Leaving Behind Imagined Uniformity: Changing Identities of Latvian Baptist Churches” trešajā starptautiskajā baptisma pētniecības konferencē 2003. gada 16.-19. jūlijā Prāgā.


Referāts “Playing with Christian values: Role of Religion in Political life of Postsocialist Latvia” starptautiskajā konferencē “Transformācijas process Baltijā un Austrumeiropas pieredze” 2003. gada 12.-15. novembrī Vīnes universitātē.

Referāts “The Image of Sweden in the Territory of Latvia: A Retrospection” Starptautiskās Skandināvijas studiju asociācijas konferencē 2004. gada 2.-7. augustā, Vīnes universitātē.

Referāts “Socialist Ideas among Latvian Baptists in the First Half of Twentieth Century”, starptautiskajā konferencē “Baptist Histories in Eastern Europe”, 2005. gada 25. maijā, Prāgā, Starptautiskajā baptistu seminārā.


Referāts “Ceļš uz luterāņu sieviešu ordināciju Latvijā” Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienības rīkotajā starptautiskajā konferencē “Sieviete baznīcā” Rīgā, 2005. gada 22. augustā.


Referāts “Budisma ideju sākumi Latvijas teritorijā 20. gs. 1 pusē” Letonikas 1. kongresā Rīgā, 2005. gada 25. oktobrī.


Referāts “1905. gada revolūcija: vēsturiski teoloģiskas refleksijas” Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Latvijas Bibliotekāru biedrības rīkotajā starptautiskajā konferencē “Informācija, revolūcija, reakcija: 1905-2005” Rīgā, 2005. gada 24. novembrī.


Referāts “Latvian Missionary work in Latin America” starptautiskajā konferencē Akādijas universitātē Nova Skočā, Kanādā, 2006. gada 15. jūlijā.


Referāti citās akadēmiskās konferencēs:


Referāts “Multireliģiskās identitātes kā mūsdienu Latvijas reliģiozitātes daļa”, Latvijas Universitātes 63. konferences Teoloģijas sekcija, 2005. gada 17. februārī, Rīgā.


Referāts “Islamofobija un antisemītisms mūsdienu sociālpolitiskajā kontekstā” Latvijas Bībeles biedrības un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta rīkotajā konferencē “Islamofobijas un antisemītisma izaicinājumi” Rīgā, 2006. gada 5. aprīlī.


Referāts “Kultūru sastapšanās – kultūru konflikts vai mijiedarbība – vēsturiski politiskie aspekti” LVAVA rīkotajā zinātniski metodiskajā konferencē “Latviešu valoda konkurences apstākļos” Rīgā, 2006. gada 8. aprīlī.


Organizatoriskais darbs:


Līdzdalība akadēmisku izdevumu redkolēģijās:

Latvijas Bībeles biedrības izdevuma “Bībele: Raksti, teksts, kultūrvide“ (iznākuši trīs laidieni) redaktors


Zinātniskā rakstu krājuma “Ceļš” atbildīgais redaktors (no 2006. g.)


Starptautisko konferenču organizācijas vadība:

Koordinējis 2001. gada 27. septembrī Rīgā notikušās starptautiskās akadēmiskās konferences “Bībele un 21. gadsimta kultūra” (kopīgi rīkoja Latvijas Bībeles biedrība un Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultāte) organizēšanu. Konferencē piedalījās četru valstu (Latvija, Malta, Somija, Zviedrija) pārstāvji


Līdzdalība konsultatīvās padomēs un darba grupās:

Izglītības un zinātnes ministrijas Reliģiskās izglītības konsultatīvā padome

(1998-1999)


Valsts Cilvēktiesību biroja darba grupa par apziņas un reliģijas brīvības tiesībām (2000-2001)


Darba grupa pret neiecietību vērstas nacionālās programmas projekta izstrādei (2003- 2004, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts); patreiz pārtapusi par darba grupu programmas īstenošanai.


Nacionālā darba grupa pretdiskriminācijas kampaņai (Eiropas Savienības projekts, no 2004. g.)


Darba grupa papildu svētku, atceres un atzīmējamo dienu noteikšanas izvērtējumam (2004. g., Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts)

07.03.2007.
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   47

Похожие:

Rēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma iconHumanitāro zināTŅu maģistra studiju programma

Rēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma iconRĒzeknes augstskola pedagoģijas fakultāte otrā LĪMEŅa profesionāLĀs augstāKĀS

Rēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma iconAkadēmiskā bakalaura studiju programma

Rēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma iconAkadēmiskā bakalaura studiju programma

Rēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma iconFizikas maģistra studiju programma satura rāDĪTĀJS

Rēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma iconProfesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma

Rēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma iconRĒzeknes augstskola

Rēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma iconDabas zinātņu bakalaura (B. dab zin.) akadēmiskā grāda iegūšanai ģeoloģij ā

Rēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma iconProfesionāLĀ maģistra studiju

Rēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma iconAkadēmisko maģistra un doktora studiju programmU

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница