Rēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma
НазваниеRēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma
страница3/47
Дата17.10.2012
Размер1.17 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47


(Studiju kursu programmas un tulkošanas metodikas un prakses programmas skatīt 3.pielikumā.)

Obligātās daļas kursos ir iekļauti filoloģijas un tās robežzinātņu kursi, kas nostiprina teorētiskās zināšanas un metodoloģijas prasmes, respektējot mūsdienu humanitāro zinātņu attīstības specifiku. Obligātās daļas kursi veido 30 % no programmā apgūstamo kursu kopapjoma.

Maģistra darba izstrāde, aizstāvēšana un maģistra darba semināra sekmīga nokārtošana ir viens no obligātajiem nosacījumiem sekmīgai programmas apguvei (28 % no programmā apgūstamo kursu kopapjoma).

Maģistra darba izstrādes specifika ir saistīta ar programmas pamatkoncepciju – apgūt jaunākās nostādnes kā literatūrzinātnes, tā valodniecības jomā, tāpēc maģistra darbā: 1) izvirzītā pētnieciskā problēma tiek skatīta kompleksi, 2) izmantotas humanitāro zinātņu pētījuma metodes. Maģistra darba izstrādes vispārīgie nosacījumi ir atrodami Metodiskajos norādījumos studiju, bakalaura, maģistra darbu izstrādāšanai. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2004. (skat. arī http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=3&p2=309). Maģistra darba nosacījumus filoloģijas programmai skat. Filoloģijas katedrā.

Maģistra darba semināra nosacījumus skat. 3. pielikumā. Ņemot vērā to, ka viens no programmas pamatuzdevumiem ir nostiprināt maģistrantu profesionālās kompetences, lai sekmīgi nokārtotu maģistra darba semināru, izvēlētā maģistra tēma ir jāaprobē zinātniskā konferencē, sagatavojot publikāciju.

Ierobežotās izvēles daļā ir iekļauti 3 pamatmoduļi, katrā no tiem jāapgūst 10-12 KP, kopā veidojot 42 % no programmā apgūstamo kursu kopapjoma. Literatūrzinātnei un valodniecībai veltītie moduļi iekļauj kursus, kas ne tikai nostiprina teorētiskās zināšanas, bet iesaista maģistrantu praktiskā zinātniski pētnieciskās, radošās darbības īstenošanā (sīkāk skat. 5. punktu). Savukārt modulis „Tulkošanas metodika un prakse (lietuviešu - latviešu)” ir novators Latvijas izglītības sfērā un ir vērsts uz praktisko iemaņu, filoloģisko kompetenču elastīgāku pielietojumu Lietuvas, Latvijas, arī ES darba tirgū.


4. Vērtēšanas sistēma

Zināšanu vērtēšanas sistēmu nosaka Nolikums par valsts un gala pārbaudījumiem RA (http://staff.ru.lv/senats/nolikumi), kā arī eksāmenu un ieskaišu sesijas norises reglaments RA (http://staff.ru.lv/macibu_dalas_informacija).

Vērtēšana notiek kvalitatīvajā (verbālajā) sistēmā (semināros, diskusijās, ieskaitēs) un kvantitatīvajā (ballu) sistēmā – eksāmenos, diferencētajās ieskaitēs, gala pārbaudījumā. Tā kā maģistra programmā iekļautie kursi paredz maģistranta pētniecisko iemaņu attīstību, tad liela loma ir studentu individuālajam darbam referātu, multimediju projektora prezentāciju, teksta analīžu, shēmu sagatavošanā. Konkrētās praktiskā darba formas nereti tiek vērtētas kompleksi – pēc kvalitatīvajiem un kvantitatīvajiem rādītājiem.

Konkrētā studiju kursa prasības docētājs norāda sagatavotajās programmās un kalendāri tematiskajos plānos. Tās paredz studentu praktisko darbu nodarbībās, individuālo darbu, kā arī eksāmena vai ieskaites prasības, kas veido eksāmena (ieskaites) galīgo vērtējumu. Tradicionāli 60 % no izvirzītajām prasībām tiek atvēlēti eksāmenā vai ieskaitē uzrādīto zināšanu un prasmju novērtējumam, savukārt atlikušos 40 % veido praktisko nodarbību prasību izpilde: kāds konkrēts pētījums, prezentācija vai pasākums (līdzdalība konferencē, filmas noskatīšanās un apspriešana u.c.). Parasti docētājs izvēlas kādu rakstisku darbu (testu, analīzes shēmu, recenziju, problēmrakstu u.c.), ko students sagatavo kursu norises laikā un tā vērtējums veido 20 % no galīgās eksāmena vai diferencētās ieskaites atzīmes. Šādi praktiskie darbi mobilizē studentu padziļinātai problēmas izpētei sistemātiski, ne tikai gatavojoties pārbaudījumam, savukārt docētājam ļauj objektīvāk novērtēt studenta akadēmisko kompetenci un zināšanas.

Pārbaudījumi tiek organizēti gan mutiski, gan rakstu formā un virzīti uz konkrētu filoloģisku problēmsituāciju, diskursu analīzi, respektējot maģistranta pieredzi, māku diskutēt par konkrētu problēmjautājumu. Docētājs, piedāvājot konkrētā studiju kursa prasības, domā par to lietderību pētniecisko iemaņu nostiprināšanai, maģistra darba izstrādē, kā arī rosina studējošā iesaistīšanos konkrētos pētnieciskajos vai kultūras projektos. Piemēram, kursa „Sociolingvistika” gaitā studējošie piedalīsies datu vākšanā Filoloģijas katedras realizētā projekta ietvaros (skat. 5. punktu). Kursa „Literatūrkritikas teorija un prakse” ietvaros maģistranti rakstīja recenzijas par jaunāko literatūru un teātra izrādēm Rēzeknē, piedāvājot savus pētījumus vietējai presei. Kursa „Baltu mitoloģija” ietvaros tika gatavotas multimediju prezentācijas, kas ne tikai atklāja studentu zināšanas, informācijas atlases prasmes, bet demonstrēja arī studentu oratoriskās un argumetācijas prasmes.

Studiju kursos iegūtās teorētiskās zināšanas tiek integrētas arī citos studiju kursos. Piemēram, studiju kursā “Projektu vadība”, pamatojoties uz studiju kursā “Baltu mitoloģija” gūtajām zināšanām, studējošie izstrādāja mācību eksursijas projektu, kas arī tiks īstenots, apzinot nozīmīgākās svētvietas Latvijā.


5. Programmas praktiskā īstenošana

Studiju programmas praktisko realizāciju nosaka LR Augstskolu likums, RA Nolikums par akadēmiskajām un profesionālajām studijām un studiju programmām (http://staff.ru.lv/senats/nolikumi).

Studiju programmas realizācijā pamatā ir iesaistīti RA Filoloģijas katedras docētāji (skat. apakšpunktu 8.2.), kā arī tiek aicināti sadarbības augstskolu docētāji no LU, Kauņas Vītauta Dižā Universitātes u.c. (skat. 10.2.apakšpunktu).

Pilna laika studijās studējošie apgūst 20 KP semestrī, nepilna laika studenti – no 16 līdz 20 KP. Šobrīd tiek realizētas studijas tikai pilna laika studiju formā. Vienu kredītpunktu pilna laika studijās veido vidēji 40% kontaktstundas, 60% - studentu individuālais darbs, nepilna laika studijās šīs proporcijas ir attiecīgi – 25% un 75% (skat. 4.pielikumu Studiju kursu apraksti, arī Metodiskie ieteikumi studentu patstāvīgā darba organizēšanai RA; http://staff.ru.lv/mācību_dalas_informacija ).

Kontaktstundu norise pilna laika studentiem tiek plānota nedēļas nogalēs (~ 8-10 kontaktstundas nedēļā), nepilna laika studentiem – nedēļas nogalēs vienreiz mēnesī; to izvēlētās formas ir atkarīgas no konkrētā studiju kursa specifikas (skat. 5. pielikumu Studiju norises hronogramma). Paralēli maģistranti apgūst divus - trīs studiju priekšmetus, iespēju robežās pirms jauna kursa sākšanās tiek rīkoti pārbaudījumi. Tādējādi programmas realizācijā tiek respektēta apgūstamā moduļa tematiskā un laika vienība.

Docētāji visos studiju kursos paredz sabalansētu lekciju un praktisko nodarbību (semināri, diskusijas, kolokviji, projektu prezentēšana, radošo darbu rakstīšana, teātra sporta u.c. interaktīvi elementi) norisi. Vielas izklāsta veidu dažādošana palīdz teorētiskās zināšanas adaptēt praktiskās iemaņās, pārliecināties par pieeju un risinājumu daudzveidību, kā arī attīsta māku respektēt adresāta specifiku. Interaktīvo elementu loma studiju procesā ir īpaši aktuāla humanitārās zinātnes studentiem, jo viņu vēlākās darbības sfēra ir saistīta ar komunikācijas, pētījumu prezentācijas procesu. Maģistra studiju posmā aktuālas ir arī docētāju individuālās konsultācijas, rosinot studējošo oriģinālpētījumu izstrādei.

Studiju kursos liela uzmanība ir veltīta jaunāko informācijas tehnoloģiju izmantošanai: maģistranti darbojas datu bāzēs, veic hipertekstu analīzi, tiek rosināti piedalīties interneta diskusijās par noteiktiem problēmjautājumiem. Docētāji izmanto audiovizuālos materiālus un multimediju prezentācijas teorētiskās vielas pasniegšanā. Moduļa „Tulkošanas metodika un prakse (lietuviešu-latviešu)” apguvē tiek izmantotas sinhronās tulkošanas iekārtas un datorprogrammas, kā arī studējošajiem optimāla rezultāta ieguvei tiek piedāvātas studijas ERASMUS/SOCRATES apmaiņas programmā, izejot tulkošanas praksiLietuvā (skat. 10.punktu).

Programmas realizācijā iesaistītais akadēmiskais personāls realizē dažādus pētnieciskos projektus (skat. 6.pielikumu Akadēmiskā personāla CV). Tas palīdz atjaunot un pilnveidot studiju kursus, papildinot tos ar jaunākajām zinātnes atziņām un metodēm, kā arī iesaistīt zinātniski pētnieciskajās aktivitātēs studējošos.

Pētījumi pamatā tiek veikti trīs galvenajos virzienos:

  1. teksta recepcija: teorija un prakse (asoc.prof. A.Juško-Štekele, doc. I.Šuplinska, doc. O.Senkāne, lekt. I.Gusāns),

  2. baltu valodas salīdzināmā aspektā (asoc.prof. A.Butkus, asoc.prof. L.Leikuma, lekt A.Kļavinska),

  3. lingvodidaktikas sinhroniskie un diahroniskie aspekti (prof. N.Nau, lekt. S.Lazdiņa).

Tā kā konkrēto zinātniski pētniecisko tēmu ietvaros Filoloģijas katedras docētāji īpašu uzmanību velta Latgales problēmjautājumu izpētei, iesaistot šajā izpētes procesā arī studentus (etnoligvistiskās, folkloras, muzeja prakses, ekspedīcijas, semināri), tad tādos projektos kā „Kultūras procesu kontinuitāte Latgales reģionā: pragmatika un dinamika” (2004-2005), „Valoda un vide” (2005 līdz šim), „Etnolingvistiskās situācijas izpēte Latgales reģionā” (2006 līdz šim) studējošie piedalās gan datu vākšanā, to apstrādē, gan individuālu pētījumu veikšanā un zinātnisko rakstu sagatavošanā (rakstu krājums „Kultūras procesi Latgalē: folklora, valoda, literatūra (2006)).

Ņemot vērā katedras zinātnisko pētījumu specifiku, studentu pētnieciskie darbi ir vērsti uz integrētu filoloģijas problēmjautājumu izpēti. Studiju, bakalaura darbu izstrādē tiek ievērota prasība pēc novatoru metodoloģisko principu, oriģinalitātes pētījumā ievērošanu. Šīs prasības ir obligātas arī maģistra darbu sagatavošanā (Metodiskie ieteikumi pētniecisko darbu izstrādei ir atrodami Filoloģijas katedrā, arī www.ru.lv/pētniecība).

Filoloģijas bakalaura programmas studenti ir bijuši iniciatori augstskolas zinātnisko konferenču organizēšanai humanitāro zinātņu nozarē. Šobrīd tiek gatavota 11. starptautiskā studentu konference „Mēs laikā, telpā, attīstībā”, kurā piedalīsies arī maģistra programmas studējošie. Konferenci tradicionāli atbalsta Kauņas Vītauta Dižā Universitātes, Šauļu Universitātes, LU, DU, RPIVA bakalaura un maģistra programmu studenti. Veiktie bakalaura, studiju darbu pētījumi tiek atzinīgi novērtēti V. Strēlertes un K. Dziļlejas fonda rīkotajos konkursos.


6. Programmas perspektīvais novērtējums

Iekļaujoties ES izglītības telpā, par pamatu izmaiņām izglītības sistēmā tiek ņemta Boloņas deklarācija, kas paredz studiju pēctecības modeļa realizēšanu, kā arī studiju ilguma, kredītpunktu atbilsmes vienādošanu augstākajās mācību iestādēs. Studiju modelis (3+2) akadēmiskajās studijās Latvijā tiek realizēts LU, šis modelis tiek īstenots arī Polijas, Igaunijas, Francijas universitātes tipa augstskolās. Tas ir samērots ar Boloņas deklarācijā uzsvērto orientāciju uz:

  • studiju piesaisti darba tirgus prasībām, ir piedāvāti studiju kursi Projektu vadība, Literatūrkritikas teorija un prakse, Tulkošanas teorija un prakse, modulisTulkošanas teorija un metodika (lietuviešu-latviešu)”, kas ļauj apgūt noteiktas praktiskās iemaņas projektu rakstīšanā, realizēšanā, mediju darba specifikā, jo RA filoloģijas bakalaura absolventi ~ 20% darbojas masu mediju, 5% - citās kultūras jomās;

  • integrētajām studiju programmām, ieviesti studiju kursi filozofijā, semiotikā, kultūrantropoloģijā;

  • iesaisti ES izglītības telpā, piedāvāti studiju kursi ES valodu politikas izpratnei, kā arī mūsdienu baltu valodu un literatūras izpētes kursi, kas veicinātu intensīvāku studentu apmaiņu, paplašinātu viņu pētnieciskās darbības loku,

Uzsāktā sadarbība ar asociāciju “Lietuvas un Latvijas forums” paplašinās studējošo darba tirgus iespējas, jo lietuviešu-latviešu, latviešu-lietuviešu tulkošanas metodoloģijas un prakses apguve veicinās absolventu iesaisti abu valstu aktualizētajās kultūras, izglītības sadarbības jomās (skat. www.lt-lv-forum.org), kā arī rosinās uz pakāpenisku vienotas programmas izveidi.


6. 1. Studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam


Studiju programma ir izveidota atbilstoši LR MK 2002.gada 3.janvāra noteikumiem Nr.2 “Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu”.

Studiju programmas salīdzinājums ar valsts akadēmiskās izglītības standartu

2.tabula

Nr. P.k.

Izglītības standartā izvirzītās prasības

Studiju programmā realizētais

1.

Studiju programmas apjoms 80 KP

80 KP

2.

Studiju ilgums pilna laika studijās 1 – 2 gadi

2 gadi

3.

Maģistra darbs – ne mazāk kā 20 KP

20 KP

4.

Studiju programmas obligāto saturu veido:

  • attiecīgās zinātņu nozares vai apakšnozares teorētisko atziņu izpēte – ne mazāk kā 30 KP ;

  • teorētisko atziņu aprobācija zinātņu nozares vai apakšnozares aktuālo problēmu aspektā – ne mazāk kā 15 KP


35 KP


25 KP


Studiju programma (skat.1. tabulā) atbilst valsts akadēmiskās maģistra programmas standartam.

Studiju programmas nozares vai apakšnozares teorētiskos kursus veido: 1) 21 KP obligātajā daļā (izņemot maģistra darba semināru, maģistra darbu un kursu „Baltu tautu literatūra”), 2) 6 KP modulī „Literatūrzinātnes pētniecības aktualitātes” – Modernisms, Postmodernisms, 3) 8 KP modulī „Valodniecības attīstības tendences” – Psiholingvistika, Etnolingvistika, Sociolingvistika.

Studiju programmas 25 KP ir atvēlēti teorētisko atziņu aprobācijai kursos: 1) obligātajā daļā 5 KP – Baltu tautu literatūra, Maģistra darba seminārs, 2) 6 KP modulī „Literatūrzinātnes pētniecības aktualitātes” – Baltu mitoloģija, Antīkā tradīcija mūsdienu kino un mūzikā, Literatūrkritikas teorija un prakse, Drāmas teksta recepcija un prakse, Jaunākās tendences latviešu un latgaliešu literatūrā, 3) 2 KP modulī „Valodniecības attīstības tendences” – Lietišķā valodniecība, Valodas sociālie un reģionālie varianti ES kontekstā, ES valodu politika, 4) 12 KP modulis „Tulkošanas metodika un prakse (lietuviešu-latviešu)”.

Programmā ir izvērstāka tā studiju kursu daļa, kas sniedz teorētisko atziņu aprobāciju aktuālo problēmu aspektā, tāpēc atsevišķu kursu saturā ir iekļauti kā teorētiskie, tā aktuālo problēmu, diskursu risinājuma aspekti. Tādā veidā ir iespējams attīstīt ne tikai maģistrantu intelektuālās kompetences (akadēmiskās zināšanas, teorētiska zinātnes problēmu formulēšana un risināšana u.c.), bet pilnveidot profesionālās un akadēmiskās kompetences (patstāvīgu, oriģinālu, konkrētajā zinātnes un kultūrvidē noderīgu pētījumu veikšana, profesionalitāte problēmu risināšanā, zinātnisko pētījumu publicitātes nodrošinājusm u.c.).

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47

Похожие:

Rēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma iconHumanitāro zināTŅu maģistra studiju programma

Rēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma iconRĒzeknes augstskola pedagoģijas fakultāte otrā LĪMEŅa profesionāLĀs augstāKĀS

Rēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma iconAkadēmiskā bakalaura studiju programma

Rēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma iconAkadēmiskā bakalaura studiju programma

Rēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma iconFizikas maģistra studiju programma satura rāDĪTĀJS

Rēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma iconProfesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma

Rēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma iconRĒzeknes augstskola

Rēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma iconDabas zinātņu bakalaura (B. dab zin.) akadēmiskā grāda iegūšanai ģeoloģij ā

Rēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma iconProfesionāLĀ maģistra studiju

Rēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma iconAkadēmisko maģistra un doktora studiju programmU

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница