Rēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma
НазваниеRēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma
страница2/47
Дата17.10.2012
Размер1.17 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47
 1. Programmas mērķis, uzdevumi un plānotie rezultāti


Studiju programmas mērķis ir nodrošināt pēctecīgas integrētas akadēmiskās studijas filoloģijā, kas aptvertu plašu humanitāro problēmu spektru, sagatavotu filoloģijas maģistrus ar teorētisko izpratni par mūsdienu pētniecības aktualitātēm un to praktisko pielietojumu, attīstot kā akadēmiskās, tā profesionālās pētniecības kompetences.

Programmas uzdevumi ir:

 1. sniegt padziļinātas teorētiskās zināšanas valodniecībā un literatūras zinātnē, kā arī atsevišķās filoloģijas robežzinātnēs (filozofijā, kultūrantropoloģijā, tulkošanas teorijā u.c.) un mūsdienu baltu filoloģijā (baltu tautu literatūra, salīdzināmā valodniecība, mitoloģija),

 2. attīstīt mūsdienu metodoloģijai atbilstošas analīzes prasmes un iemaņas valodas un literatūras izpētē, veicinot studējošo zinātniskās attīstības izaugsmi un rosinot uz studiju turpināšanu (doktorantūra, mūžizglītība),

 3. attīstīt konsekutīvās un sinhronās tulkošanas prasmes latviešu – lietuviešu, lietuviešu – latviešu, lai nostiprinātu mūsdienu baltu valodu reprezentantu sadarbību kultūras, izglītības un sociālajā sfērā,

 4. nodrošināt integrētu filoloģiskā cikla priekšmetu apguvi, kas ļautu studējošajam iegūt daudzpusīgas zināšanas, prasmes un iemaņas un palielinātu viņa konkurētspēju darba tirgū, kā arī variētu viņa iespējas zinātniskā pētījuma profila izvēlē.

Programmas mērķis un uzdevumi ir vērsti uz jaunākās metodoloģijas un ES konteksta izpratni valodu, kultūrpolitikas attīstībā un mijiedarbē.

Studējošais iegūst humanitāro zinātņu maģistra grādu filoloģijā, ja ir sekmīgi apguvis visu programmas saturu, ieguvis 80 KP, tai skaitā 20 KP par maģistra darba izstrādi un aizstāvēšanu, nokārtojis maģistra darba semināru (2 KP), kura obligāts nosacījums ir līdzdalība konferencē un publikācijas sagatavošana.

Pēc maģistra grāda ieguves studējošais var turpināt studijas doktorantūrā, iesaistīties projektu rakstīšanā, zinātnes, kultūras, masu mediju darbības sfērā, kas veicinātu arī viņa darba vietas izvēli. Ņemot vērā to, ka programmā ir iekļauts latviešu – lietuviešu, lietuviešu – latviešu tulkošanas modulis, tas paplašina studējošo darba tirgus izvēli, veicina „Lietuvas un Latvijas foruma” asociācijas darbības vadlīnijas, nodrošinot mūsdienu baltu kultūras attīstību un atpazīstamību pasaulē. Var prognozēt, ka pakāpeniska iekļaušanās ES apritē ļaus maģistra grāda ieguvējiem nopietnāk pievērsties tieši pētnieciskajai darbībai, saņemot par to arī finansiālu atbalstu. Jāatzīst, ka Latgales reģions ar savu neviendabīgo etnisko, kultūras tradīciju ainu šobrīd piesaista daudzu zinātnieku interesi.


2. Programmas organizācija

Akadēmiskā studiju programma “Filoloģija” RA tiek realizēta kopš LU Latgales filiāles laikiem (1991), iedibinot labas un stabilas filologu izglītības tradīcijas reģionā (skat. 1.pielikumā Augstākās izglītības padomes atzinumu par maģistra programmas realizācijas iespējām RA). Akadēmiskā maģistra studiju programma „Filoloģija” (licence iegūta 2005.gada 9.maijā) tiek praktiski īstenota kopš 2006./2007.studiju gada.

Salīdzinot studiju programmu, kas tika iesniegta licencēšanai, ar šobrīd realizējamo, ir notikušas divas Boloņas deklarācijas prasībām atbilstošas izmaiņas:

1) ieviesta moduļu sistēma programmas ierobežotās izvēles daļā: 1. Literatūrzinātnes pētniecības aktualitātes, 2. Valodniecības attīstības tendences, 3. Tulkošanas teorija un metodika (lietuviešu-latviešu),

2) studējošajiem ir dotas papildiespējas ERASMUS/SOCRATES apmaiņas programmas ietvaros vai sadarbības partneru vieslektoru lekcijās apgūt jaunākās tendences ES valodu politikā, tulkošanas metodikā un praksē.

Tā kā programmā iesaistītie docētāji ir „Lietuvas un Latvijas foruma” asociācijas biedri, tad akcents ir likts uz mūsdienu baltu kultūras apguvi un atpazīstamības veicināšanu pasaulē.


2.1. Studiju plāna atbilstība RA mērķiem un uzdevumiem

RA darbības mērķis ir dot studentiem zinātnes attīstības līmenim un Latvijas kultūras tradīcijām atbilstošu, Eiropas izglītības telpā konkurētspējīgu akadēmisko un profesionālo augstāko izglītību, attīstīt kultūru, zinātni un izglītību Latgales reģionā un līdz ar to visā Latvijā. Akadēmiskās maģistra studiju programmas pamatmērķis un uzdevumi pilnībā atbilst augstskolas attīstības stratēģijai. Maģistra studiju programma:

 • nodrošina filoloģiskās izglītības pēctecību,

 • integrē filoloģisko un robežzinātņu teorētiskās zināšanas un jaunāko pētniecisko metodoloģiju,

 • ir elastīga, sekojot pieprasījumam Latvijas un ES darba tirgū (tulkošanas moduļa ieviesums),

 • programmas realizācijā iesaista docētājus no sadarbības partneraugstskolām, kā arī vieslektorus.

Akadēmiskās studiju programmas „Filoloģija” studiju plāni nodrošina maģistrantu brīvu studiju moduļu, pētniecisko darbu tēmu un metodoloģijas izvēli (skat. 2.pielikumā Studiju plāni).


2.2. Programmas iekšējās kvalitātes mehānisma darbība


Akadēmiskās maģistra studiju programmas „Filoloģija” iekšējās kvalitātes mehānisms ir izveidots, pamatojoties uz Studiju kvalitātes novērtēšanas un kontroles sistēmu Rēzeknes Augstskolā (htpp://staff.ru.lv/senata_lemums_2005.02.28.doc). Studiju kvalitātes sistēmā izdalītas šādas jomas:

 1. Studiju procesa atbilstība RA attīstības stratēģijai.

 2. Akadēmiskā personāla kvalitāte.

 3. Studiju programmu kvalitāte.

 4. Sadarbības ar reflektantiem un absolventiem kvalitāte.

 5. Studiju procesa kvalitāte.

 6. Infrastruktūras kvalitāte.

 7. Finansējums un saimnieciskās darbības kvalitāte.

Studiju programmas „Filoloģija” iekšējā kvalitātes sistēmā par būtiskākajiem uzskatāms akdēmiskā personāla, studiju programmas un studiju procesa kvalitātes vērtējums, ko kontrolē normatīvie akti, kvalitātes novērtējuma procesā iesaistītās personas, atklāj studiju zinātniskā un studiju procesa rezultāti.

Akadēmiskā personāla kvalitāti nosaka:

 • tā kvalifikācijas atbilstība normatīvajos aktos noteiktajām prasībām,

 • zinātniskā darba aktivitātes, rezultāti,

 • profesionālā kompetence, radošums (skat. 8.punktu).

Studiju programmas kvalitātes kritēriji ir šādi:

 • studiju programmu mērķu un uzdevumu skaidrība, sasniedzamība, atbilstība RA attīstības stratēģijai (skat. 1. un 2.punktu),

 • studiju satura atbilstība LR izglītības un akadēmiskās izglītība standartiem, citiem normatīvajiem aktiem ES, fleksibilitāte un dažādība studiju programmu attīstībā (skat. 3. un 6.punktu),

 • demokrātijas principu ievērošana studiju programmas vadīšanā, studentu un akadēmiskā personāla savstarpējās attiecībās (skat. 7.4. apakšpunktu),

 • studiju programmas metodiskais (t.sk. studiju kursu programmas un kalendāri tematiskie plāni), informatīvais un materiāli tehniskais nodrošinājums (skat. 9. punktu),

 • ikgadējs studiju programmu pašnovērtējums, studiju programmu vājo un stipro pušu, izmaiņu, attīstības iespēju un plānu apspriešana, programmu pilnveide (skat. 12. punktu),

 • studiju programmu direktora ieguldījums studiju programmas vadībā (skat. 2. punktu un 2.1. apakšpunktu).

Studiju procesa kvalitāti RA noteiktajā kvalitātes mehānismā vērtē pēc šādiem parametriem:

 • studiju slodze, patstāvīgā darba organizācija – plānojums, apjoms, pārbaudes veidi utt.; konsultāciju iespējas; inovatīvās studiju procesa metodes, studijās sagaidāmo rezultātu skaidrs izklāsts, problēmu risināšana, jauno informāciju tehnoloģiju izmantojums (skat. 5. punktu),

 • zināšanu, prasmju novērtēšanas objektivitāte un šo rezultātu izmantošana studiju procesa pilnveidošanai (skat. 4. punktu),

 • studējošo iesaistīšana zinātniski pētnieciskajā darbā (tematikas aktualitāte un saistība ar studiju programmas saturu), studentu zinātnisko darbu konkursos (apbalvojumi, prēmijas, speciālās stipendijas), radošajās aktivitātēs (skat. 7.6., 8.4. apakšpunktu),

 • starptautiskā sadarbība, studējošo apmaiņa ar citām augstskolām, studentu prakses iespējas Latvijā un ārzemēs (skat. 10.2. apakšpunktu).


3. Studiju programmas struktūra

Akadēmisko maģistra studiju programmu „Filoloģija” var apgūt pilna laika klātienes studijās (4 semestri) un nepilna laika neklātienes studijās (5 semestri). Programmu veido obligātās un ierobežotās izvēles daļas kursi.
1.tabula

Akadēmiskā maģistra studiju programma „Filoloģija”

Akadēmiskā maģistra programma “Filoloģija”


I.

Obligātās daļas kursi

Kredītpunkti


46
20. gadsimta filozofija

3
Mīts – literatūra – folklora

3
Kultūrantropoloģija

2
20. gadsimta literatūras pētniecības metodes

3
20. gadsimta tendences valodniecībā

3
Tulkošanas teorija un metodika

3
Ievads kultūrsemiotikā

2
Baltu tautu literatūra

3
Baltu valodu salīdzināmā gramatika

2
Maģistra darba seminārs

2
Maģistra darbs

20

II.

Ierobežotās izvēles daļas kursi

34Modulis „Literatūrzinātnes pētniecības aktualitātes”


12Modernisms


3Postmodernisms


3Baltu mitoloģija


2Literatūrkritikas teorija un prakse


2Antīkā tradīcija mūsdienu kino un mūzikā


2Jaunākās tendences latviešu un latgaliešu literatūrā


2Drāmas teksta recepcija: teorija un prakse


2Modulis „Valodniecības attīstības tendences”


10Etnolingvistika


3Psiholingvistika


2Sociolingvistika


3Lietišķā valodniecība


3Valodas sociālie un reģionālie varianti ES kontekstā


3ES valodu politika


1Modulis „Tulkošanas metodika un prakse (lietuviešu - latviešu)”


12
Projektu vadība

2
Tulkošanas seminārs

2
Sociālo zinātņu tekstu tulkošana

2
Specializēto tekstu tulkošana

3
Terminogrāfija un datorprasme tulkotājiem

2
Publicistisko tekstu tulkošana

3
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47

Похожие:

Rēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma iconHumanitāro zināTŅu maģistra studiju programma

Rēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma iconRĒzeknes augstskola pedagoģijas fakultāte otrā LĪMEŅa profesionāLĀs augstāKĀS

Rēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma iconAkadēmiskā bakalaura studiju programma

Rēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma iconAkadēmiskā bakalaura studiju programma

Rēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma iconFizikas maģistra studiju programma satura rāDĪTĀJS

Rēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma iconProfesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma

Rēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma iconRĒzeknes augstskola

Rēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma iconDabas zinātņu bakalaura (B. dab zin.) akadēmiskā grāda iegūšanai ģeoloģij ā

Rēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma iconProfesionāLĀ maģistra studiju

Rēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma iconAkadēmisko maģistra un doktora studiju programmU

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница